Teksti suurus:

Vanglaametnike ametiastmete atesteerimisnõuded

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2010
Avaldamismärge:

Vanglaametnike ametiastmete atesteerimisnõuded

Vastu võetud 10.04.2003 nr 29
RTL 2003, 51, 749
jõustumine 27.04.2003Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

27.09.2007 nr 38 (RTL 2007, 76, 1312) 13.10.2007

6.10.2008 nr 48 (RTL 2008, 84, 1163) 19.10.2008

 

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 119 lg 1 ja § 122 lg 3 alusel.

[RTL 2008, 84, 1163 − jõust. 19.10.2008]

1. peatükk
VANGLA PEAINSPEKTORI ATESTEERIMISE NÕUDED

§ 1. Haridus

Vangla peainspektor peab olema läbinud:

1) kõrgharidusõppe või ametiastmele vastavaettevalmistusteenistuse, välja arvatud juhul, kui ta vastab «Vangistusseaduse» § 113 lõikes 3 nimetatud tingimustele;

[RTL 2008, 84, 1163 − jõust. 19.10.2008]

2) ametialase täiendusõppe.

§ 2. Töökogemus

Vangla peainspektoriks võib saada isik, kes on vähemalt kaks aastat olnud teenistuses I klassi vanglainspektori ametiastmele või kõrgemale ametiastmele vastaval ametikohal.

[RTL 2007, 76, 1312 − jõust. 13.10.2007]

§ 3. Teadmised ja oskused

Vangla peainspektorilt nõutakse:
1) vangistust ja vanglateenistust reguleerivate õigusaktide põhjalikku tundmist;
2) oskust saavutada vangistuse eesmärgid, ennetada ja tõkestada kinnipeetavate allumatust, põgenemist ja muid erakorralisi sündmusi ning likvideerida nende tagajärgi;
3) mõjutamis- ja enesekehtestamisviiside valdamist, alluvate motiveerimise oskust ning oskust kavandada ning kontrollida tööprotsessi ja alluvate tööd ning muid juhtimisteadmisi ja oskust neid vanglas rakendada;
4) nüüdisaegsete personalijuhtimise põhimõtete ja vanglasüsteemi koolituspõhimõtete tundmist;
5) head suhtlemisoskust, et korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, konfliktide lahendamise oskust ning oskust suhelda avalikkusega ja esineda avalikkuse ees;
6) valmidust koostööks kaastöötajatega ja teiste asjaomaste isikutega;
7) tulirelva ja erivahendite käsitsemise oskust ning nende kasutamise korda reguleerivate õigusaktide põhjalikku tundmist;
8) ametniku kutse-eetika järgimist ning vormiriietuse kandmise nõuete tundmist ja nende täitmise oskust;
9) riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), inimõiguste, avaliku halduse korralduse ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmist;
10) asjaajamiskorra aluste tundmist;
11) turumajanduse üldpõhimõtete ning avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve kujundamise põhimõtete tundmist ning muid majandusteadmisi;
12) teadmisi Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist, õigusest ja otsustamismenetlusest ning põhjalikke teadmisi vanglaid puudutavast Euroopa Liidu õigusest;
13) vanglate infosüsteemide tundmist, teadmisi infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja võimalustest ning tabel- ja tekstitöötlusprogrammide ja ametikohal vajalike andmekogude kasutamise oskust;

14) eesti keele oskust C1 või sellele vastaval tasemel ja kahe võõrkeele oskust kesktasemel, sealhulgas ametialase sõnavara valdamine.

[RTL 2008, 84, 1163 − jõust. 19.10.2008]

§ 4. Isiksuseomadused

Vangla peainspektori ametis võib olla isik:
1) kellel on algatusvõimet ja loovust, et algatada ja ellu viia muudatusi ning kiiresti ja paindlikult kohaneda muudatustega ja ootamatute olukordadega;
2) kes on võimeline püsivalt ja tulemuslikult töötama pingeolukorras ning oskab säästlikult kasutada aega;
3) kes on kohusetundlik ning otsustus- ja vastutusvõimeline ning oskab ette näha oma pädevuse piires tehtud otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
4) kes on usaldusväärne;
5) kes oskab seada prioriteete ja planeerida oma tegevust;
6) kes on heade vaimsete võimetega, oskab olulist eristada tähtsusetust ning kellel on analüüsi- ja sünteesivõime ning suulise ja kirjaliku info loogilise ja süsteemse edastamise oskus;
7) kes täidab teenistuskohustusi täpselt ning kellel on hea enesekontrollioskus;
8) kellel on tahe parandada oma töötulemusi.

