Teksti suurus:

Ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnoseisundi kontrollimise eeskiri ning nende tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2011
Avaldamismärge:

Ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnoseisundi kontrollimise eeskiri ning nende tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded
[RTL 2007, 28, 505 - jõust. 13.04.2007]

Vastu võetud 12.12.2002 nr 43
RTL 2003, 1, 1
jõustumine 09.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.06.2004RTL 2004, 82, 130921.06.2004
26.10.2004RTL 2004, 140, 214407.11.2004
18.08.2005RTL 2005, 92, 138828.08.2005
17.10.2006RTL 2006, 75, 139129.10.2006
17.10.2006RTL 2006, 75, 139229.10.2006
27.03.2007RTL 2007, 28, 50513.04.2007
03.10.2008RTL 2008, 84, 116419.10.2008

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 ja § 66 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Reguleerimisala

 (1) Määrus kehtestab teeliikluses osaleva ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste (edaspidi koos masin ) tehnoseisundi kontrollimise eeskirja ning nõuded masina tehnoseisundile ja varustusele, eesmärgiga tagada masina liiklusele ohutu ja loodushoidlik tehnoseisund, kontrollida masina registreerimistunnistuse andmeid ja täpsustada liiklusregistri andmeid.

 (2) Määrus on kohustuslik kõigile Eesti territooriumil teeliikluses osalevaid masinaid omavatele ja valdavatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele, v.a kaitsejõudude masinad.

§ 2. Nõuded masinale

 (1) Teeliikluses osaleva masina tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded on toodud lisas 1.

 (2) Lisas 1 toodud nõuded on aluseks masina, selle osade ja varustuse ekspertiisi, katsetuse, tüübikinnituse ja toodangu järelevalve teostamisel ning masina tehnoseisundi ja varustuse kontrollimisel.

 (3) Lisas 1 toodud nõuetes märgitud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Genfi 1958. a «Ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmise ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikuse tunnustamise kokkuleppe» eeskirjad (edaspidi E-reegel) ja Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiivid (edaspidi asjakohanedirektiiv) kehtivad koos E-reegli või asjakohase direktiivi parandustega, mis kehtisid masina valmistamise ajal.
[RTL 2006, 75, 1391 - jõust. 29.10.2006]

 (4) Lisas 1 käsitlemata juhtudel tuleb lähtuda kas asjakohasest direktiivist, E-reeglist või masinaehituse üldpraktikast.
[RTL 2006, 75, 1391 - jõust. 29.10.2006]

§ 21. [Kehtetu – RTL 2008, 84, 1164 - jõust. 19.10.2008]

