Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 “Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 84, 1161

Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 “Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 09.10.2008 nr 57

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 151 lõike 4 alusel.

Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruses nr 11 «Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord» (RTL 2005, 34, 483) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusest teadus- ja arendusasutuse baasfinantseerimine määratakse vastavale avalik-õiguslikule juriidilisele isikule eraldatava baasfinantseerimise mahu hulgas.»;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punktid 1–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) artikkel, mis on Thomson Reuters Web of Science andmebaasis või Euroopa Teadusfondi humanitaarteaduste loendi ERIH (European Index of the Humanities) kategooriates A ja B, koefitsiendiga üks;
2) monograafia, mille välja andnud kirjastus on nimetatud Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel avalikustatud rahvusvaheliste teaduskirjastuste loendis ning mis on täielikult valminud andmete esitaja osalusel, koefitsiendiga kolm;
3) monograafia, mille välja andnud kirjastus on nimetatud Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel avalikustatud rahvusvaheliste teaduskirjastuste loendis ning millest andmete esitaja osalusel on valminud üks peatükk, koefitsiendiga üks;
4) monograafia, mille välja andnud kirjastus on nimetatud Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel avalikustatud rahvusvaheliste teaduskirjastuste loendis ning millest andmete esitaja osalusel on valminud kaks või enam peatükki, kuid mitte terve monograafia, koefitsiendiga kaks.»;

3) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud baasfinantseerimise mahust 40 protsenti eraldatakse proportsionaalselt järgmiste alus- ja rakendusuuringute või arendustegevuse läbiviimise eest saadud ning teadus- ja arendusasutuse majandusaasta tulemiaruandes kajastatud tekkepõhiste tuludega:
1) tulu eraõiguslike juriidiliste isikute rahastatud ning nende huvides teostatud projektide ja tellimustööde eest, mille puhul on üheselt tuvastatav, et osutatud teenus ning esitatud finantsdokumendid on seotud teadus- ja arendustegevusega;
2) tulu riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute rahastatud ning nende huvides teostatud projektide ja tellimustööde eest, mille puhul on üheselt tuvastatav, et osutatud teenus ning esitatud finantsdokumendid on seotud teadus- ja arendustegevusega;
3) tulu riiklike teadus- ja arendusprogrammide raames rahastatavate alus- ja rakendusuuringute või arendustegevuse läbiviimise eest;
4) tulu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse teadus- ja arendustegevuse projektide toetamise programmide raames ettevõtete huvides teostatud projektide ja tellimustööde eest, sõltumata rahastajast;
5) tulu, mis on saadud toetusena riigieelarve välistest välisvahenditest alus- ja rakendusuuringute või arendustegevuse läbiviimiseks;
6) tulud litsentside müügist ja patentidest.»;

4) paragrahvi 3 täiendatakse uue lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tulude alusel baasfinantseerimise mahu määramisel võetakse ilma eranditeta arvesse Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse raamprogrammidest rahastatavatest projektidest saadud tulud, sealhulgas Euratomi raamprogrammist saadud tulud.»;

5) paragrahvi 3 täiendatakse uue lõikega 22 järgmises sõnastuses:

« (22) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata tuludele ei arvestata baasfinantseerimise mahu määramisel käesoleva määruse lisa 2 osas B nimetatud eraldisi.»;

6) paragrahvi 4 lõikest 2 jäetakse välja sõna «eelkõige»;

7) paragrahvi 5 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «alusandmeid» sõnadega «, välja arvatud § 3 lõike 1 punktis 1 ja lõikes 3 nimetatud andmed,»;

8) paragrahvi 5 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusest teadus- ja arendusasutuse baasfinantseerimise alusandmed esitatakse avalik-õigusliku juriidilise isiku alusandmete hulgas.»;

9) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad «vastavalt lisale 2» sõnadega «vastavalt lisa 2 osale A»;

10) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 5 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Paragrahvi 3 lõike 1 punktis 1 ja lõikes 3 nimetatud alusandmete kogumist korraldab Haridus- ja Teadusministeerium.»;

12) paragrahvi 5 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus saada baasfinantseerimise taotlejalt lisateavet esitatavate andmete kohta ja kontrollida esitatavate andmete õigsust.»;

13) paragrahvi 5 täiendatakse uue lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Baasfinantseerimise taotlejal on õigus vastava taotluse esitamisel saada alusandmete kogujalt teavet baasfinantseerimise mahu määramisel arvestatud alusandmete kohta.»;

