Teksti suurus:

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina Valitsuse vaheline kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.03.1994
Avaldamismärge:RT II 1994, 26, 100

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina Valitsuse vaheline kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö kokkulepe

Vastu võetud 15.03.1994

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina Valitsuse vahelise kultuuri-, hariduse- ja teadusalase koostöö kokkuleppe kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariigi Valitsus ja Ukraina Valitsus, edaspidi «Pooled»,

soovides kaasa aidata vastastikuste kultuuri-, haridus-, teadus- ja spordialaste suhete arengule,

pidades sidemete arengut kultuuri, hariduse, teaduse ja spordi valdkonnas riikide, kohalike omavalitsusorganite, vastavate organisatsioonide ja asutuste, samuti kodanike vahel tähtsaks tingimuseks mõlema maa ja rahva kultuuri rikastamisel,

leppisid kokku alljärgnevas:

Artikkel 1

Pooled soodustavad ja toetavad otsekontakte ja koostööd mõlema riigi ülikoolide, teiste õppe- ja teadusasutuste vahel, aitavad kaasa teadlaste, õppejõudude, spetsialistide ja üliõpilaste vahetusele.

Artikkel 2

Pooled soodustavad haridust, teadust ja kultuuri puudutava teabe, dokumentide ja publikatsioonide vahetust.

Artikkel 3

Pooled toetavad teise Poole vastavate asutuste, organisatsioonide, kollektiivide, samuti teadlaste ning kultuuritegelaste kutsumist oma riigis korraldatavatele rahvusvahelistele kongressidele, kollokviumidele, sümpoosiumidele, seminaridele ja teistele samalaadsetele üritustele.

Artikkel 4

Pooled aitavad kaasa teise riigi keele, kirjanduse ja kultuuriajaloo uurimisele ja õpetamisele, sel eesmärgil koolide, klasside ja suvekursuste organiseerimisele.

Artikkel 5

Pooled soodustavad teabevahetust haridussüsteemide kohta ning õppevahendite vahetust kultuuri, ajaloo ja geograafia valdkonnas, võimaldamaks teineteisele adekvaatset informatsiooni oma riikide ning hariduse ja kultuurielu arengu kohta.

Artikkel 6

Pooled toetavad koostööd mõlema riigi rahvusraamatukogude vahel ning korraldavad raamatukogude vahelist trükiste vahetust ühist huvi pakkuvates valdkondades.

Artikkel 7

Pooled aitavad kaasa kunsti- ja teadusalaste näituste, foto- ja raamatunäituste vahetamisele.

Artikkel 8

Näitekunsti ja muusika alal toetavad mõlemad Pooled oma esindajate osavõttu teises riigis toimuvatest muusika- ja muudest kultuuriüritustest ning soodustavad kunstikollektiivide ja üksikesinejate külalisesinemisi.

Artikkel 9

Pooled soodustavad koostööd arheoloogia, museoloogia ning ajaloo- ja arhitektuuripärandi säilitamise ja restaureerimise alal ning vahetavad vastavaid trükiseid.

Artikkel 10

Pooled toetavad otsekontakte mõlema riigi raadio- ja telekompaniide vahel, aitavad kaasa programmide vahetusele ja ajakirjanike vastastikustele visiitidele.

Artikkel 11

Pooled soodustavad otsekontakte kahe riigi regioonide ja kohalike omavalitsusorganite vahel, sealhulgas delegatsioonide ja rahvakunstikollektiivide vahetust.

Artikkel 12

Pooled soodustavad otsekontakte kahe riigi spordi- ja noorsoo-organisatsioonide vahel, delegatsioonide, võistkondade, treenerite, ekspertide ja üliõpilaste vahetust, samuti teabe ja dokumentide vahetust erinevatest spordialadest ja noorsoo tegevusaladest.

Artikkel 13

Kokkuleppe täitmiseks valmistavad Poolte vastavad ministeeriumid ette kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö programmid 2-3 aastasteks perioodideks. Sellised programmid sisaldavad ka Poolte rahalisi tingimusi ja kohustusi.

Artikkel 14

Käesolev Kokkulepe jõustub allakirjutamise kuupäevast ja jääb jõusse viieks aastaks. Selle kehtivus pikeneb automaatselt järgnevateks viieaastasteks perioodideks, kui kumbki Pooltest ei teata teisele kirjalikult oma soovist käesolev Kokkulepe tühistada. Sellisel juhul lõpeb käesoleva Kokkuleppe kehtivus kuue kuu möödudes vastava kirjaliku teate kättesaamise kuupäevast.

Koostatud 15. märtsil 1994. aastal kahes originaaleksemplaris ukraina, eesti ja vene keeles, kusjuures kõik tekstid omavad võrdset jõudu. Erinevuste korral tõlgendamisel võetakse aluseks venekeelne tekst.

Eesti Vabariigi Valitsuse nimel
J. LUIK

Ukraina Valitsuse nimel
I. DZJUBA

/otsingu_soovitused.json