Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. aprilli 2003. a määruse nr 66 „Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide väljaandmise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.10.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 86, 1194

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. aprilli 2003. a määruse nr 66 „Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide väljaandmise kord” muutmine

Vastu võetud 14.10.2008 nr 89

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 37 lõike 5 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. aprilli 2003. a määruses nr 66 «Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide väljaandmise kord» (RTL 2003, 51, 751) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus sätestab lennunduses kasutatavate maapealsete side-, navigatsiooni-, seire-, lennujuhtimis-, meteo- ja salvestusseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide taotlemise, väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise, kehtivuse taastamise, kehtetuks tunnistamise ja sertifikaadist loobumise korra.»;

2) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadme sertifikaat (edaspidi sertifikaat) on Lennuameti poolt välja antav dokument, mis kinnitab seadme ja selle käitamise vastavust kehtivatele nõuetele ja normidele ning lubab alustada selle käitamist.

(2) Sertifitseerimisele kuuluvad kõik Eesti Vabariigi territooriumile paigaldatud raadiolokaatorid, raadiomajakad, markermajakad, raadiopeilingaatorid, maandumissüsteemid, salvestusseadmed, lennundussagedusel töötavad ning lennuliiklusteenuse osutamise või lennutegevuse korraldamisega seotud side pidamiseks kasutatavad raadiojaamad raadionavigatsiooniseadmed, lennuraja tulede süsteemid, lennujuhtimise süsteemid, lennunduse infosüsteemid, sidekommunikatsiooni keskjaamad, lennumeteoroloogilised seadmed, mida kasutatakse lennunduses side-, navigatsiooni- või lennuliiklusteenuse osutamise või lennutegevuse korraldamise tagamiseks (edaspidi seadmed).

(3) Kui seadmete kogumik on koondatud piiratud maa-alale ning on käsitletav ühe objektina, siis sertifitseeritakse see seadmekeskusena, mille kohta antakse välja üks sertifikaat.»;

3) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Seadmete esmasel tööle rakendamisel on Lennuametil õigus välja anda ajutine sertifikaat kõikidele sertifitseerimisele kuuluvatele seadmetele. Ajutise sertifikaadi annab välja Lennuamet seadme häälestamise, testimise, lennukontrolliks ettevalmistamise, testperioodil käitamise kohta statistiliste andmete kogumise ja tema toimimise kindlust näitavate andmete saamise perioodiks.»;

4) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Sertifitseerimist reguleerivad siseriiklikud ja rahvusvahelised nõuded

Sertifikaadi saamiseks peavad seadmed ja nende käitamine vastama järgmistele asjakohastele nõuetele (edaspidi kehtivad nõuded):
1) «Elektroonilise side seadus»;
2) majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. detsembri 2007. a määrus nr 95 «Eesti raadiosagedusplaan»;
3) majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. oktoobri 2005. a määrus nr 126 «Aparatuuri märgistamise ja vastavusmärgi paigaldamise ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord»;
4) majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. detsembri 2000. a määrus nr 121 «Tehnilised nõuded raadioseadmetele»;
5) Euroopa Komisjoni 20. detsembri 2005. a määrus (EÜ) nr 2096/2005, milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenuste osutamise ühised nõuded (ELT L 335, 21.12.2005, lk 13–30);
6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. a määrus (EÜ) nr 552/2004 Euroopa lennuliikluse juhtimisvõrgu koostalitlusvõime kohta (ELT L 96, 31.03.2004, lk 26–42);
7) 1944. a Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 3. lisa «Rahvusvahelise lennunduse meteoroloogiline teenindamine» (Annex 3 «Meteorological Service for Intenational air Navigation»);
8) 1944. a Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 10. lisa «Lennunduse telekommunikatsioon» (Annex 10 «Aeronautical Telecommunications»);
9) 1944. a Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 11. lisa «Lennuliiklusteenindused» (Annex 11 «Air Traffic Services»);
10) 1944. a Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 14. lisa «Lennuväljad» (Annex 14 «Aerodromes»);
11) Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) raadiovahendite katsetamise käsiraamatud Doc 8071 (Manual on Testing of Radio Navigation Aids);
12) Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) lennuväljade automaatsete ilmastiku jälgimise süsteemide käsiraamat Doc 9837 (Manual on automatic meteorological observing systems at aerodromes);
13) Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) lennundusmeteoroloogia käsiraamat Doc 8896 (Manual of Aeronautical Meteorological Practice);
14) Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) ohutusjuhtimise käsiraamat Doc 9859 (Safety Management Manual);
15) Ülemaailmse Meteoroloogia Organisatsiooni (WMO) dokument nr 8 «Juhend meteoroloogiliste seadmete ja vaatlusmeetodite kohta» (Guide to meteorological instruments and methods of observation);
16) Ülemaailmse Meteoroloogia Organisatsiooni (WMO) dokument nr 731 «Juhend meteoroloogiliste vaatlussüsteemide ja meteoroloogilise informatsiooni levitamise kohta lennuväljadel» (Guide to practices for meteorological offices serving aviation);
17) Ülemaailmse Meteoroloogia Organisatsiooni (WMO) dokument nr 79 «Tehnilised nõuded» (Technical Regulations);
18) Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjade nõuded lennunduse sageduskasutuse osas.»;

