KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

OrganisatsioonidRahvusvaheline Looduskaitse Liit (IUCN)

Teksti suurus:

Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsioon

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.07.1994
Avaldamismärge:RT II 1993, 27, 84

Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsioon

Vastu võetud 02.02.1971

Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Mitteametlik tõlge

Alla kirjutatud 2. veebruaril 1971. a., muudetud Pariisi protokolliga 3. detsembrist 1982. a.


Konventsiooni osapooled,

tunnustades inimese ja tema elukeskkonna vastastikust sõltuvust;

arvestades märgalade põhilisi funktsioone veerežiimi reguleerijana ning iseloomuliku floora ja fauna, eriti veelindude, elupaigana;

olles veendunud, et märgalad on tohutu majandusliku, kultuurilise, teadusliku ja puhkemajandusliku väärtusega (loodus)vara, mille kaotamine oleks pöördumatu;

soovides peatada märgalade kasvavat hõlvamist ning nende kadu nüüd ja tulevikus;

tunnistades, et veelinnud võivad oma sesoonsetel rännetel ületada riigipiire, mistõttu neid tuleb käsitada rahvusvahelise väärtusena;

olles kindlad, et märgalade ning nende floora ja fauna säilitamist on võimalik tagada ettenägeliku riikliku poliitika ning kooskõlastatud rahvusvahelise tegevuse ühendamisega;

on kokku leppinud järgnevas:

1. artikkel

1. Käesoleva konventsiooni kohaselt loetakse märgaladeks nii looduslikke kui kunstlikke, nii alalisi kui ajutisi, nii seisva kui voolava veega, nii mageda-, riim- kui ka soolaseveelisi soid, paduraid, turbarabasid või veealasid, sealhulgas merealasid, mille vee sügavus mõõna ajal ei ületa kuut meetrit.

2. Käesoleva konventsiooni kohaselt loetakse veelindudeks linde, kes ökoloogiliselt sõltuvad märgaladest.


2. artikkel

1. Iga konventsiooni osapool määrab oma territooriumil selleks kohased märgalad lülitamiseks Rahvusvahelise tähtsusega märgalade registrisse (edaspidi register), mida peab vastavalt 8. artiklile asutatud alaline büroo. Iga märgala piirid tuleb täpselt kirjeldada, näidata kaardil ning need võivad hõlmata märgaladega külgnevaid ja rannikualasid, samuti saari või mõõna ajal enam kui kuue meetri sügavusi mereveealasid märgalade piires, eriti kui need on olulised veelindude elupaigana.

2. Märgalade valimisel registri jaoks tuleb arvestada nende rahvusvahelist olulisust ökoloogia, botaanika, zooloogia, limnoloogia või hüdroloogia seisukohalt. Eelkõige tuleb nimekirja arvata märgalad, mis on rahvusvahelise tähtsusega veelindudele ükskõik millisel aastaajal.

3. Märgalade registrisse arvamine ei sea kahtluse alla selle konventsiooni osapoole suveräänseid õigusi, mille territooriumil märgala asub.

4. Iga konventsiooni osapool määrab vähemalt ühe märgala, mis arvatakse registrisse käesoleva konventsiooni allakirjutamisel või selle ratifitseerimis- või ühinemisdokumentide üleandmisel depositaarile vastavalt 9. artiklile.

5. Igal konventsiooni osapoolel on õigus lisada registrisse teisi tema territooriumil asuvaid märgalasid, laiendada juba tema poolt registrisse arvatud märgalade piire või, tema oluliste riiklike huvide tõttu, tühistada või kitsendada juba tema poolt registrisse arvatud märgalade piire ning ta informeerib organisatsiooni või valitsust, milline vastavalt 8. artiklile vastutab alalise büroo ülesannete täitmise eest, nendest muudatustest esimesel võimalusel.

6. Iga konventsiooni osapool arvestab oma rahvusvahelisi kohustusi veelindude rändlükide kaitse, haldamise ning mõistliku kasutamise osas nii ettepanekute tegemisel registrisse arvamiseks kui ka kasutades oma õigust teha registris muudatusi, mis puudutavad tema territooriumil asuvaid märgalasid.


