Teksti suurus:

Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise kord
[RTL 2008, 88, 1246 - jõust. 08.11.2008]

Vastu võetud 04.01.2002 nr 6
RTL 2002, 10, 101
jõustumine 21.01.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.07.2002 nr 101 (RTL 2002, 85, 1337) 5.08.2002

27.10.2008 nr 68 (RTL 2008, 88, 1246) 8.11.2008

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 30 lõike 3 alusel.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrus kehtestab sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise korra välisriigis omandatud arsti, hambaarsti, õe või ämmaemanda kvalifikatsiooni Eestis omandatud kvalifikatsioonile vastavuse hindamiseks.

[RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]

(2) Määrust kohaldatakse välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku tervishoiutöötajate riiklikku registrisse kandmise taotluse menetlemisel Tervishoiuametis ning sobivustesti korraldamisel Tartu Ülikoolis, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

[RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]

§ 2. Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) tervishoiutöötaja kvalifikatsioon – dokumentaalselt tõendatud kõrg- või kutseharidus ja töökogemus, mida nõutakse Eestis arstina, hambaarstina, õena või ämmaemandana töötamiseks;
2) välisriik – riik, mis ei kuulu Euroopa Liitu, Euroopa Majanduspiirkonda või Šveitsi;

[RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]

3) – 4) [Kehtetud – RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]

§ 3. Sobivustesti rakendamine arstile, eriarstile ja hambaarstile

Tervishoiuamet teeb välisriigis kvalifikatsiooni omandanud taotleja suhtes otsuse sooritada sobivustest järgmistel juhtudel:
1) taotleja on välisriigis omandanud kvalifikatsiooni õppekava (edaspidi taotleja õppekava) alusel, mis ei vasta «Ülikooliseaduse» § 291 lõike 5 ja «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 15 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud raamnõuetele ja
2) taotlejal puudub töökogemus, mida nõutakse Eestis arsti, eriarsti või hambaarstina töötamiseks.

[RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]

§ 4. Sobivustesti rakendamine õele ja ämmaemandale

Tervishoiuamet teeb välisriigis kvalifikatsiooni omandanud taotleja suhtes otsuse sooritada sobivustest järgmistel juhtudel:
1) taotleja ei vasta «Ülikooliseaduse» § 291 lõike 5 ja «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 15 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud raamnõuetele ja
2) taotlejal puudub töökogemus, mida nõutakse Eestis üldõe või ämmaemandana töötamiseks.

[RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]

 

2. peatükk

SOBIVUSTESTI KOOSTAMINE, KORRALDAMINE JA HINDAMISE KORD

 

1. jagu

Arsti, eriarsti ja hambaarsti sobivustest

 

§ 5. Arsti, eriarsti ja hambaarsti sobivustesti koostamine

(1) Arsti, eriarsti ja hambaarsti sobivustesti koostab Tartu Ülikooli arstiteaduskond.

(2) Sobivustesti koostamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
1) vajadust lülitada sobivustesti õppeaineid, mis ei sisaldu taotleja õppekavas, kuid mille omandamine on vajalik Eestis tervishoiutöötajana töötamiseks;
2) taotleja on omandanud välisriigis selle kutse- või eriala kvalifikatsiooni.

(3) Sobivustest peab kajastama teadmisi vähemalt järgmistes valdkondades:
1) erialased teadmised;
2) Eesti tervishoiualane seadusandlus;
3) ravikindlustuse ja sotsiaalabi korraldus Eestis;
4) tervishoiuteenuste osutamise dokumenteerimine;
5) retseptiravimite väljakirjutamine.

(4) Sobivustest võib sisaldada kutse- ja ametialase käitumise reegleid.

§ 6. Arsti, eriarsti ja hambaarsti sobivustesti korraldamine

(1) Sobivustesti korraldamiseks moodustab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna dekaan (edaspidi dekaan) õigusaktidega sätestatud korras 5-liikmelise eksamikomisjoni, millesse kuulub üks arsti ja üks hambaarsti erialaühenduse esindaja, kaks Tartu Ülikooli arstiteaduskonna esindajat ja üks Tervishoiuameti esindaja. Eksamikomisjoni esimehe nimetab dekaan komisjoni liikmete hulgast.

