Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2004. a määruse nr 169 “Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.11.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 87, 1221

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2004. a määruse nr 169 “Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid” muutmine

Vastu võetud 16.10.2008 nr 92

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 24 lõike 8 ning § 28 lõike 4 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2004. a määruses nr 169 «Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid» (RTL 2004, 107, 1709; 2007, 53, 977) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tabel 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tabel 1. Eksamite liigid, olenevalt juhtimisõiguse taotlemise eesmärgist

Juhtimisõiguse taotlemise eesmärk Teooriaeksam Sõidueksami järk
Juhtimisõiguse taotlemine    
esmaõppe korras + 1 ja 2
täiendusõppe korras + 1 ja 2
juhi alusõpe koos ametikoolituse kursusega C- või C1-kategooria auto või CE- või C1E-kategooria autorongi või D- või D1-kategooria auto või DE- või D1E-kategooria autorongi juhtimiseks + 1 ja 2
A-kategooria mootorratta juhtimiseks, kui taotleja omab A1-alamkategooria mootorratta juhtimisõigust 2
A-kategooria mootorratta, mootori võimsusega >25 kW või erivõimsusega >0,16 kW/kg, juhtimiseks, kui taotleja omab A-kategooria mootorratta, mootori võimsusega ≤25 kW või erivõimsusega ≤0,16 kW/kg, juhtimisõigust 2
B1-alamkategooria auto juhtimiselt B-kategooria auto juhtimiseks, kui taotleja omab B1-alamkategooria auto juhtimisõigust 1 ja 2
siduripedaalita auto juhtimiselt käsikäiguvahetusega auto juhtimiseks 2
esmase juhtimisõiguse saamiseks, kui esmase juhiloa väljaandmise aluse tekkimisest on möödunud 12 kuud või rohkem + 2
esmase juhtimisõiguse saamiseks, kui eelmise esmase juhiloa kehtivuse tähtajast on möödunud üle 12 kuu + 2
piiratud juhtimisõiguse saamiseks + 1 ja 2
piiratud õigusega juhiloa vahetamisel esmase juhiloa vastu + 2
Juhtimisõiguse taastamine    
kui juhtimisõigus on ära võetud kuni 6 kuuks
kui esmase juhiloa või juhiloa kehtivuse tähtajast on möödunud kuni 12 kuud
kui juhtimisõigus on ära võetud või peatatud rohkem kui 6 kuuks, kuid mitte kauemaks kui 12 kuuks +
kui juhtimisõigus on ära võetud või peatatud kauemaks kui 12 kuud + 2
kui juhiloa kehtivuse tähtajast on möödunud üle 12 kuu + 2
välisriigis väljaantud juhiloa vahetamine Eesti juhiloa vastu  +*    2*»;

2) paragrahvi 8 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Edukalt sooritatud teooriaeksam on kehtiv kaksteist kuud arvates eksami sooritamise päevast.»;

3) paragrahvi 13 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 13 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Kui juhtimisõiguse taotleja sooritab sõidueksami siduripedaalita või A- või A1-kategooria korral käsikäigukastiga sõidukil, märgitakse see ära vastava koodiga eksami põhjal välja antud juhiloal. Sellise märkega juhiluba kehtib üksnes siduripedaalita või A- või A1-kategooria korral käsikäigukastiga sõiduki juhtimiseks. Eksamiauto peab olema varustatud piduri lisapedaaliga.»;

5) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) C-kategooria auto või CE-kategooria autorongi või D1-alamkategooria või «Ühistranspordiseaduse» tähenduses kohaliku liiniveo D-kategooria bussi juhtimisõiguse alla 50 kilomeetri pikkustel liinidel võib anda vähemalt 18-aastasele isikule, kellel on vähemalt B-kategooria auto juhtimise õigus ja kes on läbinud «Autoveoseadusega» kehtestatud ametikoolituse 280-tunnise kursuse. Nimetatud isikule väljastatakse pärast liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist juhiluba, millele kantakse D-kategooria juhtimisõiguse olemasolul § 17 lõike 6 kohaselt kood 106 ning määruse lisas 13 toodud kood 95.»;

6) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

« (61) Kui isikul, kellele on antud «Ühistranspordiseaduse» tähenduses kohaliku liiniveo D-kategooria bussi juhtimisõigus alla 50 kilomeetri pikkustel liinidel, on täitunud «Liiklusseaduse» § 29 lõike 1 punktis 3 toodud juhi vanuse alammäär, võib ta taotleda lisa 13 kohase eritingimuste koodi 106 kehtetuks tunnistamist juhiloa vahetamisega.»;

