HALDUSÕIGUSKultuur ja sportVälislepingud

HALDUSÕIGUSMajandustegevuse üldregulatsioonVälislepingud

HALDUSÕIGUSNoorsootöö ja lastekaitseVälislepingud

HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kordVälislepingud

HALDUSÕIGUSVälissuhtlemineSõpruse ja koostöö lepingud

HALDUSÕIGUSVälissuhtlemineRahvusvaheliste organisatsioonidega seotud puutumatust käsitlevad välislepingud

HALDUSÕIGUSVälissuhtlemineKonsulaarkoostöö

HALDUSÕIGUSVälissuhtlemineVälislepingud

HALDUSÕIGUSVõrdõiguslikkusVälislepingud

ERAÕIGUSVõlaõigusVälislepingud

KARISTUSÕIGUSKaristusõiguse üldregulatsioonVälislepingud

KOHTUMENETLUSÕIGUSKohtukorraldus ja õigusabiVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ühinemisest rahvusvaheliste lepingutega, mille depositaariks on ÜRO peasekretär

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.09.1991
Avaldamismärge:RT 1991, 35, 428

Eesti Vabariigi ühinemisest rahvusvaheliste lepingutega, mille depositaariks on ÜRO peasekretär

Vastu võetud 26.09.1991

Kodakondsuse omandamise fakultatiivne protokoll

 

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU OTSUS

 

Eesti Vabariik võeti 1991. aasta 17. septembril vastu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmeks ning taotleb koostöös teiste riikidega selle ülemaailmse rahvusvahelise organisatsiooni eesmärkide saavutamist vastavalt ÜRO põhikirjale ja põhimõtetele, mis on fikseeritud 1970. aastal ÜRO Peaassambleel vastuvõetud riikidevahelisi sõbralikke suhteid ja koostööd käsitlevas rahvusvahelise õiguse printsiipide deklaratsioonis ning 1975. aasta Helsingi Euroopa julgeoleku- ja koostöönõupidamise lõppaktis.

Lähtudes Eesti Vabariigi Valitsuse ettepanekust Eesti Vabariigi kohese ühinemise kohta rahvusvaheliseks suhtlemiseks esmavajalike lepingutega ning inimõigustealaste lepingutega, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:

1. Ühineda lisas 1 loetletud rahvusvaheliste lepingutega, mille depositaariks on ÜRO peasekretär.

2. Volitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimeest Arnold Rüütlit esitama ÜRO peasekretärile Eesti Vabariigi nimel avaldus Rahvusvahelise Kohtu jurisdiktsiooni kohustuslikkuse ning tingimuste tunnistamise kohta (lisa 2).

3. Pidada vajalikuks teha ühinemisel «Genotsiidi kuritegude tõkestamise ja karistamise konventsiooniga» (lisa 1 punkt 15) lisas 3 toodud avaldus.

4. Teha Eesti Vabariigi Valitsusele ülesandeks:
     vormistada ühinemine käesoleva otsuse lisas 1 loetletud lepingutega;
     vormistada lisas 2 ning lisas 3 toodud avaldused;
     korraldada nimetatud dokumentide üleandmine ÜRO peasekretärile.

5. Avaldada Riigi Teatajas ÜRO põhikiri, Rahvusvahelise Kohtu statuut ning kõigi käesoleva otsuse lisades 1, 2 ja 3 loetletud lepingute ja tehtavate avalduste tekstid.

  Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

 

 

Lisa 1

Rahvusvaheliste lepingute loetelu

1. Revideeritud üldakt rahvusvaheliste tülide rahumeelsel teel lahendamise kohta. Vastu võtnud ÜRO Peaassamblee 28. aprillil 1949. a.
Revised General Act for the Pacific Settlement of International Disputes.
Üldakt jõustub 90. päeval pärast ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

2. Konventsioon ÜRO privileegide ja immuniteetide kohta. Vastu võtnud ÜRO Peaassamblee 13. veebruaril 1946. a.
Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations. Konventsioon jõustub samal päeval, kui ÜRO peasekretärile antakse üle kiri konventsiooniga ühinemise kohta.

3. Konventsioon ÜRO spetsialiseeritud asutuste privileegide ja immuniteetide kohta. Kinnitanud ÜRO Peaassamblee 21. novembril 1947. a.
Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies.
Konventsioon jõustub ühinemisdokumendi ÜRO peasekretärile üleandmise päeval.

