Teksti suurus:

““Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.3 “Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord”

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2009
Avaldamismärge:

““Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 2.3 “Investeeringud töötlemisse ja turustamisse” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord”

Vastu võetud 17.06.2008 nr 61
RTL 2008, 55, 765
jõustumine 05.07.2008

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

18.09.2008 nr 93 (RTL 2008, 79, 1114) 26.09.2008

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud «Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga» (edaspidi rakenduskava).

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määruses sätestatakse rakenduskava meetme 2.3 «Investeeringud töötlemisse ja turustamisse» (edaspidi meede 2.3) raames toetatavad tegevused, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, töötlemise ja turustamise toetuse (edaspidi toetus) taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded, toetuse ja omafinantseeringu määr, taotluse menetlemise tingimused ja kord, taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord, taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise tingimused ja kord, toetuse väljamaksete tegemise tingimused ja kord ning toetuse saaja kohustused.

§ 2. Toetatavad tegevused

(1) Meetme 2.3 raames toetatakse järgmisi tegevusi:
1) kalandustoodete või agariku (edaspidi veetaimed) töötlemistingimuste parandamine;
2) kaasaegse tehnoloogia rakendamine;
3) tootearenduse stimuleerimine;
4) töötlemisest tuleneva keskkonnakoormuse vähendamine.

(2) Toetatava tegevuse osaks võib olla järgmine ettevalmistav töö:
1) toetatava tegevusega kaasnev tellitud projekteerimistöö ning projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö;
2) «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses» sätestatud juhtudel keskkonnamõju hindamine;
3) taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus.

(3) Toetatava tegevuse elluviimist ei või alustada varem ja kuludokumendid ei või olla väljastatud varem kui Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi Amet) taotluse esitamise päeval, välja arvatud ettevalmistava töö puhul.

(4) Toetatav tegevus peab olema ellu viidud kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamisest, kuid mitte hiljem kui 30. juunil 2015. aastal.

(5) Ettevalmistava töö kohta on isik, kellelt taotleja tellis töö või teenuse, väljastanud arve või arve-saatelehe mitte varem kui 1. jaanuaril 2007. aastal ning selle eest on makstud enne taotluse esitamist.

§ 3. Toetuse ja omafinantseeringu määr

(1) Omafinantseeringu minimaalne määr on 50% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

(2) Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta on 10 000 000 krooni ühe taotlusvooru kohta.

2. peatükk
KULUDE ABIKÕLBLIKKUS

§ 4. Kulude abikõlblikkus

(1) Abikõlblik on kulu, mis on kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artiklis 55 sätestatud nõuetega.

(2) Tegevuste kulud peavad olema põhjendatud, selged ja üksikasjalikult kirjeldatud ning vastavuses heade finantsjuhtimise põhimõtetega, eriti ökonoomsuse ja tasuvuse põhimõttega.

(3) Meetme 2.3 raames on abikõlblikud järgmised kulud:
1) kalandustoodete või veetaimede käitlemise seadme ja tehnoloogilise liini ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulud;
2) puhastusseadme, külmatootmisseadme, veevarustussüsteemi, energeetikasüsteemi ja pakkeliini ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulud;
3) kalandustoodete või veetaimede kvaliteedikontrolliks vajaliku seadme, sealhulgas integreeritud infotehnoloogiaseadme ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulud;
4) paikse kütteseadme ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulud;
5) jäätmete käitlemise, kahjutustamise, tootmise kõrvalsaaduste käitlemise seadme ja tehnoloogilise liini ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulud;
6) jäätmekäitlusehitise ehitamise ja rekonstrueerimise kulud;
7) laotõstuki ostmise või kapitalirendi kulud;
8) kalandustoodete või veetaimede töötlemiseks vajaliku ehitise, sealhulgas külm- ja laohoone ehitamise või rekonstrueerimise kulud;
9) külmikveoki ostmise või kapitalirendi kulud;
10) «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 198 lõike 3 punktis 11 toodud kohustuse täitmisega kaasnev kulu;
11) ettevalmistava töö kulu, mis moodustab kuni 12% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

