Teksti suurus:

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi Valitsuse vaheline kokkulepe saksa õpetajate lähetamise kohta Eesti koolidesse

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.1994
Avaldamismärge:RT II 1994, 26, 96

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi Valitsuse vaheline kokkulepe saksa õpetajate lähetamise kohta Eesti koolidesse

Vastu võetud 28.04.1993

Vabariigi Valitsuse 15. juuni 1993. a korraldus nr 331

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariigi Valitsus ja Saksamaa Liitvabariigi Valitsus,

veendumuses, et saksa keele ja kultuuri parem tundmine Eesti rahva poolt on väärtuslikuks panuseks kahe maa vaheliste kultuurisidemete tugevdamisele,

soovides toetada Eesti koole Saksa õpetajatega ning soodustada sellega saksa keele õpetamist Eesti Vabariigis,

eesmärgiga aidata kaasa vastastikuse usalduse tugevdamisele,

leppisid kokku alljärgnevas:

Artikkel 1

Lepingupooled lepivad kokku Saksa õpetajate ja õppealaspetsialistide lähetamises Eesti koolidesse.

Artikkel 2

(1) Eesti Vabariigi Valitsus teatab Saksamaa Liitvabariigi Valitsusele diplomaatilisel teel üheksa kuud enne õppeaasta algust asjaomased koolid, õppeained, õpetajate arvu ja nende soovitava kvalifikatsiooni.

(2) Saksamaa Liitvabariigi Valitsus edastab Eesti Vabariigi Valitsusele hiljemalt kolm kuud enne õppeaasta algust või õppetegevuse alustamist diplomaatilisel teel õpetajate nimed, õpetatavad ained ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid nende õpetajate kohta, kelle tegevust Eesti Vabariigis Saksa pool kavatseb toetada. Lisaks lubatud toetuse ajalisele kehtivusele tuleb teates ettepanekuna ära näidata need õppeained ja koolid, milles ülalnimetatud õpetajaid peaks rakendatama.

Artikkel 3

(1) Artiklis 2 nimetatud õpetajate tööandjateks Eesti Vabariigis on sama artikli lõikes 2 nimetatud koolid. Koolid edastavad väljavalitud õpetajatele enne nende väljasõitu kirjaliku informatsiooni töökohtade ja töötingimuste kohta ning sõlmivad nimetatud õpetajatega vahetult pärast nende Eestisse saabumist töölepingu vastavalt Eesti Vabariigi töölepingu seadusele, võimaldamaks neile Eesti õpetajatega võrdsed tööõigused ja -kohustused.

(2) Tööleping kehtib esialgu vähemalt ühe õppeaasta (12 kuud). Kui töölepingut ei ole vähemalt neli kuud enne tähtaja möödumist tühistatud, pikeneb selle kehtivus järgmiseks õppeaastaks. Töölepingu tühistamise põhjused tuleb lepingupartnerile teatavaks teha.

(3) Õpetajad on kohustatud andma nädalas kuni 25 normaalpikkusega saksakeelset õppetundi. Ühtlasi on nad vastavalt vajadusele kohustatud andma asendustunde, kuid mitte rohkem kui kolm õppetundi nädalas ja mitte üle 40 tunni õppeaastas. Seoses eriülesannete andmisega võib õpetaja nädalakoormust vähendada.

(4) Eesti suvisel koolivaheajal võib Saksa õpetajaid kuni nelja nädala jooksul rakendada suvekursustel, tingimusel et neile on tagatud 30-tööpäevane puhkus.

(5) Lepingulise tasuna saavad Saksa õpetajad koolist Eesti õpetajate normaalpalga, kuid mitte vähem kolmanda astme Eesti õpetaja palgamäärast.

(6) Eesti pool annab õpetajate kasutusse möbleeritud korterid.

(7) Saksa õpetajatel on õigus ravikindlustusele vastavalt Eesti seadustele.

Artikkel 4

(1) Lisaks lepingulisele tasule saavad õpetajad rahalist hüvitust Saksa poolelt, mis ühtlasi katab nende kolimiskulud.

(2) Lõikes 1 viidatud sissetulekutelt ei nõua Eesti Vabariigi Valitsus artiklis 2 nimetatud õpetajatelt sisse makse ega muid rahalisi koormisi. Eesti poolelt makstav lepingutasu kuulub maksustamisele vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele maksu- ja muudele seadustele.

