Teksti suurus:

Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide väljaandmise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.10.2012
Avaldamismärge:

Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide väljaandmise kord

Vastu võetud 15.04.2003 nr 66
RTL 2003, 51, 751
jõustumine 27.04.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.10.2008RTL 2008, 86, 119426.10.2008

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 37 lõike 5 alusel ja kooskõlas 1944. a Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisaga 10 «Lennunduse telekommunikatsioon» (Annex 10 «Aeronautical Telecommunications») ja lisaga 14 «Lennuväljad» (Annex 14 «Aerodromes»), Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) raadiovahendite katsetamise käsiraamatutes Doc 8071 (Manual on Testing of Radio Navigation Aids), Rahvusvahelise Elektersideliidu konventsiooni ja selle lahutamatu osa «Raadioeeskirjad» nõuetega lennunduse sageduskasutuse osas ning «Telekommunikatsiooniseaduses» esitatud nõuetega.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab lennunduses kasutatavate maapealsete side-, navigatsiooni-, seire-, lennujuhtimis-, meteo- ja salvestusseadmete sertifitseerimise ja sertifikaatide taotlemise, väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise, kehtivuse taastamise, kehtetuks tunnistamise ja sertifikaadist loobumise korra.
[RTL 2008, 86, 1194 - jõust. 26.10.2008]

§ 2.   Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadme sertifikaat

  (1) Lennujuhtimis- ja raadionavigatsiooniseadme sertifikaat (edaspidi sertifikaat) on Lennuameti poolt välja antav dokument, mis kinnitab seadme ja selle käitamise vastavust kehtivatele nõuetele ja normidele ning lubab alustada selle käitamist.

  (2) Sertifitseerimisele kuuluvad kõik Eesti Vabariigi territooriumile paigaldatud raadiolokaatorid, raadiomajakad, markermajakad, raadiopeilingaatorid, maandumissüsteemid, salvestusseadmed, lennundussagedusel töötavad ning lennuliiklusteenuse osutamise või lennutegevuse korraldamisega seotud side pidamiseks kasutatavad raadiojaamad raadionavigatsiooniseadmed, lennuraja tulede süsteemid, lennujuhtimise süsteemid, lennunduse infosüsteemid, sidekommunikatsiooni keskjaamad, lennumeteoroloogilised seadmed, mida kasutatakse lennunduses side-, navigatsiooni- või lennuliiklusteenuse osutamise või lennutegevuse korraldamise tagamiseks (edaspidi seadmed).

  (3) Kui seadmete kogumik on koondatud piiratud maa-alale ning on käsitletav ühe objektina, siis sertifitseeritakse see seadmekeskusena, mille kohta antakse välja üks sertifikaat.
[RTL 2008, 86, 1194 - jõust. 26.10.2008]

§ 3.   Ajutine sertifikaat

  Seadmete esmasel tööle rakendamisel on Lennuametil õigus välja anda ajutine sertifikaat kõikidele sertifitseerimisele kuuluvatele seadmetele. Ajutise sertifikaadi annab välja Lennuamet seadme häälestamise, testimise, lennukontrolliks ettevalmistamise, testperioodil käitamise kohta statistiliste andmete kogumise ja tema toimimise kindlust näitavate andmete saamise perioodiks.
[RTL 2008, 86, 1194 - jõust. 26.10.2008]

