Teksti suurus:

Rohe-raunjala püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 83, 1133

Rohe-raunjala püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 26.09.2008 nr 42

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 1 lõike 1 punkti 2 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluva liigi rohe-raunjala (Asplenium viride) väljaspool kaitsealasid asuv elupaik, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2. Rohe-raunjala püsielupaiga kaitse alla võtmine

(1) Kaitse alla võetakse rohe-raunjala Tamme püsielupaik Saare maakonnas Mustjala vallas Ninase külas.

(2) Püsielupaiga piirid on kantud kaardile, mis on esitatud määruse lisas1.

§ 3. Püsielupaiga valitseja ja kaitse korraldaja

«Looduskaitseseaduse» § 21 lõigete 1 ja 3 kohaselt on püsielupaiga valitseja selle asukohajärgne keskkonnateenistus ja kaitse korraldaja on Riiklik Looduskaitsekeskus.

§ 4. Kaitsekord

(1) Rohe-raunjala püsielupaiga maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse.

(2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord käesoleva määruse erisustega.

(3) Püsielupaigas on lubatud:
1) inimeste viibimine;
2) marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine;
3) telkimine ja lõkke tegemine kaitse korraldaja nõusolekul;
4) sõidukiga sõitmine teedel. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ja maastikusõidukiga sõitmine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel ja koosluste hooldamisel, püsielupaiga kaitse korraldamise ja valitsemisega seotud tegevusel ning kaitse korraldaja nõusolekul teostataval teadustegevusel.

(4) Valitseja nõusolekul on püsielupaigas lubatud tootmisotstarbeta ehitise püstitamine kaitseala tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustööd.

(5) Püsielupaigas metsa esinemisalal on valitseja nõusolekul lubatud metsakoosluse kujundamine vastavalt rohe-raunjala kaitse-eesmärgile, kusjuures puurinde harvendamisel tuleb jätta kasvama vanemad puud ning keelatud on puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt.

1 «Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaiga kaarti; sellega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, maakonna keskkonnateenistuses, Riiklikus Looduskaitsekeskuses ja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses keskkonnaregistris.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json