Teksti suurus:

Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RTL 2008, 82, 1128

Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord1

02.01.2015 16:10
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus kehtivuse lõpu kuupäevas Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

Vastu võetud 25.09.2008 nr 41

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 64 lõike 5 alusel.

§ 1.   Ohtlike jäätmete saatekiri

  (1) Ohtlike jäätmete saatekiri (edaspidi saatekiri) on dokument, mis sisaldab andmeid jäätmekäitlejale üleantavate jäätmete tekitaja, jäätmed vedamiseks üleandnud isiku (edaspidi jäätmete üleandja), jäätmevedaja ja jäätmete vastuvõtja ning ohtlike jäätmete liigi, koostise, koguse ja põhiomaduste kohta.

  (2) Saatekiri ei asenda teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» § 14 kohaselt koostatud veokirja ja vastupidi.

  (3) Saatekirja vorm on toodud määruse lisas.

§ 2.   Saatekirja koostamine ja edastamine

  (1) Saatekiri koostatakse keskkonnaministri 18. novembri 2004. a määrusega nr 132 «Keskkonnalubade infosüsteemi asutamine ja keskkonnalubade infosüsteemi põhimäärus» (edaspidi infosüsteemi põhimäärus) asutatud veebipõhises andmekogus – keskkonnalubade infosüsteemis (edaspidi infosüsteem) digitaaldokumendina igale ohtlike jäätmete saadetisele vastavalt saatekirja vormile.

  (2) Saatekirja koostamisel omistatakse sellele ainulaadne registreerimisnumber, mis jääb muutumatuks saatekirja menetlemisel infosüsteemis ja arhiveerimisel.

  (3) Saatekirja koostab jäätmete üleandja, kui ta on ohtlike jäätmete käitluslitsentsi (edaspidi litsents) omav jäätmekäitleja.

  (4) Kui jäätmete üleandja litsentsi ei oma, koostab saatekirja litsentsi omav jäätmete vastuvõtja.

  (5) Saatekirja koostaja edastab informatsiooni saatekirja koostamisest teistele jäätmete liikumises osalevatele isikutele, tehes neile teatavaks lõikes 2 nimetatud registreerimisnumbri.

  (6) Litsentsi omavad jäätmete üleandja, vedaja ja vastuvõtja registreerivad end infosüsteemi kasutajaks kooskõlas infosüsteemi põhimäärusega. Infosüsteemi kasutaja omab õigust sisestada infosüsteemi asjaomaseid andmeid ja neid vajaduse korral muuta ning omab juurdepääsu nendele saatekirjadele, millele ta on kantud jäätmete üleandjana, vastuvõtjana või vedajana.

  (7) Litsentsi mitteomavad jäätmete üleandja ja vedaja võivad taotleda registreerimist infosüsteemi kasutajaks ligipääsuõigusega saatekirjadele, millele nad on märgitud, õiguseta andmeid sisestada või muuta.

§ 3.   Saatekirja registreerimine ja allkirjastamine

  (1) Infosüsteemis koostatud saatekiri loetakse digitaalselt allkirjastatuks vastavalt digitaalallkirja seaduse § 43 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusele.

  (2) Paragrahvi 2 lõikes 7 nimetatud isikud tõendavad jäätmete üleandmist või vastuvõtmist allkirjaga saatekirja väljatrükil (edaspidi väljatrükk) .

  (3) Paragrahvi 2 lõikes 6 nimetatud infosüsteemi kasutajateks registreeritud isikud kinnitavad jäätmete üleandmist ja vastuvõtmist infosüsteemis.

  (4) Jäätmete üleandmine ja vastuvõtmine loetakse lõpetatuks ja saatekiri registreerituks hetkest, mil jäätmete vastuvõtja on saatekirjal olevad andmed infosüsteemis kinnitanud.

§ 4.   Saatekirjas paranduste tegemine

  (1) Kui jäätmete üleandmisel selgub vajadus saatekirjal olevate andmete muutmiseks, kuid kohapeal nende muutmine saatekirjal ei ole võimalik, registreeritakse vajalikud muudatused väljatrükil ja kinnitatakse osaliste allkirjadega. Jäätmete vastuvõtja teeb vajaduse korral saatekirjas parandused väljatrükist lähtudes.

  (2) Paragrahv 3 lõike 3 kohaselt registreeritud saatekirjas vigade ilmnemisel esitab jäätmesaadetise vastuvõtja infosüsteemi volitatud töötlejale avalduse ebaõigete andmete muutmiseks. Tehtud muudatused registreeritakse infosüsteemis.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määrus nr 40 «Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ja registreerimise kord» (RTL 2004, 56, 940) tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2008. aasta 1. oktoobril.
1 Euroopa Nõukogu direktiiv 91/689/EMÜ ohtlike jäätmete kohta (ELT L 377, 31.12.1991, lk 20).Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 26.09.2008 resolutsioon 17-1/08-05986.

Jaanus TAMKIVI
Minister

Rita ANNUS
Kantsler

Lisa Ohtlike jäätmete saatekiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json