Teksti suurus:

Rahvusvahelise kohtumenetluse lihtsustamise konventsioon

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.1996
Avaldamismärge:RT II 1996, 1, 3

Rahvusvahelise kohtumenetluse lihtsustamise konventsioon

Vastu võetud 24.10.1980

(õ) 31.10.2008 14:40

Konventsiooniga ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Mitteametlik tõlge

Konventsioonile alla kirjutanud riigid on otsustanud rahvusvahelise kohtumenetluse lihtsustamiseks sõlmida konventsiooni ja on kokku leppinud järgnevas.

I peatükk
KOHTUKULUDEST VABASTAMINE

Artikkel 1

Osalisriikide kodanikud ja alalised elanikud vabastatakse tsiviil- ja kaubandusasjade kohtumenetluses igas osalisriigis kohtukulude tasumisest samadel tingimustel nagu nende riikide kodanikud ja alalised elanikud.

Isikud, kelle kohta lõige 1 ei kehti, aga kellel oli alaline elukoht osalisriigis, kus asja läbi vaadatakse või kus seda hakatakse kohtus läbi vaatama, vabastatakse kohtukulude tasumisest lõikes 1 sätestatud viisil, kui menetlus tuleneb nende varasemast alalisest elamisest selles riigis.

Riikides, kus kohtukuludest vabastatakse haldus-, sotsiaal- või rahandusasjades, kohaldatakse käesolevat artiklit ka nimetatud asjadele, kui neid vaatab läbi pädev kohus.

Artikkel 2

Artiklit 1 kohaldatakse ka õigusnõuande suhtes tingimusel, et seda vajav isik asub riigis, kus ta õigusnõuannet küsib.

Artikkel 3

Osalisriik määrab konventsiooni alusel esitatud kohtukuludest vabastamise taotluste vastuvõtmiseks ja nendega tegelemiseks keskasutuse.

Liitriigid ja mitme õigussüsteemiga riigid võivad määrata mitu keskasutust. Kui keskasutus, kellele taotlus on esitatud, pole pädev sellega tegelema, edastab ta taotluse sama riigi pädevale keskasutusele.

Artikkel 4

Osalisriik määrab ühe või mitu edastusasutust kohtukuludest vabastamise taotluste edastamiseks vastuvõtva riigi pädevale keskasutusele.

Kohtukuludest vabastamise taotlused edastatakse konventsioonile lisatud näidisele vastaval blanketil ilma ühegi teise asutuse sekkumiseta.

Käesoleva artikliga ei ole vastuolus taotluste esitamine diplomaatiliste kanalite kaudu.

Artikkel 5

Kui kohtukuludest vabastamise taotleja ei asu taotlust saavas riigis, võib ta esitada taotluse oma endise elukohariigi edastusasutusele. Ta võib taotluse esitada vastuvõtva riigi pädevale asutusele ka teisiti.

Taotlus esitatakse konventsioonile lisatud näidisele vastaval blanketil ja sellele lisatakse vajalikud dokumendid. Vastuvõttev riik võib vajaduse korral nõuda lisainfot või -dokumente.

Osalisriik võib deklareerida, et tema vastuvõtuasutus võtab vastu ka teiste kanalite kaudu või teisel viisil esitatud taotlusi.

Artikkel 6

Edastusasutus aitab taotlejal tagada, et taotlusele oleksid lisatud info ja dokumendid, mis edastusasutuse arvates on vajalikud taotluse läbivaatamiseks. Edastusasutus tagab taotluse vastavuse vorminõuetele.

Kui edastusasutusele selgub taotluse ilmne põhjendamatus, võib ta keelduda seda edastamast.

Vajaduse korral abistab edastusasutus taotlejat dokumentide tõlkimisel tasuta ja vastab vastuvõtva riigi keskasutuse lisainfopalvetele.

Artikkel 7

Taotlus, selle lisadokumendid ja vastused lisainfo saamise palvetele esitatakse ühes vastuvõtva riigi riigikeeles või koos tõlkega ühte sellesse keelde.

Kui taotlev riik pole võimeline tõlkimist vastuvõtva riigi keelde korraldama, võtab vastuvõttev riik vastu inglis- või prantsuskeelsed dokumendid või dokumendid, millele on lisatud tõlge ühte nimetatud keelde.

Vastuvõtva keskasutuse poolt esitatud dokumendid võivad olla koostatud vastuvõtva riigi riigikeeles või inglise või prantsuse keeles.

Kui edastusasutuse esitatud taotlus on inglis- või prantsuskeelne või koos tõlkega ühte sellesse keelde, esitab vastuvõtuasutus oma dokumendid samas keeles.

Käesoleva artikli rakendamisel tekkinud tõlkekulud kannab edastav riik. Vastuvõttev riik ei saa oma tõlkekulude hüvitamist nõuda.

Artikkel 8

Vastuvõtuasutus lahendab taotluse või annab selle lahendada vastuvõtva riigi pädevale asutusele.

Vastuvõtuasutus annab lisainfopalved üle edastusasutusele ja teatab sellele taotluse läbivaatamisel tekkinud raskustest ning taotluse kohta tehtud otsusest.

Artikkel 9

Kui kohtukuludest vabastamise taotleja ei asu osalisriigis, võib ta esitada oma taotluse konsuli kaudu. Taotlejal on õigus esitada taotlus vastuvõtva riigi pädevale asutusele ka muul viisil.

Osalisriik võib deklareerida, et tema vastuvõtuasutus võtab vastu ka teiste kanalite kaudu või teisel viisil esitatud taotlusi.

