Teksti suurus:

Põllumajandusministri 3. detsembri 2002. a määruse nr 80 "Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 84, 1165

Põllumajandusministri 3. detsembri 2002. a määruse nr 80 "Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele" muutmine

Vastu võetud 06.10.2008 nr 94

Määrus kehtestatakse «Loomakaitseseaduse» § 3 lõike 4 punkti 1, § 9 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 «Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» punktide 4 ja 5 alusel.

Põllumajandusministri 3. detsembri 2002. a määrust nr 80 «Nõuded sigade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta, sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbiviivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele» (RTL 2002, 138, 2029; 2006, 23, 387) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõiget 4 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Vajaduse korral tuleb magamisalal kasutada soojendusseadet.»;

2) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Sigade pidamise ruumi või ehitist tuleb põhjalikult puhastada ja vajaduse korral desinfitseerida iga kord pärast tühjendamist ning enne uute loomade sissetoomist.»;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Sigade ajamisel võib elektrilööke andvat seadet kasutada üksnes täiskasvanud sigade puhul.»;

4) paragrahvi 15 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Väljas peetavatele sigadele tuleb tagada võimalus varjuda.»;

5) normitehniline märkus 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1 nõukogu direktiiv 91/630/EMÜ, milles sätestatakse sigade kaitse miinimumnõuded (EÜT L 340, 11.12.1991, lk 33–38), muudetud direktiividega 2001/88/EÜ (EÜT L 316, 01.12.2001, lk 1–4), 2001/93/EÜ (EÜT L 316, 01.12.2001, lk 36–38); nõukogu direktiiv 98/58/EÜ, mis käsitleb põllumajandusloomade kaitset (EÜT L 221, 08.08.1998, lk 23–27).».

Põllumajandusminister Helir-Valdor SEEDER

Toiduohutuse asekantsler
kantsleri ülesannetes Toivo NÕVANDI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json