§ 3. Mõisted

  Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
 1) [kehtetu]
[RTL 2006, 75, 1391 - jõust. 29.10.2006]
 2) eesmise udutule latern on latern, mille tuli valgustab teed masina ees udus, lume- või vihmasajus;
 3) [kehtetu]
[RTL 2006, 75, 1391 - jõust. 29.10.2006]
 4) E-sertifitseeritud tähendab masina, tema osade või varustuse vastavust E-reegli nõuetele ja vastava tähise olemasolu;
 5) e-sertifitseeritud tähendab masina, tema osade või varustuse vastavust direktiivi nõuetele ja vastava tähise olemasolu;
 6) erakorraline ülevaatus on masina tehnoseisundi kontroll, mille määrab õigusaktidega määratud korras liiklusjärelevalvet teostav isik pärast liiklust ohustavate rikete avastamist;
 7) haagis (R kategooria) on põllu- või metsamajanduses kasutatav sõiduk, mille peamine otstarve on koorma vedamine ja mis on konstrueeritud ratastraktori haakes vedamiseks. Haagised, mille koormast osa kannab vedav ratastraktor, kuuluvad samasse kategooriasse. Haagiseks loetakse ka püsivalt kinnitatud töövahendiga sõidukit, kui selle täismassi suhe tühimassi on 3,0 või üle selle ja kui see sõiduk ei ole konstrueeritud materjalide töötlemiseks ;
 8) kaugtulelatern on latern, mille tuli valgustab teed kaugele ratastraktori või liikurmasina ees;
 9) kontrollkaart on masina ülevaatusel koostatav dokument, millele märgitakse avastatud rikked ja puudused ning otsus masina tehnoseisundi kohta;
 10) korduvülevaatus on ülevaataja poolt määratud tehnoseisundi kontroll masinale, millel korralisel ülevaatusel avastati olulisi rikkeid või puudusi;
 11) korraline ülevaatus on perioodiline masina tehnoseisundi kontroll käesolevas eeskirjas määratud mahus ja sagedusega;
 12) liikurmasin (LM-kategooria) on ratastel liikuv teatud kindla töö tegemiseks ette nähtud mootorsõiduk, mille suurim valmistajakiirus ületab 6 km/h, kuid ei ületa 40 km/h. Liikurmasinaks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat;
 13) lähitulelatern on latern, mille tuli valgustab teed ratastraktori või liikurmasina ees nii, et väldib vastusõitva juhi ja teiste liiklejate pimestamist ja muid sellega seotud ebamugavusi;
 14) masinarong on ratastraktorist või liikurmasinast ja haagisest koostatud sõidukite kombinatsioon;
 15) ohutuled on üheaegselt vilkuval režiimil töötavad kõik suunatuled, mis tähendab, et masin on ajutiselt ohtlik teistele liiklejatele;
 16) päevatulelatern on latern, mille tuli märgistab päeval liikuvat ratastraktorit või liikurmasinat eest;
 17) registreerimiseelne ülevaatus on masina dokumentidele ja kehtivatele nõuetele vastavuse kontrollimine ettenähtud mahus;
 18) ratastraktor (T kategooria) on ratastega põllu- või metsatööks ette nähtud mootorsõiduk, millel on vähemalt kaks telge ja mille suurim valmistajakiirus on vähemalt 6 km/h. Ratastraktori peamine otstarve seisneb veojõus, mis on spetsiaalselt kavandatud põllu- ja metsatöödel haakemasinate tõmbamiseks, lükkamiseks, kandmiseks või käitamiseks, samuti põllu- või metsatööl kasutatavate haagiste pukseerimiseks. Ratastraktor võib olla kohandatud koorma vedamiseks põllu- või metsatöödel ja varustatud kaassõitja istmetega;
 19) rikkepidur on seade, mis tagab sõidupiduri rikke korral masina peatamise;
 20) seisupidur on seade, mis kindlustab masina ja selle haagise püsimise paigal ka teekaldel, kusjuures juhi kohalolek ei ole vajalik;
 21) suunatuli on tuli, mille süttimine informeerib teisi liiklejaid masina pöörde sooritamisest, peatumisest või sõidu alustamisest;
 22) sõidupidur on seade, mis võimaldab juhil kontrollida masina liikumist ning seda kindlalt ja kiiresti peatada iga kiiruse, koormuse ja teekalde puhul;
 23) tagatuli on tuli, mis märgistab masinat tagant. Ühildatud tulede korral võivad tagatulega koos ühes laternas olla ka teised tuled;
 24) tagumine ääretuli on tuli, mis märgistab masina asukohta ja laiust tagant;
 25) teljekoormus on osa masina massist, mis telje kaudu koormab teed;
 26) tunnusnumber on pädeva asutuse poolt raamile löödud number;
 27) täismass on juhi, sõitjate ja täisvarustusega masina suurim mass, mida lubab valmistaja;
 28) [kehtetu]
[RTL 2006, 75, 1391 - jõust. 29.10.2006]
 29) TIN-kood (tehasetähis) on tähistus, mille valmistaja on määranud konkreetse sõiduki tähistamiseks;
[RTL 2006, 75, 1391 - jõust. 29.10.2006]
 30) ülevaataja on eriväljaõppega töötaja, kes on Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse (edaspidi ARK) poolt volitatud kontrollima sõidukite tehnoseisundit. Ülevaatajale peab olema omistatud juhtimisõigus tema poolt ülevaadatavate sõidukite juhtimiseks;
[RTL 2006, 75, 1391 - jõust. 29.10.2006]
 31) ülevaatuse teostaja on selleks volitatud ülevaatuspunkt või ülevaataja;
 32) ülevaatuspunkt on ARK-le või äriühingule kuuluvad nõuetekohase varustusega ruumid ja territoorium masinate ülevaatuse teostamiseks.
 33) esmaregistreerimine on masina esmakordne registrisse kandmine Eestis või mõnes teises riigis. Kui masin on kasutusele võetud enne esmaregistreerimist, siis lähtutakse tehniliste nõuete rakendamisel masina kasutuselevõtu ajast.
[RTL 2006, 75, 1391 - jõust. 29.10.2006]