§ 4.   Sertifitseerimist reguleerivad siseriiklikud ja rahvusvahelised nõuded

  Sertifikaadi saamiseks peavad seadmed ja nende käitamine vastama järgmistele asjakohastele nõuetele (edaspidi kehtivad nõuded):
  1) «Elektroonilise side seadus»;
  2) majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. detsembri 2007. a määrus nr 95 «Eesti raadiosagedusplaan»;
  3) majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. oktoobri 2005. a määrus nr 126 «Aparatuuri märgistamise ja vastavusmärgi paigaldamise ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord»;
  4) majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. detsembri 2000. a määrus nr 121 «Tehnilised nõuded raadioseadmetele»;
  5) Euroopa Komisjoni 20. detsembri 2005. a määrus (EÜ) nr 2096/2005, milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenuste osutamise ühised nõuded (ELT L 335, 21.12.2005, lk 13–30);
  6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. a määrus (EÜ) nr 552/2004 Euroopa lennuliikluse juhtimisvõrgu koostalitlusvõime kohta (ELT L 96, 31.03.2004, lk 26–42);
  7) 1944. a Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 3. lisa «Rahvusvahelise lennunduse meteoroloogiline teenindamine» (Annex 3 «Meteorological Service for Intenational air Navigation»);
  8) 1944. a Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 10. lisa «Lennunduse telekommunikatsioon» (Annex 10 «Aeronautical Telecommunications»);
  9) 1944. a Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 11. lisa «Lennuliiklusteenindused» (Annex 11 «Air Traffic Services»);
  10) 1944. a Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 14. lisa «Lennuväljad» (Annex 14 «Aerodromes»);
  11) Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) raadiovahendite katsetamise käsiraamatud Doc 8071 (Manual on Testing of Radio Navigation Aids);
  12) Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) lennuväljade automaatsete ilmastiku jälgimise süsteemide käsiraamat Doc 9837 (Manual on automatic meteorological observing systems at aerodromes);
  13) Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) lennundusmeteoroloogia käsiraamat Doc 8896 (Manual of Aeronautical Meteorological Practice);
  14) Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) ohutusjuhtimise käsiraamat Doc 9859 (Safety Management Manual);
  15) Ülemaailmse Meteoroloogia Organisatsiooni (WMO) dokument nr 8 «Juhend meteoroloogiliste seadmete ja vaatlusmeetodite kohta» (Guide to meteorological instruments and methods of observation);
  16) Ülemaailmse Meteoroloogia Organisatsiooni (WMO) dokument nr 731 «Juhend meteoroloogiliste vaatlussüsteemide ja meteoroloogilise informatsiooni levitamise kohta lennuväljadel» (Guide to practices for meteorological offices serving aviation);
  17) Ülemaailmse Meteoroloogia Organisatsiooni (WMO) dokument nr 79 «Tehnilised nõuded» (Technical Regulations);
  18) Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu konventsiooni ja põhikirja täiendavate raadioeeskirjade nõuded lennunduse sageduskasutuse osas.
[RTL 2008, 86, 1194 - jõust. 26.10.2008]

2. peatükk SERTIFIKAADI TAOTLEMINE JA VÄLJAANDMINE 
[RTL 2008, 86, 1194 - jõust. 26.10.2008]

§ 5.   Sertifikaadi taotlemine ja taotluse läbivaatamine

  (1) Sertifikaadi taotlemiseks esitab taotleja Lennuameti vormil taotluse vähemalt 60 kalendripäeva enne planeeritavat seadme tööle rakendamist või olemasoleva sertifikaadi kehtivusaja lõppemist. Sertifikaadi taotlemise õigus on seadme käitajal või omanikul.

  (2) Taotlusele tuleb lisada:
  1) vastavalt käesoleva määruse lisale käitaja poolt koostatud akt;
  2) seadme lennukontrolli läbiviimise tulemused (vajalik maapealsete radarite, maandumissüsteemide, glissaaditulede süsteemi (PAPI) ja uute raadioside antennisüsteemide positsioonide evitamise korral);
  3) selle olemasolul kehtiv Tehnilise Järelevalve Ameti poolt välja antud sagedusluba (millel sagedusluba on kohustuslik);
  4) taotluse esitamise õigust tõendav volikiri või seadme omaniku ja käitaja õigusi ning kohustusi sätestava lepingu väljavõte juhul, kui seadme käitaja ei ole seadme omanik;
  5) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
  6) seadmekeskusele sertifikaadi taotlemisel seadmekeskusesse kuuluvate seadmete täielik loetelu.

  (3) Taotluses esinevatest puudustest või täiendavate andmete ja dokumentide esitamise vajadusest teatab Lennuamet taotlejale 15 kalendripäeva jooksul pärast taotluse esitamist. Kui puudusi ei kõrvaldata ja dokumente ei esitata 90 kalendripäeva jooksul, siis lõpetatakse taotluse menetlemine § 61 lõikes 2 sätestatud korras.
[RTL 2008, 86, 1194 - jõust. 26.10.2008]

§ 6.   Sertifikaadi väljaandmine ja kehtivus

  (1) Enne sertifikaadi väljaandmise kohta otsuse tegemist kontrollib Lennuamet seadme ja käitaja vastavust kehtivatele nõuetele.