5) 2. peatükk muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2. peatükk
SERTIFIKAADI TAOTLEMINE JA VÄLJAANDMINE

§ 5. Sertifikaadi taotlemine ja taotluse läbivaatamine

(1) Sertifikaadi taotlemiseks esitab taotleja Lennuameti vormil taotluse vähemalt 60 kalendripäeva enne planeeritavat seadme tööle rakendamist või olemasoleva sertifikaadi kehtivusaja lõppemist. Sertifikaadi taotlemise õigus on seadme käitajal või omanikul.

(2) Taotlusele tuleb lisada:
1) vastavalt käesoleva määruse lisale käitaja poolt koostatud akt;
2) seadme lennukontrolli läbiviimise tulemused (vajalik maapealsete radarite, maandumissüsteemide, glissaaditulede süsteemi (PAPI) ja uute raadioside antennisüsteemide positsioonide evitamise korral);
3) selle olemasolul kehtiv Tehnilise Järelevalve Ameti poolt välja antud sagedusluba (millel sagedusluba on kohustuslik);
4) taotluse esitamise õigust tõendav volikiri või seadme omaniku ja käitaja õigusi ning kohustusi sätestava lepingu väljavõte juhul, kui seadme käitaja ei ole seadme omanik;
5) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
6) seadmekeskusele sertifikaadi taotlemisel seadmekeskusesse kuuluvate seadmete täielik loetelu.

(3) Taotluses esinevatest puudustest või täiendavate andmete ja dokumentide esitamise vajadusest teatab Lennuamet taotlejale 15 kalendripäeva jooksul pärast taotluse esitamist. Kui puudusi ei kõrvaldata ja dokumente ei esitata 90 kalendripäeva jooksul, siis lõpetatakse taotluse menetlemine § 61 lõikes 2 sätestatud korras.

§ 6. Sertifikaadi väljaandmine ja kehtivus

(1) Enne sertifikaadi väljaandmise kohta otsuse tegemist kontrollib Lennuamet seadme ja käitaja vastavust kehtivatele nõuetele.

(2) Lennuamet teeb otsuse sertifikaadi väljaandmise või väljaandmisest keeldumise kohta 60 kalendripäeva jooksul pärast taotluse esitamist või § 5 lõikes 3 nimetatud puuduste kõrvaldamist ja dokumentide esitamist.

(3) Sertifikaat trükitakse turvapaberile ning antakse välja tähtajalisena kehtivusega kuni viis aastat.

(4) Seadme sertifikaadile kantakse järgmised andmed:
1) seadme nimetus ja number;
2) seadme esmase kasutuselevõtu aasta;
3) seadmele väljastatud Tehnilise Järelevalve Ameti sagedusload (kui on kohaldatav);
4) seadme käitaja;
5) kutsung (kui on kohaldatav);
6) seadme asukoht;
7) sertifikaadi väljaandmise ja kehtivuse aeg.

(5) Seadmekeskuse sertifikaadile kantakse:
1) seadmekeskuse nimetus;
2) seadmekeskuse ehituse aasta;
3) seadmekeskuse käitaja;
4) seadmekeskuse asukoht;
5) sertifikaadi väljaandmise ja kehtivuse aeg.

