Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. aprilli 2005. a määruse nr 28 “Eesti Maavarade Komisjoni põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.11.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 88, 1243

Keskkonnaministri 21. aprilli 2005. a määruse nr 28 “Eesti Maavarade Komisjoni põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 23.10.2008 nr 45

Määrus kehtestatakse «Maapõueseaduse» § 6 lõike 1 alusel.

Keskkonnaministri 21. aprilli 2005. a määrust nr 28 «Eesti Maavarade Komisjoni põhimäärus» (RTL 2005, 47, 649) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) maavaravarude riikliku koondbilansi läbivaatamine ja selle kohta seisukoha andmine;»;

2) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Komisjoni koosseisu kuuluvad Keskkonnaministeeriumi, Maa-ameti, Tehnilise Järelevalve Ameti, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ja erialaliitude esindajad ning vajadusel teised erialaasjatundjad.

(2) Komisjoni koosseisu kuulub 5–15 liiget.»;

3) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Komisjoni koosolekust võib osa võtma kutsuda isikuid, keda arutletav küsimus puudutab. Nende isikute kutsumisest teavitatakse komisjoni liikmeid lõikes 2 sätestatud ajal.»;

4) paragrahvi 7 lõike 2 lõppu lisatakse lause: «Eriarvamus peab olema põhjendatud.»;

5) paragrahvi 7 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json