Teksti suurus:

Tee ehitus- ja remonditööde dokumenteerimise nõuded ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RTL 2008, 86, 1193

Tee ehitus- ja remonditööde dokumenteerimise nõuded ja kord

Vastu võetud 14.10.2008 nr 88

Määrus kehtestatakse «Teeseaduse» § 21 lõike 9 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tee ehitus- ja remonditööde (edaspidi ehitus ja remondiööd) dokumenteerimise nõuded ja kord.

§ 2.  Tee ehitus- ja remonditööde dokumendid

  Tee ehitus- ja remonditööde dokumendid on:
  1) tee-ehitusprojekt (edaspidi projekt);
  2) projekti muudatused ja täiendused;
  3) teetööde kirjeldus;
  4) tee-ehitusluba;
  5) tee geodeetilise mahamärkimise aktid;
  6) tee ehitus- ja remonditööde päevikud;
  7) eri liiki ehitiste ehitustööde (edaspidi eritööd), nagu näiteks betooni-, keevitus- või ehituskonstruktsioonide puhul montaažitööd, raudteeületuskohtade, kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustiku, telekommunikatsiooni- või elektrivõrgu, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldise või surveseadmestiku ehitamise dokumendid;
  8) kaetud tööde aktid;
  9) objektil peetavate koosolekute protokollid;
  10) tee ehitus- ja remonditööde ja nende vaheetappide ning eritööde vastuvõtuaktid;
  11) tee-ehitusmaterjalide, toodete ning seadmete vastavusdeklaratsioonid (sertifikaadid);
  12) teel tehtud katsetuste ning teelt võetud proovide teimimise protokollid;
  13) teostusjoonised;
  14) teerajatise kasutus- ja hooldamisjuhendid;
  15) tee ehitus- ja remonditööde vastuvõtuakt ja garantiiaja järgse ülevaatuse aktid;
  16) dokumendid teekasutusala muutmise kohta;
  17) tee seisundi hindamise ja uuringute dokumendid;
  18) tee kasutusaegsete remontide ja ümberehituste dokumendid;
  19) teekasutusluba.

§ 3.  Ehitus- ja remonditööde dokumenteerimise üldnõuded

  (1) Ehitus- ja remonditööde dokumenteerimisel kogutakse kõigi nende tööde käigus koostatud ja ehitusmaterjalide või teiste toodete kohta esitatud dokumendid, mis süstematiseeritakse ja säilitatakse ning antakse üle tee omanikule (edaspidi tellija) pärast tööde lõpetamist.

  (2) Kõik tööetapid, mis kaetakse järgnevate konstruktsioonikihtidega, vaadatakse enne järgmise kihi ehitamist üle omanikujärelevalve tegija poolt ning vormistatakse vajalikud dokumendid.

  (3) Ehitus- ja remonditööde aluseks on projekt või teetööde kirjeldus ning tellija ja ehitus- või remonditööde tegija (edaspidi töö tegija) vahel sõlmitud töövõtuleping. Tööde vaheetapid määratakse tellija ja töö tegija kokkuleppel. Kohustuslikuks vaheetapiks koos vastava akti koostamisega on tee geodeetiline mahamärkimine (peateljed, kõrgusreeperid).

  (4) Kui tellija suudab rakendada elektroonilise infosüsteemi, mille abil tagatakse tööde ühtne ja operatiivne juhtimine, järelevalve ning aruandlussüsteem, siis võib kasutada elektroonilist dokumenteerimist.

  (5) Kui eritööde dokumenteerimine ei ole reguleeritud muu õigusaktiga, siis koostab eritööde tegija eritööde tegemisel kasutatavate seadmete või süsteemide katsetamise ja eritööde vastuvõtmise kohta vastava akti, millele kirjutavad alla omanikujärelevalve tegija, töö tegija ja eritööde tegija ning vajadusel ka vastava eri liiki ehitise projekteerija või muu spetsialist.

§ 4.  Ehitus- ja remonditööde päevik

  (1) Töö tegija peab iga tööpäeva kohta lisas 1 toodud vormi kohast ehitus- ja remonditööde päevikut (edaspidi päevik) ja vastutab sellesse tehtud sissekannete õigsuse eest.

  (2) Päeviku vorm trükitakse identsena kolmele eri värvi isekopeeruvale paberile nii, et vormi täitmisel tekib kolm eri värvi aluspõhjaga päeviku eksemplari – originaal ja kaks koopiat. Päeviku kolmiklehed nummerdatakse.