(6) Seadmekeskuse sertifikaadi lisasse kantakse keskuse koosseisus kuuluvate seadmete nimekiri, mis sisaldab iga üksiku seadme kohta järgmisi andmeid:
1) seadme nimetus ja number;
2) seadme esmase kasutuselevõtu aasta;
3) seadmele väljastatud Tehnilise Järelevalve Ameti sagedusload (kui on kohaldatav).

§ 61. Sertifikaadi väljaandmisest keeldumine

(1) Taotlus jäetakse rahuldamata ja sertifikaadi väljaandmisest keeldutakse, kui §-s 4 nimetatud asjakohased kehtivad nõuded ei ole taotleja poolt täidetud või kui taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

(2) Lennuamet lõpetab taotluse menetlemise sertifikaadi väljaandmisest keeldumise otsusega, millest teavitatakse taotlejat koheselt kirjalikult.»;

6) paragrahvi 7 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Seadme nõuetele vastavuse ning nõuetekohase käitamise tagamise eest vastutab ning kestvat järelevalvet teostab seadme käitaja.»;

7) paragrahvis 8 asendatakse sõna «käitamisnõuetele» sõnadega «ja selle käitamise nõuetele»;

8) 4. peatükk muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4. peatükk
SERTIFIKAADI MUUTMINE, KEHTIVUSE PEATAMINE, KEHTIVUSE TAASTAMINE, KEHTETUKS TUNNISTAMINE JA SERTIFIKAADIST LOOBUMINE

§ 9. Sertifikaadi taotlemisel esitatud andmete muutumisest teatamine

(1) Käitaja on kohustatud sertifikaadi taotlemisel esitatud andmete muutumisest teatama Lennuametile kirjalikult vähemalt 30 kalendripäeva enne muudatuste rakendamist, esitades Lennuametile asjakohased andmed ja dokumendid.

(2) Kui sertifikaadis esitatud andmetes on tekkinud ootamatuid muudatusi, tuleb sellest teatada viivitamatult Lennuametile, kes teeb otsuse sertifikaadi edasise kehtivuse ning muutmise kohta.

(3) Enne otsuse tegemist sertifikaadile kantud andmete muutmise kohta kontrollib Lennuamet vajaduse korral seadet ja selle käitajat veendumaks, et pärast muudatuste rakendamist on §-s 4 kehtestatud asjakohased nõuded täidetud.

(4) Kui planeeritavatest muudatustest tulenevalt ilmneb vajadus sertifikaadile kantud andmete muutmiseks, esitab käitaja sellekohase taotluse ja varem välja antud sertifikaat asendatakse uuega 30 kalendripäeva jooksul pärast taotluse esitamist. Uuel dokumendil säilitatakse endine sertifikaadi number.

§ 10. Sertifikaadi kehtivuse peatamine ja kehtivuse taastamine

(1) Lennuamet peatab sertifikaadi kehtivuse, kui:
1) inspekteerimise või perioodilise kontrolli käigus on tuvastatud olulisi puudusi seadme nõuetekohasel käitamisel;
2) seadme käitamisprotseduurid ja tehniline seisukord ei vasta §-s 4 toodud kehtivatele nõuetele;
3) seadme parameetrites on korralisel lennukontrollil tuvastatud normidest kõrvalekaldeid, mida ei suudeta kõrvaldada 60 kalendripäeva jooksul;
4) Tehnilise Järelevalve Ameti välja antud sagedusloa tingimusi on muudetud või sagedusluba on peatatud. Tehnilise Järelevalve Amet teavitab sellest Lennuametit 3 tööpäeva jooksul;
5) rikutud on seadme käitamise eeskirju või seadme töös on lühikese aja jooksul esinenud korduvaid häireid, millest on teatanud tarbijad.

(2) Lõikes 1 nimetatud puuduste ilmnemisel teeb Lennuamet sertifikaadi omanikule ettekirjutuse. Vajadusel, kasutades kaalutlusõigust, peatab Lennuamet sertifikaadi kehtivuse ettekirjutuse täitmise ajaks.

(3) Ettekirjutuse mittetäitmisel määratud tähtajaks tunnistab Lennuamet sertifikaadi kehtetuks.