3. artikkel

1. Konventsiooni osapooled korraldavad ja rakendavad planeerimist nii, et edendada registris olevate märgalade kaitset ning võimalikult ulatuslikult oma territooriumil asuvate märgalade mõistlikku kasutamist.

2. Iga konventsiooni osapool korraldab informatsiooni saamise esimesel võimalusel juhtudest, mil ükskõik millise tema territooriumil asuva registrisse kantud märgala ökoloogiline seisund on muutunud, muutumas või võib muutuda tehnoloogia arengu, saastamise, või muu inimtegevuse tulemusel. Informatsioon niisugustest muutustest edastatakse viivitamatult organisatsioonile või valitsusele, mis vastavalt 8. artiklile vastutab alalise büroo ülesannete täitmise eest.


4. artikkel

1. Iga konventsiooni osapool edendab märgalade ja veelindude kaitset, asutades looduskaitsealasid nii registrisse kantud kui muudel märgaladel ning tagades nende haldamise.

2. Kui konventsiooni osapool oma oluliste riiklike huvide tõttu tühistab või kitsendab registrisse kantud märgalade piire, peaks ta võimalikult kompenseerima märgalaressursside kahjustamise, eriti peaks ta looma uusi looduskaitsealasid veelindudele kas samas piirkonnas või mujal samaväärse elupaiga kaitseks.

3. Konventsiooni osapooled edendavad märgalasid ning nende floorat ja faunat käsitlevat uurimistööd ning vastavate andmete ja publikatsioonide vahetamist.

4. Konventsiooni osapooled püüavad majandamise korraldamise kaudu suurendada veelindude populatsioone neile sobivatel märgaladel.

5. Konventsiooni osapooled edendavad märgalade uurimises, korraldamises ning haldamises kompetentsete inimeste koolitamist.


5. artikkel

Konventsiooni osapooled konsulteerivad omavahel konventsioonist tulenevate kohustuste täitmise küsimuses, eriti märgalade puhul mis asuvad enam kui ühe konventsiooni osapoole territooriumil või mille vesikonda haldab mitu osapoolt. Samaaegselt püüavad nad koordineerida ning toetada praeguseid ja tulevasi poliitilisi ning administratiivseid meetmeid, mis puudutavad märgalade ja nende floora ning fauna säilitamist.


6. artikkel*

1. Konventsiooni osapooled kutsuvad vajadusel kokku märgalade ja veelindude kaitse konverentse.

2. Konverentsid on nõuandva iseloomuga ning on inter alia kompetentsed, et:

(a) arutada käesoleva konventsiooni täitmist;

(b) arutada registri muutmist ja laiendamist;

(c) võtta arvesse informatsiooni registrisse kantud märgalade ökoloogilise seisundi muutustest, mida antakse vastavalt 3. artikli 2. lõikele;

(d) anda konventsiooni osapooltele üldisi või spetsiifilisi soovitusi märgalade ja nende floora ning fauna kaitse, korralduse ning mõistliku kasutamise osas;

(e) nõuda vastavatelt rahvusvahelistelt organitelt aruannete ja statistiliste andmete esitamist probleemide kohta, mis on eelkõige oma mõjult märgaladele rahvusvahelise iseloomuga.

3. Konventsiooni osapooled kindlustavad, et kõigil tasemetel märgalade kasutamise eest vastutajad oleksid informeeritud ning arvestaksid nende konverentside soovitusi, mis puudutavad märgalade ja nende floora ning fauna kaitset, korraldamist ning mõistlikku kasutamist.


7. artikkel
*

1. Konventsiooni osapoolte esindajate hulgas niisugustel konverentsidel on isikud, kes on teadusliku, administratiivse või muu asjakohase töö tulemusel saadud teadmiste ja kogemuste tõttu eksperdid märgalade või veelindude alal.
2. Igal konverentsil esindatud konventsiooni osapoolel on üks hääl soovitused võetakse vastu lihthäälteenamusega eeldusel, et hääletamisel osalevad vähemalt pooled konventsiooni osapooltest.

