Teksti suurus:

Vaatleja pardale võtmise vajadus, vaatlejale esitatavad nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm ning vaatlejatega kaetuse vähendamise ulatus ja vaatlejatega kaetuse ajavahemiku määramise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Vaatleja pardale võtmise vajadus, vaatlejale esitatavad nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm ning vaatlejatega kaetuse vähendamise ulatus ja vaatlejatega kaetuse ajavahemiku määramise kord - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.10.2017
Avaldamismärge:RTL 2008, 87, 1220

Vaatleja pardale võtmise vajadus, vaatlejale esitatavad nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm ning vaatlejatega kaetuse vähendamise ulatus ja vaatlejatega kaetuse ajavahemiku määramise kord

Vastu võetud 23.10.2008 nr 44

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 241 lõigete 1, 4, 5 ja 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Eesti lipudokumenti omavale kalalaevale suunatavale vaatlejale esitatavad nõuded ja tema ülesanded ning vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm, vaatlejatega kaetuse vähendamise ulatus ja vaatlejatega kaetuse ajavahemiku määramise kord.

  (2) Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (edaspidi NAFO) reguleeritaval veealal tegutsevale kalalaevale suunatavale vaatlejale esitatavad nõuded ja tema ülesanded ning vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm on sätestatud Euroopa Liidu (edaspidi EL) nõukogu määruses 1386/2007/EÜ, milles sätestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleeritavas piirkonnas kohaldatavad kaitse ja rakendusmeetmed (ELT L 318, 05.12.2007, lk 8–11).

  (3) Määrusega määratakse püügipiirkond, kus püüdmisel, või liigid, mille püüdmisel peab Eesti lipudokumenti omav kalalaev pardale võtma vaatleja.

§ 2.  Vaatleja pardale võtmise vajadus

  Eesti lipudokumenti omav kalalaev peab pardale võtma vaatleja:
  1) EL nõukogu määruses 1386/2007/EÜ sätestatud juhul;
  2) EL nõukogu määruses 2347/2002/EÜ, millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi suhtes kohaldatavad konkreetsed juurdepääsunõuded ja nendega seotud tingimused (ELT L 351, 28.12.2002, lk 6–11), sätestatud juhul;
  3) EL nõukogu määruse 812/2004/EÜ, millega sätestatakse meetmed vaalaliste juhusliku püügi kohta püügipiirkondades ja muudetakse määrust nr 88/98/EÜ (ELT L 150, 30.04.2004, lk 12–31), lisas III sätestatud kalastusviiside korral, kui laeva kogupikkus on 15 m või enam;
  4) EL nõukogu poolt igal aastal kehtestatavas määruses, millega määratakse kindlaks teatavate kalavarude ja kalavaru rühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, sätestatud juhul.

2. peatükk VAATLEJALE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 3.  Nõuded vaatleja teadmistele ja oskustele

  Vaatleja haridus, teadmised ning oskused ja kogemused peavad olema järgmised:
  1) omandatud keskharidus;
  2) läbitud spetsiifiline koolitus;
  3) B1 või B2 või nendele tasemetele vastava tasemega eesti keele oskus ja vähemalt A2 tasemel inglise ning vene keele oskus koos ametialase sõnavara valdamisega;
  4) Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kalapüüki reguleerivate õigusaktide, rahvusvaheliste kalandusorganisatsioonide reguleeritaval veealal kehtivate kalapüüginõuete ning muid ametikohast tulenevaid ülesandeid reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus;
  5) piisavad teadmised kalaliikide ja püügivahendite identifitseerimiseks;
  6) side- ja navigatsiooniseadmete tundmine ja kasutamisoskus;
  7) oskus koguda algandmeid teadusuuringuteks, sealhulgas koguda proove ning teha täpseid vaatlusi ja ülestähendusi;
  8) muud ametikohal nõutavad teadmised ja oskused.

§ 4.  Nõuded vaatleja terviseseisundile

  Vaatleja peab oma terviseseisundi poolest olema võimeline täitma talle pandud ülesandeid.

§ 5.  Vaatlejatele esitatavad nõuded Euroopa Liidu määrustes

  Kui EL määrusega on vaatlejale esitatud nõuded, mis erinevad käesolevas peatükis sätestatust, kohaldatakse käesolevat peatükki EL määruses sätestatud erisustega.