Artikkel 10

Käesoleva peatüki sätete alusel edastatud dokumentide legaliseerimist või muud formaalsust ei nõuta.

Artikkel 11

Käesoleva peatüki sätete alusel esitatud taotlused edastatakse, võetakse vastu ja lahendatakse tasuta.

Artikkel 12

Kohtukuludest vabastamise taotlused vaadatakse läbi viivitamata.

Artikkel 13

Kui isik on vabastatud artikli 1 alusel kohtukulude tasumisest, siis sõltumata dokumentide kätteandmise viisist ei nõuta temalt dokumentide kätteandmise kulude hüvitamist. Sama kehtib nõudekirjade ja varanduslikku seisundit näitavate dokumentide kohta, välja arvatud ekspertidele ja suuliste tõlgete eest makstavad summad.

Kui isik on osalisriigis kohtukuludest vabastatud artikli 1 alusel ja selles menetluses on tehtud otsus, on isikul otsust tunnustavas või täitvas osalisriigis õigus asjaolude lisauurimiseta kohtuotsuse täitmise kuludest vabastamisele.

II peatükk
KOHTUKULUDE TAGAMINE JA KOHTUKULUSID KÄSITLEVATE OTSUSTE TÄITMINE

Artikkel 14

Osalisriigis alaliselt elavalt või asuvalt isikult (sealhulgas juriidiliselt isikult) ei nõuta hagi esitamisel või iseseisva nõudega menetlusse astumisel teise osalisriigi kohtus deposiite ega muid tagatisi ainuüksi sel põhjusel, et isik pole menetluskoha riigi kodanik või tal ei ole seal alalist elu- või asukohta.

Sama kehtib kohtukulude tagamiseks tehtavate maksete kohta hagejate ja iseseisva nõudega menetlusse astuvate isikute puhul.

Artikkel 15

Artikli 14 või menetluse algatamiskoha riigi seaduste alusel deposiitidest ja teiste tagatiste andmisest vabastatud isiku kohta ühes osalisriigis tehtud kohtukulude tasumise otsust saab õigustatud isiku taotluse alusel tasuta täita kõigis osalisriikides.

Artikkel 16

Osalisriik määrab vähemalt ühe asutuse, kelle ülesandeks on edastada taotlused artiklis 15 nimetatud otsuste täitmiseks selle riigi keskasutusele, kelle territooriumil tuleb otsus täita.

Osalisriik määrab keskasutuse, kelle ülesanne on nimetatud taotlused vastu võtta ja korraldada nende lahendamine.

Liitriigid ja mitme õigussüsteemiga riigid võivad määrata mitu keskasutust. Kui keskasutus, kellele taotlus on esitatud, pole pädev sellega tegelema, edastab ta taotluse vastuvõtva riigi pädevale asutusele.

Käesolevas artiklis nimetatud taotlused edastatakse teiste asutuste kaasabita. Riigil on õigus edastada taotlusi ka diplomaatilisel teel.

Õigustatud isik võib taotluse esitada ka otse, kui taotlust saav riik pole deklareerinud, et ta ei võta vastu sel viisil tehtud taotlusi.

Artikkel 17

Artikli 15 alusel tehtud taotlusele lisatakse:
a) kinnitatud koopia otsuse osast, milles on protsessiosaliste nimed, seisund protsessis ja otsus kohtukulude kohta;
b) dokumendid, mis tõendavad, et otsust ei vaadata päritoluriigis läbi tavalises korras ja et otsust saab seal täita;
c) eelnimetatud dokumentide kinnitatud tõlge vastuvõtva riigi keelde, kui need pole selles keeles koostatud.

Taotlus vaadatakse läbi poolte osavõtuta. Vastuvõtva riigi pädev riigiasutus kontrollib üksnes nõutavate dokumentide olemasolu. Taotleja palvel määrab nimetatud riigiasutus kindlaks nende kinnitamis- ja tõlkekulude suuruse, mis loetakse kohtukuludeks. Ei nõuta legaliseerimist ega muud formaalsust.

Pädeva riigiogani otsuse peale saab edasi kaevata üksnes vastuvõtva riigi seadustes ette nähtud korras.

III peatükk
DOKUMENTIDE JA OTSUSTE KOOPIAD

Artikkel 18

Osalisriikide kodanikud ja riigis alaliselt elavad isikud võivad teises osalisriigis saada avalike registrite sissekannete ning tsiviil- ja kaubandusasjadega seotud otsuste koopiaid ning vajaduse korral lasta neid kinnitada samadel tingimustel nagu teise osalisriigi kodanikud.

IV peatükk
VÕLAVANGLA JA ISIKUPUUTUMATUS

Artikkel 19

Aresti ja vahi alla võtmist hagi tagamise või täitevabinõuna ei kasutata tsiviil- ja kaubandusasjades osalisriikide kodanike või alaliste elanike vastu olukorras, kui selliseid abinõusid ei kasutata arreteeriva või vahi alla võtva riigi kodanike vastu. Igasugusel asjaolul, mis võib kaasa tuua selles riigis alaliselt elava kodaniku vabastamise arestist või vahi alt, on sama mõju osalisriigi kodanikule või alalisele elanikule, seda ka juhul, kui asjaolu on ilmnenud välisriigis.

Artikkel 20

Kui kohus või kohtu loal protsessiosaline on kutsunud osalisriigi kodaniku või alalise elaniku tunnistajana või eksperdina kohtusse, ei või selles riigis isikut anda kohtu alla, kinni pidada või mis tahes muul viisil piirata tema vabadust selle riigi territooriumil ühegi enne tema riiki saabumist toimepandud teo tõttu või varem tehtud kohtuotsuse alusel.