  (2) Lennuamet teeb otsuse sertifikaadi väljaandmise või väljaandmisest keeldumise kohta 60 kalendripäeva jooksul pärast taotluse esitamist või § 5 lõikes 3 nimetatud puuduste kõrvaldamist ja dokumentide esitamist.

  (3) Sertifikaat trükitakse turvapaberile ning antakse välja tähtajalisena kehtivusega kuni viis aastat.

  (4) Seadme sertifikaadile kantakse järgmised andmed:
  1) seadme nimetus ja number;
  2) seadme esmase kasutuselevõtu aasta;
  3) seadmele väljastatud Tehnilise Järelevalve Ameti sagedusload (kui on kohaldatav);
  4) seadme käitaja;
  5) kutsung (kui on kohaldatav);
  6) seadme asukoht;
  7) sertifikaadi väljaandmise ja kehtivuse aeg.

  (5) Seadmekeskuse sertifikaadile kantakse:
  1) seadmekeskuse nimetus;
  2) seadmekeskuse ehituse aasta;
  3) seadmekeskuse käitaja;
  4) seadmekeskuse asukoht;
  5) sertifikaadi väljaandmise ja kehtivuse aeg.

  (6) Seadmekeskuse sertifikaadi lisasse kantakse keskuse koosseisus kuuluvate seadmete nimekiri, mis sisaldab iga üksiku seadme kohta järgmisi andmeid:
  1) seadme nimetus ja number;
  2) seadme esmase kasutuselevõtu aasta;
  3) seadmele väljastatud Tehnilise Järelevalve Ameti sagedusload (kui on kohaldatav).
[RTL 2008, 86, 1194 - jõust. 26.10.2008]

§ 61.   Sertifikaadi väljaandmisest keeldumine

  (1) Taotlus jäetakse rahuldamata ja sertifikaadi väljaandmisest keeldutakse, kui §-s 4 nimetatud asjakohased kehtivad nõuded ei ole taotleja poolt täidetud või kui taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

  (2) Lennuamet lõpetab taotluse menetlemise sertifikaadi väljaandmisest keeldumise otsusega, millest teavitatakse taotlejat koheselt kirjalikult.
[RTL 2008, 86, 1194 - jõust. 26.10.2008]

3. peatükk JÄRELEVALVE TEOSTAMINE 

§ 7.   Pidev järelevalve

  Seadme nõuetele vastavuse ning nõuetekohase käitamise tagamise eest vastutab ning kestvat järelevalvet teostab seadme käitaja.
[RTL 2008, 86, 1194 - jõust. 26.10.2008]

§ 8.   Riiklik järelevalve

  Riiklikku järelevalvet seadme ja selle käitamise nõuetele vastavuse üle teostab Lennuamet inspekteerimise ja perioodilise kontrolli kaudu.
[RTL 2008, 86, 1194 - jõust. 26.10.2008]

4. peatükk SERTIFIKAADI MUUTMINE, KEHTIVUSE PEATAMINE, KEHTIVUSE TAASTAMINE, KEHTETUKS TUNNISTAMINE JA SERTIFIKAADIST LOOBUMINE 
[RTL 2008, 86, 1194 - jõust. 26.10.2008]

§ 9.   Sertifikaadi taotlemisel esitatud andmete muutumisest teatamine

  (1) Käitaja on kohustatud sertifikaadi taotlemisel esitatud andmete muutumisest teatama Lennuametile kirjalikult vähemalt 30 kalendripäeva enne muudatuste rakendamist, esitades Lennuametile asjakohased andmed ja dokumendid.

  (2) Kui sertifikaadis esitatud andmetes on tekkinud ootamatuid muudatusi, tuleb sellest teatada viivitamatult Lennuametile, kes teeb otsuse sertifikaadi edasise kehtivuse ning muutmise kohta.

