Teksti suurus:

Teede- ja sideministri ning majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 84, 1164

Teede- ja sideministri ning majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine

Vastu võetud 03.10.2008 nr 84

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3, § 15 lõike 1, § 66 lõike 2 ja § 69 lõike 2 alusel.

§ 1. Teede- ja sideministri 12. detsembri 2001. a määruse nr 112 «Maastikusõiduki registreerimise eeskiri» (RTL 2001, 136, 1988; 2007, 53, 977) § 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) riiklik registreerimismärk (edaspidi registreerimismärk) on majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määruse nr 175 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri» lisa 5 näidise 11 kohane sõiduki tunnusmärk, millele on kantud Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse (edaspidi ARK) poolt sellele sõidukile antud tähtede ja numbrite kombinatsioon.»

§ 2. Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruses nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 2007, 96, 1605) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 21 tunnistatakse kehtetuks;

2) määruse lisa 1 koodi 102 nõuete punkti 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) liiklusregistrisse kantud sõiduki registreerimismärk peab vastama «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 alusel kehtestatud mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskirjas sätestatud nõuetele.»;

3) määruse lisa 1 koodi 102 nõuete punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) sõidukeil, mille registreerimismärgi kinnituskoht ei sobi, võib kasutada lisakinnitusvahendeid ja paigutada valgusteid nii, et oleks tagatud tagumise registreerimismärgi loetavus;».

§ 3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määruses nr 43 «Ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnoseisundi kontrollimise eeskiri ning nende tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2003, 1, 1; 2007, 28, 505) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 21 tunnistatakse kehtetuks;

2) määruse lisa 1 koodi 102 punkti 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) liiklusregistrisse kantud masina registreerimismärk peab vastama «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 alusel kehtestatud mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskirjas sätestatud nõuetele.»

§ 4. Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruses nr 119 «Maastikusõiduki tehnoseisundi kontrollimise eeskiri ning maastikusõiduki tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 139, 2066; 2006, 75, 1392) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Liiklusregistrisse kantud sõiduki registreerimismärk peab vastama «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 alusel kehtestatud mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskirjas sätestatud nõuetele.»;

2) paragrahvi 5 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a määruses nr 175 «Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri» (RTL 2004, 116, 1815; 2007, 53, 977) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna «avaldus» sõnaga «taotlus» vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) riiklik registreerimismärk (edaspidi registreerimismärk) on käesoleva määruse lisa 5 kohane sõiduki tunnusmärk, millele on kantud Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse (edaspidi ARK) poolt sellele sõidukile antud tähtede ja numbrite kombinatsioon. Trollibussi registreerimismärgiks on omaniku poolt trollibussi registreerimisel antud number või numbrite ja tähtede kombinatsioon;»;

3) paragrahvi 2 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 15) uus sõiduk on sõiduk, mis pärast valmistamist ei ole olnud kasutuses ega kantud Eesti või mõne teise riigi registrisse. Sõiduk loetakse uueks ka juhul, kui see on registreeritud Euroopa Liidu liikmesriigis transpordiks sõiduki valmistaja juurest ametliku maaletooja juurde Eestis;»;

4) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registritoimingu teostamiseks peab taotleja esitama taotluse ja vajalikud alusdokumendid kirjalikus või elektroonilises vormis. Kõikide registritoimingute taotluste esitamiseks võib omanik volitada esindajat, kes peab esitama kirjaliku või elektroonilise volikirja, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Kui taotlus esitatakse kirjalikult, peab taotleja esitama ARK-s isikutunnistuse või sellega võrdsustatud isikut tõendava dokumendi.»;

5) paragrahvi 3 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) ARK säilitab sõidukile vormistatud, kuid välja võtmata või ARK-sse hoiule jäetud registreerimistunnistust ja registreerimismärki vähemalt üks aasta. Kümme päeva enne nimetatud tähtaja saabumist teatab ARK tähtaja saabumisest sõiduki omanikule kirjalikult. Nimetatud tähtaeg ei laiene sõiduki ajutisel registreerimisel ARK-sse hoiule jäetud välisriigi registreerimismärgi ega registreerimistunnistuse säilitamisele.»;

6) paragrahvi 4 lõike 6 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) omanikul puuduvad sõiduki omandiõigust või päritolu tõendavad dokumendid, sealhulgas päritoluriigi registreerimistunnistus;»;