Eelmises lõikes nimetatud puutumatus algab 7 päeva enne tunnistaja või eksperdi kuulamise päeva ja lõpeb, kui tunnistajal või eksperdil on olnud võimalus lahkuda selle riigi territooriumilt 7 päeva jooksul pärast seda, kui kohtuasutus oli talle teatanud, et tal pole enam vaja kohal olla, kuid ta pole lahkunud või on lahkunud ja vabatahtlikult tagasi pöördunud.

V peatükk
ÜLDSÄTTED

Artikkel 21

Välja arvatud artikli 22 sätete kohaldamine, ei piira konventsioon isiku õigusi käesoleva konventsiooniga reguleeritavates valdkondades, kui need põhinevad osalisriigi seadustel või mõnel teisel konventsioonil, milles osalisriik osaleb või hakkab osalema.

Artikkel 22

Käesoleva konventsiooni osaliste suhtes, kes on ühtlasi 17. juulil 1905. aastal ja 1. märtsil 1954. aastal Haagis alla kirjutatud kummagi või mõlema tsiviilprotsessi konventsiooni osalised, kehtib 1905. aasta konventsiooni artiklite 17–24 või 1954. aasta konventsiooni artiklite 17–26 asemel käesolev konventsioon ka juhul, kui on tehtud reservatsioon käesoleva konventsiooni artikli 28 alalõike 2c alusel.

Artikkel 23

1905. ja 1954. aasta konventsiooni osaliste vahelised lisakokkulepped loetakse võrdselt rakendatavaks käesoleva konventsiooniga niivõrd, kuivõrd need on sellega kooskõlas, kui pooled pole kokku leppinud teisiti.

Artikkel 24

Osalisriik võib deklaratsioonis näidata artiklites 7 ja 17 nimetatutest erineva keele, mida võib kasutada tema keskasutusele saadetavates dokumentides.

Artikkel 25

Mitme riigikeelega osalisriik, kes ei saa siseriiklike seaduste tõttu kogu oma territooriumil vastu võtta artiklites 7 ja 17 viidatud dokumente, mis on koostatud sealnimetatud keeles, täpsustab deklaratsioonis keele dokumentide või tõlgete vastuvõtmiseks riigi territooriumi osades.

Artikkel 26

Kui osalisriigil on vähemalt kaks territoriaalset üksust, kus rakendatakse eri õigussüsteeme käesoleva konventsiooniga reguleeritavatel aladel, võib ta konventsiooni alla kirjutades, ratifitseerides või sellega ühinedes deklareerida, et konventsioon kehtib kõigi tema territoriaalsete üksuste kohta või ainult mõne kohta neist. Riik võib selle deklaratsiooni igal ajal asendada teise deklaratsiooniga.

Kõigist nimetatud deklaratsioonidest teatatakse Hollandi Kuningriigi välisministeeriumile. Deklaratsioonides tuleb täpselt näidata, milliste territoriaalsete üksuste kohta konventsioon kehtib.

Artikkel 27

Kui osalisriigi valitsussüsteemis on täitev-, kohtu- ja seadusandlik võim jaotatud riigi kesk- ja teiste asutuste vahel, ei mõjuta allakirjutamine, ratifitseerimine, konventsiooniga ühinemine ega artikli 26 alusel deklaratsiooni tegemine selle riigi sisemist võimujaotust.

Artikkel 28

Osalisriik võib alla kirjutades, ratifitseerides või ühinedes võtta endale õiguse jätta artikkel 1 rakendamata teises osalisriigis alaliselt elava isiku suhtes, kes pole osalisriigi kodanik või kellel oli varem elukoht reserveerivas riigis, kui suhetes ei toimi kohtlemise vastastikkus reserveeriva riigi ja isiku kodakondsusriigi vahel.

Osalisriik võib alla kirjutades, ratifitseerides või ühinedes jätta endale õiguse:
a) jätta kasutamata inglise ja/või prantsuse keel artikli 7 lõike 2 alusel;
b) jätta rakendamata artikli 13 lõige 2;
c) jätta rakendamata II peatükk;
d) jätta rakendamata artikkel 20.

Kui riik on teinud reservatsiooni
e) käesoleva artikli alalõike 2a alusel, välistades kasutamisest nii inglise kui ka prantsuse keele, võib iga teine sellest mõjutatud riik reserveeriva riigi suhtes toimida samuti;
f) käesoleva artikli alalõike 2b alusel, on teistel osalisriikidel õigus jätta artikli 13 lõige 2 rakendamata isikute suhtes, kes on reservatsiooni teinud riigi kodanikud või alalised elanikud;
g) käesoleva artikli alalõike 2c alusel, on teistel osalisriikidel õigus jätta rakendamata II peatükk isikute suhtes, kes on reservatsiooni teinud riigi kodanikud või alalised elanikud.

Muud reservatsioonid ei ole lubatud.

Osalisriigil riigil on igal ajal õigus loobuda oma reservatsioonist. Loobumisest teatatakse Hollandi Kuningriigi välisministeeriumile. Reservatsioon lakkab kehtimast teatamisele järgneva kolmanda kalendrikuu esimesest päevast.

Artikkel 29

Osalisriik teatab Hollandi Kuningriigi välisministeeriumile ratifitseerimis- või ühinemiskirja hoiule andes või hiljem asutuste määramisest artiklite 3, 4 ja 16 alusel.

