Teksti suurus:

Rahandusministri 26. novembri 2007. a määruse nr 53 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 92, 1287

Rahandusministri 26. novembri 2007. a määruse nr 53 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Vastu võetud 30.10.2008 nr 33

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 44 lõike 7 ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 7 alusel.

§ 1. Rahandusministri 26. novembri 2007. a määruses nr 53 «Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine» (RTL 2007, 93, 1543) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» ja lisa 2 vormi A lisa «Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 ja 9.9 lisalehed» tabeli 5.1 pealkirja teist lauset täiendatakse pärast sõna «elatis,» sõnaga «elatisabi,»;

2) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» ja lisa 2 vormi A lisa «Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 ja 9.9 lisalehed» tabeli 7.1 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Muu maksustatav tulu, muuhulgas palk, litsentsitasu, intress, elatis või muu tulu; täiendava kogumispensioni tagamise eesmärgil moodustatud eraldise negatiivne muutus»;

3) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» täiendatakse pärast tabelit 7.2 järgmise tabeliga 7.3:

«7.3

Üüri- või renditasu ning tasu asja piiratud asjaõigusega koormamise eest

Väljamakse tegija

Tulu liik

Tulu summa

registri- või isikukood

nimi või ees- ja perekonnanimi aadress

1

2 3 4 5
         
        »;

4) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» ja lisa 2 vormi A lisa «Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 ja 9.9 lisalehed» tabeli 8.1 pealkirjast jäetakse välja tekstiosa «(välja arvatud tabelis 8.10 näidatav intress)»;

5) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» ja lisa 2 vormi A lisa «Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 ja 9.9 lisalehed» tabeli 9.1 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral»;

6) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» tabeli 9.1 veerust 3 jäetakse välja märk «X»;

7) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» ja lisa 2 vormi A lisa «Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 ja 9.9 lisalehed» tabel 9.2 asendatakse järgmise tabeliga:

«9.2

Makstud elatis või elatisnõude rahuldamiseks makstud summa

Elatise või elatisabi saaja

Makstud elatis või elatisnõude rahuldamiseks makstud summa

Sotsiaalkindlustusameti elatisabi määramise otsuse number ja kuupäev elatisnõude rahuldamise korral

isikukood

ees- ja perekonnanimi

1

2 3 4
       
      »;

8) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» ja lisa 2 vormi A lisa «Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 ja 9.9 lisalehed» tabel 9.3 asendatakse järgmise tabeliga:

«9.3

Tasutud eluasemelaenu või eluasemega seotud liisingu intress

Jrk Andmed Laen A Laen B Laen C
1 2 3 4 5
1. Eluaseme omaniku nimi      
2. Eluaseme omaniku isikukood      
3. Eluaseme omaniku sugulusaste (abikaasa, vanem, laps), kui leping on sõlmitud enne 2005. aasta 1. jaanuari      
4. Krediidi- või finantseerimisasutuse nimi      
5. Krediidi- või finantseerimisasutuse registrikood, välisriigi asutuse puhul SWIFT ehk BIC kood      
6. Krediidi- või finantseerimisasutuse aadress (asukohariik, sihtnumber, linn, tänav, maja nr)      
7. Laenu- või liisingulepingu number      
8. Laenu või liisingu kasutamine: eluaseme ostmine, ehitamine, rekonstrueerimine, eluaseme ehitamise eesmärgil maatüki ostmine      
9. Laenuga või liisinguga soetatud eluaseme aadress või eluaseme ehitamise eesmärgil soetatud maatüki asukoht      
10. Laenuga või liisinguga soetatud eluaseme kinnistu number või maatüki katastritunnus      
11. Tulumaksusoodustusega sihtotstarbe (eluaseme ostmine, ehitamine, rekonstrueerimine, eluaseme ehitamise eesmärgil maatüki ostmine) osakaal laenusummast (%)      
12. Maksustamisperioodil tasutud eluasemelaenu või liisingu intressi summa (kroonides)      
13. Sihtotstarbeliselt kasutatud laenule vastav intressi summa (kroonides): rida 12 x (rida 11:100)      
14. Last üksi kasvatava, lapsehoolduspuhkust kasutanud vanema tasutud (sealhulgas eelmisest maksustamisperioodist edasikantud) intressi summa (kroonides)     »;

9) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» tabel 10.3 asendatakse järgmise tabeliga:

«10.3

Maksumaksja esindaja:

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri Kuupäev Telefon e-post
Isikukood  

Maksumaksja esindamise alus»;

10) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punkti 42 preambulit täiendatakse pärast sõna «elatise» sõnadega «või elatisnõude rahuldamiseks makstavate summade»;

11) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punkti 42 alapunkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10) saadud elatis ja elatisabi («Tulumaksuseaduse» § 19 lõige 1). Näidatakse kohtuotsuse või kohtumäärusega kinnitatud kokkuleppe või pooltevahelise notariaalselt kinnitatud kokkuleppe alusel saadud elatis ja «Elatisabi seaduse» alusel saadud elatisabi enne tulumaksu kinnipidamist (posti- või pangakulusid maha ei arvata);»;

12) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punktis 43 asendatakse arv «7.1.» arvuga «7.»;

13) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punktist 58 jäetakse välja teine lause;

14) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punktid 71 ja 72 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«71. Tabelis 7 näidatakse muu Eestis saadud maksustatav tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud.

