Teksti suurus:

Teadus- ja arendustegevuse evalveerimise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.12.2009
Avaldamismärge:

Teadus- ja arendustegevuse evalveerimise tingimused ja kord

Vastu võetud 30.07.2004 nr 259
RT I 2004, 60, 428
jõustumine 08.08.2004

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

23.10.2008 nr 154 (RT I 2008, 46, 259) 1.11.2008

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 10 punkti 7 ja § 20 lõike 3 alusel.

§ 1. Evalveerimise eesmärk

Evalveerimise eesmärk on:
1) anda hinnang evalveeritavale teadus- ja arendustegevuse valdkonnale Eestis ja vastavas valdkonnas tegutsevas teadus- ja arendusasutuses või selle struktuuriüksuses lähtuvalt vastava valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud teadus- ja arendustegevuse tasemest;
2) selgitada ja tuua välja põhilised puudused evalveeritavas teadus- ja arendustegevuse valdkonnas;
3) anda soovitusi teadus- ja arendustegevuse valdkondade väljaarendamiseks ning teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes;

4) anda hinnang selle kohta, millise evalveeritud teadus- ja arendustegevuse valdkonna tase võimaldab vastavas õppevaldkonnas doktoriõpet läbi viia.

[RT I 2008, 46, 259 – jõust. 1.11.2008]

§ 2. Evalveerimise korraldamine

(1) Teadus- ja arendustegevuse evalveerimist teadus- ja arendusasutustes korraldab Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Teaduskompetentsi Nõukoguga.

(2) Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusena, avalik-õigusliku juriidilise isikuna või selle asutusena tegutseva teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevust evalveeritakse vähemalt kord kaheksa aasta jooksul. Evalveerimisega seotud kulud kaetakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu.

(3) Eraõigusliku juriidilise isikuna tegutseva teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevust evalveeritakse teadus- ja arendusasutuse taotlusel ja kulul. Eraõigusliku juriidilise isikuna tegutseva teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevuse valdkonna positiivne evalveerimisotsus kehtib kaheksa aastat.

§ 3. Evalveerimiskomisjon

(1) Teadus- ja arendustegevuse evalveerimist viib läbi kolme- kuni kuueliikmeline ajutine evalveerimiskomisjon (edaspidi evalveerimiskomisjon), kelle koosseisu kuulub vähemalt kolm väliseksperti. Evalveerimiskomisjoni saadab teadus- ja arendusasutuses vaatlejana Teaduskompetentsi Nõukogu esindaja.

[RT I 2008, 46, 259 – jõust. 1.11.2008]

(2) Evalveerimiskomisjoni koosseisu ja töökorra (sh juhendmaterjali evalveerimishinnangu kujundamiseks), teadus- ja arendustegevuse valdkondade evalveerimise kava ning evalveerimise tähtajad kinnitab Teaduskompetentsi Nõukogu ettepanekul haridus- ja teadusminister käskkirjaga.

[RT I 2008, 46, 259 – jõust. 1.11.2008]

 

§ 4. Eneseanalüüsi aruanne

(1) Teadus- ja arendusasutus, kelle tegevust teadus- ja arendustegevuse valdkonnas evalveeritakse, esitab evalveerimise läbiviimist korraldavale asutusele elektrooniliselt eneseanalüüsi aruande hiljemalt üks kuu enne evalveerimiskomisjoni asutusse saabumist.

(2) Teadus- ja arendusasutuse eneseanalüüsi aruandes peavad sisalduma:

1) asutuse/struktuuriüksuse tegevuse lühiülevaade;

2) asutuse/struktuuriüksuse tegevuse seos asutuse/struktuuriüksuse arengukavaga;

3) andmed tööruumide ning teadusaparatuuri ja teaduslike kogude või kollektsioonide kohta;

4) andmed teadustulemuste populariseerimise kohta;

5) hinnang senisele tegevusele ja arenguperspektiivile;

6) hinnang eelmisel evalveerimisel tehtud märkuste ja soovituste arvestamise kohta;

7) andmed teadusteemade, uurimistoetuste, uurimisprojektide ja teiste finantseerimisallikate kohta;

8) lühikokkuvõtted käesoleva lõike punktis 7 nimetatud teadusteemade ja uurimisprojektide kohta;

9) andmed arendustegevuse kohta;

10) andmed teaduspublikatsioonide kohta;

11) andmed patentide ja patenditaotluste kohta;

12) andmed riigisisese ja rahvusvahelise koostöö kohta, sh koostöö kohta ettevõtlussektoriga;

13) koondandmed asutuse/struktuuriüksuse teadustöötajate ja õppejõudude kohta (nimi, ametikoht, ametikohal töötamise aeg);

14) teadustöötajate elulookirjeldused;

15) andmed kraadiõppes osalemise, sh dissertatsioonide kaitsmiste kohta;

16) andmed seniste evalveerimiste, teadusalaste tunnustuste kohta.

(3) Evalveerimise läbiviimist korraldav asutus saadab käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud, vahendatud ja töödeldud andmed teadus- ja arendusasutusele kinnitamiseks.

(4) Teadus- ja arendusasutus saadab kinnitatud andmed evalveerimise läbiviimist korraldavale asutusele tagasi hiljemalt 10 päeva jooksul pärast andmete saamist. Evalveerimise läbiviimist korraldav asutus edastab saadud andmed evalveerimiskomisjonile.

[RT I 2008, 46, 259 – jõust. 1.11.2008]

 

§ 5. Evalveerimise läbiviimine

(1) Evalveerimiskomisjonil on kohustus külastada teadus- ja arendusasutusi, vestelda teadustöötajate, õppejõudude ja üliõpilastega ning õigus nõuda evalveerimisel tähtsust omavate täiendavate materjalide esitamist.