Samuti teatab ta nimetatud ministeeriumile:
a) artiklite 5, 9, 16, 24, 25 26 ja 33 alusel tehtud deklaratsioonidest;
b) määramiste ja deklaratsioonide muudatustest ning neist loobumistest;
c) reservatsioonist loobumisest.

Artikkel 30

Konventsioonile lisatud näidiseid võib täiendada, kui seda otsustab Haagi konverentsi peasekretäri kokku kutsutud, kõigist osalisriikidest ja liikmesriikidest koosnev erikomisjon. Näidiste täiendamisettepaneku teade lülitatakse koosoleku päevakorda.

Kohalolevate ja hääletavate osalisriikide häälteenamusega vastuvõetud täiendused hakkavad kehtima kõigi osalisriikide kohta seitsmenda kalendrikuu esimesel päeval pärast seda, kui peasekretär on parandustest teatanud kõigile osalisriikidele.

Lõikes 2 sätestatud aja vältel võib osalisriik kirjalikult teatada Hollandi Kuningriigi välisministeeriumile reservatsioonist paranduste suhtes. Sellise reservatsiooni teinud osalisriik loetakse nimetatud paranduste suhtes reservatsioonist loobumiseni mitteliikmesriigiks.

VI peatükk
LÕPPSÄTTED

Artikkel 31

Konventsioon on avatud allakirjutamiseks riikidele, kes olid Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi liikmed 14. istungjärgu ajal ja mitteliikmesriikidele, kes olid kutsutud osalema selle ettevalmistamisel.

Konventsioon ratifitseeritakse. Ratifitseerimiskiri antakse hoiule Hollandi Kuningriigi välisministeeriumile.

Artikkel 32

Teised riigid võivad konventsiooniga ühineda.

Ühinemiskirjad antakse hoiule Hollandi Kuningriigi välisministeeriumile.

Ühinemine jõustub ainult ühineva riigi ja sellise osalisriigi suhtes, kes pole ühinemise kohta esitanud vastuväiteid 12 kuud pärast artikli 36 alalõikes 2 nimetatud teate laekumist. Vastuväite võib esitada ka liikmesriik, kui ta ratifitseerib, võtab vastu või kiidab konventsiooni heaks pärast ühinemist. Vastuväidetest teatatakse Hollandi Kuningriigi välisministeeriumile.

Artikkel 33

Konventsioonile alla kirjutades, seda ratifitseerides või sellega ühinedes võib riik deklareerida, missugusel tema jurisdiktsiooni alusel territooriumil konventsiooni rakendatakse. Deklaratsioon jõustub koos konventsiooniga.

Hilisematest kehtivuspiirkonna laiendamistest teatatakse Hollandi Kuningriigi välisministeeriumile.

Artikkel 34

Konventsioon jõustub kolmanda kalendrikuu esimesel päeval pärast artiklites 31 ja 32 nimetatud ratifitseerimis- või ühinemiskirja hoiuleandmist.

Pärast seda jõustub konventsioon
1) iga hiljem ratifitseerinud või ühinenud riigi suhtes kolmanda kalendrikuu esimesel päeval, pärast ratifitseerimis- või ühinemiskirja hoiule andmist riigi poolt;
2) iga territooriumi või territoriaalse üksuse suhtes, mille kohta konventsioon hakkab kehtima artiklite 26 või 33 kohaselt, kolmanda kalendrikuu esimesel päeval pärast viidatud artiklites käsitletud teadet.

Artikkel 35

Konventsioon kehtib 5 aastat pärast selle jõustumist vastavalt artikli 34 lõikele 1, seda ka nende riikide kohta, kes on konventsiooni ratifitseerinud või sellega ühinenud hiljem.

Kui konventsiooni ei ole denonsseeritud, loetakse konventsioon vaikival kokkuleppel uuendatuks järgmiseks viieks aastaks.

Igast denonsseerimisest teatatakse Hollandi Kuningriigi välisministeeriumile vähemalt 6 kuud enne viieaastase perioodi lõppu. Denonsseerimine võib piirduda mõne territooriumiga, kus konventsiooni rakendatakse.

Denonseerimine puudutab vaid sellest teatanud riiki. Teiste osalisriikide suhtes jääb konventsioon jõusse.

Artikkel 36

Hollandi Kuningriigi välisministeerium teatab konverentsi liikmesriikidele ja konventsiooniga artikli 32 alusel ühinenud riikidele:
1) artiklis 31 nimetatud allakirjutamistest ja ratifitseerimistest;
2) artiklis 32 nimetatud ühinemistest ja vastuväidetest ühinemistele;
3) artikli 34 alusel konventsiooni jõustumisest;
4) artiklites 26 ja 33 nimetatud deklaratsioonidest;
5) artiklite 28 ja 30 alusel tehtud reservatsioonidest ja loobumistest;
6) artikli 29 alusel edastatud infost;
7) artiklis 35 nimetatud denonsseerimistest.

Selle tõenduseks on konventsioonile alla kirjutanud täielikult volitatud isikud.

Sõlmitud 25. oktoobril 1980 Haagis inglise ja prantsuse keeles. Tekstid on võrdselt autentsed, ühes eksemplaris. Neid säilitatakse Hollandi Kuningriigi valitsuse arhiivis ja neist saadetakse kinnitatud koopia diplomaatiliste kanalite kaudu igale riigile, kes oli Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi liige 14. istungjärgu ajal, ja igale teisele riigile, kes osales käesoleva konventsiooni ettevalmistamises sellel istungjärgul.

