Teksti suurus:

Tee- ehitusloa ja teekasutusloa andmise kord ja vormid

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RTL 2008, 86, 1192

Tee- ehitusloa ja teekasutusloa andmise kord ja vormid

Vastu võetud 14.10.2008 nr 87

Määrus kehtestatakse «Teeseaduse» § 21 lõike 9 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTE 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab tee-ehitusloa ja teekasutusloa andmise korra ja vormid.

2. peatükk TEE- EHITUSLOA ANDMISE KORD 

§ 2.  Tee-ehitusloa taotluse esitamine, registreerimine ja läbivaatamine

  (1) Tee-ehitusloa väljaandmiseks esitab tee omanik või omaniku esindaja (edaspidi tellija) «Teeseaduse» § 21 lõikes 2 nimetatud tee-ehitusloa väljaandjale lisa 1 vormi kohase taotluse.

  (2) Kui esitatud taotluses või selle lisades esineb puudusi, teatab tee-ehitusloa väljaandja taotlejale hiljemalt kümne päeva jooksul pärast tee-ehitusloa taotluse saamist esinenud puudustest ja määrab tähtaja nende kõrvaldamiseks.

§ 3.  Tee-ehitusloa andmine ja andmisest keeldumine

  (1) Tee-ehitusloa andmine või andmisest keeldumine otsustatakse 30 päeva jooksul pärast nõuetekohase taotluse saamist. Tee-ehitusluba antakse lisas 2 toodud vormil.

  (2) Riigimaanteede puhul saadab tee-ehitusloa väljaandja seitsme tööpäeva jooksul tee-ehitusloa väljaandmisest arvates tee-ehitusloa koopia valla- või linnavalitsusele, kelle haldusterritooriumil tee ehitus- või remonditöid tehakse (edaspidi ehitus- või remonditööd).

  (3) Tee-ehitusluba ei anta, kui esineb vähemalt üks «Teeseaduse» § 21 lõikes 6 sätestatud asjaoludest.

§ 4.  Tee-ehitusloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Tee-ehitusloa väljaandjal on õigus tunnistada tee-ehitusluba kehtetuks, kui esineb vähemalt üks «Teeseaduse» § 21 lõikes 8 sätestatud asjaoludest.

  (2) Tee-ehitusloa kehtetuks tunnistamisest teavitab tee-ehitusloa väljaandja kirjalikult tellijat seitsme tööpäeva jooksul sellekohase otsuse vastuvõtmisest arvates.

  (3) Riigimaanteede puhul saadab tee-ehitusloa väljaandja tee-ehitusloa kehtetuks tunnistamise otsuse koopia lõikes 2 märgitud tähtaja jooksul valla- või linnavalitsusele, kelle haldusterritooriumil ehitus- või remonditöid tehakse.

3. peatükk TEEKASUTUSLOA ANDMISE KORD 

§ 5.  Ehitus- või remonditööde vastuvõtukomisjon ja vastuvõtuakt

  (1) Tööde peatöövõtja (edaspidi töö tegija) esitab pärast ehitus- või remonditööde lõpetamist tellijale omanikujärelevalve nõusolekul kirjaliku teatise ehitus- või remonditööde lõpetamisest. Töö tegija nimetab teatises isikud, kes töö tegijat vastuvõtukomisjonis esindavad.

  (2) Töö tegija kirjaliku teatise alusel moodustab tellija ehitus- või remonditööde vastuvõtukomisjoni, mille koosseisu peavad kuuluma:
  1) tellija esindaja;
  2) omanikujärelevalve esindaja;
  3) töö tegija esindaja;
  4) vajadusel projekteerija esindaja;
  5) valla- või linnavalitsuse esindaja riigimaantee vastuvõtmise puhul;
  6) eri liiki ehitiste ehitustööde (edaspidi eritööd) tegijate, nagu näiteks betooni-, keevitus- või ehituskonstruktsioonide puhul montaažitöö tegija, raudteeületuskohtade, kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustiku, telekommunikatsiooni- või elektrivõrgu, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldise või surveseadmestiku ehitaja esindaja.

  (3) Vastuvõtukomisjoni võidakse kaasata riikliku järelevalve tegija.

  (4) Vastuvõtukomisjoni kutsub kokku komisjoni esimees, kelleks on tellija esindaja.

  (5) Tööde vastuvõtmise aluseks on töö tegija esitatud ja omanikujärelevalvega kooskõlastatud dokumentatsioon, mille koosseisus on:
  1) tee-ehitusprojekti muudatusi kajastavad teostusjoonised;
  2) kaetud tööde aktid koos laboratoorsete katseprotokollide ja konstruktsioonide mõõtmistulemustega;
  3) seadmete katsetusaktid;
  4) eritööde vastuvõtuaktid.