3. peatükk VAATLEJA ÜLESANDED 

§ 6.  Vaatleja poolt kogutavad andmed

  (1) Vaatleja kogub andmeid:
  1) saagi koguse ja liigilise koosseisu, pardal olevate ja tagasiheidetud ning alamõõduliste kalade kohta, püügi aja, koha, sügavuse ning püünise veesolemise aja kohta püügioperatsioonide kaupa. Püügi koht määratakse laius- ja pikkuskraadi kaudu;
  2) laeval kasutatavate püügivahendite tüübi, võrgusilma suuruse, kinnitusviiside ja võrkpüüniste tarindite kohta;
  3) laeval korraldatud kontrolli kohta;
  4) muid asjakohaseid andmeid.

  (2) Käesoleva määruse § 2 punktis 3 sätestatud juhul peab vaatleja, lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule, koguma andmeid vaalaliste juhusliku püügi ja püügivahendite järelvedamisel surnud vaalaliste või elusana merre tagasi lastud vaalaliste kohta.

§ 7.  Vaatleja kasutatav valimikava

  Vaatleja kogub andmeid kala tagasiheitmise ja kala pardalejätmise kohta, järgides järgmist valimikava:
  1) iga loomuse kohta märgitakse kogu saagi kaal liikide kaupa ning vette tagasi lastava kala kaal liikide kaupa;
  2) vähemalt ühest loomusest päevas võetakse juhuslik valim, mis sorteeritakse ja registreeritakse kõikide olulisemate liikide pikkusnäitajad nii lossitava kui vette tagasi lastava saagiosa kohta.

§ 8.  Vaatleja ülesanded püügitegevuse kontrollimisel

  (1) Vaatleja kontrollib püügipäevikusse ja toodangu päevaraamatusse tehtud sissekannete õigsust ja vastavust nõuetele. Toodangu päevaraamatu kontrollimisel kasutatakse kala eluskaalu saamiseks kala- ja toodangu liigile sobivat ümberarvestustegurit, mis on määratud vastavalt §-le 12.

  (2) Vaatleja kontrollib laeva asukoha määramise süsteemide funktsioneerimist ja informeerib Keskkonnainspektsiooni ning laeva kaptenit lahknevustest nende süsteemide näitudes.

  (3) Vaatleja kontrollib kalalaeval trümmi vastavust trümmiplaanile.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikeid 1–3 ei rakendata vaalavaatlejatele, kes on määratud Läänemerel püüdvatele laevadele.

§ 9.  Vaatleja teavitamiskohustused

  (1) Vaatleja teavitab laeva kaptenit viivitamatult tema poolt avastatud vastuoludest laeva kalapüügitegevuse ja nõuete vahel.

  (2) Kui vaatleja tuvastab nõuete ilmse rikkumise, informeerib vaatleja sellest 24 tunni jooksul Keskkonnainspektsiooni või veealal viibivat NAFO inspektsioonilaeva.

§ 10.  Nõuded vaatleja ametiülesannete täitmisele

  (1) Vaatleja võtab kõik vajalikud meetmed tagamaks, et tema viibimine kalalaeva pardal ei häiri laeva nõuetekohast funktsioneerimist, sealhulgas püügitegevust.

  (2) Vaatleja peab oma ametiülesannete täitmisel hoidma saladuses teatavaks saanud andmeid, mis kujutavad endast ärisaladust, kui nende andmete avalikustamine ei tulene õigusaktidest.

4. peatükk VAATLEJA KOGUTUD ANDMETE ESITAMISE KORD JA VORM 

§ 11.  Vaatleja poolt täidetavad vormid ning nende täitmise aeg

  (1) Vaatleja kannab kalapüügiga seotud ning muud asjassepuutuvad andmed lisas 1 toodud vormidele.

