Teksti suurus:

Veterinaarnõuded muude loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemisel

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.07.2014
Avaldamismärge:RTL 2008, 87, 1223

Veterinaarnõuded muude loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemisel1

Vastu võetud 21.10.2008 nr 99

Määrus kehtestatakse «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 10 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse veterinaarnõuded Euroopa Liidu liikmesriikidega (edaspidi liikmesriik) toimuva nõukogu direktiivi 92/65/EÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54–72), lisas F nimetatud direktiividega hõlmamata loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemise kohta.

2. peatükk LOOMADEGA KAUPLEMISE VETERINAARNÕUDED 

§ 2.  Veterinaarnõuded ahvidega kauplemisel

  Teise liikmesriiki võib toimetada üksnes ahviliste või leemuriliste sugukonda kuuluva looma, kes vastab järgmistele veterinaarnõuetele:
  1) ahviline või leemuriline on pärit Veterinaar- ja Toiduameti tunnustatud asutusest, instituudist või keskusest;
  2) ahvilise või leemurilisega on kaasas «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 46 lõike 1 kohane loomatervisesertifikaat.

§ 3.  Veterinaarnõuded kabiloomalistega kauplemisel

  (1) Teise liikmesriiki võib toimetada üksnes kabiloomalise, kes vastab järgmistele veterinaarnõuetele:
  1) kabiloomaline on identifitseeritud «Loomatauditõrje seaduse» § 11 lõike 2 alusel kehtestatud nõuete kohaselt;
  2) kabiloomaline ei ole määratud tapmiseks loomatauditõrje programmi alusel;
  3) kabiloomaline ei ole vaktsineeritud suu- ja sõrataudi vastu ning ta vastab «Loomatauditõrje seaduse» § 43 lõike 2 alusel kehtestatud suu- ja sõrataudi tõrje eeskirja nõuetele;
  4) kabiloomaline pärineb põllumajandusettevõttest, mille suhtes ei ole kehtestatud kitsendusi kabiloomaliste liikumisele seoses loomatauditõrje meetmetega, ning looma on peetud selles põllumajandusettevõttes alates tema sünnist või vähemalt 30 päeva enne tema laadimist teise liikmesriiki toimetamiseks kasutatavale veovahendile;
  5) teise liikmesriiki toimetatav imporditud kabiloomaline pärineb ühendusevälisest riigist, mis on kantud Euroopa Komisjoni kehtestatud nende riikide nimekirja, millest on lubatud seda liiki loomi importida, ning see loom vastab nõuetele, mis on selles lõikes sätestatud nõuetega vähemalt samaväärsed;
  6) kabiloomalisega on kuni sihtkohani kaasas «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 46 lõike 1 kohane loomatervisesertifikaat.

  (2) Teise liikmesriiki võib toimetada üksnes mäletsejalise, kes vastab lõikes 1 sätestatud nõuetele ning pärineb ametlikult veiste tuberkuloosi vabast ja ametlikult brutselloosivabast karjast.

  (3) Teise liikmesriiki võib toimetada ka mäletsejalise, kes ei pärine lõikes 2 nimetatud nõuete kohasest karjast, kui ta pärineb põllumajandusettevõttes olevast karjast, kus looma teise liikmesriiki toimetamiseks kasutatavale veovahendile laadimisele eelnenud 42 päeva jooksul ei ole diagnoositud ühtegi brutselloosi või tuberkuloosi juhtumit ning kus kõiki mäletsejalisi on 30 päeva jooksul enne nende laadimist veovahendile uuritud tuberkuloosi suhtes nahasiseselt ja brutselloosi antikehade puudumise suhtes ning uurimise tulemus on olnud negatiivne.

  (4) Teise liikmesriiki võib toimetada üksnes sealise, kes vastab lõikes 1 sätestatud nõuetele ja järgmistele veterinaarnõuetele:
  1) sealine pärineb piirkonnast, mille suhtes ei ole loomade liikumisele kehtestatud kitsendusi sigade aafrika katku tõrjemeetmete tõttu;
  2) sealine pärineb põllumajandusettevõttest, mille suhtes ei ole kehtestatud loomade liikumise keeldu sigade klassikalise katku tõrjemeetmete tõttu;
  3) sealine pärineb põllumajandusettevõttest, kus peetavad karjad on brutselloosivabad või karju on uuritud brutselloosi antikehade esinemise suhtes ja uurimise tulemus on olnud negatiivne.

§ 4.  Veterinaarnõuded lindudega kauplemisel

  Teise liikmesriiki võib toimetada üksnes nõukogu direktiiviga 90/539/EMÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (EÜT L 303, 31.10.1990, lk 6–28) hõlmamata linnu, kes vastab järgmistele veterinaarnõuetele:
  1) lind pärineb põllumajandusettevõttest, kus 30 päeva jooksul enne linnu teise liikmesriiki toimetamiseks kasutatavale veovahendile laadimist ei ole diagnoositud lindude grippi;
  2) lind pärineb põllumajandusettevõttest või piirkonnast, mille suhtes ei ole loomade liikumisele kehtestatud kitsendusi Newcastle’i haiguse tõrjemeetmete tõttu;
  3) Euroopa Liidu territooriumile ühendusevälisest riigist imporditud lind on läbinud profülaktilise karantiini;
  4) Psittacidae perekonda kuuluv lind ei pärine põllumajandusettevõttest, kus kahe kuu jooksul enne linnu teise liikmesriiki toimetamiseks kasutatavale veovahendile laadimist on diagnoositud psittakoosi (Chlamydia psittaci). Lind on identifitseeritud ning temaga on sihtkohani kaasas «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 46 lõike 1 kohane loomatervisesertifikaat.