* 6. ja 7. artiklis tegi konventsiooni osapoolte konverents 28. mail 1987. a. muudatusi (vt. eraldi dokumenti).

8. artikkel

1. Rahvusvaheline Looduskaitse Liit (IUCN) täidab käesoleva konventsiooni alalise büroo kohuseid seni, kuni selleks määratakse konventsiooni osapoolte kahe kolmandiku häälteenamusega mõni teine organisatsioon või valitsus.

2. Alalise büroo kohustusteks on inter alia:

(a) aidata 6. artiklis määratletud konverentse kokku kutsuda ning korraldada;

(b) pidada rahvusvahelise tähtsusega märgalade registrit ning saada konventsiooni osapooltelt informatsiooni kõigi registrisse kantud märgalade lisamise, laiendamise, tühistamise või kitsendamise juhtude kohta vastavalt 2. artikli 2. lõikele;

(c) saada konventsiooni osapooltelt informatsiooni kõigi muutuste kohta registrisse kantud märgalade ökoloogilises seisundis vastavalt 3. artikli 2. lõikele;

(d) edastada informatsiooni kõigist registris tehtud muudatustest või sellesse kantud märgalade seisundi muutustest kõikidele konventsiooni osapooltele ning korraldada nende probleemide arutelu järgmisel konverentsil;

(e) anda asjassepuutuvate konventsiooni osapoolele teada konverentside soovitustest, mis puudutavad niisuguseid muudatusi registris või muutusi sellesse kantud märgalade seisundis.


9. artikkel

1. Käesolev konventsioon jääb allakirjutamiseks avatuks määramata ajaks.

2. Iga Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni või mõne selle spetsialiseerunud agentuuri liige või Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri liige või Rahvusvahelise Kohtu (International Court of Justice) Põhikirjaga liitunu võib ühineda käesoleva konventsiooniga:

(a) kirjutades alla ilma ratifitseerimise reservatsioonita;

(b) kirjutades alla sellele järgneva ratifitseerimisega;

(c) ühinemise tulemusel.

3. Ratifitseerimine või ühinemine kinnitatakse ratifitseerimis- või ühinemisdokumentide üleandmisel UNESCO peadirektorile (edaspidi depositaar).


10. artikkel

1. Käesolev konventsioon jõustub neli kuud peale seda, kui seitse riiki on selle konventsiooniga ühinenud vastavalt 9. artikli 2. lõikele.
2. Sellele järgnevalt jõustub käesolev konventsioon iga konventsiooni osapoole suhtes neh kuud pärast päeva, mil leping kirjutati alla ilma ratifitseerimise reservatsioonita või mil ratifitseerimis- või ühinemisdokument edastati depositaarile.


10bis. artikkel

1. Käesolevat konventsiooni võib muuta konventsiooni osapoolte kohtumisel, mis on selleks vastavalt käesolevale artiklile kokku kutsutud.

2. Ettepanekuid muudatuste tegemiseks võib teha iga konventsiooni osapool.

3. Iga pakutud muudatuse tekst ja selle põhjused tehakse teatavaks organisatsioonile või valitsusele, mis vastavalt 8. artikli sätetele täidab konventsiooni alalise büroo (edaspidi büroo) ülesandeid, ja büroo edastatab selle informatsiooni kiiresti konventsiooni osapooltele. Kõik konventsiooni osapoolte kommentaarid teksti kohta edastatakse büroole kolme kuu jooksul alates päevast, mil büroo muudatustest konventsiooni osapooltele teatas. Pärast arvamuste esitamise tähtaja möödumist teatab büroo viivitamatult konventsiooni osapooltele kõigist selleks kuupäevaks laekunud kommentaaridest.

4. Vastavalt 3. lõikele esitatud muudatuste läbivaatamiseks kutsub büroo ühe kolmandiku konventsiooni osapoolte kirjaliku nõudmise alusel kokku konventsiooni osapoolte kohtumise. Kohtumise aja ja koha osas konsulteerib büroo konventsiooni osapooltega.