4. Diplomaatilise suhtlemise Viini konventsioon. Sõlmitud Viinis 18. aprillil 1961. a.
Vienna Convention Diplomatic Relations.
Konventsioon jõustub 30. päeval pärast ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

5. Diplomaatilise suhtlemise Viini konventsiooni juurde kuuluv fakultatiivne protokoll kodakondsuse omandamise küsimuses. Sõlmitud Viinis 18. aprillil 1961. a.
Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality.
Protokoll jõustub 30. päeval pärast ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

6. Diplomaatilise suhtlemise Viini konventsiooni juurde kuuluv fakultatiivne protokoll tülide kohustusliku lahendamise küsimuses. Koostatud Viinis 18. aprillil 1961. a.
Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning the Compulsory Settlement of Disputes.
Protokoll jõustub 30. päeval pärast ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

7. Konsulaarsuhtlemise Viini konventsioon. Sõlmitud Viinis 24. aprillil 1963. a.
Vienna Convention on Consular Relations.
Konventsioon jõustub 30. päeval pärast ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

8. Konsulaarsuhtlemise Viini konventsiooni juurde kuuluv fakultatiivne protokoll kodakondsuse omandamise küsimuses. Koostatud Viinis 24. aprillil 1963. a.
Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning Acquisition of Nationality.
Protokoll jõustub 30. päeval pärast ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

9. Konsulaarsuhtlemise Viini konventsiooni juurde kuuluv fakultatiivne protokoll tülide kohustusliku lahendamise küsimuses. Koostatud Viinis 24. aprillil 1963. a.
Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations conserning the Compulsory Settlement of Disputes.
Protokoll jõustub 30. päeval pärast ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

10. Erimissioonide konventsioon. Vastu võtnud ÜRO Peaassamblee 8. detsembril 1969. a.
Convention on Special Missions.
Konventsioon jõustub 30. päeval pärast ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

11. Erimissioonide konventsiooni juurde kuuluv fakultatiivne protokoll tülide kohustusliku lahendamise kohta. Koostanud ÜRO Peaassamblee 8. detsembril 1969. a.
Optional Protocol to the Convention on Special Missions concerning the Compulsory Settlement of Disputes.
Protokoll jõustub 30. päeval pärast ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

12. Rahvusvaheliselt kaitstud isikute, kaasa arvatud diplomaatiliste esindajate vastu suunatud kuritegude tõkestamise ja karistamise konventsioon. Vastu võtnud ÜRO Peaassamblee 14. detsembril 1973. a.
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents.
Jõustub 30. päeval pärast ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

13. Viini konventsioon riikide esindamise kohta suhtlemisel ülemaailmsete rahvusvaheliste organisatsioonidega. Sõlmitud Viinis 14. märtsil 1975. a.
Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character.
Jõustub 30. päeval pärast ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

14. Viini konventsioon riikide õigusjärglusest riigi vara, arhiivide ja ja võlgade suhtes. Sõlmitud Viinis 8. aprillil 1983. a.
Vienna Convention on Succession of States in respect of State Property, Archives and Debts.
Konventsioon on seni jõustumata. Jõustub 30. päeval pärast viieteistkümnenda ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

15. Genotsiidi kuritegude tõkestamise ja karistamise konventsioon. Vastu võtnud ÜRO Peaassamblee 9. detsembril 1948. a.
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
Konventsioon jõustub 90. päeval pärast ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

16. Rassilise diskrimineerimise mis tahes vormide likvideerimise rahvusvaheline konventsioon. Avatud allakirjutamiseks New Yorgis 7. märtsil 1966. a.
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.
Konventsioon jõustub 30. päeval pärast ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

17. Rahvusvaheline pakt majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste kohta. Vastu võtnud ÜRO Peaassamblee 16. detsembril 1966. a.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
Pakt jõustub kolme kuu möödumisel ühinemisdokumendi ÜRO peasekretärile üleandmise päevast arvates.

18. Rahvusvaheline pakt kodaniku- ja poliitiliste õiguste kohta. Vastu võtnud ÜRO Peaassamblee 16. detsembril 1966. a.
International Covenant on Civil and Political Rights.
Pakt jõustub kolme kuu möödumisel ühinemisdokumendi ÜRO peasekretärile üleandmise päevast arvates.