§ 5.  Veterinaarnõuded mesilaste ja kimalastega kauplemisel

  Teise liikmesriiki võib toimetada üksnes mesilase liigist apis melifera ja kimalase liigist Bombus spp., kes vastab järgmistele veterinaarnõuetele:
  1) mesilane või kimalane pärineb piirkonnast, mille suhtes ei ole loomade liikumisele kehtestatud kitsendusi ameerika haudmemädaniku esinemise tõttu;
  2) mesilase või kimalasega on kuni sihtkohani kaasas «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 46 lõike 1 kohane loomatervisesertifikaat.

§ 6.  Veterinaarnõuded jäneseliste (Lagomorphae), naaritsate ja rebastega kauplemisel

  (1) Teise liikmesriiki võib toimetada üksnes jäneselise, kes vastab järgmistele veterinaarnõuetele:
  1) jäneseline pärineb põllumajandusettevõttest, kus viimase kuu jooksul enne jäneselise teise liikmesriiki toimetamiseks kasutatavale veovahendile laadimist ei ole kahtlustatud ega diagnoositud marutaudi, ja jäneseline võib selle aja jooksul olla kokku puutunud üksnes loomaga, kes on pärit põllumajandusettevõttest, mis vastab samaväärsetele marutaudialastele nõuetele;
  2) jäneseline pärineb põllumajandusettevõttest, kus ei ole diagnoositud kliinilist müksomatoosi.

  (2) Teise liikmesriiki võib toimetada üksnes naaritsa ja rebase, kes ei ole kokku puutunud muu loomaga kui samaväärse marutaudialase staatusega põllumajandusettevõttest pärit loom ja kes vastab vähemalt ühele järgmistest veterinaarnõuetest:
  1) naarits või rebane pärineb põllumajandusettevõttest, kus rakendatakse marutaudi vastu süsteemset vaktsineerimisprogrammi;
  2) naarits või rebane pärineb põllumajandusettevõttest, kus ei rakendata marutaudi vastu süsteemset vaktsineerimisprogrammi ning kus ei ole marutaudi kahtlustatud ega diagnoositud viimase kuue kuu jooksul arvates loomade toimetamisest teise liikmesriiki.

  (3) Sihtkoha liikmesriigi nõudel on jäneselise, naaritsa või rebasega kuni sihtkohani kaasas «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 46 lõike 1 kohane loomatervisesertifikaat.

§ 7.  Veterinaarnõuded koerte, kasside ja valgetuhkrutega kauplemisel

  (1) Teise liikmesriiki võib toimetada üksnes koera, kassi ja valgetuhkrut, kes vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomaterviseabinõusid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ (ELT L 146, 13.6.2003, lk 1–9), artiklites 5 ja 16 ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Rootsi Kuningriigiga kauplemise puhul artiklites 6 ja 16 sätestatud nõuetele.

  (2) Koera, kassi ja valgetuhkruga on kuni sihtkohani kaasas «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 46 lõike 1 kohane loomatervisesertifikaat.

§ 8.  Veterinaarnõuded sperma, embrüote ja munarakkudega kauplemisel

  (1) Teise liikmesriiki võib toimetada üksnes sperma ning embrüod ja munarakud, mis vastavad järgmistele veterinaarnõuetele:
  1) lamba ja kitse sperma on kogutud, töödeldud ja säilitatud «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel kehtestatud nõuete kohaselt;
  2) hobuslane, kellelt sperma on kogutud, on kantud hobuslaste tõuraamatusse ning tema sperma on kogutud, töödeldud ja säilitatud «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 2 alusel kehtestatud nõuete kohaselt;
  3) lamba, kitse, sea ja hobuslase embrüod ja munarakud on emasloomalt kogunud «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 22  alusel kehtestatud nõuete kohaselt selleks «Loomatauditõrje seaduse» alusel tunnustatud embrüokogumisrühm, embrüoid ja munarakke on töödeldud ja säilitatud «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 22  alusel kehtestatud nõuete kohaselt ning embrüote saamiseks kasutatav sperma on kogutud «Loomatauditõrje seaduse» § 7 lõike 22  alusel kehtestatud nõuete kohaselt.

  (2) Lõikes 1 loetletud loomadelt pärineva sperma, embrüote ja munarakkudega on kuni sihtkohani kaasas «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 46 lõike 1 kohane loomatervisesertifikaat.

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 25. mai 2004. a määrus nr 100 «Veterinaarnõuded muude loomade ning nende sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemisel» (RTL 2004, 68, 1128; 2005, 121, 1889) tunnistatakse kehtetuks.


1 nõukogu direktiiv 92/65/EÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54–72); 95/176/EÜ (EÜT L 117, 24.5.1995, lk 23–29); 2001/298/EÜ (EÜT L 102, 12.4.2001, lk 63–68); 1282/2002/EÜ (EÜT L 187, 16.7.2002, lk 3–12); 1802/2002/EÜ (ELT L 274, 11.10.2002, lk 274), 998/2003/EÜ (ELT L 146, 13.6.2003, lk 1–9); 1398/2003/EÜ (ELT L 198, 6.8.2003, lk 3–6); 2004/68/EÜ (ELT L 139, 30.4.2004, lk 320–359); 2007/265/EÜ (ELT L 114, 1.5.2007, lk 17); 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.8.2008, lk 40–54).

Helir-Valdor SEEDER
Minister

Ants NOOT
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json