§ 5. Mitteabikõlblikud kulud

Abikõlblike kulude loetelus nimetatud kulu ei ole abikõlblikud osas, mille moodustab:
1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise, rentimise või kapitalirendi kulud;
2) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist;
3) tegevuskulud, kaasa arvatud remondi- ja rendikulud, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja veokulud;
4) sularahas tehtud kulutused, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulud;
5) juriidiliseks konsultatsiooniks, raamatupidamisteenuse eest tasumiseks, patendi ja litsentsi ostmiseks ning teostatavusuuringuks tehtud kulutused, välja arvatud ettevalmistava töö kulud;
6) sõiduvahendi ostmise või kapitalirendi kulu, välja arvatud § 4 lõike 3 punktis 9 nimetatud sõiduvahendi puhul;
7) kulutused reklaamile, välja arvatud «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 198 lõike 3 punktis 11 toodud kohustuse täitmisega kaasnev kulu;
8) ettevalmistava töö kulud, mis on tehtud enne 1. jaanuari 2007. a;
9) kapitalirendimakse, kui asja omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale;
10) kasutatud seadme ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulud;
11) seadme paigaldamise kulud ilma ostmise või kapitalirendi kuludeta;
12) käibemaks, kui taotleja on taotluse esitamise ajal käibemaksukohustuslane, või käibemaks arvates taotleja või toetuse saaja käibemaksukohustuslaseks registreerimise kuupäevast, kui ta ei olnud käibemaksukohustuslane taotluse esitamise ajal;
13) trahv, viivis ja muu rahaline karistus ning kohtukulud;
14) kindlustusandja teenusega kaasnevad kulud;
15) muuks otstarbeks kui toiduks töödeldavate kalandustoodete ja veetaimedega seotud kulud, välja arvatud «Jäätmeseaduse» tähenduses jäätmete käitlemise, töötlemise või turustamisega seotud kulud;
16) jaemüügi arendamisega seotud kulud;
17) kalandustoodete või veetaimede kalalaeva pardal käitlemisega seotud kulud;

18) paragrahvi 4 lõike 3 punktides 7–9 nimetatud kulud, kui paragrahvi 4 lõike 3 punktides 1-6 nimetatud kulud ei moodusta vähemalt 70% toetatavate tegevuste abikõlblikust maksumusest;

[RTL 2008, 79, 1114 – jõust. 26.09.2008]

19) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3 nimetatud taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenuse kulud, mis ületavad 15 000 krooni;
20) tellitud töö või teenuse kulud, kui taotleja või taotleja juhatuse liige omab osalust töö teinud või teenuse osutanud juriidilises isikus või kuulub töö teinud või teenuse osutanud juriidilise isiku juhatusse või nõukokku;
21) tellitud töö või teenuse kulud, kui töö tegi või teenuse osutas taotleja juhatuse liige.

3. peatükk
TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED

§ 6. Taotlejale esitatavad nõuded

(1) Toetust võib taotledanõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 35 lõikes 3 nimetatud ettevõtja (edaspidi taotleja).

(2) Taotleja peab olema usaldusväärne, mida muu hulgas kinnitab taotleja vastavus järgmistele nõuetele:
1) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlgnevust või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud, maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt;
2) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
3) taotleja on varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud tähtpäevaks ja summas;
4) taotleja ei saa sama kulu hüvitamiseks raha riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest.

(3) Taotleja täidab keskkonna- ja hügieeninõudeid või hakkab neid täitma hiljemalt viimase toetuseosa väljamaksmisest alates.

(4) Taotleja jätkab kalandustoodete või veetaimede töötlemist vähemalt viie majandusaasta jooksul arvates viimase toetuseosa väljamaksmisest.