Annex to the Convention
Konventsiooni lisa

FORM FOR TRANSMISSION OF APPLICATION FOR LEGAL AID
NÄIDISBLANKETT KOHTUKULUDEST VABASTAMISE TAOTLUSE EDASTAMISEKS
Convention on International Access to Justice,
signed at the Hague, the 25th of October 1980

Rahvusvahelise kohtumenetluse lihtsustamise konventsioon,
sõlmitud 25. oktoobril 1980 Haagis

Identity and address of the transmitting authority
Edastusasutuse nimetus ja aadress
Address of the receiving Central Authority
Vastuvõtuasutuse aadress

The undersigned transmitting authority has the honour to transmit to the receiving Central Authority the attached application for legal aid and its annex (statement concerning the applicant's financial circumstances), for the purpose of Chapter I of the above-mentioned Convention.
Allakirjutanud edastusasutusel on au vastuvõtuasutusele edastada lisatud kohtukuludest vabastamise taotlus ja selle lisa (õiend taotleja majandusseisundi kohta) ülalnimetatud konventsiooni I peatüki rakendamiseks.

Remarks concerning the application and the statement, if any:
Märkused taotluse ja õiendi kohta:

Other remarks, if any:
Teised märkused:

  Done at . . . . . . . . , the . . . . . . . . . . . .
Koostamisaeg ja -koht

Signature and/or stamp
Allkiri ja/või pitsat

Form attached to the Convention
Konventsioonile lisatud plank

APPLICATION FOR LEGAL AID
KOHTUKULUDEST VABASTAMISE TAOTLUS

Convention on Access to Justice,
signed at the Hague, the 25th of October 1980

Rahvusvahelise kohtumenetluse lihtsustamise konventsioon,
sõlmitud 25. oktoobril 1980 Haagis

1. Name and address of the applicant for legal aid
    Kohtukuludest vabastuse taotleja nimi ja aadress

2. Court or tribunal in which the proceedings have been or will be initiated (if known)
    Kohus, kus menetlus on algatatud või kavas algatada, kui see on teada.

3. a) Subject-matter(s) of proceedings; amount of the claim, if applicable
       Nõude sisu, vajaduse korral hagihind

    b) If applicable, list of supporting documents pertinent to commenced or intended proceedings
        Taotlusele lisatud menetlusdokumentide nimekiri*

    c) Name and address of the opposing party
       Vastaspoole nimi ja aadress*

4. Any date or time-limit relating to proceedings with legal consequences for the applicant, calling for speedy handling of the application
    Tähtpäevad või tähtajad, millel võib taotleja suhtes olla juriidilisi tagajärgi ja mis nõuavad taotluse kiiret läbivaatamist.

5. Any other relevant information
    Muu vajalik info

  6. Done at . . . . . . . . , the . . . . . . . . . . . .
   Koostamisaeg ja -koht

7. Applicant's signature
   Taotleja allkiri

Annex to the application for legal aid
Kohtukuludest vabastamise taotluse lisa

STATEMENT CONCERNING THE APPLICANT'S FINANCIAL CIRCUMSTANCES
ÕIEND TAOTLEJA MAJANDUSSEISUNDI KOHTA

I Personal situation
Isikuandmed
8. name (maiden name, if applicable)
nimed (ka bieelumiseelne)
9. first name(s)
eesnimed
10. date and place of birth
sünniaeg- ja koht
11. nationality
kodakondsus
12 a) habitual residence (date of commencement of the residence)
alaline elukoht (sinna asumise aeg)
    b) former habitual residence (date of commencement and termination of the residence)
eelmine alaline elukoht (sinna asumise ja sealt lahkumise aeg)
13. civil status (single, married, widow(er), divorced, separated)
perekonnaseis (vallaline, abielus, lesk, lahutatud, ametlikult lahus elav)
14. name and first name(s) of the spouse
abikaasa perekonna- ja eesnimi
15. names, first names and dates of birth of children dependent on the applicant
taotleja ülalpeetavate laste perekonna- ja eesnimed ning sünniajad
16. other persons dependent on the applicant
teised taotleja ülalpeetavad
17. supplementary information concerning the family situation
lisainfo taotleja perekonna olukorra kohta
II Financial circumstances
Majandusseisund
18. occupation
tegevusala, ametikoht
19 name and address of employer or place of exercise of occupation
tööandja aadress ja nimi või töökoht
20. income
of the applicant
of the spouse
of the persons dependent on the applicant
  sissetulek
taotleja
abikaasa
taotleja ülalpeetavad
a) salary (including payments in kind)
töötasu (sh muud samalaadsed sissetulekud)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 
b) pensions, disability pensions, alimonies, allowance, annuities
pensionid, sh invaliidsuspensionid, alimendid, toetused, hüvitised
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 
c) unemployment benefits
töötu abirahad
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 
d) income from non-salaried occupations
sissetulek mitte-palgalisest tegevusest
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 
e) income from securities and floating capital
sissetulek väärtpaberitest ja käibekapitalist
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 
f) income from real property
sissetulek kinnisvarast
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .
g) other sources of income
muu sissetulek
     
