Teksti suurus:

Liiklusõiguste jaotamise menetlus

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.11.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2008, 89, 1254

Liiklusõiguste jaotamise menetlus

Vastu võetud 31.10.2008 nr 97

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 29. aprilli 2004. a määruse 847/2004 lennuliikluse lepingute läbirääkimise ja rakendamise kohta liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel (ELT L 157, 30.4.2004, lk 193–196) artikli 5 ning «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 63 lõike 1 alusel

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Käesoleva liiklusõiguste jaotamise menetlusega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. a määruse (EÜ) nr 847/2004 lennuliikluse lepingute läbirääkimise ja rakendamise kohta liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel artiklit 5.

  (2) Liiklusõigus on lennuettevõtja turulepääsu õigus, mis seisneb kokkulepitud füüsilistes või geograafilistes tingimustes selle kohta, kes või mida võib õhusõidukil konkreetsel marsruudil või selle osal vedada.

  (3) Käesolevat menetlust kohaldatakse juhtudel, mil kahepoolse lennuliikluse lepinguga Eesti ja kolmanda riigi vahel on kehtestatud vähemalt üks järgnevatest:
  1) piiratud arv regulaar- või mitteregulaarliini lennuteenuste liiklusõigusi, millest ei piisa kõigi huvitatud lennuettevõtjate taotluste rahuldamiseks;
  2) piirangud lennuettevõtjate arvu suhtes, keda võib määrata osutama regulaar- või mitteregulaarliini lennuteenuseid, ning see arv on väiksem kui selliste lennuteenuste osutamisest huvitatud lennuettevõtjate arv.

  (4) Käesolevat menetlust kohaldatakse ühenduse lennuettevõtjate suhtes, kellel on tegevusluba vastavalt nõukogu 23. juuli 1992. a määrusele (EMÜ) nr 2407/1992 lennuettevõtjale tegevuslubade väljaandmise kohta (EÜT L 240, 24.8.1992, lk 1–7).

§ 2.  Teave ja huvi ülesnäitamine

  (1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel (www.mkm.ee) avaldatakse järgmine teave:
  1) käesolev liiklusõiguste jaotamise menetluse tekst ja teave selle kohta, milliseks tähtajaks liiklusõigused eraldatakse;
  2) ülevaade regulaar- ja tellimuslendude liiklusõigustest Eesti Vabariigi ja kolmandate riikide vahelistel lennuliinidel;
  3) teave planeeritud lennuteenuste teemaliste läbirääkimiste kohta Eesti Vabariigija kolmandate riikide vahel;
  4) teave liiklusõiguste eraldamise menetluse alustamise kohta ning taotluste esitamise tähtaeg;
  5) kõik laekunud liiklusõiguste taotlused ja nendega seotud kirjavahetus arvestades ärisaladust konkreetsetel ja põhjendatud juhtudel;
  6) liiklusõiguste eraldamise otsuste eelnõud;
  7) liiklusõiguste eraldamise otsused;
  8) otsused liiklusõiguste eraldamise otsuste peale esitatud kaebuste kohta.

  (2) Ühenduse lennuettevõtjad, kes on huvitatud lennuteenuste osutamisest piiratud liiklusõigusega liinidel või liinidel Eesti Vabariigi ja kolmandate riikide, kellega Eesti Vabariigil ei ole sõlminud lennuteenuste lepingut, vahel, võivad igal ajal teavitada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit oma kavadest ja taotlustest. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium võtab sellise teabe arvesse lennuteenuste osutamist käsitlevate läbirääkimiste ettevalmistamisel kolmandate riikidega.

§ 3.  Liiklusõiguste eraldamise menetluse algatamine

  (1) Liiklusõiguste eraldamise menetluse algatab majandus- ja kommunikatsiooniminister käskkirjaga. Menetluse võib algatada ka ühenduse lennuettevõtja taotlusel.

  (2) Liiklusõiguste eraldamise menetluse alustamise kohta avaldatakse teade Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel ning selle kohta saadetakse teade ka kõikidele ühenduse lennuettevõtjatele, kes on näidanud üles huvi pakkuda lennuteenuseid asjaomastel liinidel, ning samuti kõigile Eesti Vabariigis asutatud Ühenduse lennuettevõtjatele.

