Teksti suurus:

Välisriigis omandatud proviisori kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.10.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Välisriigis omandatud proviisori kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise kord

Vastu võetud 15.06.2005 nr 78
RTL 2005, 69, 968
jõustumine 01.07.2005

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

13.10.2008 nr 64 (RTL 2008, 86, 1200) 26.10.2008

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 59 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrus kehtestab välisriigis proviisori kvalifikatsiooni omandanud isiku kvalifikatsiooni võrdlemise korra Eestis nõutava kvalifikatsiooniga.

(2) Määrust kohaldatakse välisriigis proviisori kvalifikatsiooni omandatud isiku tunnustamistaotluse menetlemisel Tervishoiuametis juhul, kui:
1) isik soovib töötada farmaatsia valdkonnas Eesti Vabariigis;

2) [Kehtetu – RTL 2008, 86, 1200 – jõust. 26.10.2008];

3) isik on enne 1. maid 2004. a töötanud Eesti Vabariigis ja soovib töötada farmaatsia valdkonnas väljaspool Eesti Vabariiki.

§ 2. Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) farmaatsia valdkond – ravimite ja nende koostisainete uurimine, valmistamine, tootmine, kvaliteedi kontroll, apteegiteenuse osutamine nii elanikele kui tervishoiuteenuse osutajatele, ravimialase informatsiooni jagamine ja nõustamine, sealhulgas töötamine pädeva isikuna «Ravimiseaduses» sätestatud tingimustel;
2) välisriik – riik väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki või Šveitsi;
3) proviisori kvalifikatsioon – dokumentaalselt tõendatud farmaatsia-alane kõrgharidus ning käesolevas määruses sätestatud juhtudel töökogemus, mida nõutakse proviisorina töötamiseks.

§ 3. Proviisori kvalifikatsiooni võrdlemiseks esitatavad dokumendid

(1) Proviisorina tunnustamist taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab Tervishoiuametile tunnustamistaotluse ja järgmised kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid:
1) kutset tõendava dokumendi (dokumentide) koopiad;
2) akadeemilise õiendi koopia;
3) õppekava ja selle eesti-, vene- või ingliskeelne tõlge;
4) määruses sätestatud juhtudel tööraamat, tööleping või töötamist tõendav muu dokument, mis kinnitab, et taotleja on tunnustamistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud farmaatsia valdkonnas;

5) [Kehtetu – RTL 2008, 86, 1200 – jõust. 26.10.2008];

6) [Kehtetu – RTL 2008, 86, 1200 – jõust. 26.10.2008].

(2) Kvalifikatsiooni tõendavatele dokumentidele lisatakse järgmiste dokumentide koopiad:
1) isikut tõendav dokument;
2) nimemuutust tõendavad dokumendid.

(3) Tervishoiuametil on õigus taotlejalt nõuda, et käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nõutud dokument esitatakse hiljemalt kolm kuud pärast selle väljaandmist.

[RTL 2008, 86, 1200 – jõust. 26.10.2008]

(4) Põhjendatud kahtluse korral võib Tervishoiuamet nõuda, et taotleja esitaks välisriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide autentsuse kohta.

§ 4. Proviisori kvalifikatsiooni vastavuse Eestis nõutavaga võrdlemine taotlejal, kellel puudub töökogemus farmaatsia valdkonnas Eesti Vabariigis enne 1. maid 2004. a

Käesoleva määruse § 1 lõike 2 punktis 1 nimetatud taotleja proviisori kvalifikatsioon loetakse vastavaks Eestis omandatud kvalifikatsioonile ja isik võib Eesti Vabariigis töötada farmaatsia valdkonnas, välja arvatud osutada apteegiteenust, kui ta:
1) on läbinud proviisoriõppe riiklikult tunnustatud kõrgkoolis, mille õpe on kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määruse nr 312 «Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded» §-des 14–16 ja lisas 3 olevate proviisoriõppele esitatavate nõuetega;
2) on tunnustamistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud farmaatsia valdkonnas.

§ 5. [Kehtetu – RTL 2008, 86, 1200 – jõust. 26.10.2008]

§ 6. Proviisori kvalifikatsiooni vastavuse Eestis nõutavaga võrdlemine taotlejal, kes on farmaatsia valdkonnas töötanud Eesti Vabariigis enne 1. maid 2004. a

Käesoleva määruse § 1 lõikes 2 punktis 3 nimetatud taotleja proviisori kvalifikatsioon loetakse vastavaks Eestis omandatud kvalifikatsioonile ja isikule väljastatakse proviisori tunnustamistõend, kui ta:
1) on läbinud proviisoriõppe riiklikult tunnustatud kõrgkoolis, mille õpe on kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määruse nr 312 «Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded» §-des 14–16 ja lisas 3 olevate proviisoriõppele esitatavate nõuetega;
2) on tunnustamistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul töötanud Eesti Vabariigis farmaatsia valdkonnas vähemalt kolm järjestikust aastat.

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2005. a.

/otsingu_soovitused.json