7) paragrahvi 4 lõike 8 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) sõiduki registreerimistunnistus kasutatud sõiduki registreerimisel, kui see on eelnevalt väljastatud, kaheosalise registreerimistunnistuse korral selle mõlemad osad;»;

8) paragrahvi 4 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (12) Sõidukit saab registreerida ainult ühe isiku nimele. Kui sõiduk on kaasomandis, registreeritakse see omanike taotluse alusel ühe omaniku nimele.»;

9) paragrahvi 5 lõike 1 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registriandmete muutmiseks, välja arvatud käesoleva määruse § 8 lõikes 4 sätestatud juhul, peab sõiduki omanik või tema esindaja või muu õigustatud isik esitama viie tööpäeva jooksul alates andmete muutusest ARK-le taotluse, millele tuleb vajadusest lähtuvalt lisada või esitada dokumendid alljärgnevast loetelust:»;

10) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Registriandmete muutumisel sõiduki võõrandamisel võivad registrijärgne omanik ja omandaja või nende esindajad koos esitada kahepoolselt allkirjastatud taotluse, milles kinnitavad sõiduki võõrandamislepingu olemasolu.»;

11) paragrahvi 5 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Käsutuspiiranguga koormatud sõiduki registriandmete muutmiseks sõiduki võõrandamisel või vastutava või õigustatud kasutaja vahetumisel peab esitama piirangu kehtestaja nõusoleku taotluse.»;

12) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Sõiduki omandi üleandmisel võib sõiduki registrijärgne omanik või tema esindaja esitada ARK-le taotluse, milles tuleb märkida andmed omandi üleandmist tõendava dokumendi ja sõiduki omandanud isiku kohta.»;

13) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Registreerimistunnistuse väljastamine ei ole vajalik, kui sõiduki omanikuks on krediidiasutus ning registriandmete muutmise tingis krediidiasutuse nime, registrikoodi, aadressiandmete või õiguslikule vormile viitava täiendi muutmine või krediidiasutuse ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine eeldusel, et nimetatud andmed on eelnevalt muudetud kohtu registriosakonna registris.»;

15) paragrahvi 9 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «tema poolt»;

16) paragrahvi 10 täiendatakse pärast sõna «tuleb» sõnaga «ARK-le»;

17) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registreerimismärgi väljastab ARK sõiduki registreerimisel ja vajadusel registriandmete muutmisel. Sõidukil on lubatud kasutada ainult käesoleva määruse lisa 5 kohast ARK tellimusel valmistatud registreerimismärki.»;

18) paragrahvi 11 lõike 4 sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Transiitmärk väljastatakse sõiduki omaniku või tema esindaja taotluse alusel:»;

19) paragrahvi 11 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) sõiduki registrist kustutamisel, kui sõiduki omanik lahkub Eestist koos sõidukiga ja asub elama teise riiki;»;

20) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 2 nimetatud juhul võib Eestis registreerimata sõidukile väljastada transiitmärgi kehtivusega kuni 30 päeva. Nimetatud tähtaja pikendamine ei ole lubatud.»;

21) paragrahvi 11 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Üksikkorras valmistatavale registreerimismärgile ei või kanda tähtedest ja numbritest koosnevat tunnust, mis ei ole kooskõlas heade kommetega. Üksikkorras valmistatava registreerimismärgi numbri seeria peab algama number ühest.»;

22) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

« (71) Eritellimuse järgi valmistatavale registreerimismärgile ei või kanda tähtedest ja numbritest koosnevat tunnust, mis ei ole kooskõlas heade kommetega. Eritellimuse järgi valmistataval registreerimismärgil on suurim lubatud tähtede ja numbrite arv 9, kusjuures vähemalt üks sümbolitest peab olema number ja asuma tähe või tähtede järel. Numbrite ja tähtede kombinatsiooni asetus ei tohi olla vahelduv, vaid peab olema järjestikune.»;

23) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 72 järgmises sõnastuses:

« (72) Käesoleva paragrahvi lõigetes 7 ja 71 nimetatud registreerimismärkide väljastamise võimalikkuse otsustab ARK.»;

24) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 12. Registreerimismärgi asendamine

(1) Kadunud, varastatud või kasutuskõlbmatuks muutunud registreerimismärgi asendamiseks tuleb sõiduki omanikul või tema esindajal või sõiduki kasutamiseks õigustatud isikul ARK-le esitada taotlus ja seletuskiri, milles tuleb märkida registreerimismärgi asendamise tinginud asjaolud.

