HALDUSÕIGUSRahvastikuõigusVälislepingud viisaküsimustes

HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kordVälislepingud

Riigid ja territooriumidPoola

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi välisministri noot Eesti Vabariigi Valitsuse ja Poola Vabariigi Valitsuse vahelise viisavaba liikumise lepingu sõlmimisest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1994, 23, 70

Eesti Vabariigi välisministri noot Eesti Vabariigi Valitsuse ja Poola Vabariigi Valitsuse vahelise viisavaba liikumise lepingu sõlmimisest

Vastu võetud 25.02.1993

 

Väljavõte mitteametlikust tõlkest

1. Ühe riigi kodanikel on hoolimata oma alalisest elukohast õigus vabalt teise riigi territooriumile siseneda, sealt läbi sõita ja seal viibida kuni kolmkümmend päeva arvestatuna piiriületamise kuupäevast ning sealt vabalt ilma viisata lahkuda käesoleva lepingu lisas loetletud kehtivate reisidokumentide alusel, kus on ära näidatud nende kodakondsus.

Seda perioodi võib vajaduse korral pikendada vastuvõtjariigi kompetentsete ametivõimude poolt.

2. Ühe riigi kodanikel, kes omavad välisministeeriumi poolt välja antud diplomaatilist või ametipassi või kes on teise riigi territooriumil asuva diplomaatilise esinduse, konsulaarpunkti või rahvusvaheliste organisatsioonide personali liikmed, on õigus viibida sellel territooriumil ilma viisata oma ametisoleku aja jooskul. Lähetajariigi välisministeerium teatab neist isikutest vastuvõtjariigi diplomaatilisele esindusele enne nende ametikohale määramist.

Need sätted laienevad ka ülalmainitud isikute perekonda kuuluvate ülalpeetavate isikute kohta, hoolimata nendele kuuluva passi liigist.

3. Punkti 1 sätted ei laiene sellistele ühe riigi kodanikele, kes kavatsevad tulla teise riigi territooriumile tööle või osalema mõnes muus tulutoovas ettevõtmises, samuti neile, kes tulevad sinna alaliselt elama.

Mõlema riigi kodanikel, kes omavad alalist elukohta teise riigi territooriumil, on õigus vabalt lahkuda selle riigi territooriumilt või sinna tagasi pöörduda ilma viisata, kui neil on kehtiv alaline elamisluba.

4. Ühe riigi kodanikud ei ole teise riigi piiri ületamisel ja selle territooriumil viibimise ajal vabastatud vastavate seaduste ja määruste järgimise kohustusest.

Lepingupooled informeerivad teineteist piiri ületavatele isikutele esitatavate lisanõuete olemasolust või tarvituselevõtust, sealhulgas kõigist rahalistest nõuetest, mis puudutavad riigis viibimise kulude kandmise viisi.

5. Käesoleva lepingu sätted ei kahjusta mõlema riigi õigust keelduda laskmast oma territooriumile siseneda või seal viibida teise riigi kodanikel selle riigi enda seaduste alusel.

6. Lepingupooled on kohustatud ilma lisaformaalsusteta vastu võtma kolmanda riigi kodanikke, kes ei täida või kes pole saanud täita ühe riigi territooriumile sisenemise või seal viibimise nõudeid, kui nad sisenemise või viibimise ajal omasid teise riigi kehtivat viisat või viibimisluba.

Vastuvõtmise kohustus puudub, kui välismaalase reis edasi mõnda kolmandasse riiki on võimalik, lubatav ja teostatav, eelkõige kui see välismaalane on nimetatud kolmandas riigis vahepeal peatunud.

Vastuvõtmise kohustus puudub ka siis, kui välismaalane omas sisenemisel tema vastuvõtmist nõudva riigi territooriumile selle riigi kehtivat viisat või viibimisluba või kui talle pärast sisenemist anti selle riigi poolt välja viisa või viibimisluba.

Lepingupooled kohustuvad käesolevas punktis viidatud isikuid samadel tingimustel vastu võtma, kui nad rahulduvad sellega, et nende sisenemise ajal ühe riigi territooriumile ei omanud need isikud teise riigi kodakondsust, kehtivat viisat või viibimisluba.

7. Lepingupool, kellele esitati taotlus võtta vastu ilma loata riigis viibiv isik, peab vastama taotlusele hiljemalt seitsme päeva jooskul.

