Teksti suurus:

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Sloveenia Vabariigi Valitsuse vaheline hariduse-, kultuuri- ja teadusealase koostöö leping

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.07.1994
Avaldamismärge:RT II 1994, 25, 84

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Sloveenia Vabariigi Valitsuse vaheline hariduse-, kultuuri- ja teadusealase koostöö leping

Vastu võetud 05.11.1993

Vabariigi Valitsuse 5. novembri 1993. a korraldus nr 641

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariigi Valitsus ja Sloveenia Vabariigi Valitsus, edaspidi osutatud kui «lepingupooled»,

soovides arendada koostööd hariduse, kultuuri ja teaduse alal,

olles veendunud, et käesolev leping aitab kaasa paremale teineteisemõistmisele ja suurendab lepingupoolte vahelisi mitmetasandilisi suhteid,

otsustanud lugu pidada Helsingi lõppakti Euroopa julgeoleku ja koostöö põhimõtetest,

on kokku leppinud järgnevas:

Artikkel 1

Lepingupooled arendavad vastastikust koostööd hariduse-, kultuuri- ja teadusealadel ning arendavad otsest koostööd ja kontakte ülikoolide ning muude haridus-, teadus-, uurimis- ja kultuuriasutuste ja organisatsioonide vahel.

Lepingupooled toetavad ülikoolide professorite, üliõpilaste, ekspertide ja kunstnike vahetust.

Artikkel 2

Kumbki Lepingupool kindlustab oma vahendite ulatuses mõlema Lepingupoole kandidaatidele võimaluse õppimiseks ja spetsialiseeritud koolituseks oma ülikoolides ja teistes haridus-, teadus-, uurimis- ja kultuuriasutustes ja organisatsioonides.

Artikkel 3

Lepingupooled uurivad võimalusi tunnistuste, ülikooli diplomite ja akadeemiliste tiitlite vastastikuseks tunnustamiseks ja sõlmivad erilepingu.

Artikkel 4

Lepingupooled püüavad omandada paremaid teadmisi teise Lepingupoole kultuurist ja toetavad mitmesuguseid kultuurikontakte ja -üritusi.

Artikkel 5

Lepingupooled informeerivad teineteist kummagi Lepingupoole keele õppimise võimalustest ja toetavad teise lepingupoole esindajate osavõttu suvistest keelekursustest.

Artikkel 6

Lepingupooled hõlbustavad kultuuri- ja rahvusliku pärandi kaitsemeetemete alase informatsiooni vahetamist.

Artikkel 7

Lepingupooled ergutavad kontakte noorte vahel ja otsest koostööd mõlema maa noorsoo-organisatsioonide vahel.

Artikkel 8

Lepingupooled ergutavad koostööd mõlema maa spordiorganisatsioonide vahel ja osavõttu kummagi maa spordiüritustest.

Artikkel 9

Kõik tegevusalad, mis on kaetud selle lepinguga, peavad vastama selle Lepingupoole kehtivatele seadustele ja määrustele, kus nad toimuvad.

Kumbki Lepingupool annab teisele lepingupoolele, oma seadusandluse ja võimaluste piires, kõik võimalikud soodustused isikutele sissesõiduks ning selle lepinguga kaetud aladel vahetuste või programmide ellu viimiseks vajalike materjalide või varustuse sissetoomiseks.

Artikkel 10

Lepingupooled soodustavad aktiivset koostööd UNESCO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide raames kultuuri, hariduse ja teaduse alal.

Artikkel 11

Lepingupoolte esindajad kohtuvad vajaduse korral või teise lepingupoole nõudmisel Segakomisjonina, et üle vaadata selle lepinguga seonduvad tulemused.

Artikkel 12

See leping kinnitatakse vastavalt mõlema Lepingupoole seadustele ja jõustub nootide vahetamisega.

Leping jõustub viimase noodi kättesaamise päeval.

Käesolev leping jääb jõusse viieks aastaks ja uuendatakse automaatselt iga kord sama perioodi võrra, kuni üks Lepingupooltest teatab teisele Lepingupoolele kirjalikult vähemalt kuus kuud enne tähtaja lõppemist oma kavatsusest käesolev leping lõpetada.

Koostatud Ljubljanas 5. novembril 1993. a. kahes eksemplaris eesti, sloveeni ja inglise keeles, kusjuures kõik tekstid omavad võrdset jõudu. Lahknevuste korral võetakse aluseks inglisekeelne tekst.

Eesti Vabariigi Valitsuse nimel
T. VELLISTE

Sloveenia Vabariigi Valitsuse nimel
L. PETERLE

/otsingu_soovitused.json