(2) ARK väljastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse ja seletuskirja alusel käesoleva määruse lisa 5 või Eesti standardi EVS 597:2004 kohase registreerimismärgi duplikaadi sõltuvalt sellest, milline registreerimismärk oli sõidukile väljastatud.

(3) Kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimismärgid tuleb tagastada ARK-le.

(4) Duplikaadi väljastamise kohta tehakse vastav märge liiklusregistrisse.

(5) Välja võtmata duplikaati säilitatakse ARK-s üks aasta.»;

25) paragrahvi 15 senine sõnastus loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Eesti standardi EVS 597:2004 nõuetele vastavaid väljastatud registreerimismärke ei pea ümber vahetama käesoleva määruse lisa 5 nõuetele vastava registreerimismärgi vastu.»;

26) määrust täiendatakse lisaga 5 järgmises sõnastuses:*

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. augusti 2004. a
määruse nr 175 «Mootorsõiduki ja selle haagise
 registreerimise eeskiri»
lisa 5

REGISTREERIMISMÄRKIDELE ESITATAVAD NÕUDED

 

 1. Registreerimismärkidel kasutatavateks sümboliteks peavad olema ladina tähestiku suurtähed ja araabia numbrid vastavalt näidistes 1–16 toodud kujundustele. Registreerimismärkidel kasutatavate tähtede ja numbrite kujutised peavad vastama Eesti standardi EVS 597:2004 lisale B.
 2. Registreerimismärkidel kasutatakse nelja erinevat kirjatüüpi vastavalt tabelitele 1, 2 ja 3. Kirjatüübid peavad vastama tabelitele 2 ja 3 ning Eesti standardi EVS 597:2004 lisale B.
 3. Numbrid ja tähed peavad asetsema neile ettenähtud väljadel proportsionaalselt.
 4. Registreerimismärgil peab olema tugevdusrant, mille keskmine osa on sümbolite ja väline serv aluspõhja värvi.
 5. Registreerimismärkidel peavad olema eraldi väljad tähtede, numbrite, Euroopa embleemi kujutise ja Eesti riigi tunnusmärgi „EST” jaoks.
 6. Registreerimismärkide väljade mõõtmed ning sümbolite paigutus on toodud joonistel näidistes 1–16.
 7. Registreerimismärgi väljale Euroopa embleemi kujutise ja Eesti riigi tunnusmärgiga kantakse Euroopa Liidu lipu kujutis ja Eesti riigi tunnusmärk kooskõlas Nõukogu määrusega (EÜ) nr 2411/98 mootorsõidukite ja nende haagiste registreerimisliikmesriigi tunnusmärgi tunnustamise kohta ühendusesiseses liikluses (EÜT L 299, 10.11.1998, lk 1–3). Lipu kujutise taustavärv on sinine, 12 viisnurkset ringikujuliselt paiknevat tähte on kollased, tunnusmärk „EST” on valget värvi.
 8. Sümbolid paiknevad neile ettenähtud väljadel proportsionaalselt.
 9. Registreerimismärkide sümbolite ja tugevdusrandi värvi servad peavad olema kontrastsed.
 10. Registreerimismärkide sümbolite pealekandmise tehnoloogia peab välistama võimaluse neid muuta.
 11. Registreerimismärgid valmistatakse ilmastikukindlast eritöödeldud lehtalumiiniumist, mille vähim paksus on 1 mm. Registreerimismärgid, v.a tüübid A9, B2, D1 ja D2, kaetakse turvaelemente sisaldava valgustpeegeldava kattekihiga.
 12. Vältimaks registreerimismärkide võltsimist peab registreerimismärgil kasutama valgustpeegeldavat kattekihti, mille integraalse osana on kihi tootja tootmisprotsessi käigus turvaelemendina lisanud virtuaalse turvaniidi, mis koosneb kahest siinuselisest, horisontaalselt liikuvast ning kattuvast lainest, millest üks näib hõljuvat valgustpeegeldava kile tasapinnal ning teine, mille faas on hilisem, näib hõljuvat selle kohal, ja suunatundlikke riigispetsiifilisi turvaembleeme „EST”. Nimetatud turvaelemendid ei tohi olla eemaldatavad ilma registreerimismärgi kattekihti pöördumatult kahjustamata ning peavad olema nähtavad registreerimismärgi kogu kasutusaja jooksul.
 13. Registreerimismärkide tehnilised nõuded peavad vastama standardile ISO 7591:1982.
 14. Registreerimismärkide tüübid, kasutatava kirja tüübid, seosed sõidukite kategooriatega, värvused, mõõdud ja lühikirjeldused on toodud tabelis 1.