7) paragrahvi 17 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Olenevalt juhiloa mudelist tehakse juhiloale järgmised kanded:

Jrk nr

Kande tegemise eesmärk

Kande sisu

lisa 8 kohasel juhiloal lisa 9 kohasel juhiloal lisa 11 kohase juhiloa tagaküljel lisa 12 ja lisa 122 kohase juhiloa tagaküljel
1. Esmase juhtimisõiguse andmine isikule, kes omab juba mingi mootorsõiduki kategooria juhtimise õigust Kategooria osasse kantakse mootorsõidukite vastavate kategooriate tähed. Esmase juhtimisõigusega mootorsõiduki kategooria kohta tehakse märkuste lahtrisse märge «...-esmane juhtimisõigus»   Esmase juhtimisõigusega mootorsõiduki kategooria järele olevasse lahtrisse 12 kantakse kood 101  
2. Kohaliku liiniveo D-kategooria bussi juhtimisõigus alla 50 kilomeetri pikkustel liinidel  

Lahtrisse 12 kantakse D-kategooria järele kood 106

3. A-kategooria mootorratta, mille mootori võimsus ei ületa 25 kW või erivõimsus ei ületa 0,16 kW/kg, juhtimise õiguse andmine

Eritingimuste osasse kantakse arv «4»

Lahtrisse 12 kantakse kood 105

4. Siduripedaalita (või A- või A1-kategooria korral käsikäigukastiga) sõidukitele juhtimise õiguse andmine

Eritingimuste osasse kantakse arv «5»

Lahtrisse 12 kantakse kood 78

5. Trolli juhtimise õiguse andmine   Kategooria osasse kantakse kirje «D-troll» ja eritingimuste osasse kirje «D-troll – only trolleybus»   D-kategooria järel olevasse lahtrisse 12 kantakse kood 103
6. Kaitseväeteenistuse ajateenijale C-, D-kategooria auto ja CE-kategooria autorongi juhtimise õiguse andmine üksnes teenistusülesannete täitmiseks kaitseväeteenistuses viibimise ajal

Eritingimuste osasse kantakse kirje «C (CE või D) kaitseväeteenistuses – Valid in Estonia»

Lahtrisse 12 kantakse nimetatud kategooriate järele kood 102

7.

Välisriigi juhiloa vahetamine Eesti juhiloa vastu

Juhiloa väljaandnud välisriigi tähis ja juhiloa number kantakse

märkuste lahtrisse

tagakülje alumisse lahtrisse»;

8) paragrahvi 20 lõige 3 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Juhiloa duplikaat väljastatakse kehtivusega kümme aastat. Esmase juhiloa, piiratud juhtimisõigusega või ajutise juhiloa duplikaat väljastatakse sama kehtivusajani, mis oli asjaomasel juhiloal märgitud.»;

9) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ, juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.08.1991, lk 1–24), muudetud direktiividega 94/72/EÜ (EÜT L 337, 24.12.1994, lk 86–86), 96/47/EÜ (EÜT L 235, 17.9.1996, lk 1–5), 97/26/EÜ (EÜT L 150, 7.6.1997, lk 41–43), 2000/56/EÜ (EÜT L 237, 21.9.2000, lk 45–57), 2003/59/EÜ (ELT L 226, 10.9.2003, lk 4–17), 2006/103/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 344–351), 2006/126/EÜ (ELT L 403, 30.12.2006, lk 18–60), 2008/65EÜ (ELT L 168, 28.6.2008, lk 36–37) ning määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1–53).»;

10) määruse lisa 2 tabel 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tabel 1. Teooriaeksami temaatika

