Teksti suurus:

Impordi- ja ekspordilitsentsi ning eksporditoetuse ja seestöötlemise sertifikaadi taotlemise ja menetlemise täpsem kord ning eksporditoetuse taotluse vorm

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.11.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:

Impordi- ja ekspordilitsentsi ning eksporditoetuse ja seestöötlemise sertifikaadi taotlemise ja menetlemise täpsem kord ning eksporditoetuse taotluse vorm

Vastu võetud 27.04.2004 nr 76
RTL 2004, 53, 907
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.01.2005RTL 2005, 19, 20713.02.2005
03.11.2008RTL 2008, 90, 126517.11.2008

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 6 lõike 3, § 40 lõike 2 ja § 41 lõike 2 alusel.


[RTL 2008, 90, 1265 - jõust. 17.11.2008]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse impordi- ja ekspordilitsentsi ning eksporditoetuse ja seestöötlemise sertifikaadi taotlemise ja menetlemise täpsem kord ning eksporditoetuse taotluse vorm.

§ 2.  Impordilitsentsi taotleda sooviva isiku heakskiitmine

  Euroopa Komisjoni määruse 2535/2001/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1255/1999/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordi korra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega (EÜT L 341, 22.12.2001, lk 29–69), artiklis 5 nimetatud tariifikvoodi kohta impordilitsentsi taotleda sooviv isik esitab sama määruse artiklis 8 nimetatud tähtpäevaks PRIA-le heakskiidu taotlemiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

§ 3.  Impordiõiguse taotlemine

  Kui Euroopa Komisjoni määruses on ette nähtud impordiõiguse taotluse esitamine enne impordilitsentsi taotlemist, esitab taotleja PRIA-le Euroopa Komisjoni määruses sätestatud tähtpäevaks või tähtaja jooksul lisas 2 toodud vormi kohase taotluse koos nõutavate lisadokumentidega.

§ 4.  Impordi- ja ekspordilitsentsi, eksporditoetuse sertifikaadi ning seestöötlemise sertifikaadi taotlemine

  (1) Impordi- ja ekspordilitsentsi (edaspidi litsents) ning eksporditoetuse ja seestöötlemise sertifikaadi (edaspidi sertifikaat) taotlemiseks peavad isiku (edaspidi taotleja) andmed olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Kui taotleja andmed ei ole sellesse registrisse kantud, esitab taotleja litsentsi või sertifikaadi taotlemisel «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete registrisse kandmiseks.

  (2) Litsentsi või sertifikaadi taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le komisjoni määruse EÜ nr 376/2008, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 114, 26.04.2008, lk 3–56), lisas I toodud vormi kohase taotluse või taotluse koos nõutavate lisadokumentidega ning «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 55 nimetatud tagatise.
[RTL 2008, 90, 1265 - jõust. 17.11.2008]

§ 5.  Litsentsi või sertifikaadi taotlusest loobumine pärast jaotuskoefitsiendi teatamist

  Euroopa Liidu Teatajas teavitatud jaotuskoefitsiendi kasutusele võtmisest või litsentside või sertifikaatide väljastamise peatamisest arvates avaldab PRIA asjakohase teadaande oma veebilehel.
[RTL 2008, 90, 1265 - jõust. 17.11.2008]

§ 6.  Litsentsi või sertifikaadi väljavõtte või õiguste ülekandmise taotlemine
[RTL 2008, 90, 1265 - jõust. 17.11.2008]

  Juhul kui taotleja soovib taotleda litsentsi või sertifikaadi väljavõtet või soovib litsentsi või sertifikaadi õigused üle kanda või tagasi anda, esitab ta PRIA-le litsentsi või sertifikaadi väljavõtte saamiseks lisas 3 toodud vormi kohase taotluse. Kui väljavõtte aluseks ei ole elektrooniline litsents või sertifikaat, esitab taotleja ka selle litsentsi või sertifikaadi originaaleksemplari, millest ta väljavõtet soovib.
[RTL 2008, 90, 1265 - jõust. 17.11.2008]

§ 7.  Asenduslitsentsi ja -sertifikaadi taotlemine

  Kadunud või hävinud litsentsile või sertifikaadile asenduslitsentsi või -sertifikaadi taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lisas 4 toodud vormi kohase taotluse.

§ 8.  Duplikaadi taotlemine

  Juhul kui litsents, sertifikaat või nende väljavõte on kadunud või hävinud ja selle omanik ei soovi seda enam kasutada, võib ta taotleda sellele duplikaati, esitades PRIA-le lisas 5 toodud vormi kohase taotluse.

§ 9.  Eksport pakkumismenetluse raames

  Ekspordilitsentsi taotlemisel pakkumismenetluse raames esitab pakkuja PRIA-le lisas 6 toodud vormi kohase pakkumise.

§ 10.  Eksporditoetuse taotluse vorm

  Eksporditoetuse taotlemisel esitab taotleja Maksu- ja Tolliametile andmed, mis on vajalikud ekspordi tollideklaratsiooni heakskiitmiseks põllumajandustoodete puhul, mille kohta taotletakse eksporditoetust. Andmed võib esitada elektrooniliselt tollideklaratsioonide töötlemiseks ettenähtud veebirakenduse kaudu või lisas 7 toodud vormil.
[RTL 2008, 90, 1265 - jõust. 17.11.2008]

§ 11.  Tõestusdokumentide esitamise tähtaja pikendamine

  Kui taotleja soovib litsentsi või sertifikaadi tõestusdokumentide esitamise tähtaja pikendamist, esitab ta PRIA-le avalduse.

§ 111.  Veiseliha töötlemisest teavitamine

  (1) Taotleja teavitab Veterinaar- ja Toiduametit töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha imporditariifikvoodi alusel imporditud liha töötlemise alustamise kuupäevast hiljemalt viis päeva enne töötlemise algust.

  (2) Taotleja esitab koos lõikes 1 nimetatud teabega asjakohaste toodete retseptid.
[RTL 2005, 19, 207 - jõust. 13.02.2005]

§ 112.  Tõendamine pardavarude tarnimisel väljapoole ühendust

  Kui taotlejal ei ole võimalik esitada PRIA-le komisjoni määruse 800/1999/EÜ, millega sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad (EÜT L 102, 17.04.1999, lk 11—52), artikli 45 lõike 3 punktides a ja b sätestatud tõendeid, esitab ta PRIA-le punktis c sätestatud tõendavad dokumendid.
[RTL 2008, 90, 1265 - jõust. 17.11.2008]

§ 113.  Sanktsioonide kohaldamine

  PRIA võib jätta kohaldamata komisjoni määruse 800/1999/EÜ artikli 51 lõike 1 punktis a sätestatud sanktsioonid, mis ei ületa nimetatud artikli lõikes 9 toodud summat ekspordideklaratsiooni kohta.
[RTL 2008, 90, 1265 - jõust. 17.11.2008]

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2004. a 1. mail.

  Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2; riigisekretäri 28. aprilli 2004. a resolutsioon nr 17-1/0403973.)

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json