Tabel 1.

Märgi tüüp

Kirja tüüp

Sõiduki kategooria

Värvused

Mõõdud (mm)

Lühikirjeldus

Näidis

A1

2

M, N, O

Valge aluspõhi, mustad sümbolid

520×113

Üldkasutatav autode ja haagiste märk

Näidis 1

A2

2

M, N

Valge aluspõhi, mustad sümbolid

520×113

Eritellimusel valmistatud märk

Näidis 2

A3

4

M, N

Valge aluspõhi, mustad sümbolid

302×152

Üldkasutatav autode ja haagiste märk vähendatud mõõtmetega

Näidis 3

A4, A5

2

M, N

Sinine aluspõhi, valged sümbolid

520×113

Diplomaatilise sõiduki märk

Näidised 4 ja 5

A6, A7

4

M, N

Sinine aluspõhi, valged sümbolid

302×152

Diplomaatilise sõiduki märk vähendatud mõõtmetega

Näidised 6 ja 7

A8

4

M, N, O

Valge aluspõhi, mustad sümbolid

520×113

PROOV-märk

Näidis 8

A9

4

M, N, L

Must aluspõhi, valged sümbolid

302×113

Vanasõiduki ja selle haagise märk

Näidis 9

A10

2

M, N

Punane aluspõhi, valged sümbolid

520×113 ja 350×60

Sportauto märk

Näidis 10

B1

3

L, MS

Valge aluspõhi, mustad sümbolid

177×101

Mootorratta, mopeedi ja maastiku­sõiduki märk

Näidis 11

B2

3

L, MS

Valge aluspõhi, mustad sümbolid

177×101

Vanasõiduki (mootorratas, mopeed, maastikusõiduk) ja selle haagise märk

Näidis 12

D1

2

M, N

Värvitu aluspõhi, punased sümbolid

520×113

Autode transiitmärk

Näidis 13

D2

2

O, L

Värvitu aluspõhi, punased sümbolid

420×113

Mootorrataste, mopeedide, traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste transiitmärk

Näidis 14

E1, E2

1 või 2

T, R

Valge aluspõhi, mustad sümbolid

212×135 või 520×113

Traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste märk

Näidis 15 ja 16

 

 1. Tähtede ja numbrite kõrgused ja laiused, samuti tähtede „A”, „M” ning „W” laiusest tingitud piirangud on toodud tabelites 2 ja 3 (kõik mõõdud millimeetrites)

 

Tabel 2.

 

 

 

 

Kirjamärkide mõõtmed

 

 

 

Kirja

Kõrgus

 

 

 

Laius

 

 

 

tüüp

 

 

numbrid

 

 

tähed

 

 

 

1

3

ülejäänud

A

I

J

L

Tüüp 1

49

14,5

27

28

42

7

24.

28

Tüüp 2

77

22,8

43

44

66

11

37,5

44

Tüüp 3

49

14

21

21

28

7

14

21

Tüüp 4

77

22

33

33

44

11

22

33

 

Tabel 3.

 

 

Kirjamärkide mõõtmed

 

Kirja

Kõrgus

 

 

Laius

 

 

tüüp

 

 

tähed

 

 

 

 

M

T

W

Y

ülejäänud

Tüüp 1

49

14,5

27

28

42

7

Tüüp 2

77

22,8

43

44

66

11

Tüüp 3

49

14

21

21

28

7

Tüüp 4

77

22

33

33

44

11

 

 1. A1-, A2-, A3-, B1-, E1- ja E2-tüüpi registreerimismärgi, mis väljastatakse ajutiselt registreeritud sõidukile, aluspõhi on kollane ja sümbolid on musta värvi.
 2. Sportauto registreerimismärk tuleb dubleerida sõiduki esiosal kaitsekilega kaetud kilest kleebisena. Nimetatud kleebise mõõtmed on 350 x 60 mm.
 3. Registreerimismärkide näidised:

 

Näidis 1.

 

 

Tüüp A1. Üldkasutatav auto ja haagise registreerimismärk. Kirja tüüp: 2.