  (6) Töö tegija esitab lõikes 5 loetletud dokumentatsiooni ühe eksemplari vastuvõtukomisjoni esimehele enne vastuvõtukomisjoni töö algust.

  (7) Vastuvõtukomisjon otsustab valminud rajatise vastuvõtmise, kontrollides rajatise vastavust tee-ehitusprojektile ning õigusaktidega kehtestatud tee ja ehitus- või remonditööde kvaliteedi ning muudele nõuetele.

  (8) Tööde vastuvõtmise kohta koostatakse vastuvõtuakt lisas 3 toodud vormil. Vastuvõtuakt koostatakse ja allkirjastatakse kolmes eksemplaris, millest üks eksemplar koos dokumentidega jääb tee omanikule, teine tellijale juhul, kui tee omanik ei ole tööde tellija, ja kolmas töö tegijale.

§ 6.  Teekasutusloa andmine ja peatamine

  (1) Teekasutusloa koostab ja annab ehitus- või remonditööde vastuvõtuakti alusel tee-ehitusloa väljaandja lisas 4 toodud vormil.

  (2) Teekasutusluba vormistatakse kolmes eksemplaris ning jaotatakse vastavalt § 5 lõike 8 teises lauses sätestatule.

  (3) Teekasutusloa võib anda tööde vastuvõtuakti alusel ka valminud teeosale, kui see on vajalik ja võimalik ning kui on tagatud liiklusohutus.

  (4) Tee või selle koosseisu kuuluva rajatise kasutamise otstarbe muutmiseks, kui see ei too kaasa ehitus- ja remonditöid, tuleb taotleda uut teekasutusluba.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE


Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. oktoobri 2008. a
määruse nr 87 «Tee-ehitusloa ja teekasutusloa andmise kord ja vormid»

lisa 1


TAOTLUS TEE-EHITUSLOA VÄLJAANDMISEKS

....................................................................    
(tee-ehitusloa andja)    
    Reg nr ..........  .......................
    (kuupäev)   


Käesolevaga teatan, et soovin alustada

.......................................................................................................................................................
(tee nr, nimetus, objekti asukoht ja tee ehitus- või remonditööde nimetus vastavalt tee-ehitusprojektile)

.............................................................................................................................. .......................
 (kuupäev)

palun väljastada tee-ehitusluba.

Tööde planeeritav lõpptähtaeg: ...........................................................
 (kuupäev)

Andmed omaniku, ehitajate ja omanikujärelevalvet teostava isiku kohta

Omanik

Nimi  
Kood                        
Aadress   Faks
Telefon  

E-post

Konto nr  


Peatöövõtja

Nimi  
Kood                        
Aadress   Faks
Telefon  

E-post

Tegevusluba

Nr _________________, kehtiv kuni «_____» _________________ 200__Alltöövõtja

Nimi  
Kood                        
Aadress   Faks
Telefon  

E-post

Tegevusluba

Nr _________________, kehtiv kuni «_____» _________________ 200__Omanikujärelevalve

Nimi  
Kood                        
Aadress   Faks
Telefon  

E-post

Tegevusluba

Nr __________________, kehtiv kuni «_____» _________________ 200__Lisa: 1) kinnitatud tee-ehitusprojekt ja ekspertiisi otsus;
  2) maa omandi- või kasutusõigust tõendavad dokumendid;
  3) omaniku volitatud esindaja puhul volikiri.


Omaniku esindaja ......................................................................................................................
 (ees- ja perekonnanimi, amet, allkiri)

«_____» ____________________ 200__

Juriidilise isiku pitser

Taotlejale väljastatakse tee-ehitusluba nr ............. «......» ........................ 200... a.

Volitatud ametnik ........................................................................................................
 (ees- ja perekonnanimi, amet, allkiri)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. oktoobri 2008. a
määruse nr 87 «Tee-ehitusloa ja teekasutusloa andmise kord ja vormid»

lisa 2


TEE-EHITUSLUBA

nr ........

Välja antud ..........................................

Tee omanik ..................................................................................................................................
 (nimi, registrikood, aadress, telefon)

Tee ehitus- või remonditööde asukoht ...................................................................................
 (tee nr, nimetus, aadress)

Tee ehitus- või remonditööde nimetus ...................................................................................

.................................................................................................................................................... ..

Tee ehitus- või remonditööde tellija .......................................................................................
 (nimi, registrikood, aadress, telefon)

Tee-ehitusprojekti koostas ........................................................................................................

.......................................................................................................................................................
 (nimi, registrikood, aadress, telefon)

Tee-ehitusprojekti kinnitas .......................................................................................................