21. real property
kinnisvara
of the applicant
taotleja
of the spouse
abikaasa
of the persons dependent on the applicant
taotleja ülalpeetavad
  (please state value(s)and obligations)
(palun teatada selle väärtus ja sellel lasuvad kohustused)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 
22. other assets
muu vara
of the applicant
taotleja
of the spouse
abikaasa
of the persons dependent on the applicant
taotleja ülalpeetavad
  (securities, sharings in profits, claims, bank accounts, business capital, etc.)
(väärtpaberid, osasaamine tuludest, nõuded, pangakontod, ärikapital jms)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 
23. debts and other financial obligations
võlad ja muud rahalised kohustused
of the applicant
taotleja
of the spouse
abikaasa
of the persons dependent on the applicant
taotleja ülalpeetavad
a) loans (state nature, balance to be paid and annual/monthly repayments)
laenud (teatada liik, maksmata jääk, aasta/kuumaksed)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 
b) maintenance obligations (state monthly payments) ülpidamiskohustused (teatada kuumaksed)   . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) house rent (including costs of heating, electricity, gas and water)
maja üür (sh kütte-, elektri-, gaasi-, veekulu)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 
d) other recurring obligations
muud perioodilised kulud
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . .  
24. income tax and social security contributions for the previous year
eelmise aasta sotsiaalkindlustus ja tulumaksud
25. remarks of the applicant
taotleja märkused
26. if applicable, list of supporting documents
vajaduse korral lisatud dokumentide loetelu
27. The undersigned, being fully aware of the penalties provided by law for the making of a false statement, declares that the above statement is complete and correct.
Allakirjutanu, olles teadlik seadusega ette nähtud vastutusest valeandmete andmise eest, kinnitab, et esitatud andmed on täielikud ja õiged.
28. Done at . . . . . . (place)
Koostamiskoht
29. the . . . . . . . . (date)
Koostamisaeg
      30. . . . . . . . . . . . . . . . . (applicant's signature)
(taotleja allkiri)

CONVENTION ON INTERNATIONAL ACCESS TO JUSTICE

The States signatory to this Convention,
Desiring to facilitate international access to justice,
Have resolved to conclude a Convention for this purpose and have agreed upon the following provisions:

Chapter I
LEGAL AID

Article 1

Nationals of any Contracting States and persons habitually resident in any Contracting State shall be entitled to legal aid for court proceedings in civil and commercial matters in each Contracting State on the same conditions as if they themselves were nationals of and habitually resident in that State.

Persons to whom paragraph 1 does not apply, but who formerly had their habitual residence in a Contracting State in which court proceedings are to be or have been commenced, shall nevertheless be entitled to legal aid as provided by paragraph 1 if the cause of action arouse out of their former habitual residence in that State.

In States where legal aid is provided in administrative, social or fiscal matters, the provisions of this Article shall apply to cases brought before the courts or tribunals competent in such matters.

Article 2

Article 1 shall apply to legal advice provided the person seeking advice is present in the State where advise is sought.

Article 3

Each Contracting State shall designate a Central Authority to receive, and take action on, applications for legal aid submitted under this Convention.

Federal States and States which have more than one legal system may designate more than one Central Authority. If the Central Authority to which an application is submitted is not competent to deal with it, it shall forward the application to whichever Central Authority in the same Contracting State is competent to do so.

Article 4

Each Contracting State shall designate one or more transmitting authorities for the purpose of forwarding applications for legal aid to the appropriate Central Authority in the requested State.

Applications for legal aid shall be transmitted, without the intervention of any other authority, in the form of the model annexed to this Convention.

Nothing in this Article shall prevent an application from being submitted through diplomatic channels.

Article 5

Where the applicant for legal aid is not present in the requested State, he may submit his application to a transmitting authority in the Contracting State where he has his habitual residence, without prejudice to any other means open to him of submitting his application to the competent authority in the requested State.

The application shall be in the form of the model annexed to this Convention and shall be accompanied by any necessary documents, without prejudice to the right of the requested State to require further information or documents in appropriate cases.

Any Contracting State may declare that its receiving Central Authority will accept applications submitted by other channels or methods.

Article 6

The transmitting authority shall assist the applicant in ensuring that the application is accompanied by all the information and documents known by it to be necessary for consideration of the application. It shall ensure that formal requirements are met.

If it appears to the transmitting authority that the application is manifestly unfounded, it may refuse to transmit the application.

It shall assist the applicant in obtaining without charge a translation of the documents where such assistance is appropriate.

It shall reply to requests for further information from the receiving Central Authority in the requested State.

Article 7

The application, the supporting documents and any communications in response to requests for further information shall be in the official language or in one of the official languages of the requested State or be accompanied by a translation into one of those languages.

However, where in the requesting State it is not feasible to obtain a translation into the language of the requested State, the latter shall accept the documents accompanied by a translation into one of those languages.

Communications emanating from the receiving Central Authority may be drawn up in the official language or one of the official languages of the requested State or in English or French. However, where the application forwarded by the transmitting authority is in either English or French, or is accompanied by a translation into one of those languages, communications emanating from the receiving Central Authority shall also be in one of those languages.

The costs of translation arising form the application of the proceeding paragraphs shall be borne by the requesting State, except that any translations made in the requested State shall not give rise to any claim for reimbursement on the part of that State.

Article 8

The receiving Central Authority shall determine the application or shall take such steps as are necessary to obtain its determination by a competent authority in the requested State.

The receiving Central Authority shall transmit requests for further information to the transmitting authority and shall inform it of any difficulty relating to the examination of, the application and of the decision taken.

Article 9

Where the applicant for legal aid does not reside in a Contracting State, he may submit his application through consular channels, without prejudice to any other means open to him of submitting his application to the competent authority in the requested State.

Any Contracting State may declare that its receiving Central Authority will accept applications submitted by other channels or methods.

Article 10

All documents forwarded under this Chapter shall be exempt form legalization or any analogous formality.