2. peatükk
I KLASSI VANGLAINSPEKTORI ATESTEERIMISE NÕUDED

§ 5. Haridus

I klassi vanglainspektor peab olema läbinud:

1) kõrgharidusõppe või ametiastmele vastava ettevalmistusteenistuse, välja arvatud juhul, kui ta vastab «Vangistusseaduse» § 113 lõikes 3 nimetatud tingimustele;

[RTL 2008, 84, 1163 − jõust. 19.10.2008]


2) ametialase täiendusõppe.

§ 6. Töökogemus

I klassi vanglainspektoriks võib saada isik, kes on vähemalt ühe aasta olnud teenistuses II klassi vanglainspektori ametiastmele või kõrgemale ametiastmele vastaval ametikohal.

§ 7. Teadmised ja oskused

I klassi vanglainspektorilt nõutakse:
1) vangistust ja vanglateenistust reguleerivate õigusaktide põhjalikku tundmist;
2) oskust saavutada vangistuse eesmärgid, ennetada ja tõkestada kinnipeetavate allumatust, põgenemist ja muid erakorralisi sündmusi ning likvideerida nende tagajärgi;
3) oskust analüüsida kinnipeetavatega korraldatava töö tulemusi ning operatiivselt lahendada kinnipeetavate tõstatatud küsimusi;
4) teadmisi vangla turvasüsteemidest ning oskust rakendada abinõusid turvasüsteemide ja sidesüsteemi rikete kõrvaldamiseks;
5) tulirelva ja erivahendite käsitsemise oskust ning nende kasutamise korda reguleerivate õigusaktide põhjalikku tundmist;
6) oskust toimetada teenistusjuurdlust ja oskust rakendada abinõusid õigusrikkumiste põhjuste kõrvaldamiseks;
7) ametniku kutse-eetika järgimist ning vormiriietuse kandmise nõuete tundmist ja nende täitmise oskust;
8) mõjutamis- ja enesekehtestamisviiside valdamist, alluvate motiveerimise oskust ning oskust kavandada ning kontrollida tööprotsessi ja alluvate tööd ning muid juhtimisteadmisi ja oskust neid vanglas rakendada;
9) nüüdisaegsete personalijuhtimise põhimõtete tundmist ja oskust korraldada vanglaametnike koolitust;
10) head suhtlemisoskust, et korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, konfliktide lahendamise oskust ning oskust suhelda avalikkusega ja esineda avalikkuse ees;
11) valmidust koostööks kaastöötajatega ja teiste asjaomaste isikutega;
12) riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), inimõiguste, avaliku halduse korralduse ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmist;
13) asjaajamiskorra aluste tundmist;
14) teadmisi Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist, õigusest ja otsustamismenetlusest ning põhjalikke teadmisi vanglaid puudutavast Euroopa Liidu õigusest;
15) teadmisi infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja võimalustest ning tabel- ja tekstitöötlusprogrammide ning ametikohal vajalike andmekogude kasutamise oskust;

16) eesti keele oskust C1 või sellele vastaval tasemel ja kahe võõrkeele oskust kesktasemel, sealhulgas ametialase sõnavara valdamine.

[RTL 2008, 84, 1163 − jõust. 19.10.2008]

§ 8. Isiksuseomadused

I klassi vanglainspektori ametis võib olla isik:
1) kellel on algatusvõimet ja loovust, et algatada ja ellu viia muudatusi ning kiiresti ja paindlikult kohaneda muudatustega ja ootamatute olukordadega;
2) kes on võimeline püsivalt ja tulemuslikult töötama pingeolukorras ning oskab säästlikult kasutada aega;
3) kes on kohusetundlik ning otsustus- ja vastutusvõimeline ning oskab ette näha oma pädevuse piires tehtud otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
4) kes on usaldusväärne;
5) kes oskab olulist eristada tähtsusetust ning kellel on analüüsi- ja sünteesivõime ning suulise ja kirjaliku informatsiooni loogilise ja süsteemse edastamise oskus;
6) kes täidab teenistuskohustusi täpselt ning kellel on hea enesekontrollioskus.