5. Muudatused võetakse vastu kahe kolmandiku kohalolevate ning hääletamisel osalevate konventsiooni osapoolte häälteenamusega.

6. Sisseviidud muudatus jõustub konventsiooni osapoolte suhtes, kes on selle heaks kiitnud, neljanda kuu esimesel päeval arvates päevast, mil kaks kolmandikku konventsiooni osapooltest on depositaarile edastanud heakskiitmisdokumendi. Iga konventsiooni osapoole suhtes, kes edastab heakskiitmisdokumendi peale päeva, mil selle on edastanud kaks kolmandikku konventsiooni osapooltest, hakkab sisseviidud muudatus kehtima neljanda kuu esimesel päeval arvates päevast, mil ta edastas nimetatud dokumendi.


11. artikkel

1. Käesolev konventsioon on jõus määramata ajaks.

2. Iga konventsiooni osapool võib käesoleva konventsiooni denonsseerida viie aasta möödumisel päevast, mil see jõustus selle osapoole jaoks, teatades sellest kirjalikult depositaarile. Denonsseerimine jõustub nelja kuu möödumisel arvates päevast, mil sellekohane teade jõudis depositaarini.


12. artikkel

1. Depositaar informeerib esimesel võimalusel kõiki riike, millised on käesolevale konventsioonile alla kirjutanud ning sellega ühinenud, järgmisest:

(a) konventsiooni allakirjutamisest;

(b) käesoleva konventsiooni ratifitseerimisdokumentide deponeerimisest;

(c) käesoleva konventsiooni vastuvõtmisdokumentide deponeerimisest;

(d) käesoleva konventsiooni jõustumise päevast;

(e) käesoleva konventsiooni denonsseerimisest.

2. Kui käesolev konventsioon on jõustunud, registreerib depositaar selle Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Sekretariaadis vastavalt harta 102. artiklile.

Ülaltoodu tõenduseks on käesolevale konventsioonile alla kirjutanud selleks volitatud esindajad.

Konventsioon on sõlmitud Ramsaris 1971. aasta 2. veebruaril ühes originaalis inglise, prantsuse, saksa ja vene keeles*, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed. Originaali säilitab depositaar, kes saadab selle tõestatud koopiad kõigile konventsiooni osapooltele.

* Depositaar edastas konventsiooni osapoolte teisele konverentsile vastavalt konverentsi lõppdokumendile protokolli kinnitamisest konventsiooni ametliku araabia-, hiina-ja hispaaniakeelse teksti, mis on ette valmistatud asjasthuvitatud valitsustega nõu pidades ja büroo kaasabil.


Konventsiooni osapoolte erakorralisel konverentsil 28. mail 1987. aastal vastu võetud muudatused


6. artikkel

Asendada 1. lõike tekst alljärgnevaga:

1. Käesoleva konventsiooni täitmise jälgimiseks ja edendamiseks asutatakse konventsiooni osapoolte konverents. Konventsiooni 8. artikli 1. lõikes nimetatud büroo kutsub konventsiooni osapoolte konverentsi korralise istungi kokku mitte harvem kui kolme aasta tagant, välja arvatud juhul, kui konverents otsustab teisiti, ja erakorralise istungi vähemalt ühe kolmandiku konventsiooni osapoolte kirjalikul nõudmisel. Konventsiooni osapoolte konverentsi iga korraline istung määrab järgmise korralise istungi toimumise koha ja aja.

Sõnastada 2. lõike sissejuhatav lause järgnevalt:

2. Konventsiooni osapoolte konverents on kompetentne: Teise lõike lõppu lisada punkt f alljärgnevas sõnastuses:

(f) võtta vastu muid soovitusi või resolutsioone, et edendada käesoleva konventsiooni toimimist.
Lisada 4. lõige järgmises sõnastuses:

4. Konventsiooni osapoolte konverents kinnitab protseduurireeglid kõigi oma kohtumiste jaoks.

Lisada 5. ja 6. lõige järgmises sõnastuses:

5. Konventsiooni osapoolte konverents kehtestab ja vaatab regulaarselt läbi käesoleva konventsiooni finantseeskirjad. Igal korralisel kohtumisel võtab ta kahe kolmandiku kohalolevate ja hääletamisel osalevate konventsiooni osapoolte häälteenamusega vastu eelarve järgnevaks finantsperioodiks.