A. Teooriaeksami üldsätete sisu kõigi sõidukitekategooriate puhul
1. Liiklusreeglite osas
1.1. liiklusmärgid ja teemärgised
1.2. liikluse reguleerimise märguanded
1.3. juhi märguanded
1.4. juhi kohustused jalakäija ohutuse tagamisel
1.5. lapse ohutust tagavad lisanõuded
1.6. teeandmise kohustus
1.7. eritalituse sõiduki märguanded ja teeandmise kohustus
1.8. keskkonnakaitsekohustused
1.9. sõiduki asukoht sõites
1.10. sõidukiirus
1.11. manöövrid
1.12. sõit ristmikel
1.13. raudtee ületamine
1.14. möödasõit
1.15. peatumine ja parkimine
1.16. tulede kasutamine
1.17. liiklus õuealal
1.18. liiklus kiirteel
1.19. mootorsõiduki pukseerimine
2. Juhi osas
2.1. tähelepanelikkuse ja teiste liiklejatega arvestamise tähtsus
2.2. taju, hindamine ja otsustamine, reageerimisaeg ja seda mõjutavad tegurid
2.3. ravimite, vaimse seisundi ja väsimuse mõjust tulenevad muutused juhi käitumises
3. Tee ja ilmastikutingimuste osas
3.1. ohutu pikivahe hoidmise, pidurdusteekonna ja teelpüsimise kõige tähtsamad põhimõtted erinevate ilmastiku- ja teeolude puhul
3.2. liikluse ohutegurid, mis on seotud erinevate teeoludega, eelkõige nende muutumisega ilmastiku muutudes ning päeva ja öö vaheldudes
3.3. tuule mõjust sõidukile ja meetmetest vältimaks pori, vee, lörtsi vms pritsimist
3.4. erinevate teeliikide omadused ning sellega seonduvad nõuded
3.5. sõiduki ohutu juhtimine maanteetunnelites
4. Teiste liiklejate osas
4.1. spetsiifilised ohutegurid, mis on seotud teiste liiklejate kogenematusega, ning kõige ohualtimad liiklejate kategooriad, nagu lapsed, jalakäijad, jalgratturid ning liikumispuudega inimesed
4.2. eri sõidukiliikide liikumisel ja juhtimisel esinevad ohud ning nende juhtide erinev nägemisväli
5. Üldeeskirjade ja muude küsimuste osas
5.1. eeskirjad sõiduki kasutamiseks nõutavate dokumentide kohta
5.2. liikluskindlustus
5.3. üldeeskirjad, mis määravad kindlaks, kuidas juht peab käituma liiklusõnnetuse korral (hoiatusseadiste paigaldamine ja õnnetusest teatamine), ning meetmed, mida ta võib võtta, et vajaduse korral liiklusõnnetuses kannatanuid abistada
5.4. sõiduki, veose ja sõitjatega seotud ohutustegurid
6. Sõidukist mahatulekul/väljumisel vajalikud ettevaatusabinõud
6.1. mööduvaid sõidukeid ohustamata ja takistamata
6.2. sõiduki iseenesliku liikumise tõkestamine
6.3. sõiduki omavolilise kasutamise tõkestamine
7. Liiklusohutusega seotud mehhaanilised aspektid
eksamineeritav peab suutma kindlaks teha kõige tavalisemad puudused, eelkõige rooliseadme, vedrustus- ja pidurdussüsteemi, rehvide, tulede ja suunatulede, helkurite, tahavaatepeeglite, tuuleklaasi ja klaasipuhastite, heitgaasisüsteemi, turvavööde ja helisignaalseadme juures
8. Sõiduki turvavarustus
eelkõige turvavööde, peatugede ja laste turvavarustuse kasutamine (välja arvatud A- ja A1-kategooria mootorratas)
9. Keskkonnaga seonduvad sõiduki kasutamiseeskirjad
9.1. helisignaali kohane kasutus, mõõdukas kütusetarbimine, saasteainete väljalaske piiramine jms
9.2. säästlik sõidustiil»;

11) määruse lisa 3 tabel 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tabel 2. Autojuhi sõidueksami esimese järgu ülesanded

Jrk nr

Harjutuse nimetus

Auto kategooria

B, B1, BE C, C1 D, D1 C1E
D1E
CE;
DE
1. Sõidu alustamine tõusul B, B1 + +
2. Piiratud alal tagasipööramine + + + + +
3. Tagurdamine otsesuunas + + + + +
4. Auto paigaldamine kahe järjestikku seisva auto vahele B, B1 + +
5. Edaspidi slaalomi sõitmine + + + + +
6. Tagurdamine boksi pöördega + + + +
7. Tagurdamine pöördega vasakule (ümber nurga) +
8. Tagurdamine pöördega paremale (ümber nurga) +
9. Parkimine* + + + + +

Märkus: * Kontrollitakse sõidueksami teises järgus.»;

12) määruse lisa 3 punkt 1.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Sõidueksami ülesanne koosneb tabelis 1 toodud harjutustest, millest harjutused 2, 4, 8 ja 11 on kohustuslikud. Eksamineerijal on õigus kontrollida lisaks kohustuslikele harjutustele veel kuni kaks tabelis 1 toodud harjutust.»;