  (2) Vormid täidetakse järgmiselt:
  1) vorm 1 «Kontrolli andmed» – kohe pärast laeva kontrollimist inspektorite poolt;
  2) vorm 2 «Toodangu andmed» – iga tootegrupi kohta terve püügireisi kestel;
  3) vorm 3 «Andmed elamis- ja töötingimuste kohta» – pärast püügireisi lõppu;
  4) vorm 4 «Andmed püütud kalade kohta» – üks kord päevas vähemalt kahe erineva kalaliigi kohta.

  (3) Vaatleja säilitab täidetud vorme vähemalt üks aasta pärast püügireisi lõppu.

§ 12.  Toodangu ümberarvestusteguri arvutamine

  Toodangu ümberarvestusteguri leidmiseks tehakse järgmised toimingud järgmises järjestuses:
  1) võetakse juhuslik proov töötlemisse minevast saagist;
  2) registreeritakse kalade arv ja kaal enne töötlemist ehk eluskaal;
  3) punktis 1 nimetatud proovi töötleb meeskond, kasutades selleks tavalisi töötlemise meetodeid;
  4) punktis 3 nimetatud töödeldud valmistoodang loetakse üle ja kaalutakse, saades töödeldud kaalu;
  5) punktis 2 nimetatud eluskaal jagatakse punktis 4 viidatud töödeldud kaaluga, saades tulemuseks ümberarvestusteguri.

§ 13.  Püügiaruanded

  (1) Paragrahvi 2 punktis 1 sätestatud juhul esitab vaatleja aruande käesoleva määruse lisades 2 ja 3 esitatud vormis.

  (2) Paragrahvi 2 punktis 2 sätestatud juhul esitab vaatleja aruande käesoleva määruse lisades 2 ja 4 esitatud vormis.

  (3) Paragrahvi 2 punktis 3 sätestatud juhul esitab vaatleja aruande käesoleva määruse lisas 5 esitatud vormis, kui püügivahendiks on traal ning lisas 6 esitatud vormis, kui püügivahendiks on seisev- või nakkevõrgud.

  (4) Paragrahvi 2 punktis 4 sätestatud juhul esitab vaatleja aruande käesoleva määruse lisas 2 esitatud vormis.

§ 14.  Püügiandmete esitamise viis ja aeg

  (1) Lisades 2 ja 3 nimetatud aruanded esitatakse Keskkonnainspektsioonile 20 päeva jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu.

  (2) Lisades 2 ja 3 nimetatud aruannete ingliskeelne koopia esitatakse Euroopa Komisjonile ja NAFO Sekretariaadile 20 päeva jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu.

  (3) Lisas 4 toodud aruanne esitatakse Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnainspektsioonile 3 kuu jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu.

  (4) Lisades 5 ja 6 nimetatud aruanded esitatakse Keskkonnainspektsioonile ja Keskkonnaministeeriumile 20 päeva jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu.

  (5) Aruanded edastatakse faksi teel või elektronposti kaudu või aruande saaja nõudmisel muul viisil. Aruande koopia jätab vaatleja endale.

  (6) Paragrahvi 11 lõikes 2 nimetatud täidetud vormid esitab vaatleja Keskkonnainspektsioonile viimase nõudmisel.

5. peatükk NAFO ALAL PÜÜDVATEL LAEVADEL VAATLEJATEGA KAETUSE VÄHENDAMISE ULATUS JA VAATLEJATEGA KAETUSE AJAVAHEMIKU MÄÄRAMISE KORD 

§ 15.  Vaatlejatega kaetuse vähendamise ulatus

  EL nõukogu määruse nr 1386/2007/EÜ artikli 34 lõikest 3 lähtuvalt vähendatakse vaatlejatega kaetuse ulatust NAFO reguleeritaval veealal püüdvatele laevadele kuni 75% ajast, mil laev või laevad on kalendriaasta jooksul püügil NAFO reguleeritaval veealal. Püügil viibimise aega mõõdetakse püügipäevades.

§ 16.  Vaatlejatega kaetuse ajavahemiku määramise kord

  (1) Iga aasta 1. detsembriks esitavad NAFO reguleeritaval veealal püüda soovivad ettevõtjad, kes on esitanud kutselise kalapüügiloa taotluse, Keskkonnainspektsioonile järgmise kalendriaasta kohta vaatlejatega kaetuse ulatuse vähendamise taotluse koos püügikavaga laevade kohta, millele taotletakse vaatlejatega kaetuse ulatuse vähendamist.