6. Iga konventsiooni osapool tasub eelarvesse osavõtumaksu vastavalt korralisel konventsiooni osapoolte konverentsil kohalolevate ja hääletamisel osalevate konventsiooni osapoolte konsensusega kinnitatud osavõtumaksude skaalale.


7. artikkel

Asendada 2. lõike tekst alljärgnevaga:

2. Igal konverentsil esindatud konventsiooni osapoolel on üks hääl; soovitused, resolutsioonid ja otsused võetakse vastu kohalolevate ja hääletamisel osalevate konventsiooni osapoolte lihthäälteenamusega, välja arvatud juhtudel, mil käesolev konventsioon sätestab teisiti.

 


Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat
Done on February 2. 1971. as amended by the Protocol of December 3. 1982

The Contracting Parties,

Recognizing the interdependence of Man and his environment;

Considering the fundamental ecological functions of wetlands as regulators of water regimes and as habitats supporting a characteristic flora and fauna, especially waterfowl;

Being convinced that wetlands constitute a resource of great economic, cultural, scientific, and recreational value, the loss of which would be irreparable;

Desiring to stem the progressive encroachment on and loss of wetlands now and in the future;

Recognizing that waterfowl in their seasonal migrations may transcend frontiers and so should be regarded as an international resource;

Being confident that the conservation of wetlands and their flora and fauna can be ensured by combining far-sighted national policies with co-ordinated international action;

Have agreed as follows:

Article 1

1. For the purpose of this Convention wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six metres.

2. For the purpose of this Convention waterfowl are birds ecologically dependent on wetlands.


Article 2

1. Each Contracting Party shall designate suitable wetlands within its territory for inclusion in a List of Wetlands of International Importance, hereinafter referred to as «the List» which is maintained by the bureau estabüshed under Article 8. The boundaries of each wetland shall be precisely described and also delimited on a map and they may incorporate riparian and coastal zones adjacent to the wetlands, and islands or bodies of marine water deeper than six metres at low tide lying within the wetlands, especially where these have importance as waterfowl habitat.

2. Wetlands should be selected for the List on account of their intemational significance in terms of ecology, botany, zoology, limnology or hydrology. In the first instance wetlands of intenational importance to waterfowl at any season should be included.

3. The inclusion of a wetland in the List does not prejudice the exclusive sovereign rights of the Contracting Party in whose territory the wetland is situated.

4. Each Contracting Party shall designate at least one wetland to be included in the List when signing the Convention or when depositing its instrument of ratification or accession, as provided in Article 9.

5. Any Contracting Party shall have the right to add to the List further wetlands situated within its territory, to extend the boundaries of those weüands already included by it in the List, or, because of its urgent national interests, to delete or restrict the boundaries of wetlands already included by it in the List and shall, at the earliest possible time, inform the organization or government responsible for the continuing bureau duties specified in Article 8 of any such changes.

6. Each Contracting Party shall consider its international responsibiliües for the conservation, management and wise use of migratory stocks of waterfowl, both when designating entries for the List and when exercising its right to change entries in the List relating to wetlands within its territory.


Article 3

1. The Contracting Parties shall formulate and implement their planning so as to promote the conservation of the wetlands included in the List, and as far as possible the wise use of wetlands in their territory.

2. Each Contracting Party shall arrange to be informed at the earliest possible time if the ecological character of any wetland in its territory and included in the list has changed, is changing or is likely to change as the result of technological developments, pollution or other human interference. Information on such changes shall be passed without delay to the organization or government responsible for the continuing bureau duties specified in Article 8.


Article 4

1. Each Contracting Party shall promote the conservation of wetlands and waterfowl by establishing nature reserves on wetlands, whether they are included in the List or not, and provide adequately for their wardening.