Artikkel 5

(1) Artiklis 2 nimetatud õpetajatele ja nende perekonnaliikmetele antakse tasuta tähtajaline elamisluba ning mitmekordne sisse- ja väljasõiduviisa, mis tagab piiranguteta reisimisvõimalused. Sissesõiduviisa annab Eesti Vabariigi esindus Bonnis välja väljaspool järjekorda.

(2) Artiklis 2 nimetatud õpetajad vajavad tegevuse alustamiseks Eesti tööluba. Eesti kompetentsed ametkonnad väljastavad tööload vahetult pärast õpetajate saabumist Eestisse.

Artikkel 6

(1) Eesti Vabariigi Valitsus võimaldab vastavalt Eestis kehtivatele seadustele järgmiste esemete vaba sisse- ja väljaveo ning vabastab need tolli- ja muudest maksudest, samuti avalikest koormistest, väljaarvatud ladustamis- ja transpordikuludest:

- isiklikud tarbeesemed,
- raamatud, õppematerjalid ning muud artiklis 2 nimetatud õpetajate poolt sissetoodavad töövahendid ja tööriistad,
- ümberkolitav vara, sealhulgas artiklis 2 nimetatud õpetajate ja nende perekonnaliikmete isiklikud autod, samuti muud esemed, mida artiklis 2 nimetatud õpetajad pärast kutsetegevuse alustamist ning elamise sisseseadmist Eesti Vabariigis kuue kuu jooksul siia sisse toovad,
- ümberkolitava vara osaliseks asendamiseks vajaduse korral juurdetoodavad esemed.

(2) Õpetajate ja nende perekonnaliikmete poolt sissetoodav vara, sealhulgas valuuta, kuulub deklareerimisele.

Artikkel 7

(1) Eesti pool annab artiklis 2 nimetatud õpetajatele välja töötõendi, mis tagab neile kompetentsete riigiasutuste toetuse ametiülesannete täitmisel.

(2) Eesti Vabariigi Valitsus nimetab kontaktisiku, kes on Saksa õpetajatele abiks suhtlemisel Eesti ametiasutustega, eriti sissesõiduformaalsuste täitmisel.

Artikkel 8

Kahjude eest, mida artiklis 2 nimetatud õpetajad tekitavad käesoleva kokkuleppega neile pandud õppetööalaste kohustuste täitmisel, ei tehta neid vastavate Eesti ametivõimude poolt materiaalselt vastutavaks, kui ka Eesti õpetajad sarnastel juhtudel vastutust ei kanna.

Artikkel 9

(1) Saksamaa Liitvabariigi Valitsus annab Eesti Vabariigi Valitsuse käsutusse ainekonsultandi, kes nõustab Eesti pädevaid ametiasutusi kõikides saksa keele õpetamise küsimustes. Seejuures allub temale kui koordinaatorile tähtsamate erialaste ja administratiivsete ülesannete lahendamine, mis on seotud Saksa õpetajate lähetamisega Eesti Vabariiki. Ainekonsultandi tegevuse üksikasjad määratakse kindlaks lepingupoolte poolt ühiselt väljatöötatavas tööjuhendis.

(2) Ainekonsultant vahendab ka artiklis 2 nimetatud õpetajate ametialast korrespondentsi asjaomaste asutustega.

(3) Ainekonsultandi töö tasustatakse Saksamaa Liitvabariigi Valitsuse poolt. Eesti Vabariik ei võta sellelt tasult makse ega kehtesta muid rahalisi koormisi.

(4) Artiklid 5-8 kehtivad vastavalt ka ainekonsultandi suhtes.

Artikkel 10

(1) Käesolev kokkulepe jõustub päevast, mil mõlemad lepingupooled on teineteisele teatanud selle jõustumiseks vajalike siseriiklike tingimuste täitmisest. Kokkuleppe jõustumise päevaks loetakse viimase ametliku teate kättesaamise päev.

(2) Käesolev kokkulepe sõlmitakse määramata tähtajaks.

(3) Kumbki lepingupool võib käesoleva kokkuleppe kirjalikult tühistada. Kokkuleppe tühistamine jõustub kuus kuud pärast vastavasisulise teate saamist teise lepingupoole poolt.

Sõlmitud Bonnis, 29. aprillil 1993. aastal kahes originaalis, kumbki eesti ja saksa keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdse jõuga.

Eesti Vabariigi Valitsuse poolt
T. VELLISTE

Saksamaa Liitvabariigi Valitsuse poolt
K. KINKEL

/otsingu_soovitused.json