(5) Kalandustoodete või veetaimede töötlemiseks vajaliku ehitise ja jäätmekäitlusehitise ehitamise ning rekonstrueerimise korral on selle ehitise alune maa, mida ehitatakse, rekonstrueeritakse või kuhu paigaldatakse seade, taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus, kasutusõigus või kasutusvaldus tähtajaga vähemalt viis aastat arvates viimase toetusosa väljamaksmisest. Hoonestusõiguse, kasutusõiguse või kasutusvalduse seadmise kanded peavad olema tehtud kinnistusraamatusse.

(6) Taotleja tegevuskoht, kus toetuse abil viiakse ellu § 2 lõikes 1 nimetatud tegevused, asub Eestis.

§ 7. Hinnapakkumuse küsimise kohustus

(1) Toetatava tegevuse ja selle osaks oleva ettevalmistava töö elluviimiseks teeb taotleja hinnapakkumuse esitamise ettepaneku vähemalt kolmele asjakohast teenust osutavale ettevõtjale.

(2) Toetatava tegevuse hinnapakkumus peab sisaldama tehnilisi spetsifikatsioone või Eesti Standardile EVS 811:2006 «Hoone ehitusprojekt» vastavat ehitise põhiprojekti (edaspidi põhiprojekt), põhiliste ehitusmaterjalide ja tööde mahtusid, paigaldatavate või kasutatavate seadmete ja masinate tootlikkuse, võimsuse ja muid olulisi tehnilisi näitajaid.

(3) Taotleja võib teha vähem kui kolm hinnapakkumuse esitamise ettepanekut, kui asjakohast teenust osutab vähem kui kolm ettevõtjat või kui toetatava tegevuse ja ettevalmistava töö maksumus ei ületa 156 000 krooni.

4. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE JA NÕUDED TAOTLUSE KOHTA

§ 8. Taotluse esitamine

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Ametile taotluse selleks ettenähtud tähtajal. Amet teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt 30 päeva.

§ 9. Toetuse taotlemiseks esitatavad dokumendid

(1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Ametile järgmised dokumendid (edaspidi taotlus):
1) lisas 1 toodud vormi kohane avaldus;
2) lisas 2 toodud vormi kohane tegevuskava;
3) seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
4) koopia maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse;
5) riikliku maksu maksuvõla olemasolu korral maksuvõla ajatamise ja maksude ajakava kohaselt tasumise kohta Maksu- ja Tolliameti tõend mitte varasema kui taotluse esitamise kuule eelnenud kuu esimese päeva seisuga;
6) väljavõte põhiprojekti põhijoonistest ja projekti seletuskirjast koos kooskõlastustega. Joonistel peavad kajastuma kavandatava ehitise asendiplaani, arhitektuuri, tehnosüsteemide ja välisvõrkude lahendused;
7) paragrahvis 7 nimetatud hinnapakkumuse esitamise ettepanekud ja hinnapakkumused;
8) tehtud valiku põhjendus, kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust;
9) keskkonnamõju hindamise aruande koopia «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» kohaselt, kui keskkonna mõju hindamise kohta taotletakse toetust ettevalmistava tööna;
10) koopia arve-saatelehest või arvest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö või teenuse, ning nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava pangakonto väljavõtte või maksekorralduse koopia;
11) ärakiri dokumendist, millega tõendatakse maa või hoone kasutamise õiguse olemasolu ja selle kestust.

(2) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab taotleja toetuse esmakordsel taotlemisel koos taotlusega avalduse oma andmete kandmiseks nimetatud registrisse.

(3) Kui taotleja taotleb projekti raames kavandatud kulude hüvitamiseks taotluse esitamise ajal toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta koos taotlusega sellekohase teabe.

§ 10. Muudatustest teavitamine

(1) Taotleja teavitab viivitamata Ametit kirjalikult § 9 lõikes 1 nimetatud dokumentides esitatud andmete muutumisest või muust ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

5. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE

§ 11. Taotluse kontrollimine ja nõuetele vastavaks tunnistamine

(1) Amet kontrollib taotleja ja taotluse nõuetekohasust «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 69 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras.

