Teksti suurus:

Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord

Vastu võetud 24.05.2004 nr 98
RTL 2004, 68, 1126
jõustumine 01.06.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

1.02.2005 nr 10 (RTL 2005, 19, 208) 13.02.2005

1.10.2005 nr 100 (RTL 2005, 104, 1582) 16.10.2005

14.10.2008 nr 97 (RTL 2008, 86, 1198) 26.10.2008

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 19 lõike 3 alusel.

[RTL 2005, 104, 1582 – jõust. 16.10.2005]

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord.

§ 2. Fütosanitaarsertifikaadile kantavate andmete loetelu

(1) Fütosanitaarsertifikaat on taimede, taimsete saaduste ning muude objektide taimetervise nõuetekohasust tõendav dokument, mida kasutatakse kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral või Eestist ühendusevälisesse riiki toimetamise korral. Fütosanitaarsertifikaat tõendab selle kaubasaadetise nõuetekohasust, mille kohta ta on väljastatud.

(2) Fütosanitaarsertifikaadile märgitakse:
1) fütosanitaarsertifikaadi number;
2) kaubasaatja nimi ja aadress;
3) kaubasaaja nimi ja aadress;
4) lähteriigi järelevalveasutuse nimetus ja sihtriik;
5) päritolukoht;
6) veovahendi liik ja veovahendi number või muu tähis;
7) sihtriigi piiripunkt;
8) kaubasaadetise eristusmärgistus, pakendite hulk ja kirjeldus ning taimede, taimsete saaduste või muude objektide nimetused ja taimede botaanilised nimetused;
9) kauba kogused;
10) tekst «Sertifikaat tõendab, et eespool kirjeldatud taimed, taimsed saadused või muud reguleeritud artiklid on ametlikult kontrollitud või testitud ning on tunnistatud vabaks sissevedava konventsiooniosalise määratud karantiinsetest taimekahjustajatest ning vastavad sissevedava konventsiooniosalise kehtivatele fütosanitaarnõuetele, sealhulgas nendele, mis käsitlevad reguleeritud mittekarantiinseid kahjustajaid.»;
11) tekst «Saadetis loetakse praktiliselt vabaks muudest kahjustajatest.»;
12) sihtriigi nõudmisel teave taimekahjustajate vastase töötlemise kohta ja töötlemisviisi kirjeldus, kemikaali või toimeaine nimetus ja kontsentratsioon, töötlemise kestus ja temperatuur, töötlemise kuupäev ja muu teave vastavalt kehtestatud nõudele;

121) taimede, taimsete saaduste ja muude objektide puhul, mis peavad vastama «Taimekaitseseaduse» § 6 lõike 4 alusel kehtestatud nõuetele, lisadeklaratsioonis ametlik teave selle kohta, milline sätestatud nõue on täidetud;
13) fütosanitaarsertifikaadi väljastamise koht ja kuupäev, järelevalveametniku nimi ja allkiri ning järelevalveasutuse pitser.

(3) Reekspordi fütosanitaarsertifikaadile märgitakse lõike 2 punktides 1–9 ning 12 ja 13 nõutud teave. Lõike 2 punktis 10 märgitud teksti asemel märgitakse tekst «Sertifikaat tõendab, et:
1) eespool kirjeldatud taimed, taimsed saadused või muud reguleeritud artiklid imporditi … (reeksportiva konventsiooniosalise riiki) … (toote päritolujärgse konventsiooniosalise riigist) ja on varustatud fütosanitaarsertifikaadi nr … originaali või selle kinnitatud koopiaga;
2) toode on pakendatud, ümberpakendatud, originaal- või uues konteineris, ning tuginedes fütosanitaarsertifikaadi originaalile või lisakontrolli tulemustele, on toode tunnistatud sissevedava konventsiooniosalise kehtivatele fütosanitaarnõuetele vastavaks;
3) ladustamise käigus … (reeksportiva konventsiooniosalise riigis) ei ole kaubasaadetis taimekahjustajatega nakatunud ega saastunud.»

[RTL 2005, 104, 1582-jõust. 16.10.2005]

§ 3. Fütosanitaarsertifikaadi vorminõuded

(1) Fütosanitaarsertifikaat täidetakse eesti või inglise keeles.

(2) Fütosanitaarsertifikaadi vormistab Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik kolmes eksemplaris, millest esimene jääb kaubasaadetise juurde, teine sertifikaadi väljastajale ning kolmas selle taotlejale.

(3) Fütosanitaarsertifikaadi koopia peab kandma märget «koopia» ning peab olema kinnitatud Taimetoodangu Inspektsiooni pitseriga.

(4) Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise juures olev päritoluriigi pädeva asutuse väljastatud fütosanitaarsertifikaat ja reekspordi fütosanitaarsertifikaat peavad vastama Euroopa Komisjoni direktiivi 2004/105/EÜ, millega määratakse kindlaks ametlike fütosanitaarsertifikaatide näidised, mis peavad kolmandatest riikidest ja nõukogu direktiivis 2000/29/EÜ loetletud riikidest pärit taimede, taimsete saaduste ja muude toodetega kaasas olema (ELT L 319, 20.10.2004, lk 9–14), lisas I toodud nõuetele.

