Teksti suurus:

Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid, rehabilitatsiooniplaani vorm

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 81, 1123

Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid, rehabilitatsiooniplaani vorm

Vastu võetud 23.09.2008 nr 58

Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 16 lõike 11 ning «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 21 lõike 1 ja § 22 lõike 1 alusel ning kooskõlas «Ravikindlustuse seadusega».

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse püsiva töövõimetuse ekspertiisiks ning puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks (edaspidi ekspertiis) vajalike dokumentide loetelu, ekspertiisi taotluse vorm kuni 16-aastasele lapsele ja vanaduspensioniealisele inimesele (lisa 1), ekspertiisi taotluse vorm tööealisele inimesele (lisa 2), terviseseisundi kirjelduse vorm (lisa 3) ning rehabilitatsiooniplaani vorm (lisa 4).

§ 2. Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks vajalikud dokumendid

Püsiva töövõimetuse põhjuse tuvastamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
1) töövigastuse korral – tööõnnetuse raport;
2) kutsehaiguse korral – kutsehaigestumise raport;
3) politseiteenistuses teenistusülesannete täitmisel saadud vigastuse või teenistusega seotud haiguse korral – haigestumist või tervisekahjustuse saamist tõendavad dokumendid (tööõnnetuse raport, kutsehaigestumise raport, tervisekontrolli otsus või tervisetõend vm), millest nähtub põhjuslik seos teenistusülesannete täitmise ja vigastuse või haigestumise vahel;
4) piirivalveteenistuses teenistusülesannete täitmisel saadud vigastuse või teenistusega seotud haiguse korral – haigestumist või tervisekahjustuse saamist tõendavad dokumendid (tööõnnetuse raport, kutsehaigestumise raport, tervisekontrolli otsus või tervisetõend vm), millest nähtub põhjuslik seos teenistusülesannete täitmise ja vigastuse või haigestumise vahel;
5) päästeteenistuses teenistusülesannete täitmisel saadud vigastuse või teenistusega seotud haiguse korral – haigestumist või tervisekahjustuse saamist tõendavad dokumendid (tööõnnetuse raport, kutsehaigestumise raport, tervisekontrolli otsus või tervisetõend vm), millest nähtub põhjuslik seos teenistusülesannete täitmise ja vigastuse või haigestumise vahel;
6) teenistuskohustuste täitmisel saadud vigastuse või teenistuskohustustega seotud haiguse korral – haigestumist või tervisekahjustuse saamist tõendavad dokumendid (tööõnnetuse raport, kutsehaigestumise raport, tervisekontrolli otsus või tervisetõend vm), millest nähtub põhjuslik seos teenistuskohustuste täitmise ja vigastuse või haigestumise vahel;
7) vigastuse või haigestumise korral tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärjel – meditsiiniline dokument, millest nähtub põhjuslik seos tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii ja vigastuse või haigestumise vahel;
8) vigastuse või haigestumise korral liiklusõnnetuse tagajärjel – politsei tõend liiklusõnnetuse kohta;
9) vigastuse või haigestumise korral vägivallakuriteo tagajärjel – kohtuotsus või eeluurimisasutuse tõend kriminaalasja kohta.

§ 3. Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalikud dokumendid

(1) Kui hoolekandeasutuses elav isik vajab puude tõttu individuaalset abivahendit või kõrvalabi või juhendamist väljaspool hoolekandeasutust, esitab hoolekandeasutus isiku ekspertiisitaotluse juurde teatise, kus on loetletud toimingud, milles isik kõrvalabi või juhendamist vajab ning märgitud abivahendi kasutamise või toimingute läbiviimisega seotud kulud, nende finantseerimise allikad ja osakaal finantseerimisel.

(2) Kui vanglas või arestimajas karistust kandev isik vajab puude tõttu individuaalset abivahendit, esitab vangla või arestimaja isiku ekspertiisitaotluse juurde teatise, kus on märgitud abivahendi kasutamisega seotud kulud, nende finantseerimise allikad ja osakaal finantseerimisel.

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine

Sotsiaalministri 13. märtsi 2003. a määrus nr 45 «Arstlikku ekspertiisi suunamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid» (RTL 2003, 37, 540; 2005, 38, 549) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2008. aasta 1. oktoobril.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 23.09.2008 resolutsioon 17-1/08-05903.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json