Teksti suurus:

Eestis asuvate valitsustevaheliste rahvusvaheliste organisatsioonide või muude rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonide andmekogu asutamine ning andmekogu põhimäärus

Eestis asuvate valitsustevaheliste rahvusvaheliste organisatsioonide või muude rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonide andmekogu asutamine ning andmekogu põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.05.2016
Avaldamismärge:RTL 2008, 87, 1227

Eestis asuvate valitsustevaheliste rahvusvaheliste organisatsioonide või muude rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonide andmekogu asutamine ning andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 24.10.2008 nr 10

Määrus kehtestatakse «Välissuhtlemisseaduse» § 9 lõike 14 alusel ja kooskõlas § 9 lõike 2 punktiga 9.

§ 1. Andmekogu

 (1) Andmekogu nimetus on «Eesti rahvusvaheliste organisatsioonide andmekogu» (edaspidi andmekogu), inglise keeles Database of International Organisations in Estonia.

 (2) Andmekogu pidamise eesmärk on kinnitada rahvusvahelise kokkuleppega loodud selliste rahvusvaheliste organisatsioonide või muude institutsioonide staatust, mille peakorter või asukoht on Eestis (edaspidi organisatsioon).

 (3) Andmekogu vastutav töötleja on Välisministeerium.

 (4) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna, mis koosneb digitaalsetest andmekogu kaartidest ning alusdokumentide toimikutest.

§ 2. Andmekogusse kantavad andmed

 (1) Andmekogusse kantakse organisatsiooni kohta järgmised põhiandmed:
 1) nimetus;
 2) asutamise kuupäev;
 3) asutamisdokumendi nimetus;
 4) tegevuse lõpetamise kuupäev;
 5) registrikood.

 (2) Organisatsiooni ja selle esindamise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
 1) asukoht (haldusüksus);
 2) kontaktandmed (aadress, sidevahendite numbrid, e-post, kodulehekülg);
 3) esindusõigusega isiku nimi;
 4) sellise isiku isikukood või sünnikuupäev;
 5) sellise isiku ametikoht organisatsioonis.

 (3) Andmekogu pidamiseks vajalikud andmed on:
 1) organisatsiooni registreerimise kuupäev;
 2) andmete muutmise kuupäev.

§ 3. Andmete esitamine

 (1) Organisatsiooni volitatud esindaja esitab organisatsiooni registreerimiseks § 2 lõike 1 punktides 1–4 ja lõikes 2 nimetatud andmetega avalduse Välisministeeriumile pärast organisatsiooni asutamist.

 (2) Organisatsiooni tegevuse lõpetamisel või andmete muutumisel edastab organisatsioon uued asjakohased andmed 1 nädala jooksul.

§ 4. Registreerimine ja andmete muutmine

  Välisministeerium registreerib organisatsiooni sellele registrikoodi andmisega ja muudab või parandab andmeid 1 nädala jooksul andmete nõuetekohasest esitamisest.

§ 5. Andmetele juurdepääs

  Välisministeerium avalikustab §-s 2 nimetatud andmed, välja arvatud § 2 lõike 2 punktis 4 nimetatud andmed, oma veebilehel.

§ 6. Andmete turvalisus

  Andmekogu turvaklass on K0T1S1 ning andmekogu turbeaste on L (madal).

§ 7. Andmete säilitamine

  Andmekogu kaarte ning alusdokumente (§ 3 lõikes 1 nimetatud avaldus) säilitatakse «Arhiiviseaduse» kohaselt.

Minister Urmas PAET


Kantsler Matti MAASIKAS