72. Tabelis 7.1 näidatakse:
1) palgatulu;
2) litsentsitasu;
3) intress;
4) elatis;
5) muu tulu.»;

15) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punkti 75 täiendatakse neljanda ja viienda lausega järgmises sõnastuses:

«Tabelis 7.2 ei näidata tulu osalusest varakogumis, mille kohta on emiteeritud väärtpaber. Selline tulu deklareeritakse ja maksustatakse kasuna vara võõrandamisest (tabel 6.1) või intressina (tabel 5.1).»;

16) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punkt 76 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«76. Tabelis 7.3 näidatakse üüri- või renditasu või tasu asja piiratud asjaõigusega koormamise eest, kui sellelt ei ole tulumaksu kinni peetud. Kui selline tasu on füüsilise isiku ettevõtlustulu, deklareeritakse see vormil E.»;

17) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punkti 84 alapunkti 6 täiendatakse teise lõiguga järgmises sõnastuses:

«Tabelis 8.1 näidatakse järgmistest riikidest ja territooriumidelt saadud intress ning nende seaduse alusel sellelt tasutud tulumaks:
1) Andorra, Liechtenstein (välja arvatud punkti 84 alapunkti 6 lõigu 1 teises lauses nimetatud juhul), Monaco, San Marino ja Šveits;
2) Guernsey, Jersey, Mani saar, Briti Neitsisaarte asumaa ning Turksi ja Caicose saarte asumaa;
3) Hollandi Antillid.

Eelnimetatud riikidest ja territooriumidelt saadud intress, millelt tulenevalt EL Nõukogu direktiivist 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta või selle direktiivi alusel Eesti või Euroopa Ühenduse sõlmitud lepingust on tulumaks kinni peetud, deklareeritakse ka tabelis 8.10;»;

18) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punkti 84 alapunktist 7 jäetakse välja tekstiosa «(sealhulgas Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste kohta sõlmitud kokkuleppe)»;

19) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punktis 110 asendatakse sõnad «kahe ja enama lapse» sõnadega «lapse ülalpidamise»;

20) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punktis 116 asendatakse sõna «kahte» sõnaga «ühte»;

21) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punktist 119 jäetakse välja sõnad «teise ja iga järgneva»;

22) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punkt 120 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«120. Tabelis 9.2 näitab maksumaksja maksustamisperioodil makstud elatise või riigile üleläinud elatisnõude rahuldamiseks makstud summad juhul, kui need on «Tulumaksuseaduse» § 19 lõike 1 või § 29 lõike 9 kohaselt saaja maksustatav tulu («Tulumaksuseaduse» § 24). Siin näitab kohustatud isik kohtuotsuse, kohtumäärusega või notariaalselt kinnitatud kokkuleppe alusel makstud või kinnipeetud elatise enne tulumaksu kinnipidamist. Veerus 1 näidatakse elatise või elatisabi saaja isikukood. Mitteresidendist elatise või elatisabi saaja korral näidatakse registrikood Eestis (Eesti isikukood või Maksu- ja Tolliameti antud maksukohustuslaste registri kood). Riigile üle läinud elatisnõude rahuldamiseks makstud summa korral näidatakse tabeli 9.2 veerus 4 Sotsiaalkindlustusameti elatisabi määramise otsuse number ja kuupäev.»;

23) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punktis 126 asendatakse arv «10» arvuga «11», arv «11» arvuga «12» ja arv «12» arvuga «13»;

24) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punktis 127 asendatakse arv «13» arvuga «14»;

25) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punktist 137 jäetakse välja tekstiosa «6. peatükis ja»;

26) määruse lisa 1 vormi A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» märkuste punktist 143 jäetakse välja tekstiosa «, millest on eelnevalt tehtud «Tulumaksuseaduse» 6. peatükis lubatud mahaarvamised»;

27) määruse lisa 2 vormi A lisa «Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 ja 9.9 lisalehed» pealkirja täiendatakse pärast tekstiosa «7.2,» tekstiosaga «7.3,»;

28) määruse lisa 2 A lisa «Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 ja 9.9 lisalehed» täiendatakse pärast tabelit 7.2 järgmise tabeliga 7.3:

«Tabeli 7.3 lisaleht

Maksumaksja

Eesnimi

Perekonnanimi

Isikukood või selle puudumisel sünniaeg

                     

7.3

Üüri- või renditasu ning tasu asja piiratud asjaõigusega koormamise eest

Väljamakse tegija

Tulu liik

Tulu summa

registri- või isikukood

nimi või ees- ja perekonnanimi aadress

1

2 3 4 5
         
                     
         
                     
         
                     
Maksumaksja allkiri
Kuupäev Abikaasa allkiri Kuupäev

Maksumaksja esindaja ees- ja perekonnanimi

Esindaja allkiri Kuupäev»;

29) määruse lisa 3 vorm E «Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu» asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 12.11.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-07061.

Lisa

/otsingu_soovitused.json