3. peatükk
II KLASSI VANGLAINSPEKTORI ATESTEERIMISE NÕUDED

§ 9. Haridus

II klassi vanglainspektor peab olema läbinud:

1) kõrgharidusõppe või ametiastmele vastava ettevalmistusteenistuse, välja arvatud juhul, kui ta vastab «Vangistusseaduse» § 113 lõikes 3 nimetatud tingimustele;

[RTL 2008, 84, 1163 − jõust. 19.10.2008]

2) ametialase täiendusõppe.

§ 10. Teadmised ja oskused

II klassi vanglainspektorilt nõutakse:
1) vangistust ja vanglateenistust reguleerivate õigusaktide põhjalikku tundmist;
2) oskust saavutada vangistuse eesmärgid, ennetada ja tõkestada kinnipeetavate allumatust, põgenemist ja muid erakorralisi sündmusi ning likvideerida nende tagajärgi;
3) teadmisi kinnipeetavate õigustest ja kohustustest ning oskust tagada nende järgimine;
4) teadmisi vangla järelevalve korraldamise ja kontrollimise põhimõtetest;
5) teadmisi vangla turvasüsteemide tööst ja kasutamisest;
6) tulirelva ja erivahendite käsitsemise oskust ning nende kasutamise korda reguleerivate õigusaktide põhjalikku tundmist;
7) ametniku kutse-eetika järgimist ning vormiriietuse kandmise nõuete tundmist ja nende täitmise oskust;
8) head suhtlemisoskust, konfliktide lahendamise ja enesekehtestamise oskust ning valmidust koostööks kaastöötajatega ja teiste asjaomaste isikutega;
9) riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), inimõiguste, avaliku halduse korralduse ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmist;
10) asjaajamiskorra aluste tundmist;
11) üldisi teadmisi Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist ja õigussüsteemist;
12) teadmisi infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja võimalustest, arvuti kasutamise oskust ning ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskust;

13) eesti keele oskust C1 või sellele vastaval tasemel ja ühe võõrkeele oskust kesktasemel, sealhulgas ametialase sõnavara valdamine.

[RTL 2008, 84, 1163 − jõust. 19.10.2008]

§ 11. Isiksuseomadused

II klassi vanglainspektori ametis võib olla isik:
1) kellel on algatusvõimet ja loovust, et algatada ning ellu viia muudatusi ja kiiresti ning paindlikult kohaneda muudatustega ja ootamatute olukordadega;
2) kes on võimeline püsivalt ja tulemuslikult töötama pingeolukorras ning oskab säästlikult kasutada aega;
3) kes on kohusetundlik ning otsustus- ja vastutusvõimeline ning oskab ette näha oma pädevuse piires tehtud otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
4) kes on usaldusväärne;
5) kes oskab olulist eristada tähtsusetust ning kellel on analüüsi- ja sünteesivõime ning suulise ja kirjaliku informatsiooni loogilise ja süsteemse edastamise oskus;
6) kes täidab teenistuskohustusi täpselt ning kellel on hea enesekontrollioskus.

4. peatükk
I KLASSI VALVURI ATESTEERIMISE NÕUDED

§ 12. Haridus

I klassi valvur peab olema läbinud:

1) I klassi valvur peab olema läbinud keskharidusõppe, vanglaametniku või politseiametniku kutseharidusõppe, välja arvatud juhul, kui ametnik vastab «Vangistusseaduse» § 113 lõikes 3 nimetatud tingimustele;

[RTL 2008, 84, 1163 − jõust. 19.10.2008]

2) ametialase täiendusõppe.

§ 13. Töökogemus

I klassi valvuriks võib saada isik, kes on vähemalt ühe aasta olnud II klassi valvuri ametiastmele või kõrgemale ametiastmele vastaval ametikohal.

§ 14. Teadmised ja oskused

I klassi valvurilt nõutakse:
1) «Vangistusseaduse» ja muude vangistuse täideviimist reguleerivate õigusaktide tundmist;
2) teadmisi kinnipeetava resotsialiseerimise põhimõtetest;
3) oskust tegutseda erakorraliste sündmuste ajal;
4) teadmisi vangla turvasüsteemide tööst ja kasutamisest;
5) tulirelva ja erivahendite käsitsemise oskust ning nende kasutamise korda reguleerivate õigusaktide põhjalikku tundmist;
6) ametniku kutse-eetika järgimist ning vormiriietuse kandmise nõuete tundmist ja nende täitmise oskust;
7) head suhtlemisoskust, konfliktide lahendamise ja enesekehtestamise oskust ning valmidust koostööks kaastöötajatega ja teiste asjaomaste isikutega;
8) üldisi teadmisi riigi põhikorrast (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), inimõigustest ning avalikku teenistust reguleerivatest õigusaktidest;
9) üldisi teadmisi Euroopa Liidust ning selle eesmärkidest ja institutsioonidest;
10) arvuti kasutamise oskust, sealhulgas ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamine;

11) eesti keele oskust B2 või sellele vastaval tasemel ja ühe võõrkeele oskust algtasemel.