(2) Eksamikomisjon koostab arsti, eriarsti ja hambaarsti sobivustesti programmid.

(3) Sobivustesti programm peab kirjeldama sobivustesti vormi (suuline või kirjalik) ja toimumise korda ning teadmiste hindamise viisi.

(4) Sobivustesti toimumise aja kinnitab eksamikomisjon kooskõlastatult Tervishoiuametiga.

(5) Sobivustesti tasu suuruse või sellest vabastamise korra kehtestab dekaan kooskõlastatult Tervishoiuametiga.

(6) Taotleja esitab dekaanile Tervishoiuameti ettekirjutuse, milles on esitatud sobivustestis nõutavad õppeained, ja avalduse, milles on märgitud:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
2) taotleja kutse või eriala;
3) aadress;
4) avalduse esitamise kuupäev.

[RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]

(7) Avaldusele lisatakse järgmiste dokumentide koopiad:
1) kvalifikatsiooni tõendav dokument;
2) töötamist tõendav dokument selle olemasolul;
3) isikut tõendav dokument.

(8) Taotleja avalduse alusel vormistab dekaan korralduse, milles kajastub taotleja sobivustestile registreerimine ja sobivustesti toimumise aeg. Korralduse koopia ja sobivustesti programm edastatakse taotlejale posti teel.

(9) Taotleja kinnitab sobivustestil osalemist registreerumisega vähemalt kaks nädalat enne sobivustesti toimumist Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas.

§ 7. Arsti, eriarsti ja hambaarsti sobivustesti tulemuste hindamise kord

(1) Registreerunud taotleja lubatakse sobivustestile isikut tõendava dokumendi esitamisel.

(2) Sobivustesti tulemusi hindab eksamikomisjon haridusministri 11. veebruari 1999. a määrusega nr 10 «Kõrgharidust andvate õppeasutuste ühtse hindamissüsteemi kehtestamine» kehtestatud korras.

(3) Eksamikomisjon teeb otsuse sobivustesti tulemuse kohta ja väljastab taotlejale sobivustesti sooritamist tõendava dokumendi hiljemalt kaks nädalat pärast sobivustesti toimumist. Sobivustesti mittesooritanule antakse otsusest ärakiri või koopia.

(4) Sobivustesti saab teistkordselt sooritada kuus kuud pärast esimest sobivustesti.

(5) Sobivustesti teistkordsel mittesooritamisel on taotlejal õigus esitada uus avaldus sobivustesti sooritamiseks ühe aasta pärast.

§ 8. Arsti, eriarsti ja hambaarsti sobivustesti sooritamist tõendav dokument

Sobivustesti sooritamist tõendava dokumendi sisu ja vormi kehtestab Tartu Ülikool.

§ 9. Arsti, eriarsti ja hambaarsti sobivustesti vaide lahendamine

Taotlejal on õigus esitada vaie oma sobivustesti tulemuse vaidlustamiseks Tervishoiuametile «Haldusmenetluse seadusega» kehtestatud tingimustel ja korras.

 

2. jagu

Õe ja ämmaemanda sobivustest

 

§ 10. Õe ja ämmaemanda sobivustesti koostamine

(1) Õe ja ämmaemanda sobivustesti koostab Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool (edaspidi tervishoiu kõrgkool).

[RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]

(2) Sobivustesti koostamisel arvestatakse järgmiseid asjaolusid:
1) vajadust lülitada sobivustesti õppeaineid, mis ei sisaldu taotleja õppekavas, kuid mille omandamine on vajalik Eestis tervishoiutöötajana töötamiseks;
2) taotleja on omandanud välisriigis selle kutse- või eriala kvalifikatsiooni.

(3) Sobivustest peab kajastama teadmisi vähemalt järgmistes valdkondades:
1) õe või ämmaemanda kutsestandardis esitatud nõuded kvalifikatsioonile;
2) Eesti tervishoiualane seadusandlus;
3) ravikindlustuse ja sotsiaalabi korraldus Eestis;
4) tervishoiuteenuste dokumenteerimine.

