Teksti suurus:

Autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2008, 47, 262

Autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.10.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 29. oktoobri 2008. a otsusega nr 348

I. Autoveoseaduses (RT I 2000, 54, 346; 2006, 21, 162) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesolevas seaduses sätestatakse riigisisese ja rahvusvahelise autoveo, sealhulgas autojuhi ametikoolituse korraldamise alused.»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesolev seadus ei reguleeri kaitsejõudude ja välisesinduste sõidukite autoveo korraldust.»

§ 2. Paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna «registrimass» sõnaga «täismass».

§ 3. Paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Ühenduse tegevusluba ja selle kinnitatud ärakiri ning tasulise riigisisese autoveo tegevusluba ja sõidukikaart

(1) Tasulise autoveo korraldamiseks peavad vedajal olema ühenduse tegevusluba või tasulise riigisisese autoveo tegevusluba (edaspidi riigisisene tegevusluba) ning iga kasutatava mootorsõiduki kohta ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri või riigisisese autoveo sõidukikaart.

(2) Ühenduse tegevusluba on dokument, mis tuleneb nõukogu määruse (EMÜ) nr 881/92 turulepääsu kohta sellise ühenduses toimuva kaupade autoveo puhul, mille algus- või lõpp-punkt asub liikmesriigi territooriumil või mis läbib ühe või mitme liikmesriigi territooriumi (EÜT L 95, 9.04.1992, lk 1–7), artiklist 3 ja tõendab selle omaja õigust korraldada rahvusvahelist autovedu tasu eest.

(3) Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri on dokument, mis tuleneb nõukogu määruse (EMÜ) nr 881/92 artiklist 5 ja tõendab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ühenduse tegevusloa omaja õigust kasutada ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirjale kantud sõidukit ühenduse tegevusloaga lubatud autoveol.

(4) Riigisisene tegevusluba on dokument, mis tõendab selle omaja õigust korraldada riigisisest autovedu tasu eest.

(5) Riigisisese autoveo sõidukikaart on dokument, mis tõendab riigisisese tegevusloa omaja õigust kasutada riigisisese autoveo sõidukikaardile kantud sõidukit riigisisese tegevusloaga lubatud autoveol.

(6) Ühenduse tegevusluba annab õiguse korraldada ka riigisisest autovedu tasu eest ning taotleda käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud riigisisese autoveo sõidukikaarti.

(7) Ühenduse ja riigisisese tegevusloata (edaspidi mõlemad koos tasulise autoveo tegevusluba) ning ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirjata ja riigisisese autoveo sõidukikaardita (edaspidi mõlemad koos sõidukikaart) võib korraldada vedusid, millel veo iseloomust ja pikkusest tingituna ei ole autoveoturul olulist tähtsust.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud vedude loetelu kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 4. Paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Tasulise autoveo tegevusloa taotlejale ja selle omajale esitatavad nõuded

(1) Tegevusloa taotleja ja selle omaja majandusseisund peab vastama käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud nõuetele.

(2) Tegevusloa taotleja või selle omaja peab määrama vedude eest vastutava isiku, kes korraldab vedaja veoteenuste osutamist ja vastab käesoleva seaduse §-s 7 sätestatud nõuetele. Vedaja võib määrata mitu vedude eest vastutavat isikut. Vedude eest vastutav isik võib olla ka füüsilisest isikust vedaja ise.

(3) Vedude eest vastutava isiku vahetumise korral peab tegevusloa omaja määrama uue vastutava isiku ja teavitama sellest tegevusloa andjat 30 kalendripäeva jooksul, esitades ühtlasi käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktides 4 ja 5 nimetatud dokumendid isiku määramise ja ametialase pädevuse kohta.

(4) Tegevusloa omaja võib ajutiselt, kuid mitte üle kuue kuu, tegutseda vedude eest vastutava isikuta, kui selle põhjus on nimetatud isiku pikaajaline töövõimetus või surm.