Article 11

No charges shall be made for the transmission reception or determination of applications for legal aid under this Chapter.

Article 12

Applications for legal aid shall be handled expeditiously.

Article 13

Where legal aid has been granted in accordance with Article 1, service of documents in any other Contracting State in pursuance of the legally aided person's proceedings shall not give rise to any charges regardless of the manner in which service is effected. The same applies to Letters of Requests and social enquiry reports, except for fees paid to experts and interpreters.

Where a person has received legal aid in accordance with Article 1 for proceedings in a Contracting State and a decision has been given in those proceedings, he shall, without any further examination of his circumstances, be entitled to legal aid in any other Contracting State in which he seeks to secure the recognitions or enforcement of that decision.

Chapter II
SECURITY FOR COSTS AND ENFORCEABILITY OF ORDERS FOR COSTS

Article 14

No security, bond or deposit of any kind may be required, by reason only of their foreign nationality or of their not being domiciled or resident in the State in which proceedings are commenced, from persons (including legal persons) habitually resident in a Contracting State who are plaintiffs or parties intervening in proceedings before the courts or tribunals or another Contracting State.

The same rule shall apply to any payment required of plaintiffs or intervening parties as security for court fees.

Article 15

An order for payment of costs and expenses of proceedings, made in one of the Contracting States against any person exempt from requirements as to security, bond, deposit or payment by virtue of Article 14 or of the law of the State where the proceedings have been commenced shall, on the application of the person entitled to the benefit of the order, be rendered enforceable without charge in any other Contracting State.

Article 16

Each Contracting State shall designate one or more transmitting authorities for the purpose of forwarding to the appropriate Central Authority in the requested State applications for rendering enforceable orders to which Article 15 applies.

Each Contracting State shall designate a Central Authority to receive such applications and to take the appropriate steps to ensure that a final decision on them is reached.

Federal States and States which have more than one legal system may designate more than one Central Authority. If the Central Authority to which an application is submitted is not competent to deal with it, it shall forward the application to whichever other Central Authority in the requested State is competent to do so.

Applications under this Article shall be transmitted without the intervention of any other authority, without prejudice to an application being transmitted through diplomatic channels.

Nothing in this Article shall prevent applications from being made directly by the person entitled to the benefit of the order unless the requested State has declared that it will not accept applications made in this manner.

Article 17

Every application under Article 15 shall be accompanied by:
a) a true copy of the relevant part of the decision showing the names and capacities of the parties and of the order for payment of costs or expenses;
b) any document necessary to prove that the decision is no longer subject to the ordinary forms of review int eh State of origin and that it is enforceable there;
c) a translation, certified as true, of the abovementioned documents into the language of the requested State, if they are not in that language.

The application shall be determined without a hearing and the competent authority in the requested State shall be limited to examining whether the required documents have been produced. If so requested by the applicant, that authority shall determine the amount of the costs of attestation, translation and certification, which shall be treated as costs and expenses of the proceedings. No legislation or analogous formality may be required.

There shall be no right of appeal against the decision of the competent authority except in accordance with the law of the requested State.

Chapter III
COPIES OF ENTRIES AND DECISIONS

Article 18

Nationals of any Contracting State and persons habitually resident in any Contracting State may obtain in any other Contracting State, on the same terms and conditions as its nationals, copies of or extracts from entries in public registers and decisions relating to civil or commercial matters and may have such documents legalized, where necessary.

Chapter IV
PHYSICAL DETENTION AND SAFE-CONDUCT

Article 19

Arrest and detention, whether as a means of enforcement or simply as a precautionary measures, shall not, in civil or commercial matters, be employed against nationals of a Contracting State in circumstances where they cannot be employed against nationals of the arresting and detaining State. Any fact which may be invoked by a national habitually resident in such State to obtain release from arrest or detention may be invoked with the same effect by a national of a Contracting State or a person habitually resident in a Contracting State even if the fact occurred abroad.

Article 20

A person who is a national of or habitually resident in a Contracting State and who is summoned by name by a court or tribunal in another Contracting State, or by a party with the leave of the court or tribunal, in order to appear as a witness or expert in proceedings in that State shall not be liable to prosecution or detention, or subjected to any other restriction on his personal liberty, in the territory of that State in respect of any act or conviction occurring before his arrival in that State.

The immunity provided for int he preceding paragraph shall commence seven days before the date fixed for the hearing of the witness or expert and shall cease when the witness or expert having had, for a period of seven consecutive days from the date when he was informed by the judicial authorities that his presence is no longer required, an opportunity of leaving has nevertheless remained in the territory, or having left it, has returned voluntarily.

Chapter V
GENERAL PROVISIONS

Article 21

Without prejudice to the provisions of Article 22, nothing in this Convention shall be construed as limiting any rights in respect of matters governed by this Convention which may be conferred upon a person under the law of any Contracting State or under nay other convention to which it is, or becomes, a party.

Article 22

Between Parties to this Convention who are also Parties to one or both the Convention on civil procedure signed at The Hague on the 17th of July 1905 and the 1st of March 1954, this Convention shall replace Article 17 to 24 of the Convention of 1905 or Articles 17 to 26 of the Convention of 1954 even if the reservation provided for under paragraph 2c of Article 28 of this Convention has been made.

Article 23

Supplementary agreements between Parties to the Conventions of 1905 and 1954 shall be considered as equally applicable to the present Convention, to the extent that they are compatible therewith, unless the Parties otherwise agree.

Article 24

A Contracting State may by declaration specify a language or languages other than those referred to in Article 7 and 17 in which documents sent to its Central Authority may be drawn up or translated.