Lepingupool, kellele esitati taotlus võtta vastu ilma loata riigis viibiv isik ja kes on taotluse vastu võtnud, peab selle isiku vastu võtma ühe kuu jooksul. Seda tähtaega võib pikendada taotluse esitanud poole nõudmisel.

8. Mõlemad lepingupooled teatavad diplomaatiliste kanalite kaudu teineteisele kolmekümne päeva jooksul, arvestades käesoleva lepingu sõlmimisest, millised ametkonnad on kompetentsed tegelema neist ühe riigi taotlustega võtta vastu teise riigi territooriumil viibivaid isikuid.

9. Ühe riigi kodanikud, kes on kaotanud oma reisidokumendid teise riigi territooriumil, on kohustatud viivitamatult sellest teatama selle riigi kompetentsetele ametivõimudele. Nimetatud ametivõimud annavad neile välja tõendi, mis kinnitab seda teadet. Selle alusel annab vastava riigi diplomaatiline esindus või konsulaarpunkt välja uue reisidokumendi.

10. Ühiskondlikest põhjustest tingitud erandjuhtudel seoses loodusõnnetustega või selleks, et kindlustada riigi julgeolekut või avalikku korda, võivad mõlemad riigid osaliselt või täielikult käesoleva lepingu peatada, kas kogu oma territooriumil või osal territooriumist, kus põhjus peatamiseks tekkis. Sellised otsused ei laiene käesoleva lepingu punktide 6, 7 ja 8 sätetele.

Käesoleva lepingu peatamisest või peatamise tühistamisest teatatakse viivitamatult diplomaatiliste kanalite kaudu.

11. Vajaduse korral vahetavad lepingupoolte kompetentsed ametivõimud informatsiooni ja konsulteerivad omavahel käesoleva lepingu rakendamisega seotud küsimustes.

12. Lepingupooled vahetavad omavahel diplomaatiliste kanalite kaudu kehtivate reisidokumentide jäljendeid hiljemalt kolmekümne päeva jooksul, arvestades käesoleva lepingu jõustumisest. Iga olemasolevatesse reisidokumentidesse tehtava muudatuse või uute dokumentide kasutuselevõtu puhul edastatakse nende jäljendid samu kanaleid pidi.

13. Käesolev leping kuulub kinnitamisele kooskõlas mõlema lepingupoole seadustega ja see jõustub, kui on möödunud kolmkümmend päeva sellest kinnitusest lõpliku teatamise kuupäevast. Kuni selle ajani kehtib leping ajutiselt.

Käesolev leping sõlmitakse määramatuks ajaks ja see jääb jõusse, kuni on möödunud kolmkümmend päeva kuupäevast, mil üks lepingupooltest on teatanud teisele lepingupoolele kirjalikult oma otsusest leping lõpetada.

Alus: Vabariigi Valitsuse protokolliline otsus 6. juulist 1992. a. (Vabariigi Valitsuse 6. juuli 1992. a. istungi protokoll nr. 45, p. 19)

 

 

Lisa
Poola Vabariigi Valitsuse ja Eesti Vabariigi Valitsuse vahelise viisanõude kaotamise lepingu punktile 1

Poola Vabariigi kodakondsust kinnitavad reisidokumendid on:

- harilik pass,
- diplomaatiline pass,
- ametipass,
- meremehe teenistusraamat,
- ajutine pass.

Eesti Vabariigi kodakondsust kinnitavad dokumendid on:

- harilik pass,
- diplomaatiline pass,
- meremehe teenistusraamat,
- Eesti Vabariiki tagasipöördumise dokument.

  

 

Tallinn, February 25, 1993

His Excellency
Krzysztof Skubiszewski
Minister for Foreign Affairs of the Republic of Poland

Your Excellency,

I have the great honour to inform Your Excellency that the Government of the Republic of Estonia meets the proposals contained in Your Note, the approved text of which reads as follows:

«The Government of the Republic of Poland, guided by the desire further to develop friendly and good neighbourly relations between the two states, deem it appropriate to suggest to the Government of the Republic of Estonia to waive the visa requirement between the two states in the following terms:

1. Nationals of one state, irrespective of the place of their permanent residence, shall be free to enter, transit through and stay for a period of up to thirty days in the territory of the other state from the date of crossing the border and shall be free to exit without visas on the basis valid travel documents showing their nationality and listed in the annex to this Agreement.

That period may, when reasonable, be extended by the competent authorities of the receiving state.