(5) Tegevusloa taotleja või selle omaja peab vastama hea maine nõudele. Tegevusloa taotleja või selle omaja mainet peetakse heaks, kui teda ei ole karistatud esimese astme kuriteo eest või üle ühe korra tahtliku teise astme kuriteo, karistusseadustiku §-s 423 sätestatud kuriteo, autoveoseaduse §-s 311, jäätmeseaduse §-des 1204, 1205 ja 123, liiklusseaduse §-des 742, 744, 748, 7410, 7414, 7418, 7429, 7450, 7453, 7454, 7459 ja 7462, maksukorralduse seaduse §-des 1531, 1532, 154, 1541, 1552 ja 158, teeseaduse §-des 401 ja 402, tolliseaduse §-des 73–79, vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-des 62 ja 63, vedelkütuse seaduse §-s 32 ja välismaalaste seaduse §-s 163 sätestatud väärteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud. Tegevusloa taotleja või selle omaja karistatuse osas võetakse arvesse ka välisriikidest saadud vastavaid karistusandmeid.

(6) Ühenduse tegevusloa taotlejal peab olema vähemalt kaheaastane riigisisese tasulise autoveo kogemus, mida ta tõendab riigisisese tegevusloaga.»

§ 5. Paragrahvi 6 pealkirjas, lõigetes 1 ja 4, § 7 lõikes 1, § 9 lõigetes 3 ja 4, § 10 pealkirjas ja lõikes 2, § 14 lõikes 3 ning § 19 lõike 1 punktides 1–5 ja lõikes 2 asendatakse sõna «omanik» sõnaga «omaja» vastavas käändes.

§ 6. Paragrahvi 7:

1) lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) teda ei ole karistatud esimese astme kuriteo eest või üle ühe korra tahtliku teise astme kuriteo, karistusseadustiku §-s 423 sätestatud kuriteo, autoveoseaduse §-s 311, jäätmeseaduse §-des 1204, 1205 ja 123, liiklusseaduse §-des 742, 744, 748, 7410, 7414, 7418, 7429, 7450, 7453, 7454, 7459 ja 7462, teeseaduse §-s 402 ja välismaalaste seaduse §-s 163 sätestatud väärteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud. Vedude eest vastutava isiku karistatuse osas võetakse arvesse ka välisriikidest saadud vastavaid karistusandmeid.»

§ 7. Paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. Üldsätted

Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse oma kulul korraldatavale sõitjateveole autoga, milles koos juhikohaga on üle üheksa istekoha, ja oma kulul korraldatavale veoseveole auto või autorongiga, mille täismass ületab 3500 kilogrammi.»

§ 8. Seadust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

« § 81. Oma kulul autoveo korraldamiseks esitatavad nõuded

(1) Oma kulul sõitjate- või veoseveo korraldamiseks peab vedaja täitma järgmisi nõudeid:
1) autovedu on vedaja kõrvaltegevus;
2) sõitjaid või veost vedav sõiduk on vedaja omandis või vedaja on sõiduki kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse või kasutuslepingu alusel;
3) veol kasutatava sõiduki juht on vedaja töötaja või vedaja ise.

(2) Oma kulul veoseveo korraldamiseks peab vedaja lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuetele täitma ka järgmisi nõudeid:
1) veos on vedaja omandis või vedaja on selle müünud, ostnud, rendile andnud, rendile võtnud või tootnud või on seda töödelnud või parandanud;
2) veost paigutatakse ümber ettevõttes või väljaspool ettevõtet enda vajaduseks.»

§ 9. Paragrahvi 9:

1) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Rahvusvahelist autovedu võib oma kulul korraldada ka sõidukiga, mille kasutajale on antud ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri.»;

2) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevusloaga ei või korraldada tasulist vedu ega vedu, mis ei vasta käesoleva seaduse § 81 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele.»

§ 10. Paragrahvi 12 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui kombineeritud veo puhul korraldab veose saatja veo algetapil vedu käesoleva seaduse § 81 lõigete 1 ja 2 kohaselt oma kulul, ei ole nimetatud sätetega vastuolus veose saaja õigus toimetada veos veo lõppetapil sihtkohta oma kulul.»

§ 11. Paragrahv 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 13. Autoveo tegevusloa ja sõidukikaardi taotlemine

(1) Tegevusloa taotleja esitab tegevusloa andjale järgmised dokumendid:
1) avaldus;
2) põhikiri või ühinguleping, välja arvatud äriregistrisse kantud ettevõtja puhul;
3) tasulise autoveo tegevusloa taotlemiseks käesoleva seaduse § 6 lõikes 2 või 3 nimetatud rahalist seisu iseloomustavad dokumendid, kui rahalist seisu iseloomustavad andmed ei ole äriregistri andmebaasist elektroonselt kättesaadavad;
4) vedude eest vastutava isiku määramist kinnitav dokument, millele on kantud või lisatud vedude eest vastutava isiku kirjalik nõusolek vastutavaks isikuks määramise kohta, välja arvatud juhul, kui vedude eest vastutav isik on füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu juhatuse ainuliige;
5) vedude eest vastutava isiku ametialast pädevust tõendav dokument;
6) ühenduse tegevusloa taotlemiseks vähemalt kaheaastast riigisisese tasulise autoveo kogemust tõendav riigisisene tegevusluba, kui asjaomased andmed ei ole vedajate andmebaasist elektroonselt kättesaadavad.

