Teksti suurus:

Meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.11.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 47, 263

Meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.10.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. novembri 2008. a otsusega nr 350

I. Meresõiduohutuse seaduses (RT I 2002, 1, 1; 2006, 21, 162) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 20:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise, sealhulgas meresõidudiplomi, kutsetunnistuse ja kinnituslehe väljastamise korra, väljastatavate dokumentide vormid ning meresõidudiplomi, kutsetunnistuse ja teiste laevapere liikmetele väljastatavate tunnistuste tunnustamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.»;

2) täiendatakse lõigetega 56 ja 57 järgmises sõnastuses:

« (56) Veeteede Amet hindab laevapere liikme teadmisi ja oskusi järgmistel juhtudel:
1) laeva juhtkonna liikme meresõidudiplomi või kutsetunnistuse vahetamisel kõrgema kutsekvalifikatsiooni diplomi või tunnistuse vastu;
2) esimese meresõidudiplomi või kutsetunnistuse väljastamisel, kui mereõppeasutuse lõpetamisest on möödunud rohkem kui viis aastat;
3) mereväe õppeasutuse lõpetanule meresõidudiplomi või kutsetunnistuse väljastamisel;
4) muudel seaduses ja meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelises konventsioonis sätestatud juhtudel.

(57) Veeteede Amet võib reederi motiveeritud kirjaliku taotluse alusel kuni kuueks kuuks väljastada Eesti meresõidudiplomi või kutsetunnistuse omanikule soodustusloa töötamiseks diplomile või tunnistusele vastava ametikohaga võrreldes ühe astme võrra kõrgemal ametikohal.»;

3) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Veeteede Amet tunnustab Euroopa Liidu liikmesriigi ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi poolt nõuetekohaselt väljastatud meresõidudiplomeid, kutsetunnistusi, kinnituslehti, tervisetõendeid ning teisi tunnistusi.»;

4) täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Laeva juhtkonna liikme kutseeksami vastuvõtmise eest ning laevapere liikme meresõidudiplomi ja kutsetunnistuse, täiendõppekursuse läbimist tõendava tunnistuse, soodustusloa ning siseveelaeva laevajuhi diplomi väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu.»

§ 2. Paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

« (12) Meresõidudiplomi ja kutsetunnistuse kinnituslehe ning siseveelaeva laevajuhi diplomi kinnituslehe väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu.»

§ 3. Paragrahvi 504 lõiked 2–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Veeteede Amet esitab reederile või laevaagendile tasumisele kuuluva tuletornitasu ja navigatsioonitasu kohta makseteatise, mis koostatakse laeva ülddeklaratsiooni või lootsikviitungi alusel. Regulaarliinil sõitva laeva kohta esitatakse makseteatis kalendrikuu kohta järgneva kuu 5. kuupäevaks, muude laevade kohta esitatakse makseteatis 30 päeva jooksul laeva sadamasse või sadama reidile saabumise päevast arvates.

(3) Makseteatisel näidatakse:
1) makseteatise koostanud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
2) makseteatise koostamise kuupäev;
3) maksja nimi ja aadress;
4) tasumisele kuuluv tuletornitasu või navigatsioonitasu;
5) makseteatise õiguslik ja faktiline alus, sealhulgas tasumisele kuuluva tuletornitasu või navigatsioonitasu arvutamise alused, tasumäära vähendused või suurendused;
6) maksetähtpäev;
7) hoiatus viivise maksmise kohustuse ja sundtäitmise rakendamise kohta tuletornitasu või navigatsioonitasu tähtaegselt tasumata jätmise korral.

(4) Tuletornitasu ja navigatsioonitasu tasumise tähtaeg on kümme tööpäeva makseteatise saamisest arvates, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.»

§ 4. Paragrahvi 506 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Reeder või laevaagent on kohustatud kandma tuletornitasu ja navigatsioonitasu makseteatisel näidatud pangakontole hiljemalt makseteatisel märgitud tähtpäevaks.»

§ 5. Paragrahv 507 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 507. Viivis ja sundtäitmine

(1) Kui reeder või laevaagent ei ole tasunud tuletornitasu või navigatsioonitasu tähtaegselt, on ta kohustatud maksma tähtpäevaks tasumata summalt viivist 0,019 protsenti päevas, kuid kogusummas mitte rohkem kui Veeteede Ameti poolt temale esitatud makseteatisel märgitud tuletornitasu või navigatsioonitasu.