 

§ 11. Õe ja ämmaemanda sobivustesti korraldamine

(1) Sobivustesti korraldamiseks moodustab tervishoiu kõrgkooli direktor õigusaktidega sätestatud korras 5-liikmelise eksamikomisjoni, millesse kuulub üks Õdede Ühingu ja üks Ämmaemandate Ühingu esindaja, kaks tervishoiu kõrgkooli esindajat ja üks Tervishoiuameti esindaja. Eksamikomisjoni esimehe nimetab tervishoiu kõrgkooli direktor komisjoni liikmete hulgast.

[RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]

(2) Eksamikomisjon koostab õe ja ämmaemanda sobivustesti programmid.

(3) Sobivustesti programm peab kirjeldama sobivustesti vormi (suuline või kirjalik) ja toimumise korda ning teadmiste hindamise viisi.

(4) Sobivustesti toimumise ajad kinnitab eksamikomisjon kooskõlastatult Tervishoiuametiga.

(5) Sobivustesti tasu suuruse või sellest vabastamise korra kehtestab tervishoiu kõrgkooli direktor kooskõlastatult Tervishoiuametiga.

[RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]

(6) Taotleja esitab tervishoiu kõrgkooli direktorile Tervishoiuameti ettekirjutuse, milles on esitatud sobivustestis nõutavad õppeained ja avalduse, milles on märgitud:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
2) taotleja kutse või eriala;
3) aadress;
4) avalduse esitamise kuupäev.

[RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]

(7) Avaldusele lisatakse järgmiste dokumentide koopiad:
1) kvalifikatsiooni tõendav dokument;
2) töötamist tõendav dokument selle olemasolul;
3) isikut tõendav dokument.

(8) Taotleja avalduse alusel vormistab tervishoiu kõrgkooli direktor korralduse, milles kajastub taotleja sobivustestile registreerimine ja sobivustesti toimumise aeg. Korralduse koopia ja sobivustesti programm edastatakse taotlejale posti teel.

[RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]

(9) Taotleja kinnitab sobivustestil osalemist registreerumisega vähemalt kaks nädalat enne sobivustesti toimumist tervishoiu kõrgkoolis.

[RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]

§ 12. Õe ja ämmaemanda sobivustesti tulemuste hindamise kord

(1) Registreerunud taotleja lubatakse sobivustestile isikut tõendava dokumendi esitamisel.

(2) Sobivustesti tulemusi hindab eksamikomisjon haridusministri 11. veebruari 1999. a määrusega nr 10 «Kõrgharidust andvate õppeasutuste ühtse hindamissüsteemi kehtestamine» kehtestatud korras.

(3) Eksamikomisjon teeb otsuse sobivustesti tulemuse kohta ja väljastab taotlejale sobivustesti sooritamist tõendava dokumendi hiljemalt kaks nädalat pärast sobivustesti toimumist. Sobivustesti mittesooritanule antakse otsusest ärakiri või koopia.

(4) Sobivustesti saab teistkordselt sooritada kuus kuud pärast esimest sobivustesti.

(5) Sobivustesti teistkordsel mittesooritamisel on taotlejal õigus esitada uus avaldus sobivustesti sooritamiseks ühe aasta pärast.

§ 13. Õe või ämmaemanda sobivustesti sooritamist tõendav dokument

Sobivustesti sooritamist tõendava dokumendi sisu ja vormi kehtestab tervishoiu kõrgkool.

[RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]

§ 14. Õe või ämmaemanda sobivustesti vaide lahendamine

Taotlejal on õigus esitada vaie oma sobivustesti tulemuse vaidlustamiseks Tervishoiuametile «Haldusmenetluse seadusega» kehtestatud tingimustel ja korras.

 

3. peatükk

[Kehtetu – RTL 2008, 88, 1246 – jõust. 8.11.2008]

 

 

  

/otsingu_soovitused.json