  (3) Enne otsuse tegemist sertifikaadile kantud andmete muutmise kohta kontrollib Lennuamet vajaduse korral seadet ja selle käitajat veendumaks, et pärast muudatuste rakendamist on §-s 4 kehtestatud asjakohased nõuded täidetud.

  (4) Kui planeeritavatest muudatustest tulenevalt ilmneb vajadus sertifikaadile kantud andmete muutmiseks, esitab käitaja sellekohase taotluse ja varem välja antud sertifikaat asendatakse uuega 30 kalendripäeva jooksul pärast taotluse esitamist. Uuel dokumendil säilitatakse endine sertifikaadi number.
[RTL 2008, 86, 1194 - jõust. 26.10.2008]

§ 10.   Sertifikaadi kehtivuse peatamine ja kehtivuse taastamine

  (1) Lennuamet peatab sertifikaadi kehtivuse, kui:
  1) inspekteerimise või perioodilise kontrolli käigus on tuvastatud olulisi puudusi seadme nõuetekohasel käitamisel;
  2) seadme käitamisprotseduurid ja tehniline seisukord ei vasta §-s 4 toodud kehtivatele nõuetele;
  3) seadme parameetrites on korralisel lennukontrollil tuvastatud normidest kõrvalekaldeid, mida ei suudeta kõrvaldada 60 kalendripäeva jooksul;
  4) Tehnilise Järelevalve Ameti välja antud sagedusloa tingimusi on muudetud või sagedusluba on peatatud. Tehnilise Järelevalve Amet teavitab sellest Lennuametit 3 tööpäeva jooksul;
  5) rikutud on seadme käitamise eeskirju või seadme töös on lühikese aja jooksul esinenud korduvaid häireid, millest on teatanud tarbijad.

  (2) Lõikes 1 nimetatud puuduste ilmnemisel teeb Lennuamet sertifikaadi omanikule ettekirjutuse. Vajadusel, kasutades kaalutlusõigust, peatab Lennuamet sertifikaadi kehtivuse ettekirjutuse täitmise ajaks.

  (3) Ettekirjutuse mittetäitmisel määratud tähtajaks tunnistab Lennuamet sertifikaadi kehtetuks.

  (4) Kui sertifikaadi kehtivuse peatamise alus on kõrvaldatud ning sertifikaadi omanik tõendab seadme ja selle käitamise vastavust §-s 4 kehtestatud asjakohastele nõuetele, taastab Lennuamet sertifikaadi kehtivuse.
[RTL 2008, 86, 1194 - jõust. 26.10.2008]

§ 11.   Sertifikaadi kehtetuks tunnistamine

  (1) Lennuamet tunnistab sertifikaadi kehtetuks, kui:
  1) seade on kasutuselt kõrvaldatud;
  2) seadme käitamise käigus on välja vahetatud üle 50% komponentidest;
  3) Tehnilise Järelevalve Ameti väljaantud sagedusluba on tunnistatud kehtetuks või sagedusluba on kaotanud kehtivuse. Tehnilise Järelevalve Amet teavitab sellest Lennuametit viivitamatult;
  4) seadme käitamisprotseduurid ja tehniline seisukord ei vasta §-s 4 toodud kehtivatele nõuetele;
  5) seade on taastumatult hävinenud;
  6) sertifikaadi omanik loobub sertifikaadist;
  7) paragrahvi 10 lõikes 3 nimetatud ettekirjutuse mittetäitmisel.

  (2) Sertifikaadi kehtetuks tunnistamise korral tagastab sertifikaadi omanik sertifikaadi koheselt Lennuametile.

§ 12.   Sertifikaadist loobumine

  Sertifikaadist loobumise korral teatab sertifikaadi omanik sellest Lennuametile kirjalikult vähemalt 15 kalendripäeva enne sertifikaadist loobumist. Lennuamet tunnistab sertifikaadi kehtetuks sertifikaadi omaniku teatatud loobumise kuupäeva seisuga.
[RTL 2008, 86, 1194 - jõust. 26.10.2008]

Lisa Minimaalsed nõuded sertifikaadi taotlusele lisatava akti sisule

/otsingu_soovitused.json