Teksti suurus:

Kohtus riigi lepingulise esindamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT I 2008, 42, 243

Kohtus riigi lepingulise esindamise kord

Vastu võetud 25.09.2008 nr 144

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 441 lõike 7 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tsiviilkohtumenetluses riigi kui menetlusosalise esindamise ja kriminaalasja kohtumenetluses riigi kui kannatanu või tsiviilkostja esindamise ning halduskohtumenetluses valitsusasutuse või valitsusasutuse hallatava riigiasutuse või selle ametniku esindamise kord.

§ 2.  Riigi lepinguline esindaja

  (1) Riigi lepinguline esindaja käesoleva määruse tähenduses on vandeadvokaat või vandeadvokaadi vanemabi, kes advokaadibüroo pidajaga sõlmitud kliendilepingu ja talle väljastatud volikirja alusel esindab Eesti Vabariiki tsiviilkohtumenetluses kui menetlusosalist või kriminaalasja kohtumenetluses kui kannatanut või tsiviilkostjat või halduskohtumenetluses valitsusasutust või valitsusasutuse hallatavat riigiasutust või selle ametnikku kui menetlusosalist.

  (2) Riigi lepinguliseks esindajaks valitakse vandeadvokaat või vandeadvokaadi vanemabi. Riigi lepingulise esindaja valimisel tuleb eelistada vandeadvokaati või vandeadvokaadi vanemabi, kellel on sarnastes kohtumenetlustes suurem kogemus.

  (3) Riigi lepingulise esindaja kasutamise otsustab ja riigi lepingulise esindaja valib kohtuasja keerukusest lähtudes:
  1) minister, maavanem või riigisekretär, kes on tsiviilkohtumenetluses riigi kui menetlusosalise seaduslik esindaja või kriminaalasja kohtumenetluses riigi kui kannatanu või tsiviilkostja seaduslik esindaja, või ministri, maavanema või riigisekretäri volitatud isik;
  2) halduskohtumenetluses osaleva valitsusasutuse või valitsusasutuse hallatava riigiasutuse juht või selle asutuse juht, kus töötab halduskohtumenetluses osalev ametnik.

  (4) Justiitsministri loal võib kaalukal põhjusel valida riigi lepinguliseks esindajaks isiku, kes ei vasta lõigetes 1 ja 2 toodud nõuetele.

§ 3.  Kliendileping ja volikiri

  (1) Riigi lepinguline esindaja osutab õigusteenust selle advokaadibüroo, mille kaudu riigi lepinguline esindaja tegutseb, pidajaga sõlmitud kliendilepingu alusel.

  (2) Kliendileping vormistatakse kirjalikult ning selle sõlmimiseks lepitakse kokku õigusteenust osutava vandeadvokaadi või vandeadvokaadi vanemabi nimi, tema volitused ja ülesanded ning advokaaditasu vorm ja suurus või määr ning vajalike õigusteenuskulude hüvitamise kord ja ulatus.

  (3) Ajatasu maksmise kokkuleppe korral lepitakse kliendilepingus eraldi kokku ka riigi lepingulise esindaja mõistliku sõidu- ja ooteaja tasustamise suhtes. Selle tasu määr ei või ületada 1/3 õigusteenuse tunnitasu määrast. Mõistlikuks sõidu- ja ooteajaks loetakse aega, mil riigi lepinguline esindaja ei osuta otseselt õigusteenust, kuid ta on riigi seadusliku esindaja jaoks hõivatud ja selline hõivatus on õigusteenuse osutamiseks vältimatult vajalik.

  (4) Kliendilepingus kokku lepitud advokaaditasu sisaldab käibemaksukohustuslasest advokaadibüroo pidaja käibemaksu ning õigusteenuse osutamisega kaasnevaid advokaadibüroo tavapäraseid kulusid.

  (5) Tsiviilkohtumenetluses riigi kui menetlusosalise või kriminaalasja kohtumenetluses riigi kui kannatanu või tsiviilkostja esindamiseks sõlmib advokaadibüroo pidajaga kliendilepingu riigi seaduslik esindaja või ministeeriumi, maavalitsuse või Riigikantselei ametnik, kes on pädev lepingut sõlmima.

  (6) Halduskohtumenetluses sõlmib riigi lepingulise esindajaga kliendilepingu menetluses osaleva asutuse juht või muu isik, kes on pädev sõlmima lepinguid selle asutuse nimel.

  (7) Justiitsministri loal võib kaalukal põhjusel sõlmida kliendilepingu, mis ei vasta lõigetes 1–4 toodud nõuetele.

  (8) Riigi lepingulise esindaja volitusi tõendab temale pärast advokaadibüroo pidajaga kliendilepingu sõlmimist antud volikiri. Volikiri antakse lepingulisele esindajale riigi esindamiseks konkreetses kohtumenetluse asjas.

§ 4.  Riigi lepingulise esindaja aruandekohustus

  (1) Ülesande vastuvõtmise järel koostab riigi lepinguline esindaja kohtumenetluse asja perspektiivikuse ja riigi seaduslikule esindajale kaasneda võiva kogukulu kohta kirjaliku analüüsi ning teeb selles riigi seaduslikule esindajale omapoolsed ettepanekud kohtumenetluse asja otstarbekaks lahendamiseks riigi seadusliku esindaja huvidest lähtuvalt.

  (2) Riigi lepinguline esindaja esitab riigi seaduslikule esindajale menetluse kohta kirjaliku vahearuande viie tööpäeva jooksul kohtuistungile järgnevast tööpäevast arvates.

  (3) Riigi lepinguline esindaja esitab riigi seaduslikule esindajale kohtulahendi kohe pärast kohtulahendi teatavaks tegemist. Kohtulahendi vaidlustamise otstarbekuse kohta esitab riigi lepinguline esindaja oma seisukoha viie tööpäeva jooksul kohtulahendi kuulutamisele järgnevast tööpäevast arvates.

  (4) Riigi lepinguline esindaja esitab riigi seaduslikule esindajale kirjaliku lõpparuande kümne tööpäeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates.

§ 5.  Õigusteenuse rahastamine

  Riigi lepingulise esindaja kasutamist rahastatakse summadest, mis on selleks ette nähtud ministeeriumi, maavalitsuse või Riigikantselei kui riigi seadusliku esindaja eelarves, halduskohtumenetluses osaleva valitsusasutuse või valitsusasutuse hallatava riigiasutuse eelarves või selle asutuse eelarves, kus menetlusosalisest ametnik töötab.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määrus nr 326 «Kohtus riigi lepingulise esindamise kord» (RT I 2003, 83, 564) tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Rakendussäte

  Käesoleva määruse jõustumise hetkel pooleli olevas kohtuasjas võib riigi lepinguline esindamine jätkuda käesoleva määruse §-s 6 nimetatud määruse kehtivuse ajal antud volikirja ja sõlmitud õigusabilepingu alusel kuni pooleli oleva kohtuasja lahendamiseni.

Peaminister Andrus ANSIP


Justiitsminister Rein LANG


Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json