 

Üldkasutatava auto ja haagise registreerimismärgi mõõdud ja väljad.

 

Näidis 2.

Tüüp A2. Eritellimusel valmistatud auto registreerimismärk. Kirja tüüp: 2.

 

Eritellimusel valmistatud auto registreerimismärgi mõõdud ja väljad.

 

 

Näidis 3.

 

Tüüp A3. Üldkasutatav autode ja haagiste märk vähendatud mõõtmetega. Kirja tüüp: 4.

 

 

Vähendatud mõõtmetega üldkasutatava autode ja haagiste märgi mõõdud ja väljad.

 


Näidis 4.

 

Tüüp A4. Välisesinduste diplomaatilise ja administratiiv-tehnilise personali autode registreerimismärk. Kirja tüüp: 2.

 

Välisesinduste diplomaatilise ja administratiiv-tehnilise personali autode registreerimismärgi mõõdud ja väljad.

.

Näidis 5.

 

Tüüp A5. Eestis tegutsevate välisesinduste juhtide autode registreerimismärk. Kirja tüüp: 2.

 

Eestis tegutsevate välisesinduste juhtide autode registreerimismärgi mõõdud ja väljad.

 

Näidis 6.

 

Tüüp A6. Välisesinduste diplomaatilise ja administratiiv-tehnilise personali autode registreerimismärk vähendatud mõõtmetega. Kirja tüüp: 4.

 

Välisesinduste diplomaatilise ja administratiiv-tehnilise personali autode vähendatud mõõtmetega registreerimismärgi mõõdud ja väljad.

 


Näidis 7.

 

Tüüp A7. Eestis tegutsevate välisesinduste juhtide autode registreerimismärk vähendatud mõõtmetega. Kirja tüüp: 4.

Eestis tegutsevate välisesinduste juhtide autode vähendatud mõõtmetega registreerimismärgi mõõdud ja väljad.

 

Näidis 8.

 

Tüüp A8. Teisaldatav registreerimismärk. Kirja tüüp: 4.

 

Teisaldatava registreerimismärgi mõõdud ja väljad.

Näidis 9.

 

Tüüp A9. Vanasõiduki ja selle haagise registreerimismärk. Kirja tüüp: 4.

 

Vanasõiduki registreerimismärgi mõõdud ja väljad.

 


Näidis 10.

 

Tüüp A10. Sportauto registreerimismärk. Kirja tüüp: 2.

 

Sportauto tagumise registreerimismärgi mõõdud ja väljad.

 

Näidis 11.

 

Tüüp B1. Mootorratta, mopeedi ja maastikusõiduki registreerimismärk. Kirja tüüp: 3.

 

Mootorratta, mopeedi ja maastikusõiduki registreerimismärgi mõõdud ja väljad.

Näidis 12.

 

Vanasõiduki (mootorratas, mopeed, maastikusõiduk) ja selle haagise registreerimismärk. Kirja tüüp: 3.

 

Vanasõiduki ja selle haagise registreerimismärgi mõõdud ja väljad.

 

Näidis 13.

 

Tüüp D1. Autode transiitmärk. Kirja tüüp: 2.

 

Autode transiitmärgi mõõdud ja väljad.

 


Näidis 14.

 

Tüüp D2. Mootorrataste, mopeedide, traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste transiitmärk. Kirja tüüp: 2.

 

Mootorrataste, mopeedide, traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste transiitmärgi mõõdud ja väljad.

Näidis 15.

 

Tüüp E1. Traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste registreerimismärk vähendatud mõõtmetega. Kirja tüüp: 1.

 

Vähendatud mõõtmetega traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste registreerimismärgi mõõdud ja väljad.

 

Näidis 16.

 

Tüüp E2. Traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste registreerimismärk. Kirja tüüp: 2.

 

Traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste registreerimismärgi mõõdud ja väljad.

  

27) määruse normitehnilist märkuse täiendatakse järgmises sõnastuses:

«Komisjoni otsus 2002/151/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitleva direktiivi 2000/53/EÜ artikli 5 lõike 3 kohaselt väljaantavas lammutustõendis esitatavate miinimumnõuete kohta (EÜT L 50, 21.2.2002, lk 94–95)».

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE


* Lisa 5 on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 3.10.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-06183.

 

/otsingu_soovitused.json