14) määrust täiendatakse pärast paragrahvi 7 uue peatükiga 4 «RAKENDUSSÄTTED»;

15) paragrahvi 8 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. 2005. aasta baasfinantseerimise mahu määramine»;

16) määrust täiendatakse uue paragrahviga 9 järgmises sõnastuses:

« § 9. 2009. ja 2010. aasta baasfinantseerimise mahu määramine

(1) 2009. aasta baasfinantseerimise mahu määramisel arvestatakse baasfinantseerimise alusandmeid 2005. ja 2006. aasta kohta käesolevas määruses kuni 20. septembrini 2008 kehtinud regulatsiooni alusel ning alusandmed 2007. aasta kohta alates 20. septembrist 2008 kehtiva regulatsiooni alusel.

(2) 2010. aasta baasfinantseerimise mahu määramisel arvestatakse baasfinantseerimise alusandmeid 2006. aasta kohta käesolevas määruses kuni 20. septembrini 2008 kehtinud regulatsiooni alusel ning alusandmeid 2007. ja 2008. aasta kohta alates 20. septembrist 2008 kehtiva regulatsiooni alusel.»;

17) lisa 1 osa A punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) välja antud kirjastuse poolt, mis on nimetatud Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel avalikustatud rahvusvaheliste teaduskirjastuste loendis;»;

18) lisa 1 täiendatakse uue osaga D järgmises sõnastuses:

«D. Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) või Euroopa Liidu liikmesriigis registreeritud patenditaotluste ja patentide kohta esitatakse järgmised andmed:
1) taotluse/patendi number ja riik või regioon;
2) nimetus;
3) taotluse esitamise või patendi väljaandmise kuupäev;
4) autorid.»;

19) määruse lisa 2 senine tekst loetakse lisa 2 osaks A ning muudetakse tabelialuseid märkusi «*» ja «**» ning sõnastatakse järgmiselt:

«* teadus- ja arendustegevuse lepingu (suulise lepingu korral arve), litsentsi, patendi identifikaator peab võimaldama identifitseerida seda asutuse raamatupidamises; kui tegemist on suulise lepinguga, siis tuua ära teenuse või kauba nimetus vastavalt arvele ning lisada märkuste lahtris selgitus, kui nimetusest ei selgu otsene seos teadus- ja arendustegevusega.

** juhul, kui nimetus või objekt ei võimalda määratleda granti, lepingu, litsentsi või patendi otsest seost teadus- ja arendustegevusega, kirjeldada märkuste lahtris lühidalt objekti sisu; nimetus või objekt peab olema toodud ka originaalkeeles või muul sellisel viisil (nt akronüüm või lepingu nr), et oleks võimalik tema identifitseerimine rahastaja andmebaasis.»;

20) määruse lisa 2 täiendatakse osaga B järgmises sõnastuses:

«B. Baasfinantseerimise mahu määramisel mittearvestatavad eraldised
1) riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu sihtfinantseerimiseks, baasfinantseerimiseks ja infrastruktuuri ülalpidamiseks eraldatavad vahendid;
2) riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu SA Eesti Teadusfondi poolt eraldatavad vahendid;
3) riigieelarvest riigi ja avalik-õiguslike teadus- ja arendusasutuste investeeringuteks eraldatud vahendid;
4) uurija-professori toetus;
5) riigieelarvest teaduse tippkeskustele eraldatud tegevustoetus ja abikõlbmatu käibemaks;
6) infrastruktuuri arendamiseks ja personali koolitamiseks eraldatavad toetused;
7) baasfinantseerimise mahu arvestamisel arvesseminevate vahendite osa, mille baasfinantseerimise taotleja on kasutanud teadus- ja arendustegevuse läbiviimise vahendamiseks, sh koordineeritava projekti partneritele edastatud/edastatavad vahendid, või hankimiseks mõnelt teiselt asutuselt, organisatsioonilt või isikult;
8) struktuurifondide vahendid, välja arvatud käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktides 3 ja 4 viidatud vahendid;
9) tavalise majandustegevuse toetamiseks eraldatud tegevustoetus;
10) Euroopa Liidu haridus- ja koolitusprogrammide (Tempus, Leonardo, Socrates, Lingua, Minerva, Erasmus jm) vahendid;
11) hariduse ja koolitusega seotud projektideks, sealhulgas õppekavaarenduseks ja õppematerjalide ettevalmistamiseks eraldatud vahendid.»;

21) määruse lisa 3 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Janar HOLM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json