Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 84, 1167

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 07.10.2008 nr 96

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 3 lõike 3, § 17 lõike 9, § 26 lõike 4, § 27 lõike 7, § 28 lõike 4, § 29 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5 ning § 117 lõike 5 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määrust nr 38 «Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi tunnuste miinimumnõuded ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded1» (RTL 2006, 30, 529; 2007, 85, 1431) muudetakse järgmiselt:

1) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast teksti «2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33)» tekstiga «, komisjoni direktiiv 2007/72/EÜ (ELT L 329, 14.12.2007, lk 37–39)»;

2) määruse normitehnilises märkuses asendatakse tekst «komisjoni direktiiv 2003/91/EÜ, millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas (ELT L 254, 8.10.2003, lk 11–13), muudetud direktiividega 2006/127/EÜ (ELT L 343, 08.12.2006, lk 82–84) ja 2007/49/EÜ (ELT L 195, 27.07.2007, lk 33–35)» tekstiga «komisjoni direktiiv 2003/91/EÜ, millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas (ELT L 254, 8.10.2003, lk 11–13), muudetud direktiividega 2006/127/EÜ (ELT L 343, 08.12.2006, lk 82–84), 2007/49/EÜ (ELT L 195, 27.07.2007, lk 33–35) ja 2008/83/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 55–57).»;

3) lisa täiendatakse reaga 291 järgmises sõnastuses:

«291 29 Galega orientalis Lam. ida-kitsehernes»;

4) lisa reas 30 veerus 2 asendatakse arv «29» sõnaga «29A»;

5) lisast jäetakse välja rida 148.

§ 2. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 56 «Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 639; 2008, 46, 639) muudetakse järgmiselt:

1) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast teksti «2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33)» tekstiga «, komisjoni direktiiv 2007/72/EÜ (ELT L 329, 14.12.2007, lk 37–39)»;

2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 181 järgmises sõnastuses:

« 181) ida-kitsehernes Galega orientalis Lam.;»;

3) paragrahvi 2 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «ida-kitseherne (Galega orientalis L.),»;

4) paragrahvi 24 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «Ida-kitseherne (Galega orientalis L.),»;

5) lisa 1 tabeli punkti 1 täiendatakse pärast rida «LIBLIKÕIELISED» reaga 271 järgmises sõnastuses:

«271. Ida-kitsehernes
Galega orientalis Lam.
60 40 97 2,0 1,5     0,3 0 0 0 012,13 107 »;

6) lisa 1 tabeli punkti 1 rida 58 sõnastatakse järgmiselt:

«58. Valge mesikas
Melilotus alba L.
601   97 1,5 1,0 0,5 0,3       0   10 »;

7) lisa 1 tabeli punkti 2 täiendatakse pärast rida «LIBLIKÕIELISED» reaga 271 järgmises sõnastuses:

«271. Ida-kitsehernes
Galega orientalis Lam.
0,3 20 2     5 10»;

8) lisa 1 tabeli punktist 2 jäetakse välja rida 57;

9) lisa 3 tabelit täiendatakse pärast rida «Liblikõielised» reaga 271 järgmises sõnastuses:

«271. Ida-kitsehernes
Galega orientalis Lam.
10 250 200»;

10) lisa 3 tabelist jäetakse välja rida 57.

Põllumajandusminister Helir-Valdor SEEDER

Toiduohutuse asekantsler
kantsleri ülesannetes Toivo NÕVANDI

/otsingu_soovitused.json