(41) Eestist ühendusevälisesse riiki toimetatava kaubasaadetise juures olev fütosanitaarsertifikaat on valgel paberil ja rohelise trükivärviga ning reekspordi fütosanitaarsertifikaat on valgel paberil ja pruuni trükivärviga.

[RTL 2005, 104, 1582-jõust. 16.10.2005]

§ 4. Fütosanitaarsertifikaadi taotlemine

(1) Fütosanitaarsertifikaadi saamiseks esitatakse hiljemalt viis kalendripäeva enne taimede, taimsete saaduste või muude objektide Eestist ühendusevälisesse riiki toimetamist Taimetoodangu Inspektsioonile taotlus, milles märgitakse järgmised andmed:
1) taimede, taimsete saaduste või muude objektide nimetused, kogus ning tootja taimetervise registri number või selle puudumise korral tootja nimi ja aadress;
2) kaubasaatja nimi ja aadress või tema number taimetervise registris ja tema kontaktandmed;
3) kaubasaaja nimi ja aadress ning sihtriik;
4) veovahendi liik ja veovahendi number või muu tähis;
5) sihtriigi piiripunkt;
6) Eestist ühendusevälisesse riiki toimetamise tähtaeg;
7) Eestist ühendusevälisesse riiki toimetatava kaubasaadetise asukoht.

(2) Lõikes 1 nimetatud taotlusele lisaks esitatakse Taimetoodangu Inspektsioonile riigilõivu tasumist tõendav dokument ning reeksporditava kaubasaadetise puhul päritolu- või lähteriigi fütosanitaarsertifikaat (originaal või kinnitatud koopia). Töödeldud kauba puhul esitatakse dokument, mis sisaldab teavet töötluse kohta.

[RTL 2005, 19, 208- jõust. 13.02.2005]

§ 5. Fütosanitaarsertifikaadi väljastamise kord

(1) Fütosanitaarsertifikaat väljastatakse taimede, taimsete saaduste või muude objektide kohta tingimusel, et need ei ole saastunud ohtlike taimekahjustajatega ning vastavad sihtriigi taimetervise nõuetele.

(2) Fütosanitaarsertifikaadi väljastab Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik.

(3) Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik väljastab fütosanitaarsertifikaadi pärast järelevalvetoimingute tegemist, kuid hiljemalt kolme tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest.

(4) Fütosanitaarsertifikaat ei tohi olla väljastatud varem kui 14 kalendripäeva enne kaubasaadetise Eestist ühendusevälisesse riiki toimetamist.

§ 6. Fütosanitaarsertifikaadi asendamise kord

(1) Taimetoodangu Inspektsioon asendab fütosanitaarsertifikaadi originaali taotleja esitatud kirjaliku taotluse ja fütosanitaarsertifikaadi koopia alusel kolme tööpäeva jooksul.

(2) Kui fütosanitaarsertifikaadi asendamise põhjus on kaubasaadetise muutunud taimetervise seisund või kui on muutunud sihtriigi taimetervise erinõuded, võib Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik fütosanitaarsertifikaadi asendada alles pärast kaubasaadetise kontrollimist ja pärast seda, kui järelevalveametnik on kaubasaadetise taimetervise nõuetele vastavaks tunnistanud.

§ 7. Fütosanitaarsertifikaadi säilitamise kord

Fütosanitaarsertifikaate ja reekspordi fütosanitaarsertifikaate ning taotlusi nende saamiseks, kontrollakte, kontrollproovide kaaskirju ning analüüside vastuseid, maksedokumente ning teisi fütosanitaarsertifikaadi ja reekspordi fütosanitaarsertifikaadi väljastamisega seonduvaid dokumente säilitatakse Taimetoodangu Inspektsiooni maakonnabüroos või piiripunktis vähemalt üks aasta dokumentide väljastamisest arvates.

§ 71. Rakendussäte

Kuni 31. detsembrini 2009. a on ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise juures lubatud kasutada § 3 lõikes 4 nimetatud dokumendi asemel Euroopa Komisjoni direktiivi 2004/105/EÜ lisas II toodud nõuetekohast fütosanitaarsertifikaati ja reekspordi fütosanitaarsertifikaati.

[RTL 2005, 19, 208- jõust. 13.02.2005]

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juunil 2004. a.

1nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 9.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 3.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 5.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 6.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 6.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 56, 2.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 57, 3.03.2005, lk 19–22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 7.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 07.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52), 2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.06.2008, lk 31–35) ning määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ja (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141); komisjoni direktiiv 2004/105/EÜ, millega määratakse kindlaks ametlike fütosanitaarsertifikaatide või reekspordi fütosanitaarsertifikaatide näidised, mis peavad kolmandatest riikidest ja nõukogu direktiivis 2000/29/EÜ loetletud riikidest pärit taimede, taimsete saaduste ja muude toodetega kaasas olema (ELT L 319, 20.10.2004, lk 9–14).

[RTL 2008, 86, 1198 – jõust. 26.10.2008]

/otsingu_soovitused.json