2. Nationals of one State holding diplomatic or official passports issued by the Ministry of Foreign Affairs, being members of the staff of a diplomatic mission, a consular office or international organizations having offices in the territory of the other state, may stay in its territory without visas for the time of their official assignment. Such persons shall be notified by the Ministry of Foreign Affairs of the sending state to the diplomatic mission of the receiving state before their posting.

These provisions shall apply also to dependants of the above mentioned persons forming part of their household regardless of the type of a passport they hold.

3. The provisions of point 1 shall not apply to those nationals of one state intending to come to the territory of the other state for employment or participation in any other gainful activity, as well as to those proceeding for permanent stay.

Nationals of the two states who permanently reside in the territory of the other state are free to leave its territory or to return to it without a visa if they have valid permanent residence permits.

4. Nationals of one state, while crossing the border of the other state and at the time of their stay in its territory, shall not be exempted from the necessity of complying with the respective laws and regulations.

The Contracting Parties shall inform each other about the existence or introduction of additional requirements to be complied with by the persons crossing the border, including any financial requirements related to the manner of covering the costs of stay.

5. The provisions of this Agreement shall not contravene the right of each of the two states to refuse leave to enter or stay in its territory to any national of the other state under its own laws.

6. The Contracting Parties shall have the duty to receive, without any further formalities, citizens of third countries who do not comply or have failed to comply with the requirements concerning their entry or stay in the territory of one state, if at the time of their entry or stay they held a valid visa or a valid permit to stay in the ther state.

The duty to receive shall not exist in any further travel by a foreigner to a third country is possible allowable and feasible, in particular if in the meantime hat foreigner has stopped over in that third country.

The duty to receive shall not exist also when a foreigner, at the time of entry into the territory of the state requesting his admission, held its valid visa or permit to stay, or else when after the entry he was issued a visa or a permit to stay by that state.

The Contracting Parties shall have the duty to receive the persons referred to in this point on the same terms and conditions, if they are satisfied that at the time of their entry into the territory of one state such persons did not hold the nationality of the other state, its valid visa or permit to stay.

7. The Contracting Party, to which an application is made to receive a person staying without a permit, shall reply to the application at the latest within seven days.

The Contracting Party, to which an application is made to receive a person staying without a permit and which has accepted the application, shall receive that person within one month. This time limit may be extended at the request of the applying Party.

8. The two Contracting Parties shall within thirty days from the conclusion of this Agreement inform each other through the diplomatic channel about the authorities competent to deal with applications of one of the states to receive persons in the territory of the other state.

9. Nationals of one state who have lost their travel documents in the territory of the other state shall have the duty to immediately notify the competent authorities of that state. These authorities shall issue them a statement confirming the notification. On this basis, the diplomatic mission or consular office of the respective state shall issue a new travel document.

10. In exceptional cases, for reasons of public health, in connection with natural disasters or in order to ensure the security of the state or to enforce public law and order, each of the states may suspend this Agreement in whole or in part, over the whole of or over that part of its territory where the reason for the suspension has occurred. Such decisions shall not apply to the provisions of points 6, 7 and 8 of this Agreement.

Notifications of the suspension or of the lifting of the suspension of this Agreement shall be made immediately through the diplomatic channels.

11. The competent authorities of the Contracting Parties shall as may be necessary exchange information and consult each other on matters pertaining to the implementation of this Agreement.

12. The Contracting Parties shall through the diplomatic channels exchange samples of valid travel documents no later than within thirty days from the entry into force of this Agreement. In the event of any change to the existing travel documents or of introduction of new ones, their samples shall be delivered through the same hannels.

13. This Agreement shall be subject to approval in accordance with the law of each of the Contracting Parties and shall enter into force after the lapse of thirty days from the date of final notification of this approval. Until that time, this Agreement shall be applied temporarily.

This Agreement is concluded for a indefinite time and shall remain in force until the end of thirty days from the date on which one of the Contracting Parties notifies the other Contracting Party in writing about its decision to terminate it.

If the above are acceptable to the Government of the Republic of Estonia, I have the honour to suggest that the present Note and Your Excellency's reply constitute an Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Estonia.

  

 

Annex
to Point of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Estonia on the abolition of the visa requirements

The Republic of Poland's travel documents in evidence of nationality shall be as follows:

- ordinary passport,
- diplomatic passport,
- official passport,
- seaman's book,
- temporary passport.

The Republic of Estonia's travel documents in evidence of nationality shall be as follows:

- ordinary passport,
- diplomatic passport,
- seaman's book,
- document of return to the Republic of Estonia.»

This exchange of Notes constitutes an agreement between the Governments of our countries.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

 

Trivimi VELLISTE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json