(2) Sõidukikaarti saab taotleda mootorsõidukile, mis on kantud liiklusregistrisse ja läbinud nõutava tehnoülevaatuse. Sõidukikaardi taotleja peab olema mootorsõiduki omanik või kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse või kasutuslepingu alusel (edaspidi kasutaja).

(3) Sõidukikaardi taotleja esitab sõidukikaardi andjale järgmised dokumendid:
1) avaldus;
2) tegevusluba;
3) käesoleva seaduse § 6 lõikes 4 nimetatud vara olemasolu tõendavad dokumendid, kui vara olemasolu tõendavad andmed ei ole äriregistri andmebaasist elektroonselt kättesaadavad, välja arvatud oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo puhul;
4) mootorsõiduki registreerimise tunnistus või selle ärakiri;
5) mootorsõiduki kasutusleping, kui taotleja ei ole sõiduki omanik või kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse alusel.

(4) Tegevusloa ja sõidukikaardi andjale esitatud dokumente ei avaldata kolmandatele isikutele, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

(5) Tegevusloa, ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja või sõidukikaardi saamiseks peab taotleja tasuma riigilõivu, välja arvatud juhul, kui nimetatud dokumendi andja on mittetulundusühing.

(6) Kui tegevusloa või sõidukikaardi saamiseks esitatud dokumentides on puudusi, määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtajaks peatub taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtaeg.»

§ 12. Paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tegevusloa ja sõidukikaardi annab taotlejale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Vabariigi Valitsuse otsusega võib nimetatud dokumente andma volitada mittetulundusühingu. Sellekohase halduslepingu sõlmib majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 13. Paragrahvi 15:

1) lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «karistusregistrist» sõnadega «ja välisriikidest edastatud karistusandmetest»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sõidukikaardi andja kontrollib taotleja andmeid liiklusregistrist ja äriregistrisse kantud ettevõtja puhul äriregistrist või seaduse alusel teise registrisse kantud isiku puhul sellest registrist ning annab sõidukikaardi või teatab selle taotlejale sõidukikaardi andmisest keeldumisest 15 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva seaduse § 13 lõikes 3 nimetatud dokumentide esitamist.»

§ 14. Paragrahv 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 16. Autoveo tegevusloa ja sõidukikaardi andmisest keeldumine

(1) Tegevusloa andja võib keelduda tegevusloa andmisest, kui:
1) tegevusloa taotleja on maksuvõlglane, kui talle on välja kuulutatud pankrot või kui ettevõtja eelmise tegevusloa kehtetuks tunnistamise põhjus on õigusnormide rikkumine, millest ei ole möödunud kahte aastat;
2) tegevusloa taotleja ei vasta käesoleva seaduse §-s 5 või 10 esitatud nõuetele;
3) tegevusloa taotlemiseks on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
4) tegevusloa taotlejale on tehtud ettekirjutus käesoleva seaduse § 19 lõike 1 punktis 1, 3, 4, 5 või 6 nimetatud alustel ja sellest on möödunud vähem kui kuus kuud;
5) tegevusloa taotleja ei ole esitatud dokumentides olevaid puudusi käesoleva seaduse § 13 lõike 6 alusel määratud tähtajaks kõrvaldanud.

(2) Sõidukikaardi andja keeldub sõidukikaardi andmisest, kui:
1) sõidukikaardi taotleja ei vasta käesoleva seaduse § 6 lõikes 4 esitatud nõuetele;
2) sõidukikaardi taotleja andmete kontrollimisel selgub, et ta ei vasta enam tegevusloa andmise aluseks olevatele nõuetele;
3) sõidukikaardi taotleja andmete kontrollimisel selgub, et ta ei ole sõiduki omanik või kasutaja;
4) sõiduk, millele sõidukikaarti taotletakse, ei ole läbinud nõutavat tehnoülevaatust või
5) sõidukikaardi taotleja ei ole esitatud dokumentides olevaid puudusi käesoleva seaduse § 13 lõike 6 alusel määratud tähtajaks kõrvaldanud.»