19. Kodaniku- ja poliitiliste õiguste kohta vastuvõetud rahvusvahelise pakti juurde kuuluv fakultatiivne protokoll. Vastu võtnud ÜRO Peaassamblee 16. detsembril 1966. a.
Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights.
Protokoll jõustub kolme kuu möödumisel ühinemisdokumendi ÜRO peasekretärile üleandmise päevast arvates.

20. Sõjakuritegude ja inimsuse vastu suunatud kuritegude suhtes aegumistähtaja mittekohaldamise konventsioon. Vastu võtnud ÜRO Peaassamblee 26. novembril 1968. a.
Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity.
Konventsioon jõustub 90. päeval pärast ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

21. Apartheidi kuritegude mahasurumise ja karistamise rahvusvaheline konventsioon. Vastu võtnud ÜRO Peaassamblee 30. novembril 1973. a.
International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid.
Konventsioon jõustub 30. päeval pärast ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

22. Konventsioon naiste diskrimineerimise mis tahes vormide likvideerimise kohta. Vastu võtnud ÜRO Peaassamblee 18. detsembril 1979. a.
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
Konventsioon jõustub 30. päeval pärast ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

23. Konventsioon piinamise ja muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise vastu võitlemise kohta. Vastu võtnud ÜRO Peaassamblee 10. detsembril 1984. a.
Convention against Torture and other Cruel, Inhuman on Degrading Treament or Punishment.
Konventsioon jõustub 30. päeval pärast ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

24. Rahvusvaheline konventsioon apartheidi rakendamise vastu spordis. Vastu võtnud ÜRO Peaassamblee 10. detsembril 1985. a.

International Convention against Apartheid on Sports.
Konventsioon jõustub 30. päeval pärast ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

25. Lapse õiguste konventsioon. Vastu võtnud ÜRO Peaassamblee 20. novembril 1989. a.
Convention on the Rights of the Child.
Konventsioon jõustub 30. päeval pärast ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

26. Rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsioon. Sõlmitud Viinis 23. mail 1969. a.
Vienna Convention on the Law of Treaties.
Konventsioon jõustub 30. päeval pärast ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

27. Rahvusvaheliste lepingute õigusjärgluse Viini konventsioon. Sõlmitud Viinis 23. augustil 1978. a.
Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties.
Konventsioon on seni jõustumata. Jõustub 30. päeval pärast viieteistkümnenda ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile,

28. Viini konventsioon rahvusvaheliste lepingute õigusest riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel või rahvusvaheliste organisatsioonide vahel. Sõlmitud Viinis 21. märtsil 1986. a.
Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations.
Konventsioon on seni jõustumata. Jõustub 30. päeval pärast kolmekümne viienda ühinemisdokumendi üleandmist ÜRO peasekretärile.

 

 

Lisa 2

ÜRO peasekretärile
AVALDUS

Mina, Arnold Rüütel, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees, deklareerin Eesti Vabariigi nimel ja vastavalt Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1991. aasta 26. septembri otsusele, et juhindudes Rahvusvahelise Kohtu statuudi artikli 36 punktist 2, tunnistab Eesti Vabariik Rahvusvahelise Kohtu jurisdiktsiooni kohustuslikuks ipso facto ja ilma erikokkuleppeta vastastikustes suhetes mis tahes teise riigiga, kes on võtnud endale samasuguse kohustuse.

Eelduseks on, et seda avaldust ei saa kasutada vaidluste suhtes, mille lahendamise pooled on usaldanud mõnele teisele kohtule või arbitraažile kokkuleppe alusel, mis on juba sõlmitud või võidakse sõlmida tulevikus.

  Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees Arnold Rüütel

 

 

Lisa 3

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU AVALDUS

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu teeb «Genotsiidi kuritegude tõkestamise ja karistamise konventsiooni» ratifitseerimise juurde järgmise avalduse:

Seoses Ameerika Ühendriikide poolt tehtud reservatsiooniga (2) teatame, et Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ei ole reservatsiooniga nõus, sest see tekitab ebakindluse kohustuste ulatuse osas, mida Ameerika Ühendriigid on konventsiooni alusel valmis enese peale võtma. Veelgi enam, vastavalt rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõttele, mis on sätestatud «Rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsiooni» (1969) artiklis 27, pole ühelgi konventsiooniga ühinenul õigust viidata oma siseriikliku õiguse sätetele, õigustamaks lepingu mittetäitmist.

  Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

/otsingu_soovitused.json