2. peatükk MASINA TEHNOSEISUNDI KONTROLLIMISE EESKIRI 

§ 4. Eeskirja reguleerimisala

 (1) Eeskiri kehtestab nõuded masina tehnoseisundi kontrollimisele. Eeskiri ei hõlma teel liikleva masina tehnoseisundi kontrollimist.

 (2) Nõuded teel liikleva masina tehnoseisundi kontrollimisele kehtestatakse eraldi määrusega.

 (3) Tehnoseisundi kontrollimise (edaspidi ülevaatus ) eesmärk on masina liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi ning tööohutuse nõuetele vastavuse tagamine ja masina registreerimistunnistuse andmete kontrollimine ning liiklusregistri (edaspidi register) andmete täpsustamine.

§ 5. Ülevaatuse korraldamine

 (1) Masina ülevaatust korraldab ja selle nõuetekohast läbiviimist ning kvaliteeti kontrollib ARK.
[RTL 2006, 75, 1391 - jõust. 29.10.2006]

 (2) Teel liikleva masina tehnoseisundi kontrolli teostab õigusaktidega määratud korras liiklusjärelevalvet teostav isik.

 (3) Kõik registrisse kantud masinad kuuluvad korralisele ülevaatusele ja esmakordselt registrisse kantavad masinad registreerimiseelsele ülevaatusele.
[RTL 2006, 75, 1391 - jõust. 29.10.2006]

 (31) Registreerimiseelset ülevaatust teostab ARK. Esmaregistreeritava masina registreerimiseelset ülevaatust võib lisaks ARK-le teostada ARK-ga vastava lepingu sõlminud masina valmistaja, tema ametlik esindaja või nende poolt tunnustatud edasimüüja. Korralist, korduvat ja erakorralist ülevaatust teostab ARK-ga vastava lepingu sõlminud äriühing.
[RTL 2006, 75, 1391 - jõust. 29.10.2006]

 (4) Masina ülevaatust teostatakse ülevaatuspunktis või masina omaniku ehk kasutaja tellimisel masina asukohas.

 (5) Masina võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mis tahes ülevaatuse teostajale, kellel on õigus teostada masina korralist, korduvat ja erakorralist ülevaatust. Korduvülevaatuseks peab masina omanik pöörduma samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati.
[RTL 2006, 75, 1391 - jõust. 29.10.2006]

 (6) Ülevaatuse tulemusena tuvastatakse masina kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ja määratakse masina järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille möödumisel masin kaotab kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.

 (7) Kui ilma kehtiva ülevaatuseta masinal ei ole eriti ohtlikke rikkeid või puudusi, mis välistaksid masina kasutamise liikluses, loetakse masin tehnonõuetele vastavaks piiratud ulatuses kasutamiseks: sõiduks ainult mööda lühimat teed lähimasse remondikohta või ülevaatuspunkti või ARK büroosse või tagasi garažeerimiskohta.

 (8) Masina ehituse muutmine võib toimuda ainult ARK kirjaliku loa alusel.
[RTL 2004, 140, 2144 - jõust. 07.11.2004]

§ 6. Lepingu sõlmimine

 (1) Leping masina korralise ja erakorralise ülevaatuse teostamiseks sõlmitakse äriühinguga, kes omab kehtivat lepingut M, N, O või L kategooria sõiduki korralise ja erakorralise ülevaatuse teostamiseks, kusjuures täiendavaid tingimusi ei esitata.

