Teksti suurus:

Tasemeeksameid korraldava asutuse määramine ning tasemeeksamite läbiviimise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:

Tasemeeksameid korraldava asutuse määramine ning tasemeeksamite läbiviimise kord

Vastu võetud 30.11.2007 nr 73
RTL 2007, 94, 1563
jõustumine 14.12.2007

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

26.09.2008 nr 54 (RTL 2008, 83, 1131) 10.10.2008

Määrus kehtestatakse «Keeleseaduse» § 51 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesolevas korras sätestatakse eesti keele tasemeeksameid (edaspidi eksam) korraldav asutus ning tasemeeksamite läbiviimise tingimused ja kord.

§ 2. Eksameid korraldav asutus

Eksameid korraldab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (edaspidi REKK).

§ 3. Eksami sisu ja tasemed ning avalikkuse teavitamine

(1) Eksamil kontrollitakse nelja osaoskust, mis vastavad eksami osadele:
1) kuuldu mõistmine (kuulamine);
2) loetu mõistmine( lugemine);
3) kirjutamine (kirjutamine);
4) rääkimine (rääkimine).

(2) Keeleoskustaset hinnatakse eesti keele A2-, B1-, B2- ja C1-taseme eksamitel.

[RTL 2008, 83, 1131 – jõust. 10.10.2008]

(3) Kuuldu ja loetu mõistmist ning kirjutamisoskust kontrollitakse kirjalikult ja rääkimisoskust suuliselt (suuline osa salvestatakse). Eesti keele B2- ja C1-taseme eksami suuline osa sisaldab tööalase tegevusvaldkonnaga seotud teemasid.

[RTL 2008, 83, 1131 – jõust. 10.10.2008]

(4) REKK avaldab eksami kirjelduse ja näidisülesanded näidismaterjalina oma veebilehel.

(5) REKK teavitab muudatustest eksami ülesehituses üleriigilise levikuga venekeelses ajalehes ja oma veebilehel vähemalt üks aasta enne muudatuste kehtima hakkamist.

§ 4. Eksami ettevalmistus

(1) REKK korraldab eksamiülesannete koostamise, eeltestimise ja toimetamise.

(2) REKK koostab eksamiülesannete põhjal igaks eksamiks uue eksamitöö versiooni koos vastava hindamisjuhendiga.

(3) REKK tagab ülesannete õigsuse ja keelelise korrektsuse ning vastutab eksami usaldusväärsuse ja kvaliteedi eest.

(4) Eksamitöö koostajad, hindajad, läbiviijad ja teised eksamiga ametialaselt kokkupuutuvad isikud on kohustatud hoidma eksamiülesannete saladust.

§ 5. Eksamile registreerumine

(1) Eksamile saab registreeruda kirjalikult või vastava elektroonilise lahenduse kaudu internetis.

(2) Kirjalikul registreerumisel esitab isik REKK-ile:
1) vormikohase kirjaliku avalduse;
2) isikut tõendava dokumendi koopia;
3) olemasolu korral «Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele tasemeeksami ning kodakondsuse taotleja «Eesti Vabariigi põhiseaduse» ja «Kodakondsuse seaduse» tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamitest vabastamise ekspertkomisjoni» otsuse.

(3) Isik, kes terviseseisundi tõttu ei ole võimeline sooritama eksameid üldises korras (edaspidi erivajadustega isik), saab taotleda eksamite ulatuse ja viisi muutmist, lisades taotlusele eriarsti teatise terviseseisundi kohta

(4) Korraga saab registreeruda ühele eksamile. Eksami mittesooritamise või eksamilt puudumise korral saab uuesti eksamit sooritada mitte varem kui kolme kuu möödumisel eksami toimumisest.

(5) Eksamile registreerunud isikule teatab REKK eksami toimumise aja ja koha kirjalikult või e-posti teel hiljemalt 30 päeva enne eksami toimumist.

