Teksti suurus:

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline haridusalase koostöö kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.11.1994
Avaldamismärge:RT II 1994, 32, 141

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline haridusalase koostöö kokkulepe

Vastu võetud 21.10.1994

Vabariigi Valitsuse 20. oktoobri 1994. a korraldus nr 811-k

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariigi Valitsus ja Vene Föderatsiooni Valitsus, edaspidi nimetatud Pooled,

arvestades vastastikust huvi haridusalase koostöö vastu,

lähtudes omavahelistes suhetes ning teostatavas hariduspoliitikas üldinimlike väärtuste prioriteedist,

tunnustades igaühe õigust haridusele sõltumata tema kodakondsusest ja etnilisest kuuluvusest,

püüdes humanismi ja kultuuridialoogi alusel arendada vastastikku huvipakkuvat koostööd haridussüsteemide täiendamise valdkonnas,

leppisid kokku alljärgnevas:

Artikkel 1

Pooled arendavad koostööd hariduse kõigis valdkondades ja kõigil tasanditel.

Artikkel 2

Pooled loovad isikutele, kelle etniline kodumaa asub teise riigi territooriumil, haridusalaste vajaduste rahuldamiseks vastavad tingimused.

Artikkel 3

Kumbki Pool osutab organisatsioonilist, pedagoogilist, õppemetoodilist ja rahalist toetust oma riiklikele haridusasutustele, kus õpetamine toimub teise riigi keeles, kusjuures see toetus on analoogiline toetusega, mida osutatakse oma riiklikele õppeasutustele, kus õpetamine toimub oma riigi keeles.

Artikkel 4

Ühe riigi kodakondsust omavad, kuid teise riigi territooriumil elavad isikud võivad selle riigi territooriumil saada haridust, teaduslikke kraade ja teaduslikke nimetusi (Vene Föderatsioonis) samadel tingimustel kui selle riigi kodanikud.

Pooled määravad eraldi kokkuleppega haridust ja teaduslikke kraade tõendavate dokumentide tunnustamise korra ja tingimused.

Artikkel 5

Kumbki Pool tunnistab oma riigi territooriumil erinevatesse keelelistesse ja etnilistesse gruppidesse ja erinevatesse ühiskondlikesse ühendustesse kuuluvate isikute õigust luua vastavalt nende asukohariigi seadusandlusega kõigi tasandite õppeasutusi ning osutada neile toetust.

Artikkel 6

Kumbki Pool tunnistab enne käesoleva Kokkuleppe jõustumist tema territooriumil asuva riiklikusse õppeasutusse õppima asunud ning nendes õppivate teise riigi kodanike ja isikute, kes elavad tema territooriumil, õigust jätkata õppimist kuni õpingute lõpetamiseni tingimustel, mis kehtivad asukohariigi kodanikele.

Artikkel 7

Pooled võivad vastastikusel kokkuleppel suunata oma riigi kodanikke teise riigi haridusasutustesse, makstes nende õppimise eest oma eelarvest. Õppimisele suunatavate isikute arv, nende vastuvõtmise ja finantseerimise kord määratakse kindlaks täiendavate protokollidega.

Artikkel 8

Pooled aitavad vastastikuse huvitatuse korral kaasa oma riigi kodanike teise riigi haridusasutustesse suunamisele, mis toimub ekvivalentsuse ning vastuvõtva Poole poolt õppimiskulude katmise põhimõttel.

Suunatavate isikute arv ning tingimused määratakse kindlaks erikokkulepetega riiklike haridusala haldusorganite vahel.

Artikkel 9

Pooled ei tee takistusi teise riigi kodanike ja teise Poole riigi territooriumil elavate isikute vastuvõtmiseks oma õppeasutustesse üldises korras. Vastuvõtmise ja õppimise tingimused määratakse õppeasutuse juhtkonna ja sisseastuja poolt.

Artikkel 10

Pooled aitavad kaasa teineteise pedagoogilise ja teaduslik-pedagoogilise kaadri ettevalmistamisele, ümberõppele, kvalifikatsiooni tõstmisele ning õppeasutuste, kus õpetamine toimub teise Poole riigikeeles, varustamisele õppe-metoodilise kirjandusega.

Pooled aitavad kaasa teise riigi õppeasutuste, kus õpetamine toimub selle riigi keeles, tarvis pedagoogilise ja teaduslik-pedagoogilise kaadri ettevalmistamisele, ümberõppele, kvalifikatsiooni tõstmisele ning varustamisele õppe-metoodilise kirjandusega.

Artikkel 11

Pooled soodustavad oma riikides hariduse valdkonnas kehtivate normatiivaktide kohta käiva informatsiooni vahetamist.

Artikkel 12

Pooled aitavad kaasa haridusasutuste, teaduslike organisatsioonide ja ettevõtete vaheliste otsesidemete loomisele ja arengule, ühiste haridusalaste teaduslike programmide väljatöötamisele, õpilaste, üliõpilaste ja õppejõudude vaheliste kontaktide laiendamisele tootmispraktika sfääris, spetsialistide vahetusele õppe- ja teadusliku töö läbiviimisel.

Artikkel 13

Pooled arendavad haridusasutuste vahelist koostööd teaduslike uuringute valdkonnas, mis toimub võrdõiguslikkuse ja vastastikuse kasusaamise põhimõttel, kooskõlas kummaski riigis kehtiva seadusandlusega.

Artikkel 14

Pooled osutavad vastastikust abi hariduse materiaal-tehnilise baasi arendamisel, kaasa arvatud õppeotstarbelise sisseseade, mööbli, näitlike ja tehniliste õppevahendite, õpikute ja õppe-metoodilise kirjanduse väljatöötamisel, tootmisel ja vastastikustel hangetel.

Artikkel 15

Käesoleva kokkuleppe elluviimiseks moodustatakse asjast huvitatud ministeeriumite ja ametkondade esindajatest Eesti-Vene komisjon, mis tuleb kokku vaheldumisi mõlema Poole territooriumil, kontrollimaks käesoleva Kokkuleppe täitmist ning töötamaks välja haridusalase koostöö plaane.

Artikkel 16

Käesolev Kokkulepe jõustub 30 päeva möödumisel selle allakirjutamise momendist, kokkulepe sõlmitakse viieks aastaks ning kehtivus pikeneb automaatselt, juhul kui üks Pool ei saada teisele Poolele vähemalt kuus kuud varem kirjalikku teadet oma kavatsusest lõpetada selle kehtivus.

Koostatud Moskvas 21. oktoobril 1994. aastal kahes eksemplaris, kumbki eesti ja vene keeles, kusjuures mõlemad tekstid omavad võrdset jõudu.

Eesti Vabariigi Valitsuse nimel
P. OLESK

Vene Föderatsiooni Valitsuse nimel
[allkiri]

/otsingu_soovitused.json