Teksti suurus:

Rohe-raunjala püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Rohe-raunjala püsielupaiga kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 26.09.2008 nr 42
RTL 2008, 83, 1133
jõustumine 10.10.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010

Määrus kehtestatakse « Looduskaitseseaduse » § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 1 lõike 1 punkti 2 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluva liigi rohe-raunjala (Asplenium viride) väljaspool kaitsealasid asuv elupaik, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.  Rohe-raunjala püsielupaiga kaitse alla võtmine

  (1) Kaitse alla võetakse rohe-raunjala Tamme püsielupaik Saare maakonnas Mustjala vallas Ninase külas.

  (2) Püsielupaiga piirid on kantud kaardile, mis on esitatud määruse lisas1.

§ 3.  Püsielupaiga valitseja

  «Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 4.  Kaitsekord

  (1) Rohe-raunjala püsielupaiga maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse.

  (2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord käesoleva määruse erisustega.

  (3) Püsielupaigas on lubatud:
  1) inimeste viibimine;
  2) marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine;
  3) telkimine ja lõkke tegemine kaitseala valitseja nõusolekul;
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  4) sõidukiga sõitmine teedel. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid ja maastikusõidukiga sõitmine on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel ja koosluste hooldamisel, püsielupaiga valitsemisega seotud tegevusel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (4) Valitseja nõusolekul on püsielupaigas lubatud tootmisotstarbeta ehitise püstitamine kaitseala tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustööd.

  (5) Püsielupaigas metsa esinemisalal on valitseja nõusolekul lubatud metsakoosluse kujundamine vastavalt rohe-raunjala kaitse-eesmärgile, kusjuures puurinde harvendamisel tuleb jätta kasvama vanemad puud ning keelatud on puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt.


1«Looduskaitseseaduse» § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee) .
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

/otsingu_soovitused.json