Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vaheline keskkonnaalase koostöö leping

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.1992
Avaldamismärge:RT II 1994, 27, 106

Eesti Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vaheline keskkonnaalase koostöö leping

Vastu võetud 30.03.1992

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Mitteametlik tõlge

Eesti Vabariik ja Rootsi Kuningriik, edaspidi «pooled»,

soovides teha koostööd keskkonna olukorra parandamise nimel,

soovides edendada ja tugevdada omavahelisi kahepoolseid koostöösidemeid selleks, et aidata kaasa mõlema maa riiklike ja rahvusvaheliste keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisele,

on kokku leppinud alljärgnevas:

Artikkel 1

Pooled edendavad ja arendavad keskkonnaalast koostööd võrdsetel alustel mõlema riigi vastastikuse kasu eesmärgil.

Artikkel 2

Pooled teevad ühiseid jõupingutusi kompetentsete ametivõimude ja teiste asjaosaliste, sealhulgas asutuste, organisatsioonide ja eraettevõtete vahel.

Artikkel 3

Võimalikeks koostöövaldkondadeks on inter alia:

- õhusaaste vähendamine,
- vee ja merekeskkonna kaitse,
- energia tootmise ja kasutamise keskkonnaga seotud aspektid,
- kemikaalide kontroll,
- põllumajanduse ja metsanduse keskkonnaga seotud aspektid,
- jäätmete kasutamise korraldus,
- looduse säilitamine ja liigirikkus,
- keskkonnaalaste andmete ja informatsiooni vahetus,
- keskkonna olukorra jälgimine,
- keskkonnaalane haridus ja koolitus,
- keskkonnaalased uuringud,
- keskkonnakaitse alase seadusandluse ja administreerimise arendamine,
- maa- ja veeressursside füüsiline planeerimine ja juhtimine,
- keskkonnamõjutuste hindamine,
- koostöö mitmepoolste foorumide raames.

Artikkel 4

Pooled teatavad 3 kuu jooksul, arvates käesoleva lepingu jõustumisest teineteisele koostöö ellurakendamisega tegelevate koordinaatorite määramisest.

Koordinaatorid loovad ja säilitavad omavahel regulaarsed sidemed ühiste kohtumiste ja/või muude võimaluste kaudu.

Artikkel 5

Pooled otsustavad vastavalt probleemi liigile, millise koostöövormi nad valivad. Võimalikeks koostööaladeks on:

- ekspertide ja delegatsioonide vahetus,
- informatsiooni vahetus,
- ühised uurimisprojektid,
- seminaride ja näituste korraldus,
- teised kokkulepitud koostöövormid.

Artikkel 6

Kompetentsed ametivõimud lepivad eraldi kokku delegatsioonide ja ekspertide vahetusega kaasnevate kulutuste jaotamise suhtes.

Artikkel 7

Käesolev leping jõustub allakirjutamise hetkel. Mõlemad pooled võivad lepingu kirjaliku teate alusel tühistada. Tühistamine jõustub kaksteist kuud pärast sellise teate kättesaamist.

Koostatud Stockholmis 30. märtsil 1992. a. kahes originaaleksemplaris inglise keeles.

Eesti Vabariigi Valitsuse nimel
T. KAASIK

Rootsi Kuningriigi Valitsuse nimel
O. JOHANSSON

 

Agreement between the Republic of Estonia and the Kingdom of Sweden on Cooperation in the Field of Environment

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Kingdom of Sweden, hereafter referred to as “the Parties”,

wishing to cooperate in order to improve the state of the environment,

wishing to promote and strengthen their bilateral cooperation in order to help both countries achieve national and international environmental targets,

have agreed as follows:

Article 1

The Parties shall promote and develop environmental cooperation on an equal basis to the mutual benefit and advantage of both.

Article 2

The Parties shall promote joint efforts between the competent authorities and other interested parties including institutions, organizations and private enterprises.

Article 3

Possible subjects of cooperation include inter alia the following areas:

- air pollution abatement,
- protection of waters and the marine environment,
- environmental aspects of energy production and use,
- chemicals control,
- environmental aspects of agriculture and forestry,
- waste management,
- nature conservation and biological diversity,
- exchange of environmental data and information,
- monitoring the state of environment,
- environmental education and training,
- environmental research,
- development of environmental protection legislation and administration,
- physical planning and management of land and water resources,
- environmental impact assessments,
- cooperation in multilateral fora.

Article 4

The Parties shall, within 3 months of the entry into force of this Agreement, inform one another of the designation of coordinators for the implementation of the cooperation.

The coordinators shall establish and maintain regular contacts through joint meetings and/or by other means.

Article 5

The Parties shall, according to the subject matter, decide on the form of cooperation. Possible types of cooperation include:

- exchange of experts and delegations,
- exchange of information,
- joint research projects,
- organization of seminars and exhibitions,
- other agreed forms of cooperation.

Article 6

The competent authorities shall agree separately on the distribution of costs for the exchange of delegations and experts.

Article 7

This Agreement comes into force upon signature. Each Party may cancel this agreement by written notification. The cancellation will enter into force twelve months after the receipt of such notification.

Done at Stockholm on March 30, 1992, in two original copies in English.

For the Government
of the Republic of Estonia
T. KAASIK

For the Government
of the Kingdom of Sweden
O. JOHANSSON

/otsingu_soovitused.json