Teksti suurus:

Leping Eesti Vabariigi Valitsuse ja Poola Vabariigi Valitsuse vahel koostööst kultuuri ja teaduse valdkonnas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.01.1993
Avaldamismärge:RT II 1994, 27, 105

Leping Eesti Vabariigi Valitsuse ja Poola Vabariigi Valitsuse vahel koostööst kultuuri ja teaduse valdkonnas

Vastu võetud 02.07.1992

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariigi Valitsus ja Poola Vabariigi Valitsus, (edaspidi «lepingupooled»)

soovides arendada ja tugevdada sõbralikke suhteid mõlema maa vahel, mis rajanevad vastastikusele abistamisele, suveräänsele võrdsusele ja siseasjadesse mittesekkumisele,

olles veendunud, et see koostöö aitab kaasa meie riikide vaheliste sõbralike suhete arendamisele,

juhindudes püüdlusest koostöö hõlbustamiseks ja arendamiseks teaduse, hariduse, kultuuri, kunsti, spordi ja turismi, noorsoovahetuse ja massiteabevahendite valdkonnas,

püüdes realiseerida olemasolevaid otsuseid kultuuri vallas, mis sisalduvad Helsingi lõppaktis, Pariisi Uue Euroopa Hartas ja teistes Euroopa Julgeoleku ja Koostöö Konverentsi dokumentides, kaasa arvatud EJKK-s osalevate riikide Krakovi sümpoosiumil kultuuripärandi küsimuses kokkulepitu,

olles teadlikud vastastikusest kasust, mis sellest koostööst tuleneb,

on otsustanud sõlmida käesoleva lepingu ning leppisid sel eesmärgil kokku järgnevas:

Artikkel 1

Lepingupooled toetavad igakülgse koostöö initsiatiive ja vorme, mis võivad tekkida riiklike, ühiskondlike ja erainstitutsioonide, organisatsioonide ning eraisikute vahel ühiste Eesti-Poola organisatsioonide ja fondide loomiseks, mis on mõeldud käesoleva lepingu eesmärkide saavutamiseks ja mõlema riigi ühiskondade vastastikuseks lähenemiseks.

Artikkel 2

Lepingupooled toetavad Eesti Teaduste Akadeemia ja Poola Teaduste Akadeemia ning teiste teaduslike organisatsioonide ja teadusinstituutide koostööd, mis realiseerub nende vahel sõlmitud vastavate kokkulepete alusel. Pooled annavad vastastikust abi teadlastele, kes teevad uurimusi Eesti ja Poola keele, ajaloo ja kultuuri alal, läbi

- teadurite vahetuse;
- uurimustulemuste kättesaadavaks tegemise ja publitseerimisem;
- ühiste konverentside ja teaduslike ekspeditsioonide organiseerimise;
- teadusliku informatsiooni ja dokumentide vahetuse.

Artikkel 3

Eesti Vabariigi Haridusministeerium ja Poola Vabariigi Haridusministeerium loovad vahetud kontaktid, tutvumaks üld- ning kõrghariduse taseme ja süsteemidega mõlemas riigis. Pooled toetavad stipendiaatide, doktorantide ja stažööride vahetust otseselt huvitatud ametkondade kaudu kokkulepete alusel.

Artikkel 4

Lepingupooled ergutavad huvi ja annavad abi eesti keele ning kirjanduse õppimiseks Poolas ja poola keele ning kirjanduse õppimiseks Eestis.

Artikkel 5

Lepingupooled toetavad huvitatust teise osapoole kultuuripärandi ja tänapäeva kultuurisaavutuste vastu.

Lepingupooled toetavad oma valitsusorganite ja institutsioonide ning valitsusväliste organisatsioonide ja institutsioonide ettevõtmise mõlema riigi lähendamiseks, eriti läbi:

- vastastikuste kontaktide kultuuriinstitutsioonide, liitude, ühenduste ja ühingute vahel, mis ühendavad kirjanikke, tõlke, muusikuid, heliloojaid, filmi- ja teatrinäitlejaid, kujureid;
- kultuurilise, haridusliku ja informaatilise iseloomuga näituste ja muude väljapanekute vahetamise,
- teise riigi teaduslike, kirjanduslike ja kunstialaste tööde tõlkimise ja avaldamise,
- informatsiooni - trükiste, raamatute, ajakirjade ja muude infokandjate, sealhulgas ka audiovisuaalsete vahetamise,
- oma esindajate osalemise teise lepingupoole poolt organiseeritud festivalidel, konkurssidel, ülevaatustel ja kultuurialastel kohtumistel.

Artikkel 6

Kumbki lepingupool garanteerib teise riigi kodanikele autoriõiguste seaduskaitse kergendamaks intellektuaalsete ja kultuuriliste väärtuste levitamist ja populariseerimist.

Artikkel 7

Lepingupooled toetavad vastastikkust vaba informatsioonivahetust teise riigi poliitilise, ühiskondliku, kultuurilise ja teadusliku elu kohta objektiivse ja igakülgse informatsiooni tagamiseks.

Selleks hakatakse toetama raadio- ja televisiooniinstitutsioonide, pressiagentuuride ning ajakirjanike, lehekirjastuste ja toimetuste liitude koostööd.

Artikkel 8

Lepingupooled toetavad raadio ja televisiooni vahetut koostööd vastastikuste kokkulepete alusel selles vallas. Pooled teevad jõupingutusi, et paremini tundma õppida vastastikkusi traditsioone ja tänapäeva ning edendada kultuuri Läänemere piirkonna riikide koostöö raamis.

Artikkel 9

Lepingupooled soodustavad spordiühingute ja teiste institutsioonide vahelisi kontakte, samuti õhutavad ja toetavad mitmesuguseid mõlema riigi vahelist noorsoo kontaktivorme ja vahetust.

Artikkel 10

Lepingupooled toetavad vahetut koostööd oma riikide UNESCO asjade rahvuslike komiteede vahel UNESCO asjade.

Artikkel 11

Mõlemad pooled toetavad koostööd arhiivinduse alal, eriti kogemuste, publikatsioonide ja mikrofilmide vahetamises, samuti arhiividesse pääsemise vallas.

Artikkel 12

Lepingupooled teevad jõupingutusi mõlema poole kultuuripärandi terviklikkuse kaitse alal ja oma territooriumil paiknevate teise poole mälestusmärkide ning kultuuriväärtuste, säilitamisel ja konserveerimisel.

Artikkel 13

Koostöö tervisekaitse ja arstiteaduse alal toimub mõlema maa tervishoiuministeeriumide vahel sõlmitud kokkuleppe alusel.

Artikkel 14

Lepingupooled töötavad välja lepingu täitmise ajalised etapilised programmid, mis määravad finantsilised ja organisatsioonilised tingimused.

Artikkel 15

Käesolev leping kuulub vastuvõtmisele mõlema lepingupoole seaduste järgi ja jõustub vastuvõtmist kinnitavate nootide vahetamise päeval.

Artikkel 16

Käesolev leping sõlmitakse viieks aastaks. Ta kuulub automaatsele pikendamisele järgmiseks viieks aastaks, kui kumbki lepinguosaline pool ei ütle teda notifitseerimise teel üles kuus kuud enne vastava perioodi lõppemist.

Koostatud 2. juulil 1992. aastal Tallinnas kahes eksemplaris, kumbki eesti ja poola keeles, kusjuures mõlemal tekstil on võrdne jõud.

Eesti Vabariigi Valitsuse nimel
Jaan MANITSKI

Poola Vabariigi Valitsuse nimel
Krzysztof SKUBISZEWSKI

/otsingu_soovitused.json