Teksti suurus:

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 82, 1127

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 25.09.2008 nr 46

Määrus kehtestatakse «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 336 lõike 3, § 482 lõike 4 ja § 484 lõike 3 ning «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse» § 6 lõike 1 alusel.

§ 1. Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» (RTL 2006, 5, 77; 2008, 58, 800) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast sõnu «§ 1 lõike 21» sõnadega «ning «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse» § 6 lõike 1»;

2) määrust täiendatakse §-ga 241 järgmises sõnastuses:

« § 241. Elektroonilise maksekäsu kiirmenetluse rakendamine

(1) Rakendada alates 1. oktoobrist 2008 osaliselt elektroonilist maksekäsu kiirmenetlust.

(2) Elektroonilist menetlust rakendatakse maksekäsu kiirmenetluse avaldustele, mis on kohtule esitatud e-toimiku menetlemise infosüsteemi (edaspidi e-toimiku süsteem) kaudu või käesoleva määruse §-s 91 sätestatud viisil.

(3) E-toimiku süsteemi kaudu esitatakse maksekäsu kiirmenetluse avaldus digitaalallkirjastatult.».

§ 2. Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2008. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json