Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 121 „Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.09.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 42, 242

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 121 „Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm” muutmine

Vastu võetud 18.09.2008 nr 141

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 103 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruses nr 121 «Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm» (RT I 2004, 31, 211) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:
«Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ja menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm»;

2) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Litsentsi andmisest või selle andmise keeldumisest teatamine

Litsentsi andja teeb litsentsi andmise või selle andmisest keeldumise avalikult teatavaks ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded kahe tööpäeva jooksul pärast litsentsi andmist või selle andmisest keeldumist, välja arvatud «Jäätmeseaduse» § 1011 lõike 1 punktides 1 ja 2 märgitud juhtudel.»;

3) paragrahv 10 sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Litsentsi taotlemiseks või muutmiseks vajalike  dokumentide loetelu

(1) Litsentsi taotlemiseks või muutmiseks «Jäätmeseaduse» § 1011 lõike 1 punktides 3–5 toodud alusel esitab taotleja litsentsi andjale järgmised dokumendid:
1) kirjalik taotlus, milles on taotleja nimi või ärinimi, ettevõtja äriregistrikood või isikukood, postiaadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress, jäätmekäitluse eest vastutava isiku nimi ja ametikoht, taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri;
2) litsentsi taotleja tegevusala iseloomustus, mis peab sisaldama Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) koodi;
3) jäätmekäitluskoha olemasolu korral selle asupaiga andmed (näiteks kaart, territooriumi asendiplaan) ja dokumendid, mis kinnitavad õigust jäätmekäitluskohta kasutada;
4) taotleja jäätmekäitluskohajärgse või kui jäätmekäitluskoht puudub, ettevõtte asukohajärgse maakonna Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuse ja valla- või linnavalitsuse arvamus kavandatava tegevuse kohta;
5) selgitus taotleja poolt korraldatava jäätmekäitluse kohta koos loodusvarade kasutamise, energiamahukuse, tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse kirjeldusega ning vajalike skeemide või joonistega;
6) jäätmekäitluses rakendatavate tehnoloogiaprotsesside ja tehnilise varustatuse võrdlus parima võimaliku tehnikaga «Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse» § 4 mõistes;
7) taotleja selgitus jäätmekäitluse võimaliku keskkonnamõju ning selle vältimiseks rakendatavate meetmete kohta. Selgituse koostamisel lähtutakse keskkonnamõju olulisusest, ruumilisest ulatusest, kestusest, sagedusest ja pöörduvusest, toimest, kumulatiivsusest ja piiriülesest mõjust ning mõju ilmnemise tõenäosusest;
8) jäätmekäitluskoha olemasolu korral selle asupaiga keskkonnatingimused, sealhulgas lähiümbruse keskkonnatingimused;
9) jäätmekäitluskoha olemasolu korral ülevaade selle lähipiirkonnas toimuvast muust tegevusest;
10) selgitused tegevusega kaasnevate avariiolukordade esinemise võimalikkuse kohta ja avarii korral rakendatavate ohutusabinõude ja -vahendite kirjeldus ning tegevuskava;
11) käideldavate jäätmeliikide nimistu vastavalt «Jäätmeseaduse» § 2 lõike 4 alusel kehtestatud jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistule, jäätmete kogused ning jäätmekäitlustoimingud vastavalt «Jäätmeseaduse» § 15 lõike 7 ja § 17 lõike 2 alusel kehtestatud taaskasutamistoimingute ja kõrvaldamistoimingute nimistutele;
12) käitlusprotsessi tulemusena tekkivate jäätmeliikide nimistu, jäätmete kogused ja edasine käitlemise viis või teistele ettevõtetele üleandmine;
13) jäätmekäitluse eest vastutava isiku pädevusnõudeid kinnitavad dokumendid vastavalt «Jäätmeseaduse» § 100 lõike 5 alusel kehtestatud keskkonnaministri määrusele;
14) ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate töökorralduslikest dokumentidest lähtuv tööülesannete loetelu, milles on märgitud töötajate pädevus ja vastutus;
15) ohtlike jäätmete käitlusega seotud töötajate haridust tõendavad dokumendid ja varem tehtud tööde loetelu;
16) kinnitus kindlustuse olemasolu kohta õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnareostuse likvideerimise kulude katmiseks vastavalt «Jäätmeseaduse» § 100 lõike 1 punktile 3;
17) kinnitus tehniliste vahendite ja võimaluse olemasolu kohta «Jäätmeseaduse» § 64 lõike 4 kohase ohtlike jäätmete saatekirja koostamiseks.

(2) Lõike 1 punktis 11 nimetatud andmete esitamisel:
1) peab taotleja mitme jäätmekäitluskoha olemasolu korral rühmitama käideldavad jäätmeliigid ja nende kogused jäätmekäitluskohtade kaupa;
2) võib taotleja rühmitada käideldavaid jäätmeliike jäätmenimistu alajaotiste lõikes ja nende koguseid summeerida, kui nende käitlemisel rakendatakse samu jäätmekäitlustoiminguid, -tehnoloogiaid ja seadmeid.

(3) Lõike 1 punktis 16 nimetatud kinnituse võib esitada enne § 3 lõikes 2 nimetatud otsuse tegemist.

(4) Litsentsi muutmiseks «Jäätmeseaduse» § 1011 lõike 1 punktis 1 toodud alusel esitab taotleja litsentsi andjale lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud dokumendid.

(5) Litsentsi muutmiseks «Jäätmeseaduse» § 1011 lõike 1 punktis 2 toodud alusel esitab taotleja litsentsi andjale lõike 1 punktides 1 ja 13 nimetatud dokumendid.»;

4) määrust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

« § 101. Litsentsi taotlemiseks vajalike dokumentide esitamine

(1) Dokumendid esitatakse litsentsi andjale komplekteerituna § 10 lõikes 1 esitatud järjestuses, kasutades sama numeratsiooni.

(2) Kui taotlusdokumente muudetakse § 1 lõikes 3 nimetatud põhjustel, peab muudetud dokumendile märkima § 10 lõike 1 vastava punkti numbri.»;

5) määruse lisa «Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi vorm» tabeli «Jäätmeliigid ja -kogused, mida on lubatud käidelda» kolmandast tulbast jäetakse välja sõnad «, sh sortimine»;

6) määrust täiendatakse §-ga 13 järgmises sõnastuses:

« § 13. Rakendussäte

Paragrahvi 10 lõike 1 punkt 17 jõustub 1. oktoobril 2008. a.».

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json