§ 15. Paragrahv 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 17. Autoveo tegevusloa ja sõidukikaardi andmed

(1) Ühenduse tegevusloa ja selle kinnitatud ärakirja vorm ning sellele kantavad andmed peavad vastama nõukogu määruse (EMÜ) nr 881/92 I lisas toodud loa vormile ja sellele kantavatele andmetele. Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja märkuste lahtrisse kantakse sõiduki registreerimismärk. Riigisisesele tegevusloale märgitakse järgmised andmed:
1) vedaja nimi või ärinimi ning tema registreeritud asukoht ja registrikood;
2) tegevusloa number;
3) tegevusloa andmise kuupäev ja selle kehtivusaeg;
4) tegevusloa andja nimetus ja pitser;
5) tegevusloale alla kirjutava isiku ametinimetus, nimi ja allkiri.

(2) Riigisisese autoveo sõidukikaardile märgitakse järgmised andmed:
1) mootorsõiduki omanikuks või kasutajaks oleva vedaja nimi või ärinimi, registreeritud asukoht ja registrikood;
2) sõidukikaardi number;
3) sõidukikaardi andmise kuupäev ja selle kehtivusaeg;
4) sõidukikaardi andmise aluseks oleva tegevusloa andja nimetus ja tegevusloa number;
5) mootorsõiduki mark, kaubanduslik nimetus ja registreerimismärk;
6) mootorsõiduki omaniku nimi;
7) sõidukikaardi andja nimetus ja pitser;
8) sõidukikaardile alla kirjutava isiku ametinimetus, nimi ja allkiri.

(3) Oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo tegevusloale ja sõidukikaardile kantakse peale käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmete ka tegevusloa ja sõidukikaardi taotleja tegevusala, millega oma kulul korraldatav autovedu on seotud.

(4) Tegevusloa ja sõidukikaardi vormid kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 16. Paragrahvi 18:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ühenduse tegevusluba antakse viieks aastaks. Riigisisene tegevusluba antakse esmakordselt kaheks aastaks ja järgmistel kordadel viieks aastaks, kui ajavahemik eelmise tegevusloa lõppemise ja uue tegevusloa taotlemise vahel ei ületa kuut kuud. Nimetatud ajavahemiku ületamise korral antakse taotlejale riigisisene tegevusluba kaheks aastaks.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Sõidukikaart kehtib üksnes tegevusloa kehtivusajal.»

§ 17. Paragrahvi 19:

1) lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tegevusloa või sõidukikaardi andja võib tegevusloa või sõidukikaardi omajale teha puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutuse, tegevusloa või sõidukikaardi kehtivuse kindlaksmääratud ajaks peatada või tegevusloa või sõidukikaardi kehtetuks tunnistada, kui:»;

2) lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) tegevusloa omaja või tema vedude eest vastutav isik on rikkunud ametialases tegevuses liiklusseaduse, käesoleva seaduse või nende alusel vastuvõetud õigusaktidega kehtestatud nõudeid.»

§ 18. Paragrahv 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 21. Rahvusvahelisel autoveol vajalik veoluba

(1) Rahvusvahelist autovedu korraldaval vedajal peab olema veose siht- ja transiitriigi veoluba (edaspidi veoluba), kui rahvusvaheliste kokkulepetega ei ole sätestatud teisiti.

(2) Veoluba annab vedajale õiguse rahvusvaheliseks autoveoks Eesti ja veoloal märgitud riigi vahel, läbi selle riigi territooriumi või veoloal märgitud riigi ja kolmanda riigi vahel.

(3) Veoloa andmisel ja kasutamisel lähtutakse rahvusvahelistest kokkulepetest. Veoloa taotlemise ja andmise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(4) Ühenduse veoluba, mis tuleneb nõukogu määrusest (EMÜ) nr 684/92 bussidega toimuva rahvusvahelise reisijateveo ühiseeskirjade kohta (EÜT L 74, 20.03.1992, lk 1–9), (edaspidi EMÜ veoluba) annab vedajale, kellel on lubatud korraldada rahvusvahelist sõitjatevedu, õiguse sõitjateveoks Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriigi vahel, kahe liikmesriigi vahel või läbi liikmesriigi territooriumi, samuti liikmesriigi siseseks sõitjateveoks, kui seda näeb ette rahvusvaheline kokkulepe.

