Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 20. aprilli 2001. a määruse nr 42 ””Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise eeskiri ja mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse vorm ning väljaandmise kord” muutmine”

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.10.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 86, 1195

Teede- ja sideministri 20. aprilli 2001. a määruse nr 42 ””Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise eeskiri ja mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse vorm ning väljaandmise kord” muutmine”

Vastu võetud 15.10.2008 nr 90

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 28 lõike 4 ja § 32 lõike 2 alusel.

Teede- ja sideministri 20. aprilli 2001. a määruses nr 42 «Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise eeskiri ja mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse vorm ning väljaandmise kord» (RTL 2001, 55, 761; 2005, 74, 1049) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Liiklusteooriaõppe läbiviimiseks võib koolitaja kasutada elektroonilist õppevormi. Liiklusteooria elektroonilise õppevormi õppematerjali vastavust kehtestatud nõuetele hindab Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (edaspidi ARK).»;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Õppesõidul võib mootorsõidukijuhi õpetaja õpetada korraga ainult ühte õpilast.»;

3) paragrahvi 4 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Õpilase ettevalmistamise taseme hindamiseks teostab koolitaja õppekava kohast vahekontrolli. Vahekontrolli läbiviimine peab toimuma koolitaja juures.»;

4) paragrahvi 4 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Õppesõidul peab õpilasel olema kaasas lisas 2 toodud õpilase koolituskursuse õpingukaart (edaspidi õpingukaart). Õppesõidu alustamisel märgib õpetaja õpingukaardile õppesõidu kuupäeva, kellaaja ja õppekava kohase teema. Õppesõidu lõpus märgib õpetaja õpingukaardile õppesõidukordade arvu ja hinnangu õpilase oskuste kohta. Õpingukaardi sissekannete õigsust kinnitavad õppesõidu lõpus õpilane ja õpetaja oma allkirjaga.»;

5) paragrahvi 4 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Enne koolitaja eksamit peab õpilane olema läbinud «Liiklusseaduse» § 281 lõike 4 alusel kehtestatud nõuetele vastava esmaabialase väljaõppe.»;

6) paragrahvi 6 lõige 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (41) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 2 nimetatud õppekava kohast libedasõidu riskivältimise õppe sõiduõpet viiakse läbi selleks kohandatud muuks liikluseks suletud õppeväljakul, mille kohta ARK on andnud käesoleva paragrahvi lõikes 42 toodud hinnangu. Libedasõidu õppeväljak peab vastama järgmistele nõuetele:
1) libedasõidu õppeväljaku üldpikkus peab olema vähemalt 300 meetrit ja üldlaius vähemalt 45 meetrit. Kui ehituslikult on libedasõidu õppeväljaku kasutamiseks eraldi tagasisõidutee, siis võib õppeväljaku üldlaius olla vähemalt 25 meetrit;
2) libedasõidu õppeväljakut peab ümbritsema ohutustsoon laiusega vähemalt 10 meetrit;
3) stardiraja pikkus kuni libedaosa alguseni peab olema vähemalt 100 meetrit;
4) libedaosa pikkus peab olema vähemalt 80 meetrit;
5) libedaosa laius raja alguses peab olema vähemalt 3 meetrit;
6) libedaosa laius raja keskel peab olema vähemalt 8 meetrit;
7) libedaosa laius raja lõpus peab olema vähemalt 8 meetrit;
8) libedaosa maksimaalne haardetegur võib olla 0,25;
9) rajaäärne ohutustsoon peab tagama ohutuse olukorras, kus sõidukite sõidukiirus on vähemalt 50 kilomeetrit tunnis.»;

7) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 42 ja 43 järgmises sõnastuses:

« (42) Libedasõidu õppeväljaku vastavust lõikes 41 sätestatud nõuetele hindab ARK ja väljastab koolitajale sellekohase hinnangu. Õppeväljaku mõõtmed peavad tagama sõiduharjutuste läbiviimisel ohutuse ja isikute turvalisuse.