 (2) Äriühing, kellega sõlmitakse leping või kellega pikendatakse lepingut esmaregistreeritava masina registreerimiseelse ülevaatuse teostamiseks, peab vastama järgmistele tingimustele:
 1) äriühing peab olema usaldusväärne;
 2) äriühingu juhatuse liikmete või teiste juhtima õigustatud isikute suhtes ei ole algatatud kriminaalmenetlust;
 3) äriühing ei ole oluliselt rikkunud temaga sõlmitud halduslepinguid, tema suhtes ei ole algatatud likvideerimist või pankrotimenetlust ning puuduvad muud asjaolud, mis võiksid põhjustada tema püsiva maksejõuetuse või tegevuse lõpetamise;
 4) äriühingul ei ole võlgnevusi riiklike ega kohalike maksude, lõivude, trahvide või sundkindlustuse maksete osas.

 (3) Esmaregistreeritava masina registreerimiseelse ülevaatuse teostamiseks äriühinguga sõlmitava lepinguga määratakse kohustuslike tingimustena:
 1) äriühingu kohustused ülevaatuse teostamisel;
 2) äriühingu vastutus ülevaatuse teostamisel;
 3) lepingu lõpetamise tingimused ja alused.
[RTL 2006, 75, 1391 - jõust. 29.10.2006]

§ 7. [kehtetu]

[RTL 2004, 140, 2144 - jõust. 07.11.2004]

§ 8. Ülevaatusele esitamise tähtajad

 (1) Vastavalt masina registreerimiseks kehtestatud korrale peab masina esitama registreerimiseelsele ülevaatusele enne tollivormistust, registreerimist või liiklusregistri andmete muutmist.

 (2) Esmaregistreeritava masina peab korralisele ülevaatusele esitama hiljemalt 24 kuu möödumisel esmaregistreerimisest.
[RTL 2006, 75, 1391 - jõust. 29.10.2006]

 (3) Kasutuses oleva masina peab korralisele ülevaatusele esitama hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest.

 (4) Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab kehtetuks korralise ülevaatuse kehtivusaja. Pärast erakorralise ülevaatuse läbimist jääb kehtima varem määratud korralise ülevaatuse aeg.
[RTL 2004, 140, 2144 - jõust. 07.11.2004]

§ 9. Ülevaatusel nõutavad dokumendid

 (1) Masina registreerimiseelsele ülevaatusele esitamisel peab masina omanik või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:
 1) masina omandamise või valduse õiguslikku alust tõendavad dokumendid;
 2) volikirja, kui masina esitaja ei ole selle omanik;
 3) kasutatud sõidukil registreerimistunnistuse.

 (2) Masina korralisele ülevaatusele esitamisel peab masina omanik või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:
 1) masina registreerimistunnistuse või selle B-osa;
 2) kehtiva liikluskindlustuspoliisi (kui sõideti ülevaatusele omal jõul);
 3) juhtimisõigust tõendava dokumendi;
 4) volikirja, kui masina esitaja ei ole omanik või registreerimistunnistusele märgitud kasutaja.

 (3) Korduvülevaatusel peab lisaks lõikes 2 nõutud dokumentidele esitama eelnenud ülevaatuse kontrollkaardi.

 (4) Erakorralisel ülevaatusel peab lisaks lõikes 2 nõutud dokumentidele esitama teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akti.
[RTL 2006, 75, 1391 - jõust. 29.10.2006]

§ 10. Ülevaatuse töömaht

 (1) Registreerimiseelsel ülevaatusel peab kontrollima masina vastavust § 9 lõikes 1 toodud dokumentidele, riiklikule tüübikinnitusele ja lisas 1 toodud nõuetele ning määratlema lisas 3 toodud registreerimiseelse ülevaatuse aktile kantavad andmed. Kasutatud masin tuleb pärast selle registreerimist esitada korralisele ülevaatusele.
[RTL 2006, 75, 1391 - jõust. 29.10.2006]

 (2) Korralisel ja erakorralisel ülevaatusel peab kontrollima masina tehnoseisundi ja varustuse vastavust lisas 1 toodud nõuetele.