.......................................................................................................................................................
 (nimi, registrikood, aadress, telefon)

Peatöövõtja .................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... ..
 (nimi, registrikood, aadress, telefon, tegevusluba)

Alltöövõtjad ................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
 (nimi, registrikood, aadress, telefon, tegevusluba)

Tööde tähtaeg ............................................. a ............................................. a
 (tööde alguse kuupäev) (tööde lõpu kuupäev)

Omanikujärelevalve ...................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
 (nimi, registrikood, aadress, telefon, tegevusluba)

Tee-ehitusloa andmise tingimused: .........................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tee-ehitusloa väljastas ..............................................................................................................
 (ees- ja perekonnanimi, amet, allkiri )

Tee-ehitusluba pikendanud kuni ..........................................

...................................................................................................

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. oktoobri 2008. a
määruse nr 87 «Tee-ehitusloa ja teekasutusloa andmise kord ja vormid»

lisa 3


TEE EHITUS- VÕI REMONDITÖÖDE VASTUVÕTUAKT

............................................. a

(kuupäev)

VASTUVÕTUKOMISJON KOOSSEISUS:

Esimees (tellija esindaja) .............................................. ..............................................
  (ees- ja perekonnanimi) (amet)
Liikmed:    
1. Omanikujärelevalve .............................................. ..............................................
2. Peatöövõtja .............................................. ..............................................
3. Projekteerija .............................................. ..............................................
4. Järelevalveametnik .............................................. ..............................................
5. Valla- või linnavalitsus .............................................. ..............................................
6. Alltöövõtjad .............................................. ..............................................
................................................... .............................................. ..............................................


KOMISJON KONSTATEERIB:

1. PEATÖÖVÕTJA ........................................................................................................................
 (nimi, registrikood)

on esitanud vastuvõtuks

.......................................................................................................................................................
 (tee nr ja nimetus, objekti asukoht ja tööde liik, tööde dokumentatsioon)

2. PROJEKTEERIJA .......................................................................................................................
 (nimi, registrikood, aadress)

3. EHITATUD VÕI REMONDITUD RAJATISE PÕHINÄITAJAD ON JÄRGMISED:

Pikkus ................................. km

   

Muldkeha laius .................. m

   

Katte laius .......................... m

   
Katendi tüüp:

katte pealmine kiht ......... paksusega ..... cm, lõpetatud ............... 200... a

 

katte alumine kiht ......... paksusega ..... cm, lõpetatud ............... 200... a

 

aluse ülemine kiht ......... paksusega ..... cm, lõpetatud ............... 200... a

 

aluse alumine kiht ......... paksusega ..... cm, lõpetatud ............... 200... aTEE-EHITUSLUBA nr .......... välja antud ................................... a

Tööde täitmise tähtaeg ................................... a
 (kuupäev)

Tööde algus ................................... a
 (kuupäev)

Tööde lõpp .................................... a
 (kuupäev)

4. KOMISJONI OTSUS

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(objekt vastab tee-ehitusprojektile, õigusaktidega kehtestatud tee ja ehitus- või remonditööde kvaliteedinõuetele ning keskkonna-, tervise-, tarbija- ja töökaitsenõuetele jne)

Komisjoni esimees ..................................................
 (allkiri)

Komisjoni liikmed:

1. ............................................   5. ............................................
(allkiri)   (allkiri)
2. ............................................   6. ............................................
(allkiri)   (allkiri)
3. ............................................   7. ............................................
(allkiri)   (allkiri)
4. ............................................   8. ............................................
(allkiri)   (allkiri)


Akti lisa:

Puuduste ja vaegtööde loetelu koos nende kõrvaldamise tähtajaga

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. oktoobri 2008. a
määruse nr 87 «Tee-ehitusloa ja teekasutusloa andmise kord ja vormid»

lisa 4


TEEKASUTUSLUBA

  ...................................
  (reg nr)
  ...................................
  (kuupäev)


Tee ................................................................................................................................................
 (tee nr, nimetus, objekti asukoht ja nimetus)

..................................................................................................................................................... ..

TEE KASUTUSELEVÕTMINE LUBATUD JA TEED VÕIB KASUTADA AVALIKULT KASUTATAVA TEENA

Tee ehitus- või remonditööde garantiiaeg lõpeb .........................................
 (kuupäev)

MAANTEEAMETI, MAANTEEAMETI KOHALIKU ASUTUSE,

TEEDEVALITSUSE VÕI KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLITATUD ISIK:

.......................................................................................................................................................
(asutus, ees- ja perekonnanimi, amet) (allkiri)

.......................................................................................................................................................
 (Pitser)

/otsingu_soovitused.json