  (3) Kui kontrolli tulemusena päevikusse tehtav ettekirjutus või muu vajalik sissekanne on mahukam kui päeviku leheküljel selleks ettenähtud pind, kirjutatakse see eraldi lehele ning kinnitatakse vastava päevikulehe külge. Lisalehe kohta tehakse märge päevikulehe vastavas osas.

  (4) Iga päevikulehe vastava kuupäevaga eksemplari juures säilitatakse sellega köidetuna teeobjektile sel päeval saabunud ehitusmaterjalide, -toodete vastavusdeklaratsioonid ja teised iseloomustavad dokumendid, materjalide, seadmete või konstruktsioonide katsetamise tulemused, täiteskeemid, ülemõõdistamisjoonised ja muud rajatisele olulised dokumendid. Koos päevikulehega säilitatavad dokumendid võivad olla originaalid või koopiad.

  (5) Päevik peab olema objektil kättesaadav asjassepuutuvatele isikutele. Päeviku originaal antakse üle tellijale. Päeviku esimene koopia jääb tööde lõpetamiseni hoiule vastava tööjuhi (projektijuhi) kätte, kelle kohustuseks on ehitus- või remonditöid puudutava dokumentatsiooni kogumine ning selle korrastatult üleandmine tellijale. Päeviku teine koopia jääb töö tegijale.

§ 5.  Töökoosolekute protokollid

  (1) Töökoosolek on teeobjektil kokkukutsutav regulaarne või erakorraline koosolek, kus lepingupooled ning konkreetse ehitusprotsessiga seotud spetsialistid arutavad objektil tehtavate tööde kulgu nii oma lepingulistest kohustustest kui ka kogu ehitusprotsessist tulenevalt ja lepivad kokku ehitusel tekkinud probleemide lahendamise suhtes. Koosolekust võtavad osa tellija, omanikujärelevalve tegija, töö tegija ja vajadusel projekteerija, alltöövõtja, ehitusmaterjalide ja -toodete tarnija või muu spetsialist.

  (2) Töökoosoleku protokolli koostab omanikujärelevalve tegija, protokolli allkirjastavad omanikujärelevalve tegija ja töö tegija. Protokollis fikseeritakse töödega seonduvate probleemide arutelud ja vastuvõetud otsused. Töökoosolekul ei tohi muuta lepingute tingimusi ja sisu. Protokoll antakse igale koosolekust osavõtjale.

§ 6.  Kaetud tööde akt

  (1) Kaetud tööde akt koostatakse konstruktsiooni või rajatise selle osa kohta, mis kaetakse ehitamise järgmistel etappidel muu konstruktsiooniosa või materjaliga ning millega seoses kaob hilisem võimalus selle vahetuks ülevaatamiseks.

  (2) Ehitus- ja remonditööde etapid, mille kohta tuleb koostada kaetud tööde akt, määrab projekteerija projektis või teetööde kirjelduses. Kui projektis või teedetööde kirjelduses kaetud tööde akti alusel vastu võetavaid töid pole määratud, siis otsustab kaetud tööde akti koostamise vajaduse tellija. Tellijal on õigus nõuda täiendavate kaetud tööde aktide koostamist.

  (3) Kaetud tööde akt koostatakse pärast rajatise vastava osa mõõtmist, mõõtmisprotokollide koostamist ja vajalike laboratoorsete katseprotokollide saamist. Keerukamate tööde või keerukama rajatise korral on soovitav lisada kaetud tööde aktile iseloomulikud fotod olulisemate detailide kohta, ülesmõõtmise joonised, ekspertide arvamused või muud sellised dokumendid.

  (4) Kaetud tööde aktis fikseeritakse erinevused või kõrvalekalded projektist või teetööde kirjeldusest ja antakse hinnang ülevaadatud tööetapi kvaliteedile. Tööde vastavuse korral kvaliteedinõuetele annab omanikujärelevalve tegija loa järgmise etapi töödega alustamiseks.

  (5) Kaetud tööde akt koostatakse lisas 2 toodud vormi kohaselt töö tegija poolt kolmes eksemplaris.

§ 7.  Teostusjooniste koostamine

  (1) Teostusjooniste koostamise vajaduse määrab vastava projektiosa või teetööde kirjelduse projekteerija. Kui projekteerija ei ole teostusjooniste koostamist määranud, siis koostatakse teostusjoonised juhul, kui töid ei ole võimalik projekti või teetöödekirjelduse kohaselt teha ning projekteerija ja tellijaga lepitakse kokku teisiti tegemise suhtes.