  (2) Lõikes 1 nimetatud püügikava peab sisaldama EL nõukogu määruse 1386/2007/EÜ artikli 16 lõikes 2 nimetatud andmeid iga laeva kohta püügireiside kaupa.

  (3) Lõikes 1 nimetatud taotluses märgitakse, millisele laevale vaatlejatega kaetuse vähendamist taotletakse. Kui taotletakse osalist vaatlejatega kaetuse vähendamist, märgitakse püügireisid, millal on laeval vaatleja.

  (4) Keskkonnainspektsioon testib lõikes 1 nimetatud taotluses märgitud laevade elektrooniliste andmete edastamist vastavalt EL nõukogu määruse 1386/2007/EÜ artikli 33 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (5) Keskkonnainspektsioon kinnitab 1. jaanuariks lõikes 4 nimetatud testimise vastavalt selles lõikes viidatud määruse nõuetele läbinud laevade nimekirja ja määrab vaatlejatega kaetuse ajavahemiku, märkides vaatlejatega kaetud püügireisid. Keskkonnainspektsioon arvestab oma otsuses vaatlejatega varustava teadusasutuse ettepanekuid tulenevalt EL nõukogu määruses nr 199/2008/EÜ, kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva ühenduse raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta (ELT L 060, 05.03.2008, lk 1–12), toodud teadusandmete kogumise vajadusest ning lõikes 1 nimetatud taotlust ja püügiplaani ning lähtub tasakaalust erinevaid liike ja erinevates piirkondades püüdvate kalalaevade vahel.

  (6) Keskkonnainspektsioon võib laevade nimekirja kinnitada ka lõikes 5 sätestatud tähtajast erineval ajal, kui lõikes 1 nimetatud püügiplaan esitatakse lõikes 1 sätestatud tähtajast hiljem või kui esitatud püügiplaani tehakse muudatusi.

6. peatükk LÄÄNEMEREL PÜÜDVATE LAEVADE VAATLEJATEGA KAETUSE VÄHENDAMISE ULATUS JA VAATLEJATEGA KAETUSE AJAVAHEMIKU MÄÄRAMISE KORD 

§ 17.  Vaatlejatega kaetuse vähendamise ulatus

  (1) EL nõukogu määruse nr 812/2004/EÜ lisa III punkti 2 alapunktist a lähtuvalt peab kalalaeva kalapüügiloa omanik, kes kasutab kalapüügil Läänemerel vähemalt 15 m kogupikkusega laeva, võtma laeva pardale vaatleja:
  1) kilu ja räime püügil vähemalt 5% ulatuses kalapüügiloa omanikule kuuluva laeva või laevade eelneva kalendriaasta püügikoormusest. Püügikoormust mõõdetakse vastavalt EL nõukogu määruse nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta (ELT L 358, 31.12.2002, lk 59–81) artikli 3 punktile 7;
  2) tursa püügil vähemalt 5% ulatuses § 2 punktis 2 viidatud EL nõukogu iga-aastases määruses sätestatud maksimaalselt sadamast ära olla lubatud päevadest;
  3) muude sihtliikide püügil vähemalt 5% ulatuses aastasest püügikoormusest.

  (2) Kalapüügiloa omanik võib lõikes 1 sätestatud kohustuse täitmiseks paigutada vaatleja ainult osale talle kuuluvatest laevadest, samuti võivad kalapüügiloa omanikud omavahel sõlmida kirjaliku kokkuleppe ühise vaatlejatega kaetuse tagamiseks. Seejuures peab olema tagatud vaatlejatega kaetus lõikes 1 sätestatud ulatuses. Kokkulepe tuleb esitada Keskkonnainspektsioonile.

  (3) Lõikes 1 sätestatud vaatlejatega kaetuse ulatust arvestatakse kalalaeva kalapüügiloa omanike kaupa, võttes aluseks kõigi talle kuuluvate vastavat kalaliiki püüdvate laevade poolt selle liigi püügil kasutatud või kasutatava püügikoormuse või sadamast äraoleku päevad.