(2) Tuletornitasu ja navigatsioonitasu maksmise aluseks olev makseteatis on haldusakt avalik-õigusliku rahalise kohustuse täitmiseks täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punkti 21 tähenduses. Kui reeder või laevaagent ei ole tasunud tuletornitasu või navigatsioonitasu tähtaegselt, on Veeteede Ametil õigus anda makseteatis sundtäitmiseks seitsme aasta jooksul tasumise tähtaja saabumisest arvates.»

§ 6. Seadust täiendatakse §-ga 952 järgmises sõnastuses:

« § 952. Veeteede Ameti poolt reederile või laevaagendile esitatud arved

(1) Veeteede Ametil on õigus kaubandusliku meresõidu koodeksi 2004. aasta 24. aprillini kehtinud redaktsiooni § 6 punkti 1 alapunktis 13 ettenähtud tuletorni- ja jäämurdetasude ning käesoleva seaduse §-s 501 ettenähtud tuletorni- ja navigatsioonitasude kohta esitatud arve reederi või laevaagendi poolt tasumata jätmisel esitada reederile või laevaagendile käesoleva seaduse § 504 lõikes 3 nimetatud makseteatis. Makseteatises kajastatud tasude tasumise tähtaeg on 30 päeva makseteatise saamisest arvates.

(2) Makseteatises kajastatud tasumisele kuuluvad tasud arvutatakse arvete esitamise ajal kehtinud õigusaktide alusel.»

§ 7. Seaduse normitehnilist märkust täiendatakse järgmises sõnastuses:

«Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/45/EÜ, mis käsitleb liikmesriikide poolt välja antud meremeeste tunnistuste vastastikust tunnustamist ja millega muudetakse direktiivi 2001/25/EÜ (EMP-s kohaldatav tekst) (ELT L 255, 30.09.2005, lk 160–163).»

II. § 8. Riigilõivuseaduse (RT I 2006, 58, 439; 2008, 34, 211) 7. jao 2. jaotist täiendatakse §-dega 1691 ja 1692 järgmises sõnastuses:

« § 1691. Laeva juhtkonna liikme kutseeksami vastuvõtmine

(1) Laeva juhtkonna liikme kutseeksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 500 krooni.

(2) Kui laeva juhtkonna liige ei soorita kutseeksamit, tasutakse uue kutseeksami vastuvõtmise eest riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määras.

§ 1692. Laevapere liikmetele diplomite ja tunnistuste väljastamine

(1) Laevapere liikme meresõidudiplomi või siseveelaeva laevajuhi diplomi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 200 krooni.

(2) Laevapere liikme kutsetunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu:
1) väiksema kui 500-se kogumahutavusega laeva kapteni või vahitüürimehe tunnistuse puhul – 200 krooni;
2) väiksema kui 750 kW peamasinate koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku tunnistuse puhul – 200 krooni;
3) väiksema kui 3000-se kogumahutavusega ja väiksema kui 3000 kW peamasinate koguvõimsusega mootorlaeva rannasõidukapteni-mehaaniku tunnistuse puhul – 200 krooni;
4) väiksema kui 500-se kogumahutavusega ja väiksema kui 750 kW peamasinate koguvõimsusega mootorlaeva rannasõidukipri-mehaaniku tunnistuse puhul – 200 krooni;
5) raadioside operaatori või piirangutega raadioside operaatori tunnistuse puhul – 50 krooni;
6) laevaelektriku tunnistuse puhul – 200 krooni;
7) vanemmadruse, vahimadruse, madruse, laevamotoristi, laeva külmutusseadmete masinisti, kiirvalvepaadi vanema, päästevahendite ja valvepaadi vanema, päästeparve vanema või laevakoka tunnistuse puhul – 50 krooni;
8) siseveelaeva madruse tunnistuse puhul – 200 krooni;
9) laeva turvaülema tunnistuse puhul – 50 krooni.

(3) Laevapere liikme meresõidudiplomi või kutsetunnistuse kinnituslehe ja siseveelaeva laevajuhi diplomi kinnituslehe väljastamise eest tasutakse riigilõivu 50 krooni.

(4) Laevapere liikme täiendõppekursuse läbimist tõendava tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 50 krooni.

(5) Laevapere liikme soodustusloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 200 krooni.

(6) Käesolevas paragrahvis nimetatud tunnistuse või dokumendi duplikaadi väljastamise eest tasutakse sama suurusega riigilõivu kui originaaltunnistuse või -dokumendi väljastamise eest.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json