(5) EMÜ veoloa, selle kinnitatud ärakirja, veoloa ja käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 5 nimetatud autojuhi tunnistuse taotleja peab tasuma riigilõivu, välja arvatud juhul, kui nimetatud dokumentide andja on mittetulundusühing.

(6) EMÜ veoloa kinnitatud ärakiri peab olema igas sõitjateveol kasutatavas mootorsõidukis.

(7) EMÜ veoloa, selle kinnitatud ärakirja, veoloa ja autojuhi tunnistuse annab taotlejale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Vabariigi Valitsuse otsusega võib nimetatud dokumente andma volitada mittetulundusühingu. Sellekohase halduslepingu sõlmib majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(8) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud dokumente andma on volitatud mittetulundusühing, on mittetulundusühingul õigus võtta nimetatud dokumentide väljastamise eest tasu, mille suurus ei ületa riigiasutuse poolt vastava EMÜ veoloa, selle kinnitatud ärakirja, veoloa ja autojuhi tunnistuse väljastamise eest võetavat riigilõivu määra.

(9) EMÜ veoloa, selle kinnitatud ärakirja ja veoloa andja võib EMÜ veoloa, selle kinnitatud ärakirja või veoloa andmisest keelduda, selle ära võtta või kehtetuks tunnistada, kui vedaja:
1) andmete kontrollimisel selgub, et ta ei vasta nimetatud dokumendi andmise aluseks olevatele nõuetele;
2) on nimetatud dokumendi taotlemisel esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
3) ei ole õigusaktides määratud tähtajaks tagastanud mis tahes liiki veoluba või
4) on nimetatud dokumendi kasutamisel käimasoleval kalendriaastal korduvalt rikkunud rahvusvahelise autoveo kokkulepete või käesoleva seaduse sätteid või on rikkumine olnud selliste tagajärgedega, mis on kahjustanud Eesti riigi mainet.»

§ 19. Seadust täiendatakse §-ga 211 järgmises sõnastuses:

« § 211. Sõidukikaardi, EMÜ veoloa kinnitatud ärakirja ja veoloa üleandmise õigus

Sõidukikaardi, EMÜ veoloa kinnitatud ärakirja või veoloa võib vedaja üle anda ainult tema juures töölepingu alusel töötavale või muu õigussuhte alusel tegutsevale autojuhile.»

§ 20. Paragrahvi 22:

1) lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) nõukogu määruse (EMÜ) nr 881/92 artiklist 3 tulenev autojuhi tunnistus autojuhil, kes ei ole Euroopa Liidu kodanik, kuid töötab Euroopa Liidu liikmesriigis asutatud ettevõtja juures autojuhina ja teostab autovedu Euroopa Liidu liikmesriikide vahel;»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktidega 6–8 järgmises sõnastuses:

« 6) oma kulul korraldataval autoveol dokumendid, mis tõendavad, et oma kulul sõitjateveo korraldamisel täidetakse käesoleva seaduse § 81 lõikes 1 ja oma kulul veoseveo korraldamisel § 81 lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõudeid;
7) oma kulul korraldataval rahvusvahelisel sõitjateveol Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ühenduse oma kulul korraldatava rahvusvahelise sõitjateveo veoluba, mis tuleneb nõukogu määruse (EMÜ) nr 684/92 artiklist 13;
8) muud veose liigist tulenevad dokumendid.»

§ 21. Paragrahvi 25 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Autoveol kasutatav auto peab olema kantud liiklusregistrisse. Autoveol võib kasutada haagist, mis on kantud liiklusregistrisse või on registreeritud või kasutusele võetud vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele.»

§ 22. Seadust täiendatakse §-ga 271 järgmises sõnastuses:

« § 271. Autojuhi ametikoolitust korraldava õppeasutuse tunnustamine, tunnustamisest keeldumine ja tunnustuse kehtetuks tunnistamine

(1) Autojuhi ametikoolitus toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tunnustatud õppeasutuses.

(2) Tunnustamine on menetlus, mille käigus hinnatakse õppeasutuse vastavust autojuhi ametikoolitust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetele.