  (2) Teostusjooniste koostamine on kohustuslik rajatise vundamentide, kaablite, drenaažikaevude, teed läbivate drenaažisüsteemide ja tehnovõrkude kohta.

§ 8.  Koostatavate dokumentide õigsuse kontrollimine

  Omanikujärelevalve tegija on kohustatud kontrollima koostatavate dokumentide õigsust. Kõigile ehitamise käigus koostatud dokumentidele peavad alla kirjutama töö tegija (vastutav töö- või projektijuht) ja tellija või omanikujärelevalve tegija.

§ 9.  Ehitus- ja remonditööde dokumentatsiooni säilitamine

  (1) Ehitus- ja remonditööde dokumentide ja muu nende töödega seotud dokumentatsiooni on kohustatud säilitama kuni tee likvideerimiseni riigimaanteede puhul Maanteeamet, Maanteeameti kohalik asutus või Maanteeameti hallatav riigiasutus ning kohalike teede ja avalikuks kasutamiseks määratud erateede puhul valla- või linnavalitsus. Pärast tee likvideerimist annab Maanteeamet, Maanteeameti kohalik asutus või Maanteeameti hallatav riigiasutus või valla- või linnavalitsus vastavalt arhiivikorraldust reguleerivatele õigusaktidele ehitus- ja remonditööde dokumentatsiooni üle alaliseks säilitamiseks.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE


Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. oktoobri 2008. a
määruse nr 88 «Tee ehitus- ja remonditööde dokumenteerimise nõuded ja kord»

lisa 1


1. Peatöövõtja

TEE EHITUS- JA REMONDITÖÖDE PÄEVIK

 

Kuupäev

2. Tee nr, nimetus ja objekti asukoht

3. Ilm Kellaaeg

Temperatuur
°C ............

Tugev tuul

..........
(jah, ei)

Kuiv

..........
(jah, ei)

Vihm

..........
(jah, ei)

Lörts

..........
(jah, ei)

Lumi

..........
(jah, ei)

4. Töötajad ja nende arv
   Töödejuhatajad
   Objektimeistrid
   Töölised
   Eritööde töölised
   Omanikujärelevalve

       
       
       
       
       
       

5. Masinad objektil

 
 
 

6. Tehtavad tööd, olukord objektil

 
 
 
 

7. Alltöövõtjad

 
 

8. Tellitud materjalid, seadmed

 
 
 
 

9. Vastu võetud materjalid, seadmed

 
 
 
 

10. Muud märkused ja asjaolud (saadud ja antud juhised, segavad asjaolud, side asutustega)

 
 
 
 
 
11. Tellija ja omanikujärelevalve tegija juhised  

12. Teiste ametiisikute juhised

 
 
 

13. Koostatud aktid, protokollid

 
 
 

14. Allkirjad, nimed

Töö tegija esindaja
(vastutav tööjuht)

Tellija esindaja
(omanikujärelevalve)

   
   


Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. oktoobri 2008. a
määruse nr 88 «Tee ehitus- ja remonditööde dokumenteerimise nõuded ja kord»

lisa 2


1. Peatöövõtja KAETUD TÖÖDE AKT nr Leht
    Kuupäev
 

2. Tee nr, nimetus ja objekti asukoht

2. Komisjon kooseisus:

Töö tegija esindaja

Alltöövõtja esindaja (vajadusel)

Omanikujärelevalve esindaja

Projekteerija esindaja (vajadusel)

Juurde kutsutud

3. Komisjon koostas akti alljärgnevas:

1) Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd:

................................................................................................................................................

2) Tööde tegemisel on kasutatud
......................................................................................................................
(materjalide, toodete nimetused, kvaliteedikategooriad)

3) Tööde alustamine ..................................      4) Tööde lõpetamine ..................................
                                      (kuupäev)                                                              (kuupäev)

5) Tehtud ....................................................................................................................................

(töö nimetus)

6) Tehtud tööd vastavad tee-ehitusprojektile või teetööde kirjeldusele, standarditele, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele.

7) Ülalöeldu põhjal on edasiste tööde
.....................................................................................................................

.................................................................................................................... tegemine lubatud.

(tööde nimetused)                      ALLKIRJAD

Peatöövõtja

............................

............................

(ees- ja perekonnanimi, allkiri)

Alltöövõtja

............................

............................

(ees- ja perekonnanimi, allkiri)

Omanikujärelevalve

............................

............................

(ees- ja perekonnanimi, allkiri)

Projekteerija (vajadusel)

...............................

...............................

(ees- ja perekonnanimi, allkiri)

AKTI LISAD:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

/otsingu_soovitused.json