§ 4.  Taotluste esitamine ja nõuded taotlusele

  (1) Olemasolevaid liiklusõigusi taotlevate lennuettevõtjate esitatavad taotlused peavad olema kirjutatud eesti või inglise keeles ning esitatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt seatud tähtajaks.

  (2) Lennuettevõtja taotluses olemasolevate liiklusõiguste eraldamise kohta peab sisalduma vähemalt järgmine teave:
  1) lennuettevõtja tegevusloa koopia;
  2) lennuettevõtja äriplaan liini või liinide, millele liiklusõigusi taotletakse, teenindamiseks. Äriplaan peab sisaldama teavet liinidel osutatavate teenuste, kavandatavate lendamise päevade ja lennugraafikute ning kasutatavate õhusõidukite tüüpide, konfiguratsiooni ja registreerimisnumbrite kohta;
  3) teave asjaomase liini kavandatava hinnapoliitika kohta koos piletihindadega nii hooaegade kui ka erinevate piletihinna kategooriate (nt turisti- ja äriklassi) lõikes, liiklustiheduse prognoos, hinnangulised tegevuskulud ja -tulud ning võimalikud turunduskorralduslikud kokkulepped teiste lennuettevõtjatega;
  4) andmed teenuste kättesaadavuse kohta tarbijatele ning tarbijatoe olemasolu kohta (nt piletimüügivõrgu ja veebipõhiste teenuste kirjeldus);
  5) teave ja dokumendid lennuettevõtja poolt kavandatavate teenuste osutamise ja nende jätkuva pakkumise tagamise tehnilise ja finantssuutlikkuse kohta (nt lennukõlblikkuse sertifikaadid, kolme viimase majandusaasta aruanded, kusjuures ettevõtja, kes on tegutsenud vähem kui 3 aastat, peab esitama olemasolevad majandusaasta aruanded ning lisaks ka oma äriplaani).

  (3) Lisaks § 4 lõikes 2 sätestatule võib taotleja esitada ka muud teavet, mille esitamist ta peab vajalikuks ning mis võib olla asjakohane § 5 tähenduses.

  (4) Kui lennuettevõtja ei esita § 4 lõikes 2 nimetatud kogu teavet, annab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium taotlejale tähtaja puuduva teabe esitamiseks.

§ 5.  Taotluste hindamine

  (1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium hindab kõiki lennuettevõtjate esitatud olemasolevate liiklusõiguste jaotamise taotlusi. Taotluste hindamisel võetakse põhiliselt arvesse järgmisi asjaolusid:
  1) liini teenindamisel osutatava teenuse kvaliteeti iseloomustavaid näitajaid nagu kasutatava õhusõiduki tüüp ja konfiguratsioon, regulaar- või mitteregulaarliin, reisijate- või kaubavedu, oma või koos meeskonna ja hooldusega renditud õhusõiduki kasutamine või koodi jagamine, otse- või transiitliiklus, teenuse pakkumise tähtaeg, järjepidevus, ühendused ja teiste lennuettevõtjatega toimuvate koostöövormide, kui need on olemas, kirjeldus;
  2) tarbijatele pakutava teenuse hinna ja kvaliteedi suhe;
  3) teenuse kättesaadavus tarbijatele ning tarbijatoe (piletimüügivõrk, veebipõhised teenused jne) olemasolu ja kvaliteet;
  4) teenuste osutamise ja nende jätkuva pakkumise tagamise tehniline ja finantssuutlikkus;
  5) taotluse majanduslikud andmed, nõudluse prognoos, olemasolevad lepingud jne;
  6) teenuste osutamise kavandatav alguskuupäev ja kestus;
  7) piirkondadevahelise ühenduse paranemine.

  (2) Valiku tegemisel eelistatakse selliseid taotlusi, mis:
  1) toovad tarbijatele võimalikult suurt kasu;
  2) rahuldavad avalikkuse nõudlust või edendavad turu arengut uute liinide loomise või olemasolevate liinide laiendamise kaudu;
  3) pakuvad osutatava teenuse tasemest lähtuvalt kõige madalamat võimalikku mõistlikku hinda;
  4) on majanduslikult efektiivsed, kasutades liiklusõigusi ära kõige tõhusamalt;
  5) edendavad konkurentsi lennuettevõtjate vahel;
  6) tagavad lennuohutuse ja õigusaktidega nõutava turvalisuse taseme;
  7) aitavad kaasa keskkonnakaitsele;
  8) aitavad kaasa ühenduse õhutranspordi, kaubanduse ja turismi igakülgsele arendamisele;
  9) aitavad kaasa regionaalarengule.