(2) Amet esitab Keskkonnainspektsioonile (edaspidi KKI) pärast taotluse esitamise tähtpäeva nimekirja kõikide taotlejate kohta. KKI teavitab Ametit keskkonnanõudeid rikkunud taotlejatest, kelle suhtes on ajavahemikus taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta algusest kuni taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päevani tehtud puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutus, mis on jäetud tähtpäevaks täitmata, või kelle suhtes on eespool nimetatud ajavahemikus jõustunud süüdimõistev süüteo otsus.

(3) Amet tunnistab taotluse nõuetekohaseks, kui taotleja ja taotlus vastavad «Kalandusturu korraldamise seaduses» ja selles määruses sätestatud nõuetele. Kui taotleja või taotlus ei vasta vähemalt ühele nõudele, teeb Amet «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 195 lõike 4 või § 196 lõike 3 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 12. Taotluse hindamine ja taotluste paremusjärjestuse moodustamine

(1) Amet hindab nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi lõikes 2 toodud hindamiskriteeriumide alusel ning moodustab nende põhjal taotlustele antud hindepunktide liitmise teel taotluste paremusjärjestuse suurema punktisummaga taotlustest väiksemani.

(2) Taotlusele antakse hindepunkte järgmiselt:
1) 1 hindepunkt omafinantseeringu iga protsendi eest, lähtudes omafinantseeringu protsentuaalsest osakaalust toetatava tegevuse abikõlblikus kogumaksumuses;
2) 5 hindepunkti, kui taotleja tegeles kalandustoodete või veetaimede töötlemisega põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi (SAPARD) meetme 2 või «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» meetme 3.11.1 rakendamise ajal ega saanud mõlema meetme raames kokku toetust rohkem kui 3 129 000 krooni;
3) 1 hindepunkt, kui taotleja on tegelenud kalandustoodete või veetaimede töötlemisega järjepidevalt vähemalt kolm kalendriaastat taotluse esitamise aastale eelnenud aastast arvates;
4) 1 hindepunkt iga kalendriaasta eest, mille võrra on taotleja tegelenud järjepidevalt kalandustoodete või veetaimede töötlemisega punktis 3 sätestatud tähtajast kauem, kuid mitte rohkem kui 9 hindepunkti;
5) 5 hindepunkti, kui taotleja on mikro- või väikese suurusega ettevõtja;
6) 5 hindepunkti, kui taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaastal on taotleja ettevõttesse töötlemiseks sisse toodud kalandustoodetest või veetaimedest vähemalt 30% Eesti päritoluga.

(3) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse taotlust, milles taotletava toetuse omafinantseeringu määr on suurem. Võrdsete omafinantseeringu määrade puhul eelistatakse ajaliselt varem esitatud taotlust.

§ 13. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

(1) Amet teeb taotluse rahuldamise otsuse paremusjärjestusse seatud parimate taotluste kohta. Kui meetme rahastamise sama aasta eelarve jääk ei võimalda teha enam ühtegi taotluse rahuldamise otsust, teeb Amet ülejäänud taotluste kohta taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

(2) Amet võib teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, kui toetust taotletakse mitteabikõlbliku kulu katteks või kui taotletava toetuse suurus ületab meetme rahastamise sama aasta eelarve jäägi.

(3) Taotluse osalise rahuldamise otsuse tegemise korral võib muuta taotletud summat või projekti tegevusi tingimusel, et toetuse summa ei suurene ning saavutatakse projekti eesmärgid.

(4) Amet teeb taotluse osalise rahuldamise otsuse taotleja nõusolekul. Kui taotleja ei ole nõus taotluse osalise rahuldamise otsuse tegemisega, teeb Amet taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

(5) Amet teeb taotluse rahuldamise, taotluse osalise rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 75 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest.

(6) Amet teeb taotluse rahuldamise, taotluse osalise rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

6. peatükk
TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEGEMINE JA TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED

§ 14. Toetuse väljamakse tegemise tingimused

(1) Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks.

(2) Toetus makstakse välja üksnes juhul, kui toetuse saaja on tegevuse ellu viinud «Kalandusturu korraldamise seaduses» ja selles määruses sätestatud nõuete kohaselt.