(3) Õppeasutuse tunnustamiseks tuleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile esitada järgmised dokumendid ja andmed:
1) taotlus;
2) liiklusseaduse kohane mootorsõidukijuhi ja käesoleva seaduse kohane autojuhi ametikoolituse kursuse õppekavade nõuetele vastav õppekava;
3) mootorsõidukijuhi koolitamise loa koopia või andmed loa kohta (loa number ja kehtivusaeg ning loale kantud õpetatavate juhtimisõiguse kategooriate loetelu);
4) andmed autojuhi ametikoolituse lektorite erialase kvalifikatsiooni kohta;
5) käesoleva lõike punktis 4 nimetatud lektorite kirjalik nõusolek tööle asumiseks.

(4) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium keeldub õppeasutust tunnustamast, kui:
1) õppeasutuse esitatud õppekavad ei vasta kehtestatud nõuetele;
2) õppeasutusel puudub mootorsõidukijuhi koolitamise luba;
3) õppeasutusel puuduvad nõuetele vastavad lektorid või
4) tunnustuse taotlemisel on esitatud valeandmeid.

(5) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil on õigus tunnistada kehtetuks õppeasutusele antud tunnustus korraldada ametikoolitust juhul, kui:
1) tunnustuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
2) autojuhi ametikoolitus ei vasta käesoleva seaduse § 28 alusel majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud nõuetele või
3) õppeasutus on teinud otsuse ametikoolituse lõpetamise kohta.»

§ 23. Paragrahv 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 31. Järelevalve

(1) Käesolevas seaduses ettenähtud dokumente võivad kontrollida asjaomased ametiisikud järgmiselt:
1) politseiametnik ja abipolitseinik sõidukikaarti või ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja, oma kulul autoveo korraldamiseks käesoleva seaduse §-s 81 toodud nõuete täitmist tõendavaid dokumente, nõukogu määruse (EMÜ) nr 684/92 artiklist 13 tulenevat ühenduse oma kulul korraldatava rahvusvahelise sõitjateveo veoluba, autojuhi tunnistust, kasutuslepingu alusel kasutatava sõiduki juhi töölepingut või selle kinnitatud väljavõtet, ohtlikke veoseid vedava autojuhi koolitustunnistust, rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevat veoluba, EMÜ veoloa kinnitatud ärakirja, Eestis registreeritud sõiduki juhi ametikoolituse tunnistust ja alarmsõidukijuhi koolitustunnistust;
2) tolliametnik rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevat veoluba või ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja;
3) piirivalveametnik ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja või oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo sõidukikaarti ja EMÜ veoloa kinnitatud ärakirja.

(2) Kui autojuhil ei ole autoveol käesoleva seaduse kohaselt nõutavat sõidukikaarti, EMÜ veoloa kinnitatud ärakirja, rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevat veoluba või ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja, on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametiisikutel õigus vedu katkestada kuni katkestamise põhjustanud asjaolude väljaselgitamise või äralangemiseni.»

§ 24. Paragrahvi 312 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 312. Oma kulul rahvusvahelise autoveo korraldamine tegevusloa ja sõidukikaardita».

§ 25. Paragrahv 313 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 313. Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja, riigisisese autoveo sõidukikaardi, EMÜ veoloa ja veoloa esitamata jätmine

Tasulise rahvusvahelise või riigisisese autoveoteenuse osutamisel ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja, riigisisese autoveo sõidukikaardi, EMÜ veoloa või nõutava veoloa autojuhi poolt kontrollivale ametiisikule esitamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.»

§ 26. Paragrahv 314 tunnistatakse kehtetuks.

§ 27. Seadust täiendatakse §-dega 315–318 järgmises sõnastuses:

« § 315. Oma kulul autoveo korraldamiseks ettenähtud nõuete täitmata jätmine

(1) Oma kulul autoveo korraldamiseks käesoleva seaduse §-s 81 toodud mis tahes nõude täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 316. Veoloale kantud kasutusnõuete eiramine

Veoloale kantud kasutusnõuete eiramise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.

§ 317. Riigis ajutiselt oleva autoga riigisisese autoveo korraldamine ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja ja vastava veoloata

Riigis ajutiselt oleva, välisriigis registreeritud autoga riigisisese autoveo korraldamise eest ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja või vastava veoloata –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

§ 318. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 311–313 ja 315–317 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 311–313 ja 315–317 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
1) politseiprefektuur;
2) Julgestuspolitsei;
3) Piirivalveamet;
4) Maksu- ja Tolliamet;
5) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.»

