Teksti suurus:

Perroonil teostatava tehnilise järelevalve kord ja aruande vormid Eesti lennuvälju kasutavate Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide ning Euroopa Liidu liikmesriikide õhusõidukite suhtes

Perroonil teostatava tehnilise järelevalve kord ja aruande vormid Eesti lennuvälju kasutavate Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide ning Euroopa Liidu liikmesriikide õhusõidukite suhtes - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.11.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:

Perroonil teostatava tehnilise järelevalve kord ja aruande vormid Eesti lennuvälju kasutavate Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide ning Euroopa Liidu liikmesriikide õhusõidukite suhtes1

Vastu võetud 01.03.2006 nr 21
RTL 2006, 22, 373
jõustumine 10.03.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.10.2008RTL 2008, 87, 122203.11.2008

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 91 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Eesti lennuvälju kasutavate Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide ning Euroopa Liidu liikmesriikide õhusõidukite perroonil teostatava tehnilise järelevalve (edaspidi kontrolli) kord ja aruande vormid.

§ 2. Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:
 1) rahvusvahelised ohutusstandardid – kontrollimise ajal kehtivad 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioonis ja selle lisades (edaspidi konventsioon) sisalduvad ohutusstandardid;
 2) välisriigi õhusõiduk – käesoleva määruse paragrahvis 1 nimetatud tsiviilõhusõiduk, mida ei käitata Eesti ettevõtja poolt ja/või mis ei kuulu Lennuameti järelevalve alla;
 3) lennuväli – lennuväli või kopteriväljak lennundusseaduse § 34 tähenduses.

§ 3. Kontrolli objekt

 (1) Kontrolli objektiks on välisriigi õhusõiduk, mille puhul on alust kahtlustada selle mittevastavust rahvusvahelistele ohutusstandarditele, ja:
 1) mille kohta on saadud teavet puuduliku hoolduse, ilmselgete kahjustuste, rikete või puuduste kohta;
 2) mille puhul on saadud teavet, et õhusõiduk on sooritanud ebaharilikke manöövreid;
 3) mille puhul eelmise samalaadse kontrolli käigus ilmnesid õhusõiduki mittevastavused rahvusvahelistele ohutusstandarditele ning on põhjust arvata, et need ei ole kõrvaldatud;
 4) mille kohta on andmeid, et õhusõiduki registreerinud riigi pädevad asutused ei teosta nõuetekohast ohutusalast järelevalvet;
 5) mille käitaja kohta laekunud teave annab alust kahtlustada kõrvalekaldumist rahvusvahelistest ohutusstandarditest või mille käitaja poolt kasutatava muu õhusõiduki eelmise samalaadse kontrollimise käigus ilmnesid puudused.

 (2) Välisriikide õhusõidukeid võib kontrollida ka lõikes 1 nimetatud aluste puudumisel.

§ 4. Kontrolli läbiviimine

 (1) Välisriikide õhusõidukite kontrolli teostab Lennuamet.

 (2) Välisriigi õhusõidukil kontrollitakse käesoleva määruse lisas 2 sätestatud vormi kohase perroonil kontrolli aruande alusel õhusõiduki käitamiseks vajalike dokumentide olemasolu ja vastavust rahvusvahelistele ohutusstandarditele, meeskonna vastavust rahvusvahelistele ohutusstandarditele, õhusõiduki tehnilist seisukorda, varustust, lasti ja lastiveotingimusi ning nende vastavust rahvusvahelistele ohutusstandarditele. Õhusõiduki kontrollimisel võetakse lisaks arvesse ka õhusõiduki tootja kehtestatud standardeid.
[RTL 2008, 87, 1222 - jõust. 03.11.2008]

 (3) Konventsiooniga mitteühinenud riigi õhusõidukeid kontrollitakse samadel tingimustel ja ulatuses kui nimetatud konventsiooniga ühinenud riikide õhusõidukeid.

 (4) Kontrolli teostamiseks kogub järelevalvet teostav ametnik teavet järgmistest allikatest:
 1) pilootide aruanded;
 2) hooldusorganisatsioonide aruanded;
 3) lennuohutust mõjutavate juhtumite aruanded;
 4) liikmesriikide pädevatest asutustest sõltumatute organisatsioonide poolt esitatud teave;
 5) kaebused.

 (5) Lõikes 4 nimetatud teave kantakse käesoleva määruse lisas 1 toodud standardaruande vormile.

 (6) Kui teavet õhusõiduki puuduste kohta antakse Lennuametile vabatahtlikult, ei märgita kontrollimise aruannetesse sellise teabe allikat.