2. Where a Contracting Party in its urgent national interest, deletes or restricts the boundaries of a wetland included in the List, it should as far as possible compensate for any loss of wetland resources, and in particular it should create additional nature reserves for waterfowi and for the protection, either in the same area or elsewhere, of an adequate portion of the original habitat.

3. The Contracting Parties shall encourage research and the exchange of data and publications regarding wetlands and their flora and fauna.

4. The Contracting Parties shall endeavour through management to increase waterfowi populations on appropriate wetlands.

5. The Contracting Parties shall promote the training of personnel competent in the fields of wetland research, management and wardening.


Article 5

The Contracting Parties shall consult with each other about implementing obligations arising from the Convention especially in the case of a wetland extending over the territories of more than one Contracting Party or where a water system is shared by Contracting Parties. They shall at the same time endeavour to co-ordinate and support present and future policies and regulations concerning the conservation of wetlands and their flora and fauna.


Article 6*

1. The Contracting Parties shall, as the necessity arises, convene Conferences on the Conservation of Wetlands and Waterfowl.

2. These Conferences shall have an advisory character and shall be competent, inter alia:

(a) to discuss the implementation of this Convention;

(b) to discuss additions to and changes in the List;

(c) to consider information regarding changes in the ecological character of wetlands included in the List provided in accordance with paragraph 2 of Article 3;

(d) to make general or specific recommendations to the Contracting Parties regarding the conservation, management and wise use of wetlands and their flora and fauna;

(e) to request relevant international bodies to prepare reports and statistics on matters which are essentially international in character affecting wetlands.

3. The Contracting Parties shall ensure that those responsible at all levels for wetlands management shall be informed of, and take into consideration, recommendations of such Conferences concerning the conservation, management and wise use of wetlands and their flora and fauna.

Article 7*

1. The representatives of the Contracting Parties at such Conferences should indude persons who are experts on wetlands or waterfowl by reason of knowledge and experience gained in scientific, administrative or other appropriate capacities.

2. Each of the Contracting Parties represented at a Conference shall have one vote, recommendations being adopted by a simple majority of the votes cast, provided that not less than half the Contracting Parties east votes.

* These articles have been amended by the Conference of the Parties on May 28, 1987 (see separate document).


Article 8

1. The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources shall perform the continuing bureau duties under this Convention until such time as another organization or government is appointed by a majority of two-thirds of all Contracting Parties.

2. The continuing bureau duties shall be, inter alia:

(a) to assist in the convening and organizing of Conferences specified in Article 6;

(b) to maintain the List of Wetlands of International Importance and to be informed by the Contracting Parties of any additions, extensions, deletions or restrictions concerning wetlands included in the List provided in accordance with paragraph 5 of Article 2;

(c) to be informed by the Contracting Parties of any changes in the ecological character of wetlands induded in the List provided in accordance with paragraph 2 of Article 3;

(d) to forward notification of any alterations to the List, or changes in charaeter of wetlands included therein, to all Contracting Parties and to arrange for these matters to be discussed at the next Conference;

(e) to make known to the Contracting Party concerned, the recommendations of the Conferences in respect of such alterations to the List or of changes in the charaeter of wetlands included therein.


Article 9

1. This Convention shall remain open for signature indefinitely.

2. Any member of the United Nations or of one of the Specialized Agendes or of the International Atomic Energy Agency or Party to the Statute of the International Court of Justice may become a Party to this Convention by:

(a) signature without reservation as to ratification;

(b) signature subject to ratification followed by ratification;

(c) accession.

3. Ratification or accession shall be effected by the deposit of an instrument of ratification or accession with the Director-General or the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (hereinafter referred to as «the Depositary»).


Article 10

1. This Convention shall enter into force four months after seven States have become Parties to this Convention in accordance with paragraph 2 of Article 9.
2. Thereafter this Convention shall enter into force for each Contracting Party four months after the day of its signature without reservation as to ratification, or its deposit of an instrument of ratification or accession.

Article 10bis
1. This Convention may be amended at a meeting of the Contracting Parties convened for that purpose in accordance with this article.