Article 25

A Contracting State which has more than one official language and cannot, for reasons of internal law, accept for the whole of its territory documents referred to in Articles 7 and 17 drawn up in one of those languages shall by declaration specify the language in which such documents or translations thereof shall be drawn up for submission in the specified parts of its territory.

Article 26

If a Contracting State has two or more territorial units in which different systems of law are applicable in relation to matters dealt with in this Convention, it may at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession declare that this Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify that declaration by submitting another declaration at any time.

Any such declaration shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands and shall state expressly the territorial units to which the Convention applies.

Article 28

Any Contracting State may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, reserve the right to exclude the application of Article 1 in the case of persons who are not nationals of a Contracting State but who have their habitual residence in a Contracting State other than the reserving State or formerly had their habitual residence in the reserving State, if there is no reciprocity of treatment between the reserving State and the State of which the applicants for legal aid are nationals.

Any Contracting State may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, reserve the right to exclude –
a) the use of English or French, or both, under paragraph 2 of Article 7;
b) the application of paragraph 2 of Article 13;
c) the application of Chapter II;
d) the application of Article 20.

Where a State made a reservation –
e) under paragraph 2a of this Article, excluding the use of both English and French, any other State affected thereby may apply the same rule against the reserving State;
f) under paragraph 2b of this Article, any other State may refuse to apply paragraph 2 of Article 13 to persons who are nationals of or habitually resident on the reserving State;
g) under paragraph 2c of this Article, any other State may refuse to apply Chapter II to persons who are nationals of or habitually resident in the reserving State.

No other reservation shall be permitted.

Any Contracting State may at any time withdraw a reservation it has made. The withdrawal shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands. The reservation shall cease to have effect on the first day of the third calendar month after the notification.

Article 29

Every Contracting State shall, at the time of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession or at a later date inform the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands of the designation of authorities pursuant to Articles 3, 4 and 16.

It shall likewise inform the Ministry, where appropriate, of the following –
a) declarations pursuant to Articles 5, 9, 16, 24, 25, 26 and 33;
b) any withdrawal or modification of the above designations and declarations;
c) the withdrawal of any reservations.

Article 30

The model forms annexed to this Convention may be amended by a decision of a Special Commission convoked by the Secretary General of the Hague Conference to which all Contracting States and all Member States shall be invited. Notice of the proposal to amend the forms shall be included in the agenda for the meeting.

Amendments adopted by a majority of the Contracting States present and voting at the Special Commission shall come into force for all Contracting States on the first day of the seventh calendar month after the date of their communication by the Secretary General to all Contracting States.

During the period provided for by paragraph 2 any Contracting State may by notification in writing to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands make a reservation with respect to the amendment. A Party making such reservation shall until the reservation in withdrawn be treated as a State not a Party to the present Convention with respect to that amendment.

Chapter VI
FINAL CLAUSES

Article 31

The Convention shall be open for signature by the States which were Members of the Hague Conference on Private International Law at the time of its Fourteenth Session and by non-Member States which were invited to participate in its preparation.

It shall be ratified, accepted or approved and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.

Article 32

Any other State may accede to the Convention.

The instrument of accession shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.

Such accession shall have effect only as regards the relations between the acceding State and those Contracting States which have not raised an objection to its accession in the twelve months after the receipt of the notification referred to in sub-paragraph 2 of Article 36. Such an objection may also be raised by Member States at any time when they ratify, accept or approve the Convention after an accession. Any such objection shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.

Article 33

Any State may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, declare that the Convention shall extend to all the territories for the international relations of which it is responsible, or to one or more of them. Such a declaration shall take effect at the time the Convention enters into force for that State.

Such declaration, as well as any subsequent extension, shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.

Article 34

The Convention shall enter into force on the first day of the third calendar month after the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession referred to in Articles 31 and 32.

Thereafter the Convention shall enter into force –
1) for each State ratifying, accepting, approving or acceding to it subsequently, on the first day of the third calendar month after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
2) for any territory or territorial unit to which the Convention has been extended in conforming with Article 26 or 33 on the first day of the third calendar month after the notification referred to in that Article.

Article 35

The Convention shall remain in force for five years from the date of its entry into force in accordance with the first paragraph of Article 34 even for States which subsequently have ratified, accepted. approved it or acceded to it.
If there has been no denunciation, it shall be renewed tacitly every five years.

Any denunciation shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, at least six months before the expiry of the five year period. It may ne limited to certain of the territories or territorial units to which the Convention applies.

The denunciation shall have effect only as regards the State which has notified it. The Convention shall remain in force for the other Contracting States.

Article 36

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands shall notify the States Members of the Conference, and the States which have acceded in accordance with Article 32, of the following –
1) the signatures and ratifications, acceptances and approvals referred to in Article 31;
2) the accessions and objections raised to accessions referred to in Article 32;
3) the date on which the Convention enters into force in accordance with Article 34;
4) the declarations referred to in Articles 26 and 33;
5) the reservations and withdrawals referred to in Articles 28 and 30;
6) the information communicated under Article 29;
7) the denunciations referred to in Article 35.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at The Hague, on the 25th day of October 1980, in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the Kingdom of the Netherlands and of which a certified copy shall be sent, through diplomatic channels, to each of the States Members of the Hague Conference on Private International Law at the date of its Fourteenth Session and to each other State having participated in the preparation of this Convention at this Session.

Õiend
Akt tehniliselt korrastatud, lisatud ingliskeelne tekst.

/otsingu_soovitused.json