 (3) Kui korduvülevaatus toimub ühe kuu jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, on lubatud piirduda masina ülevaatusel avastatud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega.
[RTL 2004, 140, 2144 - jõust. 07.11.2004]

§ 11. Ülevaatuse tulemuste hindamine

  Masina ülevaatuse tulemused peab ülevaataja kandma vastavalt lisas 2 toodud kontrollkaardile või lisas 3 toodud registreerimiseelse ülevaatuse aktile. Rikked ja puudused tuleb kontrollkaardile märkida alljärgnevalt:
 1) VO – «väheohtlikud rikked ja puudused»: tehniliselt lihtsamad rikked ja puudused, mis ei ohusta liiklust rikke või puuduse kõrvaldamiseks vajaliku aja jooksul. Rikked ja puudused on lihtsalt kõrvaldatavad ühe osa või sõlme vahetamise, kinnitamise või lihtsa reguleerimise teel;
 2) OV – « ohtlikud rikked ja puudused»: tehniliselt keerulised rikked ja puudused, mille kõrvaldamiseks on vajalikud eriseadmed ja eriettevalmistusega töötajad ning liiklus- ja keskkonnaohtlikud rikked ja puudused. Remondi kvaliteedi kontrollimiseks on vajalik korduvülevaatus;
 3) EOV – «eriti ohtlikud rikked ja puudused»: rikked ja puudused, mille esinemisel ei ole võimalik ohutult remondikohta sõita ka siis, kui ollakse teadlik rikke või puuduse olemasolust.
[RTL 2004, 140, 2144 - jõust. 07.11.2004]

§ 12. Otsused ja nendest tulenevad piirangud

 (1) Vastavalt registreerimiseelse ülevaatuse tulemustele märgib ülevaataja registreerimiseelse ülevaatuse aktile otsuse masina registreerimise või registreerimisest keeldumise kohta.

 (2) Vastavalt korralisel, korduval või erakorralisel ülevaatusel avastatud rikete või puuduste iseloomule, ohtlikkusele ja arvule peab ülevaataja kontrollkaardile märkima ühe alljärgnevatest otsustest:
 1) «tehniliselt korras» , kui masinal ei esine rohkem kui neli väheohtlikku (VO) riket või puudust. Masina omanik peab kõrvaldama kontrollkaardile kantud rikked või puudused esimesel võimalusel. Masinat ei pea korduvale ülevaatusele esitama;
 2) «ülevaatus katkestatud», kui masina tegelikud andmed ei vasta registreerimistunnistusele, masin on omavoliliselt ümber ehitatud või masinale on omavoliliselt paigaldatud lisaseadmeid. Masina ülevaatus teostatakse täies mahus ja kontrollkaardile märgitakse kõik avastatud rikked ja puudused. Dokumendi või tehasetähise võltsingu või võltsimise kahtluse korral peab ülevaatuspunkt sellest kohe teatama politseiprefektuurile ja ARK-le. Masina omanik (kasutaja) peab masina koos kontrollkaardiga esitama andmete kontrollimiseks või ümberehituse tunnustamiseks ARK büroole. Pärast puuduste kõrvaldamist tuleb masin esitada katkestuse määranud ülevaatuse teostajale ülevaatuse vormistamiseks;
 3) « esitada korduvülevaatusele», kui masinal on viis või enam väheohtlikku (VO) riket või puudust ehk kas või üks ohtlik (OV) rike või puudus. Kuni rikete või puuduste kõrvaldamiseni loetakse masin mittevastavaks kehtivatele nõuetele, kuid erandina võib sellises tehnoseisundis masinaga sõita vigade kõrvaldamiseks remondi- või garažeerimiskohani ning pärast rikete või puuduste kõrvaldamist korduvülevaatusele. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart;
 4) «omal jõul sõitmiseks kõlbmatu», kui masinal on vähemalt üks eriti ohtlik (EOV) rike või puudus. Pärast rikete või puuduste kõrvaldamist tuleb masin esitada korduvülevaatusele, milleks on lubatud sõita mööda lühimat teed ülevaatuspunktini. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart.