§ 6. Eksami korraldamine ja läbiviimine

(1) REKK korraldab eksamid eksamipunktides, viies eksamid läbi kõikides eksamipunktides üheaegselt. Eksameid korraldatakse vähemalt üks kord kvartalis.

(2) REKK võib põhjendatud vajaduse korral eksameid korraldada lõikes 1 sätestatust erinevatel tingimustel.

(3) Eksamirühma suuruseks on kuni 22 inimest.

(4) Eksami viivad läbi «Keeleseaduse» § 51 lõike 2 alusel haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud eksami läbiviijad (edaspidi läbiviija), kellest vähemalt üks peab olema filoloogilise haridusega.

[RTL 2008, 83, 1131 – jõust. 10.10.2008]

(5) Eksamile lubatakse isikut tõendavate dokumentide seaduses sätestatud isikut tõendava dokumendi alusel.

(6) Enne eksami algust on eksami läbiviija kohustatud tutvustama eksaminandidele eksami korda.

(7) Eksam loetakse mittesooritatuks ja eksaminand kõrvaldatakse, kui:
1) eksaminand kasutab eksami sooritamisel kõrvalist abi;
2) eksaminandi käitumine segab eksami läbiviimist või häirib teisi eksaminande.

(8) Eksami ajal võivad peale eksaminandide, eksami läbiviija ja hindaja eksamiruumis viibida REKK-i ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad.

(9) REKK valmistab ette eksamimaterjalide komplekti ning korraldab eksamimaterjalide komplekti toimetamise eksamipunkti ning pärast eksami toimumist eksamitööde toimetamise REKK-i.

§ 7. Hindamine ja eksamitulemuste vormistamine

(1) Eesti keele oskust hindavad «Keeleseaduse» § 51 lõike 2 alusel haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud eksami hindajad, kes hindavad ühte või mitut eksami osa.

[RTL 2008, 83, 1131 – jõust. 10.10.2008]

(2) Eksam on sooritatud, kui eksaminand on saanud vähemalt 60 protsenti võimalikust punktisummast, kusjuures ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.

(3) Kui eksamitöö hindamise käigus tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine, hinnatakse eksamitöö 0 punktiga.

(4) Hindajad vormistavad rääkimis- ja kirjutamisosa tulemused hindamisprotokollis.

(5) REKK tagab eksamiosade sõltumatu hindamise ja tulemuste fikseerimise.

(6) Eksamitulemuse ning tunnistuse kättesaamise koha teatab REKK isikule kirjalikult või e-posti teel 30 päeva jooksul, arvates eksami toimumisest. Tunnistuse saab eksami sooritanud isik kätte allkirja vastu.

(7) REKK säilitab eksaminandi täidetud eksamitööd viis aastat.

§ 8. Erivajadustega isiku eksamineerimine

(1) Erivajadustega isikul võimaldatakse vastava taotluse alusel:
1) sooritada eksam teistest erineval ajal ja kohas;
2) saada eksamiülesannete lahendamiseks lisaaega;
3) saada vabastus nende ülesannete lahendamisest, mille sooritamist tema puue ei võimalda.

(2) Lõikes 1 toodud erisuste kohaldamise otsustab REKK-i poolt moodustatud ekspertkomisjon.

§ 9. Tasemeeksamieelsete konsultatsioonide korraldamine

(1) Eesti keele tasemeeksamile registreerinud isikul on õigus saada rühmakonsultatsiooni vormis eksamieelseid tasuta konsultatsioone kuue akadeemilise tunni ulatuses.

(2) Konsultatsioonide eesmärgiks on anda eksamile registeerinud isikule teavet eksami vormi, korra ja eksamil kontrollitavate teadmiste ning oskuste kohta.

(3) Konsultatsioonimaterjalide väljatöötamise, konsultatsioonide rahastamise ning konsultantide metoodilise juhendamise korraldab REKK.

(4) Konsultatsioone annavad kõrgharidusega filoloogid, kes on läbinud REKK-i korraldatud täiendkoolituse.

[RTL 2008, 83, 1131 – jõust. 10.10.2008]

/otsingu_soovitused.json