§ 28. Paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva seaduse §-s 14 nimetatud autoveo tegevusloa andja kannab § 17 lõigetes 1–3 nimetatud vedaja andmed koos § 5 lõikes 2 nimetatud vedude eest vastutava isiku nime ja kontaktandmetega majandustegevuse registrisse alates 2009. aasta 1. oktoobrist vastavalt majandustegevuse registri seaduses sätestatule.»

§ 29. Paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva seaduse alusel antud tasulise rahvusvahelise autoveo tegevusload ja nende alusel antud sõidukikaardid ning EMÜ veoload ja nende kinnitatud ärakirjad kehtivad neil märgitud kehtivusaja lõpuni.»

§ 30. Seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol (ELT L 33, 4.02.2006, lk 82–85); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/94/EÜ ühiste eeskirjade kehtestamise kohta kaupade autoveo teatavate liikide jaoks (ELT L 374, 27.12.2006, lk 5–9).»

II. Riigilõivuseaduses (RT I 2006, 58, 439; 2008, 34, 211) tehakse järgmised muudatused:

§ 31. Paragrahvi 40 punktis 1 asendatakse arv «16» arvuga «17».

§ 32. Paragrahvi 111 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ühenduse tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 3000 krooni.»

§ 33. Paragrahvi 112 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja väljastamise eest tasutakse riigilõivu 240 krooni.»

§ 34. Paragrahvi 113:

1) lõiked 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Ühenduse veoloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1530 krooni.»;

3) lõiked 6 ja 7 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Ühenduse veoloa kinnitatud ärakirja väljastamise eest tasutakse riigilõivu 240 krooni.

(7) Ühenduse tegevusloa alusel töötavale mitteliikmesriigi kodanikust autojuhile nõukogu määruse (EMÜ) nr 881/92 turulepääsu kohta sellise ühenduses toimuva kaupade autoveo puhul, mille algus- või lõpp-punkt asub liikmesriigi territooriumil või mis läbib ühe või mitme liikmesriigi territooriumi (EÜT L 95, 9.04.1992, lk 1–7), artiklist 3 tuleneva autojuhi tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 200 krooni.»;

4) täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) Nõukogu määruse (EMÜ) nr 684/92 bussidega toimuva rahvusvahelise reisijateveo ühiseeskirjade kohta (EÜT L 74, 20.03.1992, lk 1–9) artiklist 13 tuleneva ühenduse oma kulul korraldatava rahvusvahelise sõitjateveo veoloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 240 krooni.»

III. Karistusregistri seaduses (RT I 1997, 87, 1467; 2008, 28, 180) tehakse järgmised muudatused:

§ 35. Paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

« 17) mittetulundusühingul autoveoseaduse alusel sõlmitud halduslepinguga antud ülesannete täitmiseks § 19 lõike 1 punktides 6 ja 7 sätestatud korras.»

§ 36. Paragrahvi 19 lõiget 1 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

« 6) karistusregistri väljavõte mittetulundusühingule selle kohta, kas autoveoseaduse alusel autoveo tegevusloa taotlejat või selle omajat on karistatud esimese astme kuriteo või üle ühe korra tahtliku teise astme kuriteo, karistusseadustiku §-s 423 sätestatud kuriteo, autoveoseaduse §-s 311, jäätmeseaduse §-des 1204, 1205 ja 123, liiklusseaduse §-des 742, 744, 748, 7410, 7414, 7418, 7429, 7450, 7453, 7454, 7459 ja 7462, maksukorralduse seaduse §-des 1531, 1532, 154, 1541, 1552 ja 158, teeseaduse §-des 401 ja 402, tolliseaduse §-des 73–79, vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-des 62 ja 63, vedelkütuse seaduse §-s 32 ja välismaalaste seaduse §-s 163 sätestatud väärteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud;
7) karistusregistri väljavõte mittetulundusühingule selle kohta, kas autoveoseaduse alusel vedude eest vastutavaks isikuks määratud isikut on karistatud esimese astme kuriteo või üle ühe korra tahtliku teise astme kuriteo, karistusseadustiku §-s 423 sätestatud kuriteo, autoveoseaduse §-s 311, jäätmeseaduse §-des 1204, 1205 ja 123, liiklusseaduse §-des 742, 744, 748, 7410, 7414, 7418, 7429, 7450, 7453, 7454, 7459 ja 7462, teeseaduse §-s 402 ja välismaalaste seaduse §-s 163 sätestatud väärteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud.»

IV. § 37. Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json