Teksti suurus:

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ungari Vabariigi Valitsuse vaheline kultuuri- ja haridusalase koostöö kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.07.1994
Avaldamismärge:RT II 1994, 25, 86

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ungari Vabariigi Valitsuse vaheline kultuuri- ja haridusalase koostöö kokkulepe

Vastu võetud 28.04.1994

Akt lisatud andmebaasi 30.10.2008

Vabariigi Valitsuse 29. märtsist 1994. a. korraldus nr. 199-k

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariigi Valitsus ja Ungari Vabariigi Valitsus, edaspidi «Pooled»,

märkides Eesti-Ungari kultuuri- ja haridussidemete pikaajalist traditsiooni, mille jätkamine teenib mõlema Poole huve,

soovides süvendada kahe maa ja nende kodanike vahelisi sõprussidemeid, kasutades kulturile omaseid vahendeid,

veendumuses, et kultuuri, kunsti, teaduse ja hariduse kaudu on võimalik kaasa aidata Euroopa Julgeoleku- ja Koostöönõupidamise I ja II Lõppdokumendis, samuti Pariisi Hartas sätestatud põhimõtete teostamisele,

leppisid kokku alljärgnevas:

Artikkel 1

Pooled edendavad Eesti ja Ungari kultuurialast koostööd, toetades ühisseminaride, -sümpoosiumide, näituste, kultuuripäevade korraldamist ning kutsuvad teise Poole esindajaid osa võtma rahvusvahelistest kultuuriüritustest ja -sündmustest oma riigis, soodustades seejuures igati kultuuriasutuste ja -organisatsioonide otsekontakte.

Artikkel 2

Pooled toetavad teatrite ja kontsertorganisatsioonide koostööd, aidates kaasa artistide, kollektiivide, samuti muusika- ja teatriala spetsialistide vahetusele.

Artikkel 3

Mõlema riigi kultuurielu vastastikuseks tutvustamiseks kutsuvad Pooled tähtsamatele kultuuriüritustele ajakirjanikke ja kriitikuid.

Artikkel 4

Pooled soodustavad muuseumide ja raamatukogude sidemeid näituste korraldamise, spetsialistide, muuseumide väljaannete ja muude informatsioonimaterjalide vahetamise vormis.

Artikkel 5

Pooled toetavad kunstnike osavõttu rahvusvahelistest kujutava ja rahvakunsti alastest laagritest ja kokkutulekutest ning kutsuvad spetsialiste osalema rahvusvaheliste konkursside züriide töös.

Artikkel 6

Pooled soodustavad spetsialistide ja organisatsioonide kontakte filmikunsti alal.

Artikkel 7

Pooled arendavad koostööd kahe riigi ülikoolide ning muude teadus- ja õppeasutuste vahel, soodustades teadlaste, õppejõudude, üliõpilaste ja õpilaste vahetust, samuti publikatsioonide ja informatsiooni vahetust.

Artikkel 8

Pooled soodustavad amatöörkooride ja -orkestrite ning rahvatantsurühmade osavõttu mõlemas riigis toimuvatest rahvuvahelistest festivalidest, konkurssidest ja muudest üritustest.

Artikkel 9

Pooled toetavad raadio- ja televisiooniorganisatsioonide vahelist koostööd.

Artikkel 10

Pooled edendavad teise riigi kirjandusteoste tõlkimist ja väljaandmist, soodustavad tõlkijate keelelist ja erialast ettevalmistamist.

Artikkel 11

Pooled arendavad koostööd hõimurahvaste keelte ja kultuuripärandi uurimisel ning säilitamisel, samuti nende kultuuriväärtuste laialdasel tutvustamisel, toetavad kahe- ja mitmepoolseid ühisprojekte selles valdkonnas. Pooled leppisid kokku tähistada igal aastal oktoobris hõimupäevi.

Artikkel 12

Pooled soodustavad ungari keele õpetamist Eestis ja eesti keele õpetamist Ungaris, vahetades sel eesmärgil lektoreid, õpetajaid, üliõpilasi, õppematerjale, samuti võttes vastastikku vastu osavõtjaid eesti ja ungari keele suvekursustele. Pooled avaldavad valmisolekut avada ungari keele ja kirjanduse eriharu Tartu Ülikoolis ning vastavalt eesti keele ja kirjanduse eriharu Budapesti Eötvös Lorandi Ülikoolis ja toetada nende tegutsemist.

Artikkel 13

Pooled toetavad Eesti-Ungari ja Ungari-Eesti Seltsi, Munkacsy Mihaly nim. Kultuuriseltsi, samuti teiste kahe riigi vahelisi kultuurisuhteid arendavate ühiskondlike organisatsioonide tegevust.

Artikkel 14

Pooled toetavad Tallinna Ungari Kultuuriesinduse tegevust ja samalaadse eesti esinduse avamist Budapestis.

Artikkel 15

Pooled teevad koostööd teineteise territooriumile sattunud kultuurivarade väljaselgitamisel ja säilitamisel, seadusevastaselt väljaveetud varade tagastamisel ning rakendavad meetmeid kultuurivarade illegaalse väljaveo tõkestamiseks.

Artikkel 16

Pooled leppisid kokku, et käesoleva kokuleppe täpsustamiseks koostatakse perioodiliselt konkreetsed koostööprogrammid, mis kirjutatakse alla ministrite kohtumisetel, mis toimuvad kordamööda Eestis ja Ungaris.

Artikkel 17

Käesolev Kokkulepe jõustub päeval, mil Pooled on teineteisele teatanud diplomaatiliste kanalite kaudu Kokkuleppe jõustumiseks vajalike siseriiklike tingimuste täitmisest. Kokkuleppe jõustumise päevaks loetakse viimase ametliku teate kättesaamise päeva.

Käesolev Kokkulepe on sõlmitud viieks aastaks. Kokkuleppe kehtivus pikeneb viieaastaste perioodide kaupa nii kaua, kuni üks Pooltest teatab teisele Poolele kirjalikult 6 kuud enne tähtaja lõppemist oma soovist Kokkuleppe lõpetada.

Käesolev Kokkulepe on alla kirjutatud Tallinnas 28. aprillil 1994. a. kahes eksemplaris eesti ja ungari keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdse jõuga.

Eesti Vabariigi Valitsuse nimel
P.-E. RUMMO

Ungari Vabariigi Valitsuse nimel
F. MÁDL

/otsingu_soovitused.json