  (3) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium võib taotluste hindamisele kaasata eksperte.

§ 6.  Otsuse tegemine

  (1) Pärast kõigi esitatud taotluste läbivaatamist koostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium hindamisaruande ning selle põhjal otsuse eelnõu. Otsuse eelnõu peab sisaldama lõikes 3 sätestatud andmeid. Otsuse eelnõu avaldatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel.

  (2) Taotlejad võivad otsuse eelnõu kohta teha märkusi ning esitada lisadokumente ja põhjendusi, mida nad peavad asjakohaseks, 20 tööpäeva jooksul alates otsuse eelnõu avaldamise päevast.

  (3) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teeb otsuse liiklusõiguste eraldamise kohta kolme kuu jooksul alates menetluse alustamise kuupäevast ning otsus saadetakse kõikidele taotlejatele. Otsus peab sisaldama faktilisi andmeid, tarbijakasu analüüsi ning hinnangut mõju kohta turu struktuurile ja konkurentsile, otsuse õiguslikku alust ja põhjendusi ning viidet otsuse vaidlustamise võimaluste, koha, tähtaja ja korra kohta.

§ 7.  Eraldatud liiklusõiguste kestvus ja edasiandmine

  (1) Piiratud liiklusõigusi võib eraldada maksimaalselt kolmeks aastaks vastavalt otsusele liiklusõiguste eraldamise algatamise menetluse kohta.

  (2) Eraldatud liiklusõigusi ei tohi ilma Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi loata edasi anda.

§ 8.  Järelevalve

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teostab järelevalvet selle üle, kas eraldatud liiklusõigusi kasutatakse täies mahus ning kas neid kasutatakse vastavalt antud loa tingimustele, lennuettevõtja esitatud taotluses toodud tingimustele ja teistele käesolevas määruses nimetatud kohaldatavatele nõuetele.

§ 9.  Uus liiklusõiguste eraldamine

  (1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium algatab pärast lennuettevõtja kuulamist, kellele on eraldatud liiklusõigused, uue liiklusõiguste eraldamise menetluse, kui:
  1) lennuettevõtja, kellele piiratud liiklusõigused eraldati, ei alusta lennuteenuste pakkumist liikluse kavandamise selle perioodi lõpuks, mis järgneb liikluse kavandamise perioodile, mil liiklusõigused eraldati, välja arvatud juhul, kui viivituse põhjustasid erandlikud asjaolud, mida lennuettevõtja ei saanud mõjutada;
  2) piiratud liiklusõigusi ei ole kasutatud või täies mahus kasutatud kuue kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui lennuettevõtja tõestab, et katkestuse põhjustasid erandlikud asjaolud, mida ta ei saanud mõjutada;
  3) lennuettevõtja, kellele liiklusõigused eraldati, ei tegutse vastavalt loas nimetatud tingimustele;
  4) lennuteenuste pakkumisel ei täideta kohaldatavates eeskirjades, asjakohastes kahepoolsetes lennuteenuste lepingutes või korraldustes või muudes rahvusvahelistes eeskirjades sätestatud kohustusi;
  5) lennuettevõtja ei täida oma liiklusõiguste eraldamise menetlusele esitatud taotluses kirjeldatud tingimusi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium leiab, et nende tingimuste mittetäitmine oleks tähendanud seda, et liiklusõiguste eraldamise menetluses oleks õigused eraldatud mõnele teisele menetluses osalenud ühenduse lennuettevõtjale;
  6) lennuettevõtja teatab Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile, et ta ei kavatse lennuteenuse pakkumist jätkata;
  7) lennuettevõtja tegevusluba kaotab kehtivuse või
  8) mingi teine ühenduse lennuettevõtja vaidlustab eraldatud liiklusõigused, mida tema arvates ei ole kasutatud tõhusalt, aasta pärast selliste liiklusõiguste eraldamist, ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esialgne hinnang näitab, et see teine ühenduse lennuettevõtja suudab pakkuda olemasolevatest teenustest selgelt paremaid teenuseid.

§ 10.  Olemasolevad liiklusõigused

  Enne käesoleva menetluse jõustumist eraldatud piiratud liiklusõigused kehtivad kolm aastat pärast käesoleva menetluse jõustumist.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json