[RTL 2008, 84, 1163 − jõust. 19.10.2008]

§ 15. Isiksuseomadused

I klassi valvuri ametis võib olla isik:
1) kes on suuteline rutiinses töös tulema toime valvsust, täpsust ja korrektsust nõudvate ametikohustustega;
2) kes on kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline ning usaldusväärne ja korrektne;
3) kes on võimeline kohanema muutustega, täpselt aru saama talle antud korraldustest ning juhendmaterjali alusel täitma teenistuskohustusi iseseisvalt;
4) kes on võimeline pingeolukorras tulemuslikult töötama.

5. peatükk
II KLASSI VALVURI ATESTEERIMISE NÕUDED

§ 16. Haridus

II klassi valvur peab olema läbinud keskharidusõppe, vanglaametniku või politseiametniku kutseharidusõppe, välja arvatud juhul, kui ta vastab «Vangistusseaduse» § 113 lõikes 3 nimetatud tingimustele.

[RTL 2008, 84, 1163 − jõust. 19.10.2008]

§ 17. Teadmised ja oskused

II klassi valvurilt nõutakse:,.
1) «Vangistusseaduse» ja muude vangistuse täideviimist reguleerivate õigusaktide tundmist;
2) teadmisi kinnipeetava resotsialiseerimise põhimõtetest;
3) oskust tegutseda erakorraliste sündmuste ajal;
4) teadmisi vangla turvasüsteemide tööst ja kasutamisest;
5) tulirelva ja erivahendite käsitsemise oskust ning nende kasutamise korda reguleerivate õigusaktide põhjalikku tundmist;
6) ametniku kutse-eetika järgimist ning vormiriietuse kandmise nõuete tundmist ja nende täitmise oskust;
7) head suhtlemisoskust, konfliktide lahendamise oskust, enesekehtestamise oskust ning valmidust koostööks kaastöötajatega ja teiste asjaomaste isikutega;
8) arvuti kasutamise oskust, sealhulgas ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamine;

9) eesti keele oskust B2 või sellele vastaval tasemel ja ühe võõrkeele oskust algtasemel.

[RTL 2008, 84, 1163 − jõust. 19.10.2008]

10) üldisi teadmisi riigi põhikorrast (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), inimõigustest ning avalikku teenistust reguleerivatest õigusaktidest.

[RTL 2007, 76, 1312 − jõust. 13.10.2007]

§ 18. Isiksuseomadused

II klassi valvuri ametis võib olla isik:
1) kes on suuteline rutiinses töös toime tulema valvsust, täpsust ja korrektsust nõudvate ametikohustustega;
2) kes on kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline ning usaldusväärne ja korrektne;
3) kes on võimeline kohanema muutustega ning adekvaatselt mõistma talle antud korraldusi ja neid nõuetekohaselt täitma;
4) kes on võimeline pingeolukorras tulemuslikult töötama.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 19. Atesteerimisnõuete kohaldamine

(1) Määrusega kehtestatud atesteerimisnõudeid kohaldatakse avaliku konkursi korras või edutamise teel vanglateenistuse ametikoha täitmisele ning vanglaametnike korralisele atesteerimisele.

(2) [Kehtetu − RTL 2007, 76, 1312 − jõust. 13.10.2007]

(3) Paragrahvi 1 punktis 2, § 5 punktis 2, § 9 punktis 2 ja § 12 punktis 2 nimetatud nõudeid ei kohaldata isiku esmakordsele vanglateenistusse võtmisele.

(4) Vanglaametniku töökogemuse kohta kehtestatud nõudeid ei kohaldata isiku esmakordsele vanglateenistusse võtmisele.

§ 20. [Kehtetu − RTL 2007, 76, 1312 − jõust. 13.10.2007]

§ 21. Määruse kehtetuks tunnistamine

Justiitsministri 16. jaanuari 2001. a määrus nr 5 «Vanglaametnike ametiastmete atesteerimisnõuded» tunnistatakse kehtetuks.

/otsingu_soovitused.json