Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.11.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 88, 1246

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 27.10.2008 nr 68

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 29 lõike 4 ja § 30 lõike 3 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 4. jaanuari 2002. a määruses nr 6 «Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise kord ning kohanemisaja läbimise nõuded ja hindamise kord» (RTL 2002, 10, 101; 85, 1337) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja sõnad «ning kohanemisaja läbimise nõuded ja hindamise kord»;

2) määruses asendatakse sõna «meditsiinikool» sõnadega «tervishoiu kõrgkool» vastavas käändes;

3) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ning kohanemisaja läbimise nõuded ja hindamise korra»;

4) paragrahvi 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu «Euroopa Liitu» sõnadega «Euroopa Majanduspiirkonda või Šveitsi»;

5) paragrahvi 2 punktid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Sobivustesti rakendamine arstile, eriarstile ja hambaarstile

Tervishoiuamet teeb välisriigis kvalifikatsiooni omandanud taotleja suhtes otsuse sooritada sobivustest järgmistel juhtudel:
1) taotleja on välisriigis omandanud kvalifikatsiooni õppekava (edaspidi taotleja õppekava) alusel, mis ei vasta «Ülikooliseaduse» § 291 lõike 5 ja «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 15 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud raamnõuetele ja
2) taotlejal puudub töökogemus, mida nõutakse Eestis arsti, eriarsti või hambaarstina töötamiseks.

§ 4. Sobivustesti rakendamine õele ja ämmaemandale

Tervishoiuamet teeb välisriigis kvalifikatsiooni omandanud taotleja suhtes otsuse sooritada sobivustest järgmistel juhtudel:
1) taotleja ei vasta «Ülikooliseaduse» § 291 lõike 5 ja «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 15 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud raamnõuetele ja
2) taotlejal puudub töökogemus, mida nõutakse Eestis üldõe või ämmaemandana töötamiseks.»;

7) paragrahvi 6 lõikest 6 ja § 11 lõikest 6 jäetakse välja sõnad «, kes on kvalifikatsiooni vastavuse hindamiseks valinud sobivustesti tegemise,»;

8) 3. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Sotsiaalministri 30. aprilli 2004. a määruses nr 42 «Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord*» (RTL 2004, 61, 1029; 2007, 85, 1432) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse määruses ja määruse lisades järgmiselt:

«Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord*»;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 29 lõike 4 alusel.»;

3) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «käesoleva määruse paragrahvides 6 ja 11 sätestatud juhtudel»;

4) määrust täiendatakse peatükiga 11 järgmises sõnastuses:

«11. peatükk
KVALIFIKATSIOONI VASTAVUSE HINDAMINE

§ 11. Kvalifikatsiooni vastavuse hindamine

(1) Tervishoiuamet võib küsida välisriigi pädevalt asutuselt kinnitust, et taotleja kvalifikatsiooni tõendav dokument on see, millele käesoleva määruse lisas viidatakse või on määruse lisas tooduga sisult sama, ja et taotleja kvalifikatsioon vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta tervishoiutöötajatele kehtestatud miinimumnõuetele.

(2) Kvalifikatsiooni vastavuse hindamisel kohaldatakse «Välisriigi kutsekvalifikatsiooni seaduse» § 17 lõigetes 3–5 sätestatut.»;

5) paragrahvid 6 ja 11 tunnistatakse kehtetuks;

6) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«* Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142); nõukogu direktiiv 2006/100/EÜ, millega kohandatakse teatavaid direktiive isikute vaba liikumise valdkonnas seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237).».

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json