Teksti suurus:

Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.11.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 48, 266

Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.10.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. novembri 2008. a otsusega nr 353

Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduses (RT I 2001, 97, 603; 2002, 61, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva seaduse § 5–12 ei kohaldata geneetiliselt muundatud mikroorganismide veole maanteel, raudteel, siseveeteedel, merel ja õhus.»;

2) paragrahvi 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) suletud keskkonnas kasutamine – mikroorganismi geneetiline muundamine või muundatud mikroorganismi kultiveerimine, hoiustamine, kahjutustamine, teisaldamine või kasutamine viisil, mis välistab geneetiliselt muundatud mikroorganismi väljumise talle ettenähtud keskkonnast ja võõrorganismi juurdepääsu sinna;»;

3) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Riskianalüüs peab muu hulgas käsitlema ka jäätmete ja heitvee kahjutustamise ning suletud keskkonnast kõrvaldamise ohutusmeetmeid.»;

4) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kasutaja vaatab töökeskkonna sisekontrolli käigus korrapäraselt läbi riskianalüüsi tulemused ja rakendatavad ohutusabinõud. Kasutaja teeb uue riskianalüüsi, kui:
1) tekib kahtlus või on tõendeid, et riskianalüüs ei ole uute teadus- ja tehnikaandmete kohaselt enam õige;
2) tekib kahtlus või on tõendeid, et suletud keskkond ei taga enam ohutust või määratud ohuklass ei ole enam õige;
3) võetakse kasutusele või luuakse uus geneetiliselt muundatud mikroorganism.»;

5) seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Nõukogu direktiiv 90/219/EMÜ geneetiliselt muundatud mikroorganismide isoleeritud kasutamise kohta (EÜT L 117, 8.05.1990, lk 1–14); nõukogu direktiiv 98/81/EÜ, millega muudetakse direktiivi 90/219/EMÜ geneetiliselt muundatud mikroorganismide isoleeritud kasutamise kohta (EÜT L 330, 5.12.1998, lk 13–31).»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json