§ 18.  Vaatlejatega kaetuse ajavahemiku määramise kord

  (1) Kalapüügiloa omanik peab vähemalt 14 kalendripäeva enne kalendriaasta esimest püügireisi esitama Keskkonnainspektsioonile kirjaliku teate selle kalendriaasta kavandatava püügiaja kohta. Teade peab sisaldama kuupäeva, millal kalalaev esmakordselt kalendriaasta jooksul püügile asub, kuulise täpsusega orienteeruvat püügiaega ja püügipiirkonda sihtliikide kaupa iga laeva kohta ning kalapüügiloa omaniku ettepanekut vaatlejate laevale võtmise aja kohta. Kui püügivahendiks on pelaagiline traal, siis peab kavandatav püügipiirkond olema märgitud vähemalt täpsusega, mis võimaldab hinnata, kas püük toimub lõuna- või põhjapool 59 põhjalaiuskraadi.

  (2) Keskkonnainspektsioon määrab lõikes 1 nimetatud teate alusel vaatlejatega kaetuse ajavahemiku laeva kohta, määrates minimaalse ajavahemiku, millal vaatleja peab olema kalalaeva pardal. Keskkonnainspektsioon arvestab oma otsuses vaatlejatega varustava teadusasutuse ettepanekuid tulenevalt EL nõukogu määruses nr 199/2008/EÜ toodud teadusandmete kogumise vajadusest, võimalusel ka kalapüügiloa omaniku ettepanekut vaatlejate laevale võtmise aja kohta, ning lähtub tasakaalust erinevaid liike ja erinevates piirkondades püüdvate kalalaevade vahel.

  (3) Lõikes 2 sätestatud otsus tehakse kümne tööpäeva jooksul lõikes 1 nimetatud teate saamisest. Tähtaja kulgemine peatub, kui Keskkonnainspektsioon on kalalaeva omanikult küsinud täiendavaid andmeid, täiendavate andmete esitamiseni.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.  Määruse rakendamine

  (1) 2008. aastal vähendatakse vaatlejatega kaetuse ulatust NAFO reguleeritaval veealal püüdvatele laevadele kuni 75% ajast alates § 16 lõikes 6 märgitud laevade nimekirja kinnitamisest kuni 31. detsembrini 2008, mil laev või laevad on püügil NAFO reguleeritaval veealal.

  (2) 2008. aastal esitatakse § 16 lõikes 2 nimetatud vaatlejatega kaetuse ulatuse vähendamise taotlus Keskkonnainspektsioonile 2 nädala jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist.

  (3) Paragrahvi 2 punkti 3, § 17 ja § 18 ei kohaldata 2008. aastal tehtava püügi kohta.

§ 20.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 7. mai 2003. a määrus nr 38 «Vaatlejale esitatavad nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm ning vaatleja pardale võtmise vajaduse määramine» (RTL 2003, 59, 831; 2004, 55, 924) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 27.10.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-06699.

 
Keskkonnaministri 23. oktoobri 2008. a määruse nr 44
«Vaatlejale esitatavad nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm ning vaatlejatega kaetuse vähendamise ulatus ja vaatlejatega kaetuse ajavahemiku määramise kord»
Lisa 1

ANDMETE KOGUMISE VORMID

Vorm 1 – Kontrolli andmed

NAFO KONTROLL
Reisi number:
Pardaletuleku kuupäev (pp.kk.aa)
 
Pardaletuleku aeg (UTC)
 
Kestus (tundides)
 
Rutiinne või kutsutud
 
Patrull-laeva nimi
 
Riik (inspektori päritoluriik)
 
1. inspektori nimi
 
2. inspektori nimi
 


Kommentaarid pardaloleku kohta: ______________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________


Vorm 2 – Toodangu andmed

TOODANGU KAAL
Reisi number:
Kalaliigi kood
(3-alfa)
Toote liik
Proovide arv
Toodangu keskmine kaal
(kg)
Märgitud kaal
(kg)
Rohkem/vähem märgitud
(% +või –)
Valmistoodangu tervisemärk
(on/ei ole)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Vorm 3 – Andmed elamis- ja töötingimuste kohta

ELAMIS-/TÖÖTINGIMUSED
Reisi number:


