Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.10.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 86, 1200

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 13.10.2008 nr 64

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 58 lõike 2 ning § 59 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 15. juuni 2005. a määruses nr 78 «Välisriigis omandatud proviisori kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise kord» (RTL 2005, 69, 968) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punktid 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõnad «punktides 4 ja 5 nõutavad dokumendid esitatakse hiljemalt kolm kuud pärast nende väljaandmist» sõnadega «punktis 4 nõutud dokument esitatakse hiljemalt kolm kuud pärast selle väljaandmist»;

4) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Sotsiaalministri 14. juuli 2005. aasta määruses nr 91 «Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud proviisori sobivustesti koostamise, korraldamise ja tulemuste hindamise kord ning kohanemisaja läbimise nõuded ja hindamise kord» (RTL 2005, 85, 1269) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «ning kohanemisaja läbimise nõuded ja hindamise kord»;

2) paragrahvist 1 jäetakse välja sõnad «ning kohanemisaja läbimise nõuded ja hindamise korra»;

3) paragrahvi 1 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Määrust kohaldatakse isikutele (edaspidi taotleja), kes:
1) ei ole enne 1. maid 2004. a töötanud Eesti Vabariigis farmaatsia valdkonnas;
2) on välisriigis läbinud proviisoriõppe õppekava, mille õpe erineb «Ülikooliseaduse» § 291 lõike 5 ja «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 15 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud proviisoriõppele esitatavatest nõuetest või
3) ei ole tunnustamistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud farmaatsia valdkonnas.»;

4) paragrahvi 2 punktid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) määruse 3. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Sotsiaalministri 15. juuni 2005. aasta määruses nr 77 «Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu» (RTL 2005, 69, 967; 2007, 85, 1433) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse määruses ja määruse lisas järgmiselt:

«Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord»;

2) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «dokumentide loetelu» sõnadega «ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord»;

3) paragrahvi 1 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Kvalifikatsiooni vastavuse hindamine

(1) Põhjendatud kahtluse korral võib Tervishoiuamet nõuda, et taotleja esitaks päritoluriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendi, et taotleja kvalifikatsiooni tõendav dokument on see, millele käesoleva määruse lisas viidatakse või on määruse lisas tooduga sisult sama, ja et taotleja kvalifikatsioon vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta proviisoriõppele kehtestatud miinimumnõuetele.

(2) Kvalifikatsiooni vastavuse hindamisel kohaldatakse «Välisriigi kutsekvalifikatsiooni seaduse» § 17 lõigetes 3–5 sätestatut.»;

5) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«* Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142); nõukogu direktiiv 2006/100/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive isikute vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237).».

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json