13) määruse lisa 3 punkti 3.8.1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kiirendada mootorratast kiiruseni vähemalt 50 km/h ja kasutades esi- ja tagaratta pidurit peatada mootorratas etteantud kohas sõidujoonest oluliselt kõrvale kaldumata.»;

14) määruse lisa 3 joonis 6 muudetakse järgmiselt:

Joonis 6

15) määruse lisa 3 punkti 3.9.1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Harjutuse sooritamisel tuleb mootorratast kiirendada kiiruseni vähemalt 30 km/h, enne takistust õigeaegselt pidurdada (pidurdamist alustatakse 10–12 m enne takistust) ja sõita üle takistuse.»;

16) määruse lisa 3 punkti 3.11.1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Harjutuse sooritamiseks tuleb sooritada vähemalt kaks manöövrit. Esimene manööver sooritatakse teise või kolmanda käiguga kiirusel vähemalt 30 km/h ning 3–5 m enne takistust tuleb sellest ümber põigata ja pidurdamata taastada endine sõidujoon. Teine manööver takistusest ümberpõikel sooritatakse kiirusel vähemalt 50 km/h, kusjuures takistusest ümberpõige toimub 8–10 m enne takistust. Takistusest võib ümber põigata eksamineerija valikul vasakult või paremalt.»;

17) määruse lisa 3 punkt 3.11.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Harjutuse sooritamisel arvestatavad vead:
1) liiga väike kiirus ümberpõikel;
2) pidurdamine (aeglustamine) enne ümberpõiget;
3) pärast ümberpõiget ei pöörduta tagasi esialgsele sõidujoonele;
4) jala maha toetamine;
5) ümberpõike alustamine enne ettenähtud kohta.»;

18) määruse lisa 5 punkti 2.1. alapunkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 11) B-kategooria eksamiautol peab olema ARK-i direktori poolt kehtestatud nõuetele vastav salvestusseade sõidueksami salvestamiseks. Eksamiauto või salvestusseadme rikke või muu mõjuva põhjuse korral on ARK-i bürool ARK-i direktori kehtestatud korra kohaselt õigus kasutada ilma salvestusseadmeta eksamiautot.»;

19) määruse lisa 5 punkti 2.2. alapunktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) A-kategooria ja A1-alamkategooria eksamimootorratas peab olema varustatud sidevahendiga, mille abil saab pidada sidet eksamineeritavaga;
2) mootorrattaga sõidueksami andmisel peab eksamineeritaval seljas olema eredavärviline valgustpeegeldav vest, turvariietus ja ta peab kasutama nõuetekohast turvavarustust (nõuetele vastav ja sobiva suurusega motokiiver, mootorratturi saapad või muud kinnised hüppeliigesekaitsega saapad, mootorratturi kaitsekindad, vähemalt põlve-, õla- ja küünarliigesekaitsmed).»;

20) määruse lisast 8 jätta välja lause «Materjal peab vastama ISO 9002:1994 nõuetele.»;

21) määruse lisast 9 jätta välja lause «Materjal peab vastama ISO 9002:1994 nõuetele.»;

22) määruse lisast 10 jätta välja lause «Materjal peab vastama ISO 9002:1994 nõuetele.»;

23) määrust täiendatakse lisaga 122 järgmises sõnastuses:

«Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2004. a määruse nr 169 «Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid»
lisa 122

Esikülg

Tagakülg

Juhiloa mõõtmed: 85,6×53,98×0,76 mm
Juhiloa värvus: roosa*
Materjal peab vastama ISO 7810 ja ISO 7816-1 nõuetele.»;

24) määruse lisa 13 koodi 10.02 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«10.02 Siduripedaalita või A- või A1-kategooria korral käsikäigukastiga sõidukid.»;

25) määruse lisa 13 koodi 78 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 78. Üksnes siduripedaalita või A- või A1-kategooria korral käsikäigukastiga sõidukitele.»;

26) määruse lisa 13 koodi 95 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 95. Kutsetunnistust omav juht, kes vastab direktiivis 2003/59/EÜ sätestatud kutseoskuse nõuetele kuni ......»;

27) määruse lisa 13 täiendatakse pärast koodi 105 koodiga 106 järgmises sõnastuses:

« 106. D-kategooria bussi juhtimine üksnes kohalikel alla 50 kilomeetri pikkustel liinidel.».

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

* Värviline juhiloa vorm on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json