 (7) Kui õhusõiduki käitaja esindajat ei ole võimalik teavitada või kui käitaja esindaja ei viibi õhusõidukis või selle ümbruses, siis õhusõiduki kontrolli käesoleva määruse mõistes ei teostata. Sellisel juhul viiakse läbi õhusõiduki visuaalne välispidine kontroll.
[RTL 2008, 87, 1222 - jõust. 03.11.2008]

 (8) Õhusõiduki kontrollimisega ei tohi põhjustada käitajale õhusõiduki kavandatud väljumisajas põhjendamatut viivitust. Põhjendatud viivituseks loetakse kahtlusi seoses lennuks ettevalmistumise nõuetekohasusega ning õhusõiduki lennukõlblikkusega või muid asjaolusid, mis võivad mõjutada õhusõiduki ja selles viibijate ohutust.
[RTL 2008, 87, 1222 - jõust. 03.11.2008]

§ 5. Kontrolli tulemused

 (1) Pärast kontrolli teostamist koostatakse käesoleva määruse lisas 2 sätestatud vormi kohane perroonil kontrollimise aruanne ja lisa 3 kohane kontrollakt (edaspidi kontrollakt).
[RTL 2008, 87, 1222 - jõust. 03.11.2008]

 (2) Kontrolli käigus tuvastatud mittevastavused rahvusvahelistele ohutusstandarditele liigitatakse järgmiselt:
 1) esimese kategooria puudus – ei mõjuta õhusõiduki ohutut käitamist märkimisväärselt;
[RTL 2008, 87, 1222 - jõust. 03.11.2008]
 2) teise kategooria puudus – võib mõjutada õhusõiduki ohutut käitamist olulisel määral;
[RTL 2008, 87, 1222 - jõust. 03.11.2008]
 3) kolmanda kategooria puudus – võib mõjutada õhusõiduki ohutut käitamist väga oluliselt.
[RTL 2008, 87, 1222 - jõust. 03.11.2008]

 (3) Perroonil kontrollimise aruanne ja kontrollakt hõlmab ka teavet kontrollimise järgselt tarvitusele võetavate meetmete kohta, millisteks võivad olla:
[RTL 2008, 87, 1222 - jõust. 03.11.2008]
 1) õhusõidukile lennukeelu andmine;
 2) vajalikud parandusmeetmed;
 3) kontakteerumine käitaja päritoluriigi või õhusõiduki registreerijariigi pädeva asutusega;
 4) õhusõiduki käitaja poolt võetud meetmed puuduste likvideerimiseks.
 5) lennuettevõtjale tegevuskeelu kehtestamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ artikkel 9 (ELT L 344, 27.12.2005, lk 15–22), mõistes.
[RTL 2008, 87, 1222 - jõust. 03.11.2008]

 (4) Kontrolli tulemustest teavitab järelevalvet teostav ametnik õhusõiduki kaptenit, tema eemalolekul lennumeeskonna liiget või õhusõiduki käitaja esindajat. Kontrolli tulemustest teavitamine vormistatakse kontrollaktina.
[RTL 2008, 87, 1222 - jõust. 03.11.2008]

 (5) Kui kontrolli käigus tuvastati teise või kolmanda kategooria puudusi, edastatakse perroonil kontrollimise aruanne õhusõiduki käitajale ja asjaomastele pädevatele asutustele.

§ 6. Õhusõidukile lennukeelu andmine

 (1) Kolmanda kategooria puuduse tuvastamise korral keelab järelevalvet teostav ametnik välisriigi õhusõiduki väljumise Eestis asuvalt lennuväljalt kuni puuduste kõrvaldamiseni.

 (2) Õhusõiduki kinnipidamist tingivate puuduste ilmnemisel ja juhul, kui nimetatud puudusi ei ole võimalik kõrvaldada lennuväljal, lubatakse õhusõidukil, mille lennukõlblikkus seda võimaldab, lennata kooskõlastatult õhusõiduki käitamise järelevalve eest vastutava riigi või õhusõiduki registreerijariigiga lennuväljale, kus on võimalik vead kõrvaldada. Kui viga mõjutab lennukõlblikkussertifikaadi kehtivust, võib lennukeelu tühistada ainult siis, kui käitaja saab loa riigilt või riikidelt, millest õhusõiduk üle lendab.

§ 7. Teabevahetus

 (1) Lennuamet edastab viivitamata käesoleva määruse lisade 1 ja 2 kohase aruande Euroopa Lennuohutusametile, Euroopa Komisjonile ning vastava taotluse korral liikmesriikide pädevatele asutustele.
[RTL 2008, 87, 1222 - jõust. 03.11.2008]

 (11) Lennuamet edastab Euroopa Lennuohutusametile igakuise lisa 2 kohase aruande õhusõiduki kontrolli järel rakendatud meetmete kohta.
[RTL 2008, 87, 1222 - jõust. 03.11.2008]

 (2) Lennuamet edastab liikmesriikide pädevate asutuste nõudel infot läbiviidud kontrollimiste ja välisriigi õhusõidukite liikumiste arvu kohta rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennuväljadel või kopteriväljakutel.

 (3) Kui aruanded osundavad, et õhusõiduk ei vasta rahvusvahelistele ohutusstandarditele ja õhusõiduki käitamine võib olla ohtlik, edastatakse standardaruanne ja perroonil kontrollimise aruanne viivitamata liikmesriikide pädevatele asutustele.

§ 8. Määruse jõustumine

  Käesolevat määrust rakendatakse 2006. aasta 1. märtsist.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/36/EÜ ühenduse lennujaamu kasutavate kolmandate riikide õhusõidukite ohutuse kohta (ELT L 43, 30.04.2004, lk 76–86), muudetud määrustega (EÜ) nr 2111/2005 (ELT L 344, 27.12.2005, lk 15–22) ja 216/2008 (ELT L 79, 19.3.2008, lk 1–49) ning direktiiviga 2008/49/EÜ (ELT L 109, 19.4.2008, lk 17–26).
[RTL 2008, 87, 1222 - jõust. 03.11.2008]

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

/otsingu_soovitused.json