Kirjelda kapteni ja meeskonna koostööd: __________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Kirjelda elamistingimusi: _______________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Kirjelda proovivõtmise kohta: ___________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Kirjelda ohutustingimusi reisi vältel: ______________________________


Vorm 4 – Andmed püütud kalade kohta

ANDMED PIKKUSE KOHTA
Reisi number:
Traalitõmbe number
 
 
Traalitõmbe number
 
Kalaliigi kood (3-alfa)
 
 
Kalaliigi kood (3-alfa)
 
Proovi kaal (kg)
 
 
Proovi kaal (kg)
 
mm/cm*
Isendeid
Kokku
 
mm/cm*
Isendeid
Kokku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mõõdetud isendeid kokku
 
tk
 
Mõõdetud isendeid kokku
 
tk

· Kasutatava mõõtühiku ümber tõmmatakse ring ja tabelis olevaid numbreid täpsustatakse vastavalt vajadusele.

 

Keskkonnaministri 23. oktoobri 2008. a määruse nr 44
«Vaatlejale esitatavad nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm ning vaatlejatega kaetuse vähendamise ulatus ja vaatlejatega kaetuse ajavahemiku määramise kord»
Lisa 2
 
Keskkonnaministri 23. oktoobri 2008. a määruse nr 44
«Vaatlejale esitatavad nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm ning vaatlejatega kaetuse vähendamise ulatus ja vaatlejatega kaetuse ajavahemiku määramise kord»
Lisa 3

PARDAL HOITAVA SAAGI ARUANNE (kg)

Kalaliik

Vaatleja hinnang eluskaalus

EÜ kalalaeva kalapüügi-päevik

Toodangu päevik

Töötlemise viis

Kasutatud ümberarvestus-tegurid

Vaatleja hinnang töödeldud kaalus

 

3-alfa  kood

Kalakogus traali kohta

Kokku

Lehekülje nr

Lehekülje nr

 

Vaatleja

Kapten

Kalakogus traali kohta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Keskkonnaministri 23. oktoobri 2008. a määruse nr 44
«Vaatlejale esitatavad nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm ning vaatlejatega kaetuse vähendamise ulatus ja vaatlejatega kaetuse ajavahemiku määramise kord»
Lisa 4

SÜVALIIKIDE ARUANNE

Veeru tähis

Kirjeldus

Kohustuslik/Valikuline

Märkused

A

Riigi kolmetäheline tähis

K

 

B

Aasta

K

 

C

Statistiliselt väikseim püügiruut

K

 

D

Majandusvöönd/Reguleeritav veeala

K

 

E

ICESi piirkond

V

 

F

Kvartali nr

K

 

G

Kuu

V

 

H

Sügavuse kiht

V

Number 1 kuni 7, mis vastab 200 m intervallile, suurim sügavus üle 1200 m

I

Kalapüügi sügavus

K

Keskmine sügavus

J

Püügivahendi kategooria

K

Traaler

K

Püügivahendi alakategooria

V

 

L

Püügivõimsuse näitaja

K

Kilovatt-püügipäev

M

KW tunnid

V

Kilovatt-tunnid

N

Püügiaeg

V

tundides

O

Pardale jäetud kalaliik

K

Liigid vastavalt FAO koodidele (kg)

P

Tagasiheidetud kalaliik

K

Liigid vastavalt FAO koodidele (kg)

R

Pardale jäetud kalaliik

K

Liigid vastavalt FAO koodidele (kg)

S

Tagasiheidetud kalaliik

K

Liigid vastavalt FAO koodidele (kg)

 


Keskkonnaministri 23. oktoobri 2008. a määruse nr 44
«Vaatlejale esitatavad nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm ning vaatlejatega kaetuse vähendamise ulatus ja vaatlejatega kaetuse ajavahemiku määramise kord»
Lisa 5
 

Keskkonnaministri 23. oktoobri 2008. a määruse nr 44
«Vaatlejale esitatavad nõuded ja vaatleja ülesanded, vaatleja kogutud andmete esitamise kord ja vorm ning vaatlejatega kaetuse vähendamise ulatus ja vaatlejatega kaetuse ajavahemiku määramise kord»
Lisa 6


/otsingu_soovitused.json