§ 13. Masina registreerimiseelse ülevaatuse vormistamine

 (1) Masina registreerimiseelse ülevaatuse kohta peab ülevaatuse teostaja koostama ja vajadusel väljastama registreerimiseelse ülevaatuse akti.

 (2) Nõuetele vastava esmaregistreeritava masina kohta teeb ARK büroo registreerimistunnistusele sissekande järgmise korralise ülevaatuse kuu ja aasta kohta, mille kinnitab allkirjaga.

 (3) Nõuetele mittevastava masina registreerimiseelse ülevaatuse aktile märgib ülevaataja põhjused, miks masin ei kuulu registreerimisele.
[RTL 2006, 75, 1391 - jõust. 29.10.2006]

§ 14. Masina korralise, erakorralise ja korduvülevaatuse vormistamine

 (1) Masina korralise ja erakorralise ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
 1) tehniliselt korras masinale – kontrollkaardi, millel on otsus «Tehniliselt korras». Ülevaataja peab masina registreerimistunnistusele tegema sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja kontrollkaardi numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;
 2) tehniliselt mittekorras masinale – kontrollkaardi, millel on üks järgmistest otsustest:
a) «esitada korduvülevaatusele» vastavalt § 12 lõike 2 punktile 3. Ülevaataja peab masina registreerimistunnistusele tegema sissekande «Korduv» koos ülevaatuse teostamise kuupäevaga ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;
b) «omal jõul sõitmiseks kõlbmatu » vastavalt § 12 lõike 2 punktile 4. Ülevaataja peab masina registreerimistunnistusele tegema sissekande «Sõidukõlbmatu» koos ülevaatuse teostamise kuupäevaga ning kinnitama sissekande allkirja ja pitseriga;
 3) masinale, mille ülevaatus katkestati – kontrollkaardi, millel on otsus «Ülevaatus katkestatud».

 (2) Kontrollkaardi kaotamise korral väljastab duplikaatkaardi ainult see ülevaatuse teostaja, kus kontrollkaart oli vormistatud.

 (3) [kehtetu]

 (4) Masina registreerimistunnistuse vahetamisel peab ARK büroo kandma uue registreerimistunnistuse lahtrisse «Tehnoülevaatused» vanal registreerimistunnistusel oleva viimase kehtiva märkuse masina ülevaatuse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.
[RTL 2004, 140, 2144 - jõust. 07.11.2004]

§ 15. [kehtetu]

[RTL 2004, 140, 2144 - jõust. 07.11.2004]

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 16. Nõuded üle 25 aasta vanusele masinale

  Määruse nõuded masina ehitusele ja tehnoseisundile ei laiene üle 25 aasta vanusele masinale. Sellise masina ehitus ja tehnoseisund peavad vastama valmistaja nõuetele, mis kehtisid selle valmistamise ajal.

§ 17. Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Teede- ja sideministri 27. märtsi 2001. a määrus nr 27 «Ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnoseisundi kontrollimise eeskiri ning nende tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 46, 657) tunnistatakse kehtetuks.


1Euroopa Ühenduste Komisjoni direktiiv 2006/26/EÜ millega muudetakse põllu- ja metsamajanduslikke ratastraktoreid käsitlevaid nõukogu direktiive 74/151/EMÜ, 77/311/EMÜ, 78/933/EMÜ ja 89/173/EMÜ, et kohandada neid tehnika arenguga (ELT L 065, 07.03.2006, lk 22–26), EL nõukogu direktiiv 2006/96/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive kaupade vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81–106).
[RTL 2007, 28, 505 - jõust. 13.04.2007]

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5