(4) Kui sertifikaadi kehtivuse peatamise alus on kõrvaldatud ning sertifikaadi omanik tõendab seadme ja selle käitamise vastavust §-s 4 kehtestatud asjakohastele nõuetele, taastab Lennuamet sertifikaadi kehtivuse.

§ 11. Sertifikaadi kehtetuks tunnistamine

(1) Lennuamet tunnistab sertifikaadi kehtetuks, kui:
1) seade on kasutuselt kõrvaldatud;
2) seadme käitamise käigus on välja vahetatud üle 50% komponentidest;
3) Tehnilise Järelevalve Ameti väljaantud sagedusluba on tunnistatud kehtetuks või sagedusluba on kaotanud kehtivuse. Tehnilise Järelevalve Amet teavitab sellest Lennuametit viivitamatult;
4) seadme käitamisprotseduurid ja tehniline seisukord ei vasta §-s 4 toodud kehtivatele nõuetele;
5) seade on taastumatult hävinenud;
6) sertifikaadi omanik loobub sertifikaadist;
7) paragrahvi 10 lõikes 3 nimetatud ettekirjutuse mittetäitmisel.

(2) Sertifikaadi kehtetuks tunnistamise korral tagastab sertifikaadi omanik sertifikaadi koheselt Lennuametile.

§ 12. Sertifikaadist loobumine

Sertifikaadist loobumise korral teatab sertifikaadi omanik sellest Lennuametile kirjalikult vähemalt 15 kalendripäeva enne sertifikaadist loobumist. Lennuamet tunnistab sertifikaadi kehtetuks sertifikaadi omaniku teatatud loobumise kuupäeva seisuga.»;

9) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. oktoobri 2008. a määruse nr 89 «Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. aprilli 2003. a määruse nr 66 «Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide väljaandmise kord» muutmine»
lisa

Minimaalsed nõuded sertifikaadi taotlusele lisatava akti sisule

Esmase sertifikaadi taotluse korral peab taotlusele lisatav akt sisaldama vähemalt järgmist:
1) Akti koostanud käitaja poolt moodustatud komisjoni koosseis
2) Tootja poolne kinnitus seadme kehtivatele nõuetele vastavuse kohta – lisada Factory Acceptance Certificate ja Site Acceptance Certificate
3) Ülevaade seadmest:
a. Seadme nimetus
b. Tarnija
c. Omanik/käitaja
d. Ehitusaasta (väljalaske aasta, esmase kasutuselevõtu aasta (kui on tegemist kasutatud seadmetega))
e. Seadme(te) koosseis (andurite loetelu) ja asukohad (asukoha skeem)
f. Kasutatav sagedus ja väljastatud sagedusluba (v.a meteoseadmed)
g. Kokkuvõte viimasest lennukontrollist (v.a meteoseadmed)
h. Elektritoide (v.a meteoseadmed)
i. Paralleelvaatluste ja/või testimisperioodi tulemuste analüüs/aruanne
j. Meteoseadmetele esmakordsel sertifitseerimisel asukoha representatiivsuse hindamise akt
4) Komisjoni otsus
a. Hinnang seadme tehnilisele seisukorrale
b. Mõju lennuohutusele

Sertifikaadi korduva taotluse korral peab taotlusele lisatav akt sisaldama vähemalt järgmist:
1) Akti koostanud käitaja poolt moodustatud komisjoni koosseis
2) Ülevaade seadmest
a. Seadme nimetus
b. Tarnija
c. Omanik/käitaja
d. Ehitusaasta (väljalaske aasta, esmase kasutuselevõtu aasta (kui on tegemist kasutatud seadmetega))
e. Seadme(te) koosseis (andurite loetelu) ja asukohad (asukoha skeem)
f. Kasutatav sagedus ja väljastatud sagedusluba (v.a meteoseadmed)
g. Kokkuvõte viimasest lennukontrollist (v.a meteoseadmed)
h. Elektritoide (v.a meteoseadmed)
i. Meteoseadmetele teostatud kalibreerimised
3) Komisjoni otsus
a. Hinnang seadme tehnilisele seisukorrale
b. Mõju lennuohutusele

/otsingu_soovitused.json