2. Proposals for amendment may be made by any Contracting Party.

3. The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be communicated to the organization or government performing the continuing bureau duties under the Convention (hereinafter referred to as «the Bureau») and shall promptly be communicated by the Bureau to all Contracting Parties. Any comments on the text by the Contracting Parties shall be communicated to the Bureau within three months of the date on which the amendments were communicated to the Contracting Parties by the Bureau. The Bureau shall, immediately after the last day for submission of comments, communicate to the Contracting Parties all comments submitted by that day.

4. A meeting of Contracting Parties to consider an amendment communicated in accordance with paragraph 3 shall be convened by the Bureau upon the written request of one third of the Contracting Parties. The Bureau shall consult the Parties concerning the time and venue of the meeting.

5. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting Parties present and voting.

6. An amendment adopted shall enter into force for the Contracting Parties which have accepted it on the first day of the fourth month following the date on which two thirds of the Contracting Parties have deposited an instrument of acceptance with the Depositary. For each Contracting Party which deposits an instrument of acceptance after the date on which two thirds of the Contracting Parties have deposited an instrument of acceptance, the amendment shall enter into force on the first day of the fourth month following the date of the deposit of its instrument of acceptance.


Article 11

1. This Convention shall continue in force for an indefinite period.

2. Any Contracting Party may denounce this Convention after a period of five years from the date on which it entered into force for that Party by giving written notice thereof to the Depositary. Denunciation shall take effect four months after the day on which notice thereof is received by the Depositary.


Article 12

1. The Depositary shall inform all States that have signed and acceded to this Convention as soon as possible of:

(a) signatures to the Convention;

(b) deposits of instruments of ratification of this Convention;

(c) deposits of instruments of accession to this Convention;

(d) the date of entry into force of this Convention;

(e) notifications of denunciation of this Convention.

2. When this Convention has entered into force, the Depositary shall have it registered with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

Done at Ramsar this 2nd day of February 1971, in a single original in the English, French, German and Russian languages, all texts being equally authentic* which shall be deposited with the Depositary which shall send true copies thereof to all Contracting Parties.

* Pursuant to the Final Act of the Conference to conclude the Protocol, the Depositary provided the second Conference of the Contracting Parties with official veisions of the Convention in the Arabic. Chinese and Spanish languages, prepared in consultation with interested Governments and with the assistance of the Bureau.

 

Amendments of the Convention adopted 28 May 1987
by the Extraordinary Conference of the Contracting Parties

 

Article 6
The present text of paragraph 1 shall be replaced by the following wording:
1. There shall be established a Conference of the Contracting Parties to review and promote the implementation of this Convention. The Bureau referred to in Article 8, paragraph 1, shall convene ordinary meetings of the Conference of the Contracting Parties at intervals of not more than three years, unless the Conference decides otherwise, and extraordinary meetings at the written requests of at least one third of the Contracting Parties. Each ordinary meeting of the Conference of the Contracting Parties shall determine the time and venue of the next ordinary meeting.

The introductory phrase of paragraph 2 shall read as follows:

2. The Conference of the Contracting Parties shall be competent:

An additional item shall be included at the end of paragraph 2, as follows: (f) to adopt other recommendations, or resolutions, to promote the functioning of this Convention.
A new paragraph 4 is added which would read as follows:

4. The Conference of the Contracting Parties shall adopt rules of procedure for each of its meetings.

New paragraphs 5 and 6 are added, which would read as follows:

5. The Conference of the Contracting Parties shall establish and keep under review the fmancial regulations of this Convention. At each of its ordinary meetings, it shall adopt the budget for the next fmancial period by a two-third majority of Contracting Parties present and voting.
6. Each Contracting Party shall contribute to the budget according to a scale of contributions adopted by unanimity of the Contracting Parties present and voting at a meeting of the ordinary Conference of the Contracting Parties.

Article 7

Paragraph 2 is replaced by the following wording:

2. Each of the Contracting Parties represented at a Conference shall have one vote, recommendations, resolutions and decisions being adopted by a simple majority of the Contracting Parties present and voting, unless otherwise provided for in this Convention.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json