(43) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 2 nimetatud libedasõidu riskivältimise õppe läbiviimisest peab koolitaja teavitama asukohajärgset ARK bürood kirjalikult vähemalt kaks tööpäeva enne õppesõidu toimumist. Teavitus peab sisaldama informatsiooni ka õppesõidu toimumise koha ja aja kohta.»;

8) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

« (8) Õppesõidul peab õpilasel kaasas olema lisa 2 kohane õpingukaart. Õppesõidu alustamisel märgib õpetaja õpingukaardile õppesõidu kuupäeva, kellaaja ja õppekava kohase teema. Õppesõidu lõpus märgib õpetaja õpingukaardile õppesõidukordade arvu ja hinnangu õpilase oskuste kohta. Õpingukaardi sissekannete õigsust kinnitavad õppesõidu lõpus õpilane ja õpetaja oma allkirjaga.

(9) Juhi lõppastme koolitusel on koolitajal õigus väljastada õpingukaart ilma fotota tingimusel, et õpilasel on õppesõidul kaasas kehtiv esmane juhiluba või isikut tõendav dokument.»;

9) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Koolitaja võib alustada juhi täiendusõpet kuni kuus kuud enne «Liiklusseaduse» § 31 lõigetes 1 ja 2 toodud tähtaegu ja §-s 29 kehtestatud vanuse alammäära täitumisel. Nimetatud nõue ei laiene käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud täiendusõppele.»;

10) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) «Liiklusseaduse» § 30 lõike 6 kohase ametikoolituse käigus toimunud juhtide ettevalmistamisel on õppetöö minimaalne maht juhtimisõiguse taotlemisel toodud tabelis 3.

Tabel 3

Olemasolev kategooria Taotletav kategooria Liiklusteooriaõpe (õppetunde) Õppesõit (õppesõidukordi)
B
C, C1 
30
30
B
D, D1
40
40
BC1
C1E
10
30
BC
CE
10
30»;

11) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õppesõiduk ja juhi varustus peavad vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2004. a määruse nr 169 «Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid» lisas 5 eksamisõidukile ja juhi varustusele kehtestatud nõuetele, välja arvatud salvestusseadme olemasolu osas ning § 7 lõikes 5 nimetatud juhi täiendusõppe korral kasutatava õppesõiduki puhul mitteblokeeruvate pidurite ja kaheksakäigulise käigukasti olemasolu osas.»;

12) paragrahvi 10 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) õppeautona kasutatava sõiduki esiustel peab olema märgis koolitaja nimega minimaalmõõtmetega 200×300 mm, või koolitaja kaubamärk vastavalt «Kaubamärgiseaduses» sätestatule.»;

13) paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud dokumente võib säilitada elektrooniliselt. Elektrooniliselt säilitatavad dokumendid peavad olema koolitaja poolt digitaalselt allkirjastatud.»;

14) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Koolitaja peab esitama elektrooniliselt lõike 1 punktis 1 nimetatud õpilaste registreerimislehelt andmed hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast õppetöö algust koolitaja asukohajärgsele ARK büroole.»;

15) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Koolitaja peab esitama elektrooniliselt andmed mootorsõidukijuhi koolituskursuse lõpetanute kohta koolituskursuse tunnistuse väljaandmise päeval või hiljemalt järgmisel tööpäeval koolitaja asukohajärgsele ARK büroole. Andmed peavad sisaldama tunnistuse seeriat ja numbrit, väljaandmise kuupäeva, juhi ettevalmistuse liiki (esmaõpe, esmaõppe lõppaste või täiendusõpe), tunnistuse saanud isiku ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja õpitud mootorsõiduki kategooriat.»;

16) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Juhi juhendaja tunnistuse (edaspidi juhendaja tunnistus) taotleja peab esitama ARK büroole juhendaja tunnistuse väljastamiseks:
1) isikut tõendava dokumendi;
2) juhiloa, kui liiklusregistris puuduvad andmed kehtiva juhiloa kohta;
3) juhi kehtiva tervisetõendi, välja arvatud kui juhi tervisetõendi andmed liiklusregistris on kehtivad ja juhi terviseseisund ei ole muutunud või kui tervisetõendi väljastaja on andmed esitanud elektrooniliselt ARK-le;
4) värvifoto, millel isik on kujutatud otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega, suurusega 35×45 millimeetrit.»;

17) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«ARK bürool on õigus väljastada fotota juhendaja tunnistus tingimusel, et juhendaja tunnistuse esiküljele kantakse märge «Kehtib koos juhiloaga».».

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json