(3) Töö ja teenus, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse väljamakse tegemist, peavad olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema need vastu võtnud ja nende eest tasunud.

(4) Kapitalirendi puhul on kapitalirendile andja «Krediidiasutuste seaduse» alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

(5) Projekti esimese osa elluviimise korral peab taotlejal olema ehitusluba või valla- või linnavalitsuse kirjalik nõusolek «Ehitusseaduses» sätestatud juhtudel.

(6) Pärast projekti täielikku või lõplikku elluviimist peab ehitise kohta olema väljastatud kasutusluba, kui see on nõutav «Ehitusseaduse» kohaselt.

§ 15. Toetuse väljamakse tegemise kord

(1) Toetuse saaja võib esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid koos lisas 3 toodud kuludeklaratsiooniga kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta. Amet teatab kuludeklaratsiooni esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded ja avaldab sellesisulise teabe ka Ameti koduleheküljel.

(2) Toetuse saaja esitab toetuse väljamaksmiseks pärast projekti täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist, kuid mitte varem kui pärast taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist Ametile lisas 3 toodud kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
1) selle isiku, kellelt taotleja tellis teenuse või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia või pangakonto väljavõtte koopia;
3) osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia juhul, kui toetatavaks tegevuseks oli ehitamine

(3) Kapitalirendi puhul esitab taotleja pärast projekti täielikku või osadena elluviimist ja selle eest tasumist kapitalirendi lepingus ettenähtud korras, kuid mitte varem kui pärast taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist, toetuse väljamaksmiseks Ametile lisas 3 toodud kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia või pangakonto väljavõtte koopia;
3) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku koopia.

(4) Lõike 2 punktis 1 ja lõike 3 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

§ 16. Toetuse väljamakse tegemise otsustamine

(1) Amet teeb toetuse väljamaksmise otsuse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 1910 lõike 2 alusel 45 tööpäeva jooksul arvates §-des 14 ja 15 nimetatud nõuetekohase kuludeklaratsiooni ja dokumentide saamisest arvates.

(2) Amet teeb toetuse väljamakse tegemisest keeldumise otsuse, kui taotleja ei ole täitnud §-s 14 nimetatud toetuse väljamakse tegemise tingimusi või ei ole esitanud §-s 15 nimetatud dokumente või kui tehakse kindlaks taotluse rahuldamise jätmise alus.

(3) Amet teeb toetuse väljamakse otsuse või väljamakse tegemisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 17. Toetuse saaja kohustused

(1) Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel «Kalandusturu korraldamise seaduses» ja selles määruses sätestatud asjakohaseid nõudeid.

(2) Toetuse saaja teavitab viivitamata Ametit kirjalikult oma tegevuse lõpetamisest või muust ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada toetuse väljamaksmise kohta otsuse tegemist, või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

(3) Kuni Ameti poolt viimase toetuseosa väljamaksmiseni teavitab toetuse saaja viivitamata Ametit kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest «Käibemaksuseaduse» § 19 alusel.

(4) Kuni seitsme aasta möödumiseni taotluse rahuldamise otsuse tegemisest teavitab toetuse saaja viivitamata Ametit kirjalikult:
1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
2) toetatava tegevusega seotud muudatusest Ameti kooskõlastuse saamiseks;
3) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust;
4) äriühingu osa või aktsia võõrandamisest või liikmelisuse muutumisest;
5) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole täielikud või õiged.

§ 18. Dokumentide säilitamine

Amet ja toetuse saaja säilitavad toetuse taotlemisega seotud dokumente ja lepinguid vähemalt 31. detsembrini 2025. a. Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 19. Rakendussäte

Toetuse taotlemisel 2008. aastal ei kohaldata § 2 lõiget 3, kui tegevuse elluviimist ei ole alustatud ning kuludokumendid ei ole väljastatud varem kui 1. jaanuaril 2008. aastal.

 

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 27.06.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-04352.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

/otsingu_soovitused.json