(2) Evalveerimikomisjoni saabumisest teatatakse teadus- ja arendusasutusele vähemalt kolm kuud ette.

(3) Teadus- ja arendusasutus, kus teadus- ja arendustegevust evalveeritakse, tagab evalveerimiskomisjonile tööks vajalikud tingimused (tööruum, tehnilised vahendid, vestlusele kutsutavate isikute teavitamine).

(4) [Kehtetu – RT I 2008, 46, 259 – jõust. 1.11.2008]

(5) Evalveerimiskomisjoni töö kokkuvõte peab sisaldama hinnangut lähtuvalt järgmistest kriteeriumidest ja andmetest:

1) teadus- ja arendustegevuse tase, sisuline kvaliteet ja uudsus võrreldes rahvusvaheliselt tunnustatud teadus- ja arendustegevuse tasemega vastavas valdkonnas ning olulisus Eesti majandusele, avalikule sektorile ja kultuurile;

2) teadusteemade täitjate kvalifikatsioon võrreldes rahvusvaheliselt tunnustatud tasemega, uurimisrühmade jätkusuutlikkus, doktoriõppe maht, kvaliteet ja noorte teadlaste järelkasv;

3) uurimiskeskkond, sealhulgas rahaliste vahendite, seadmete ja ruumide olemasolu;

4) riigisisene ja rahvusvaheline koostöö, uurimisrühmade liikmete osalemine rahvusvahelistes ja Eesti teadusorganisatsioonides ning teaduspoliitilistes kogudes, teadusajakirjade toimetuskolleegiumides ja teaduskonverentside korraldamisel;

5) doktoriõppe läbiviimise võimalikkus evalveeritud teadus- ja arendustegevuse valdkonna taseme põhjal vastavas valdkonnas.

[RT I 2008, 46, 259 – jõust. 1.11.2008]


(51) Evalveerimiskomisjoni töö kokkuvõte peab sisaldama soovitusi teadus- ja arendustegevuse valdkondade väljaarendamiseks ning teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes.

[RT I 2008, 46, 259 – jõust. 1.11.2008]

 

§ 6. Evalveerimiskomisjoni hinnang

(1) Evalveerimiskomisjon  annab teadus- ja arendustegevuse evalveeritavale valdkonnale üldhinnangu ja hinnangu vastavas valdkonnas tegutseva teadus- ja arendusasutuse tegevuse tasemele neljapallisel skaalal: väga hea (excellent), hea (good), rahuldav (satisfactory), mitterahuldav (unsatisfactory). Hinnangud vormistatakse evalveerimiskomisjoni töö kokkuvõttes.

[RT I 2008, 46, 259 – jõust. 1.11.2008]

(2) Negatiivse evalveerimishinnangu aluseks on evalveerimiskomisjoni mitterahuldav hinnang või teadus- ja arendusasutuse keeldumine evalveerimisest.

(3) Positiivse evalveerimishinnangu saanud teadus- ja arendusasutusele antakse soovitusi tegevuse korraldamiseks vastavas valdkonnas, lähtudes kogu valdkonnale antud hinnangutest. Negatiivse evalveerimishinnangu saanud teadus- ja arendusasutusele, v.a evalveerimisest keeldunud teadus- ja arendusasutusele, antakse põhjendatud hinnang negatiivse evalveerimise kohta ning teadus- ja arendustegevuse jätkamise otstarbekuse osas selles valdkonnas.

[RT I 2008, 46, 259 – jõust. 1.11.2008]

§ 7. Teaduskompetentsi Nõukogu ettepanek


(1) Evalveerimiskomisjoni töö kokkuvõte edastatakse Teaduskompetentsi Nõukogule ning teadus- ja arendusasutusele, kus evalveerimine läbi viidi, ühe kuu jooksul pärast evalveerimise läbiviimist.

[RT I 2008, 46, 259 – jõust. 1.11.2008]

(2) Teadus- ja arendusasutus, kus evalveerimine läbi viidi, võib ühe kuu jooksul pärast evalveerimiskomisjoni töö kokkuvõtte talle teatavaks tegemist esitada Teaduskompetentsi Nõukogule motiveeritud kirjaliku seisukoha evalveerimiskomisjoni töö kokkuvõtte kohta.

[RT I 2008, 46, 259 – jõust. 1.11.2008]

(3) Teaduskompetentsi Nõukogu teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud materjalide põhjal haridus- ja teadusministrile motiveeritud ettepaneku evalveerimise tulemuste kinnitamiseks.

§ 8. Evalveerimise tulemuse kinnitamine

(1) Haridus- ja teadusminister kinnitab Teaduskompetentsi Nõukogu ettepanekute alusel evalveerimise tulemuse käskkirjaga või saadab selle Teaduskompetentsi Nõukogule tagasi täiendavaks läbivaatamiseks.

(2) Käskkiri evalveerimise tulemuste kohta tehakse teatavaks teadus- ja arendusasutusele, kelle teadus- ja arendustegevust evalveeriti, sihtasutustele, kelle riik on asutanud teadus- ja arendustegevuse finantseerimiseks ja Eesti Teaduste Akadeemiale. Käskkiri riigi-, kohaliku omavalitsuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena tegutseva teadus- ja arendusasutuse evalveerimise tulemuste kohta tehakse teatavaks ka ministrile, kelle juhitava ministeeriumi valitsemisalasse teadus- ja arendusasutus kuulub, vallavanemale, linnapeale või avalik-õigusliku juriidilise isiku juhile.

(3) Kui teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevust vastavas teadus- ja arendustegevuse valdkonnas evalveeritakse negatiivselt, ei viida uut evalveerimist läbi enne ühe aasta möödumist negatiivse evalveerimisotsuse tegemisest.

§ 9. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json