HALDUSÕIGUSKalandus ja jahindusVälislepingud

KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

Riigid ja territooriumidVenemaa

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.05.1994
Avaldamismärge:RT II 1994, 25, 87

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkulepe

Vastu võetud 04.05.1994

Vabariigi Valitsuse 31. augusti 1993. a korraldus nr 514-k

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariigi Valitsus ja Vene Föderatsiooni Valitsus, edaspidi «Pooled»,

tunnistades oma ühist vastutust Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve elusressursside säilitamise eest,

lähtudes vastastikusest huvist nende järvede kalavarude ratsionaalsel kasutamisel,

soovides ühendada oma jõupingutused kalavarude säilitamiseks, ratsionaalseks kasutamiseks ja käsutamiseks, samuti mõlema Poole kalandustegevusele soodsate õiguslike ja majanduslike tingimuste loomiseks,

arvestades Eesti ja Venemaa kalurite tavapärast kalastamist nimetatud järvedel,

tunnistades Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve iseärasusi piiriveekogudena ja jättes piiri määramise küsimused ette otsustamata,

nähes edaspidi ette käesoleva kokkuleppe täiendamise võimalust pooltevahelisel kokkuleppel,

leppisid kokku alljärgnevas:

Artikkel 1

Käesoleva kokkuleppe eesmärgiks on koostöö Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja ühise kasutamise alal.

Artikkel 2

1. Käesoleva kokkuleppe eesmärgi saavutamiseks moodustatakse Valitsustevaheline Peipsi, Lämmi- ja Pihkva Järve Kalapüügi Komisjon, edaspidi «Komisjon».

2. Komisjoni koosneb kummagi Poole poolt määratud esindajast ja tema asetäitjast; komisjoni töösse võib kaasata vajaliku hulga eksperte ja nõunikke.

3. Komisjoni istungid toimuvad reeglina mitte harvem kui kaks korda aastas, vaheldumisi kummagi Poole territooriumil.

4. Komisjoni istungitel on eesistujaks vastuvõttev Pool, kes kannab ka järjekordse istungi organiseerimise ja läbiviimise vahetud kulud.

5. Kumbki Pool kannab kulud, mis on seotud tema esindajate, nõunike ja ekspertide osalemisega Komisjoni töös.

6. Komisjon võib oma ülesannete täitmiseks moodustada töögruppe või teisi abistavaid organeid, samuti määrata kindlaks nende koosseisu ja pädevuse.

7. Oma ülesannete täitmisel kasutab Komisjon Poolte esitatud ametlikku informatsiooni.

8. Oma esimesel istungil kehtestab Komisjon oma tegevuseks vajalikud protseduurireeglid.

9. Komisjoni töökeelteks on eesti ja vene keel.

Artikkel 3

Komisjoni ülesannete hulka kuulub soovituste väljatöötamine alljärgnevas:

Poolte tegevuse kooskõlastamine kalavarude käsutamise küsimustes;

kalavarude seisundi teadusliku uurimise koordineerimine;

ühe Poole kalastamisvõimalused ja -kord teise Poole vetes, kvootide vahetamine vastastikusel alusel kooskõlas mõlema Poole seadusandlusega;

üldise lubatava saagi (ÜLS) kindlaksmääramine kalaliikide kaupa ja selle jaotamine Poolte vahel;

püügivahendite ja -meetodite, püütavate kalade lubatud miinimum-mõõtmete ning nende kalade noorisendite kaaspüügi protsendi reguleerimine;

kalastuskeeluaegade ja -alade kehtestamine;

elusressursside tagavarade seisundi parandamine ja arvukuse tõstmine, kaasa arvatud kalavarude kunstlik taastamine;

kalapüüki puudutavate vaidlusküsimuste ja intsidentide lahendamine;

kolmandate riikide füüsilistele ja juriidilistele isikutele kalapüügi lubamine;

kontroll vastu võetud otsuste täitmise üle;

muud meetmed, mis on suunatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve elusressursside säilitamisele ja ratsionaalsele kasutamisele.

Artikkel 4

Komisjoni soovitused jõustuvad hiljemalt kolmekümne päeva möödudes nende vastuvõtmisest, kui selle ajavahemiku jooksul kumbki Pooltest ei teata oma vastuväidetest. Seejuures võib kumbki pool mis tahes ajal oma vastuväite tagasi võtta ning sel juhul jõustuvad komisjoni soovitused vastuväidete tagasivõtmise hetkest, kuid mitte varem kui kehtestatud kolmekümnepäevase tähtaja möödumisel.

Artikkel 5

Kumbki Pool võtab tarvitusele vajalikud meetmed, et tagada käesoleva kokkuleppe sätete ja komisjoni soovituse täitmine oma riigi füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt.

Artikkel 6

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvedel toimuva kalapüügi suhtes tähtsust omavate uute seaduste, eeskirjade ja tingimuste vastuvõtmise korral teatab kumbki Pool sellest teisele Poolele võimalikult lühikese aja jooksul.

Artikkel 7

Mitte midagi käesolevas kokkuleppes ei saa käsitleda kahju tekitavana Poolte positsioonidele ja seisukohtadele nende õiguste ja kohustuste suhtes, mis tulenevad rahvusvahelistest lepingutest, mille osalisteks nad on.

Artikkel 8

1. Käesolev kokkulepe jõustub selle allakirjutamise päevast ja kehtib viis aastat.

2. Käesoleva kokkuleppe kehtivust pikendatakse automaatselt järgnevateks viieaastasteks perioodideks, kui kumbki Pool ei teata vähemalt kolm kuud enne vastava perioodi lõppemist kirjalikult oma soovist selle kehtivus lõpetada.

Koostatud Moskvas 4. mail 1994. aastal kahes eksemplaris, eesti ja vene keeles, kusjuures mõlemad tekstid omavad võrdset jõudu.

Eesti Vabariigi Valitsuse nimel
A. TARAND

Vene Föderatsiooni Valitsuse nimel
V. KORELSKI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json